Hotărârea nr. 189/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare privind realizarea obiectivul de investitii Studiu de Fezabilitate pentru: “Amenajare parcare supraetajată in Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 33” (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare privind realizarea obiectivul de investiții Studiu de Fezabilitate pentru: “Amenajare parcare supraetajată in Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 33”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție:“Amenajare parcare supraetajată in Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 33”,

văzând raportul de specialitate comun al Direcției Dezvoltare Locala, Direcției Economice, Serviciul Patrimoniu și al Serviciului Juridic Contencios, precum și rapoartele de avizare ale comisilor de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. a) și art. 3 - 4, din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă de Nota conceptuală pentru obiectivul de investiție “Amenajare parcare supraetajată în Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 33”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investitii : “Amenajare parcare supraetajată în Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 33”, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Botoșani, Directiei Dezvoltare Locala, Direcției Urbanism, Direcției Economice, Serviciului Patrimoniu și Instituției Prefectului - Județul Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu                Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 19 iunie 2020

Nr. 189

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL_____________________

Anexa nr. 1 la HCL nr. 189/19.06.2020

NOTĂ CONCEPTUALĂ

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții propus:

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții:

Studiu de Fezabilitate pentru:

“Amenajare parcare supraetajată in Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 33”

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor:

Municipiul Botosani

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar): -

  1.4. Beneficiarul investiției:

  Municipiul Botosani

 • 2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus

  • 2.1. Scurtă prezentare privind:

 • a. deficiențe ale situației actuale:

Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana si Planul de Mobilitate Urbană Durabilă elaborate pentru Municipiul Botosani, a scos în evidență, in contextual existentei in Municipiul Botosani a unui numar de 33789 autoturisme, insuficienta locurilor de parcare și necesitatea identificării zonelelor cu densitate mare a populației pe care să fie amenajate parcări colective.

Necesitatea investiției este dată de situația actuală din punct de vedere al traficului și se observă o aglomerare accentuată cu autovehicule în zona Bulevardului Mihai Eminescu, intre intersectia cu strada Octav Onicescu si intersectia cu strada Prieteniei, având următoarele cauze:

 • - existenta in proximitate a Spitalului de Pediatrie, a Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi Botosani si a Seminarului Teologic Liceal Ortodox Sfantul Gheorghe Botosani, toate cu mare adresabilitate si cu un deficit major de locuri de parcare,

 • - aglomerarea accentuata cu autovehicule in zona Stadionului Municipal si a Salii Polivalente in perioada desfasurarii de evenimente sportive si culturale in zona Bulevardului Mihai Eminescu, intre intersectia cu strada Octav Onicescu, Strada Armoniei, pana la intersectia cu strada Prieteniei si strada Vanatori, in contextul creșterii interesului în ceea ce privește oportunitățile oferite de Stadionul Municipal si Sala Polivalenta concretizate de rezultatele sportive deosebite obtinute de echipele de fotbal, handbal, etc, in ultimii ani, care folosesc bazele sportive amintite.

 • - existența unui număr mare de blocuri de locuinte in zona Bulevardului Mihai Eminescu, intre intersectia cu strada Octav Onicescu, Strada Armoniei, pana la intersectia cu strada Prieteniei si implicit a unui numar mare de autoturisme în zonă, respectiv 942 autoturisme.

 • - insuficiența spațiilor de parcare existente in zona mentionata, respectiv 230 locuri de parcare.

 • b. efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții:

Realizarea de minim 500 locuri de parcare, ceea ce va permite atât îmbunătățirea calității vieții populației, prin fluidizarea traficului in zona cât și îmbunătățirea calității mediului înconjurător.

 • c. impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții:

Nu e cazul

 • 2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente în zonă, în vederea justificării necesității realizării obiectivului de investiții propus:

Obiectivele urmarite sunt de a creste numarul de locuri de parcare. La aceasta data in Municipiul Botosani nu exista o parcare publica, supraetajata, amenajata, destinata concesionarii.

 • 2.3. Existența, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiții propus:

Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana si Planul de Mobilitate Urbană Durabilă elaborate pentru Municipiul Botosani, aprobate prin HCL.

 • 2.4. Existența, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care oblige partea română la realizarea obiectivului de investiții:

Nu e cazul

 • 2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției:

Îmbunătățirea calității vieții populației, prin cresterea numarului de locuri de parcare amenajate in zonele aglomerate ale Municipiului Botosani. cât și îmbunătățirea calității mediului înconjurător.

 • 3. Estimarea suportabilitatii investitiei publice

  • 3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, luându-se în considerare, după caz:

 • - costurile unor investiții similare realizate;

 • - standarde de cost pentru investiții similare:

Valoarea investitiei va fi stabilita la faza Studiu de Fezabilitate.

 • 3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege:

35 mii lei (TVA inclus)

 • 3.3. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanțării nerambursabile se va menționa programul operațional/axa corespunzătoare, identificată):

Bugetul Local al Municipiului Botosani

 • 4. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente

Proprietar: Municipiul Botosani

 • 5. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiții:

 • a. descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan):

Municipiul Botosani, Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 33 intre intersectia cu strada Octav Onicescu si intersectia cu strada Prieteniei, in proximitatea Stadionului Municipal, suprafața 1494 mp (1552 mp din masuratori).

 • b. relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile:

Bulevardul Mihai Eminescu si Strada Armoniei

 • c. surse de poluare existente în zonă:

Nu e cazul

 • d. particularități de relief:

Nu e cazul

 • e. nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților:

În zonă sunt prezente instalații de energie electrică, apă și canalizare.

 • f. existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate:

La faza SF se vor identifica toate utilitățile din zonă , iar la nivelul certificatului de urbanism

se vor solicita avizele si acordurile necesare .

 • g. posibile obligații de servitute:

Nu e cazul

 • h. condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după

caz:

Nu e cazul

 • i. reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate -plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent:

La elaborarea Studiului de fezabilitate se va ține seama de destinația terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate, de informațiile și alte elemente obținute pe parcursul elaborării Studiului de fezabilitate de la deținătorii de rețele.

 • j. existența de monumente istorice de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate:

Pentru implementarea proiectului nu au fost identificate posibile condiționări in zona respectivă.

 • 6. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional:

 • a. destinație și funcțiuni:

Obiectul lucrării constă în întocmire documentație pentru;

Studiu de Fezabilitate pentru:

“Amenajare parcare supraetajată in Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 33”

 • b. caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate:

Întocmire documentație pentru Studiu de Fezabilitate amenajare parcare supraetajată de 3,4 sau 5 etaje cu minim 500 locuri de parcare, pe o suprafata de teren de 1494 mp (1552 mp din masuratori), apartinand Municipiului Botosani, pe Bulevardul Mihai Eminescu, intre intersectia cu strada Octav Onicescu si intersectia cu strada Prieteniei, in proximitatea Stadionului Municipal.

 • c. durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse:

Durata minima de functionare la fi stabilita in Studiul de Fezabilitate.

 • d. nevoi/solicitări funcționale specifice:

Nu e cazul

 • 7. Justificarea necesității elaborării, după caz, a:

o studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiții: Nu e cazul

o expertizei tehnice și, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervențiilor la construcții existente: Studii de teren, studiu topo, studiu geo, etc.

o studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricțiile și permisivitățile asociate cu obiectivul de investiții, în cazul intervențiilor pe monumente istorice sau în zone protejate: Nu e cazul

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Anexa nr. 2 la HCL nr. 189/19.06.2020

TEMA DE PROIECTARE

”Studiu de Fezabilitate amenajare parcare supraetajată in Bulevardul Mihai Eminescu, intre intersectia cu strada Octav Onicescu si intersectia cu strada Prieteniei, in proximitatea Stadionului Municipal”

Elaborata conform cadrului-continut - Anexa nr 1 din HG 907/2016 -

privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

TEMĂ DE PROIECTARE

 • 1. Informații generale

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții, faza STUDIU DE FEZABILITATE

“Amenajare parcare supraetajată in Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 33”

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL BOTOSANI

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar, terțiar)

Nu este cazul.

 • 1.4. Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL BOTOSANI

 • 1.5. Elaboratorul temei de proiectare

Primăria Municipiului Botosani, Direcția Dezvoltare Locala.

 • 2. Date de identificare a obiectivului de investiții

  • 2.1. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente, documentație cadastrală.

Regimul juridic:

Terenul este situat în intravilanul municipiului Botosani și aparține domeniului privat al municipiului Botosani

 • 2.2. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiții, după caz:

 • a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Parcarea supraetajată este prevăzută a fi amplasată pe terenul existent in Botosani, Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 33, intre intersectia cu strada Octav Onicescu si intersectia cu strada Prieteniei, in proximitatea Stadionului Municipal.

Terenul maxim disponibil este de 1494 mp (1552 mp din masuratori).

Se vor analiza variante de amplasare în plan și pe verticala a construcției ținând cont de de cerințele minime impuse pentru numărul de locuri de parcare, respectiv minim 500 locuri. Se vor analiza și propune de asemenea soluții pentru integrarea în cadrul construcției edificate a unor soluții de gestionare eficientă a energiei, de reducere a impactului negative (poluare, impact vizual, etc.)

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau câi de acces posibile;

Accesul auto și pietonal la parcarea propusă se va face dinspre str. Bulevardul Mihai Eminescu si Strada Armoniei

 • c) surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul

 • d) particularități de relief;

Amplasamentul se află în intravilanul Municipiului Botosani, identificandu-se cu relieful acestuia,respectiv podis.

 • e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților;

Investiția necesită racordarea la utilități (energie, telecomunicații, etc.) din faza de execuție a lucrărilor pentru organizarea de șantier. Organizarea de șantier cade în sarcina antreprenorului care va executa lucrările. Pentru organizarea de șantier se va realiza proiect de organizare de șantier si se va solicita autorizație de construire.

 • f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

La faza SF se vor identifica toate utilitățile din zonă , iar la nivelul certificatului de urbanism se vor solicita avizele si acordurile necesare .

 • g) posibile obligații de servitute;

Pentru implementarea proiectului nu au fost identificate posibile obligații de servitute pana la data elaborării documentației tehnice si pana la stabilirea soluției finale de consolidare.

 • h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz;

Conditionarile si distantele minime impuse se vor prevede in cadrul certificatului de urbansim.

 • i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent;

La elaborarea Studiului de fezabilitate se va ține seama de destinația terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate, de informațiile și alte elemente obținute pe parcursul elaborării Studiului de fezabilitate de la deținătorii de rețele.

 • j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție.

Pentru implementarea proiectului nu au fost identificate posibile condiționări in zona respectivă.

 • 2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic și funcțional:

 • a) destinație și funcțiuni;

Obiective existente in proximitate Spitalul de Pediatrie, a Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Botosani, Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfantul Gheorghe Botosani, toate cu mare adresabilitate si cu un deficit major de locuri de parcare, Stadionul Municipal si a Sala Polivalenta in perioada desfasurarii de evenimente sportive si culturale genereaza aglomerarea si chiar blocarea traficului auto in zona.

Deasemenea existența unui număr mare de blocuri de locuinte si implicit a unui numar mare de autoturisme, justifica realizarea acestui obiectiv de investitii.

Locurile de parcare din zonă sunt insuficiente comparativ cu nevoia existentă. Locuri de parcare 230 la 942 autoturisme.

Obiectivul acestui proiect este îmbunătățirea serviciilor publice ale municipiului Botosani prin construirea unei parcări supraetajate pe un teren proprietate privata a Municipiului Botosani, in suprafața 1494 mp (1552 mp din masuratori), localizat pe Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 33 intre intersectia cu strada Octav Onicescu si intersectia cu strada Prieteniei, in proximitatea Stadionului Municipal, cu o capacitate de minim 500 locuri de parcare.

Intrarea în parcare se va face din Bulevardul Mihai Eminescu si Strada Armoniei.

În zona de intrare vor fi amplasate avertizoarele de gabarit maxim, panoul electric cu numărul de locuri de parcare disponibile, inscripții rutiere, informative și de interzicere în parcaj a autoturismelor ce funcționează cu GPL, etc.

 • b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate;

Cerințele de calitate ce trebuie asigurate prin proiectarea, execuția și exploatarea parcajelor pentru autoturisme sunt conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

Se vor respecta prevederile Normativului pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme, indicativ NP 24-97, din 28.11.1997, emis de M.L.P.A.T. și Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane P 132-93 Aprobat de M.L.P.A.T cu ordinul nr. 10/N din 06.04.1993

Parcarea va fi dotata cu sistem de alarmare luminos si acustic

Parcarea va fi monitorizate video.

 • c) nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare;

Parcarea supraetajată va fi echipata cu iluminat public, supraveghere video, sistem de drenaj, Apele pluviale vor fi colectate si evacuate in sistemul de canalizare al orasului.

 • d) număr estimat de utilizatori;

Capacitate de minim 500 locuri de parcare

 • e) durata minimă de funcționare, apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse;

Se estimeaza o durata de functionare de minim 80 ani.

 • f) nevoi/solicitări funcționale specifice;

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă elaborat pentru Municipiul Botosani, a scos în evidență insuficienta locurilor de parcare, in contextual existentei in Municipiul Botosani a unui numar de 33789 autoturisme și necesitatea identificării zonelelor cu densitate mare a populației pe care să fie amenajate parcări colective.

Promovarea acestui obiectiv de investitii a reiesit din necesitatea asigurarii unor conditii de siguranta si confort pentru pietoni dar si din punct de vedere al traficului, având următoarele cauze:

 • - existenta in proximitate a Spitalului de Pediatrie, a Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi Botosani si a Seminarului Teologic Liceal Ortodox Sfantul Gheorghe Botosani, toate cu mare adresabilitate si cu un deficit major de locuri de parcare,

 • - aglomerarea accentuata cu autovehicule in zona Stadionului Municipal si a Salii Polivalente in perioada desfasurarii de evenimente sportive si culturale in zona Bulevardului Mihai Eminescu, intre intersectia cu strada Octav Onicescu, Strada Armoniei, pana la intersectia cu strada Prieteniei si strada Vanatori, in contextul creșterii interesului în ceea ce privește oportunitățile oferite de Stadionul Municipal si Sala Polivalenta concretizate de rezultatele sportive deosebite obtinute de echipele de fotbal, handbal, etc, in ultimii ani, care folosesc bazele sportive amintite.

 • - existența unui număr mare de blocuri de locuinte in zona Bulevardului Mihai Eminescu, intre intersectia cu strada Octav Onicescu, Strada Armoniei, pana la intersectia cu strada Prieteniei si implicit a unui numar mare de autoturisme în zonă, respectiv 942 autoturisme

 • - insuficiența spațiilor de parcare existente in zona mentionata, respectiv 230 locuri de parcare.

 • g) corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice, de protecție a mediului și a patrimoniului;

Se vor avea in vedere solicitarile impuse de avizul Agentiei Nationale de Protectie a Mediului la intocmirea documentatiei tehnice si pe parcursul executiei lucrarilor.

 • h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluționării nevoii beneficiarului.

Se vor avea in vedere cele mai bune si avantajoase soluții din punct de vedere tehnico -economic.

Studiul de Fezabilitate se va întocmi în conformitate cu:

Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Principalul obiectiv al Studiului de Fezabilitate solicitat îl reprezintă descongestionarea și fluidizarea traficului rutier local din aceasta prin eliminarea blocajelor de circulație datorate creșterii traficului cât și necesitatea sporirii siguranței în circulația rutieră și pietonală.

Prin Studiul de fezabilitate, Prestatorul va propune soluții tehnice privind amplasarea parcării supraetajate pe locația stabilită, respectiv Bulevardul Mihai Eminescu, intre intersectia cu strada Octav Onicescu si intersectia cu strada Prieteniei, in proximitatea Stadionului Municipal.

În cazul lucrărilor pentru care nu există standard de cost se vor prezenta documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (minim trei oferte de preț, liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective, etc).

 • 2.4. Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia.

Prescripții tehnice principale care se au în vedere la proiectarea și executarea lucrărilor de construcții

Documentația tehnico-economică se va întocmi în conformitate cu legislația în vigoare

H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

H.G nr. 363 /2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările aduse de H.G. nr. 717 /2010,

Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare,

Legea nr.50/1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor,

H.G nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora,

H.G nr.766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții)

TERMEN DE ELABORARE:

Studiul de Fezabilitate - 60 zile, de la emiterea Ordinului de Începere (Perioadă de Proiectare).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu