Hotărârea nr. 187/2020

HOTĂRÂRE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operatiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privatặ a municipiului Botosani (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

având în vedere referatul de aprobare a inițiatorului Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cătălin Mugurel Flutur, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Botoșani să își dea acordul cu privire la realizarea operațiunilor de dezmembrare a unui teren, proprietatea privată a Municipiului Botoșani, ce se va realiza în baza documentației tehnice privind dezmembrarea imobilului înregistrat cu număr cadastral 66819, situat în Municipiul Botoșani, Calea Națională, nr. 19, înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani -Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani sub nr.1610 din 13.01.2020,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2), art 879 și art 880 din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ale art.25 alin.(2) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.132, 133, 134 si 135 din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare ,recepție și înscriere în registrul de carte funciară,

în temeiul prevederilor art.196, alin.(1), lit.(a) coroborat cu prevederilor art. 129, alin.(2), lit. (c) , alin. (6), lit. (b), art.139, alin.(3), lit. (g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se însușește lucrarea de specialitate denumită “Referat Admitere dezmembrare nr.1610 din 13.01.2020, aprobată de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani sub nr. 1610 din 13.01.2020” conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Botoșani, Calea Națională, nr. 19 proprietatea privată a Municipiului Botoșani cu număr cadastral 66819 înscris în Cartea Funciară 66819 a Municipiului Botoșani, în 4 (patru) loturi după cum urmează:

  • a) lotul nr.1: imobilul cu număr cadastral 67376 având suprafața măsurată de 5296 m.p., proprietate privată a UAT Botoșani;

  • b) lotul nr.2: imobilul cu număr cadastral 67377 având suprafața măsurată de 319 m.p., proprietate privată a UAT Botoșani;

  • c) lotul nr.3: imobilul cu număr cadastral 67378 având suprafața măsurată de 1077 m.p., proprietate privată a UAT Botoșani;

  • d) lotul nr.4: imobilul cu număr cadastral 67379 având suprafața măsurată de 800 m.p., proprietate privată a UAT Botoșani;

Art.2. Se mandatează domnul Gherase lulius Sebastian, consilier juridic din cadrul Direcției Urbanism, să semneze actele autentice de dezmembrare.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Botoșani, Serviciului Patrimoniu și Instituției Prefectului Județul - Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 19 iunie 2020

Nr. 187

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL nr. 187 din 19 iunie 2020

LUCRAREA DE SPECIALITATE

„Referat Admitere dezmembrare nr.1610 din 13.01.2020, aprobată de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani sub nr. 1610 din 13.01.2020”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu