Hotărârea nr. 186/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea dării în administrarea Directiei Servicii Publice, Sport si Agrement Botosani, a unor imobile proprietate publică a municipiului Botosani (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dării în administrarea Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani, a unor imobile proprietate publică a municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

având în vedere referatul de aprobare a inițiatorului, Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cătălin Mugurel Flutur, prin care se propune Consiliului Local aprobarea dării în administrarea Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani, a unor imobile proprietate publică a municipiului Botoșani,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu și rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

în conformitate cu art. 129, alin (2), lit. (c) coroborat cu art. 129, alin. (6) lit. a), respectiv art.298-301 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare cât și a prevederilor art. 866-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul cu art.196, alin.(1), lit.(a) coroborat art. 139 alin. (3) lit.g) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă darea în administrarea Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani a imobilelor clădiri și terenuri, proprietate publică a municipiului Botoșani, având datele de identificare prevăzute în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modelul cadru al protocolului de dare în administrare, prevăzut în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1). Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani va respecta destinația imobilelor prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 911 din 15.11.2018, respectiv edificarea de obiective de investiții de interes public local, extinderea activității din cadrul “Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv - Cornișa Botoșani “(amenajare parcare pentru autobuze/autocare, zonă amenajată pentru rulote, infrastructură pentru servicii comunitare de utilități publice).

(2) Imobilele prevăzute la art. 1 se vor transmite în administrare către Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4. Se împuternicește domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur să semneze în numele și pe seama Consiliului Local, protocolul de transmitere în administrare și procesul verbal de predare-primire cu Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Botoșani, Serviciului Patrimoniu, Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani și Instituției Prefectului Județul - Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu                Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 19 iunie 2020

Nr. 186

ANEXA NR. 1 la HCL nr. 186 / 19.06.2020

Datele de identificare ale bunurilor publice a municipiului Botoșani care se dau în administrarea Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani

 • A. Teren în suprafața totală de 37.008 m.p., identificat cadastral cu nr. 63097 din C.F. 63097, respectiv nr. Cadastral 63098 din C.F. 63098 cu valoare de înregistrare contabilă de 1.756.399,68 lei.

 • B. Pavilion U2 având suprafața construită de 29 mp și suprafața desfășurată de 29 mp cu valoarea contabilă de 17.841,92 lei.

 • C. Pavilion U3 având suprafața construită de 27 mp și suprafața desfășurată de 27 mp cu valoarea contabilă de 13.551,76 lei.

 • D. Rețea de energie electrică subterană - 60ml cu valoarea contabilă de 2.357,76 lei

 • E. Imprejmuire de sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi - 827,50 m cu valoarea contabilă de 5.893,79 lei

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


  CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Anexa nr. 2 la HCL nr. 186/19.06.2020

PROTOCOL

PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI IN ADMINISTRAREA D.S.P.S.A. BOTOȘANI

INCHEIAT AZI

Între:

1. Consiliul local al Municipiului Botoșani, cu sediul în Municipiul Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, jud. Botoșani, reprezentat prin primar - Cătălin Mugurel Flutur conform H.C.L. nr.___/19.06.2020 și secretar general - Apostu Ioan, in calitate de proprietar

si

2. D.S.P.S.A. Botoșani, reprezentat prin director - Țurcanu Eugen Cristian, director executiv-și director Economic, în calitate de administrator;

In temeiul cu art. 129, alin (2), lit. (c) coroborat cu art. 129, alin. (6) lit. a), respectiv art.298-301 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare cât și a prevederilor art. 866-870 Cod Civil, cu modificările și completările ulterioare cât și în baza Hotărârii Guvernului României nr. 911 din 15.11.2018 și H.C.L. nr.245/2017, H.C.L. nr.329/2017 și H.C.L. nr. 283/ 2018.

I. (1) Obiectul prezentului protocol îl constituie transmiterea în administrarea, D.S.P.S.A. Botoșani a unor imobile, situate pe teritoriul municipiului Botoșani, aflate în domeniul public al municipiului Botoșani, conform anexei nr. 1 aprobata prin HCL nr./19.06.2020 .

 • (2) Predarea-primirea bunurilor se va consemna în procesul verbal de predare-primire ce va fi încheiat de părți în termen de 5 zile de la data semnării protocolului privind transmiterea în administrare.

 • II. Drepturi și obligații:

 • 1. Administratorul are dreptul să posede și să foloseasca bunurile transmise numai conform destinației acestora, respectiv extinderea activității din cadrul “Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv - Cornișa Botoșani “, amenajare parcare pentru autobuze/autocare, zonă amenajată pentru rulote, infrastructură pentru servicii comunitare de utilități publice.

 • III. TERMENUL

 • 1. Termenul administrarii este pe durata derularii activitatii Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv - Cornișa Botoșani, daca legea nu prevede altfel.

 • IV. DREPTURILE PĂRȚILOR

Drepturile proprietarului

 • (1) Să inspecteze bunurile aflate în administrarea D.S.P.S.A. Botoșani, să verifice modul în care sunt folosite și întreținute imobilele, cu respectarea destinației stabilite de către proprietar și cum este satisfacut interesul public;

 • (2) Să verifice, în perioada derularii protocolului de administrare, modul în care se respectă condițiile și clauzele acestuia, de către administrator;

 • (3) Proprietarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a protocolului de administrare, din motive exceptionale ce țin de interesul public, național sau local.

Drepturile administratorului

(1) Administratorul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile ce fac obiectul prezentului protocol.

V. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Obligațiile proprietarului

(1) Să nu îl tulbure pe administrator in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul protocol de administrare.

(2) Să notifice administratorului apariția oricaror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor administratorului.

Obligatiile administratorului

 • (1) Să asigure administrarea, paza și exploatarea eficace, în regim de continuitate si permanență, a bunurilor care fac obiectul prezentului protocol;

 • (2) Să mențină în siguranța imobilele și să aducă la cunoștiința proprietarului orice tulburare produsă de o terță persoană sau ca urmare a stării tehnice a imobilului din punct de vedere al siguranței în exploatare.

 • (3) Să folosească bunurile imobile încredințate spre administrare potrivit destinației.

 • (4) Sa despăgubească proprietarul, potrivit legii, pentru pagubele pricinuite ca urmare a întreținerii necorespunzătoare a bunurilor administrate;

 • (5) Sa respecte tarifele si taxele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Botoșani, privind închirierea spațiilor sau a terenurilor aflate in administrare;

 • (6) Orice închiriere de spații sau teren se poate realiza, numai cu acordul prealabil al proprietarului și numai in conditiile legii;

 • (7) Să exploateze in mod direct bunurile care fac obiectul administrarii și să ia toate măsurile necesare avizarii functionarii potrivit destinației bunurilor;

 • (8) Să respecte condițiile impuse de natura bunurilor (condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea si conservarea patrimoniului, etc.)

 • (9) Orice lucrare de modernizare, consolidare, de reparații se efectuează numai cu aprobarea Consiliului Local și cu respectarea prevederilor legale.

 • (10) Administratorul răspunde de distrugerea totală sau parțială a bunului încredințat care s-ar datora culpei sale și va răspunde de pagubele pricinuite de incendiu, dacă nu va dovedi că incendiul a provenit dintr-un caz fortuit, forță majoră sau defect de construcție ori prin propagarea focului de la o clădire vecină.

 • (11) Lucrările de investiții executate asupra bunurilor administrate, se vor receptiona cu proces-verbal de receptie si termene de garanție de către Municipiul Botoșani;

 • (12) Să incheie contracte cu furnizorii de utilități și să respecte obligațiile asumate prin aceste contracte.

 • (13) La incetarea protocolului de administrare, administratorul se obliga sa restituie proprietarului, in deplina proprietate bunurile date in administrare, în mod gratuit și libere de orice sarcini, inclusiv investițiile realizate;

 • (14) Administratorul este obligat sa continuie exploatarea bunului în noile condiții stabilite de proprietar, în mod unilateral, fără a putea solicita încetarea acesteia. In cazul in care administratorul sesizeaza existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natura să conducă la imposibilitatea realizării activității proprii, va notifica de îndata, acest fapt, proprietarului, în vederea luării măsurilor care se impun pentru asigurarea continuității activității;

 • (15) La încetarea protocolului de administrare din alte cauze decât ajungerea la termen, excluzând forța majora și cazul fortuit, administratorul este obligat să asigure continuitatea administrării bunurilor în condițiile stipulate in protocol, până la preluarea acestora de către proprietar.

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI.

 • (1) Protocolul de administrare încetează prin:

 • a) expirarea termenului prevăzut în contract;

 • b) schimbarea regimului juridic al imobilului ca urmare a unor reglementări legale adoptate după încheierea protocolului de administrare sau ca urmare a unor procese de revedincare, administratorul nefiind în drept să pretindă niciun fel de despăgubiri de la proprietar;

 • c) în cazul pieirii totale a bunului imobil administrat;

VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

(1) Nerespectarea de către părți a obligațiilor cuprinse în prezentul protocol de administrare, atrage răspunderea părții în culpă și va datora daune celeilalte părți.

VIII. DISPOZITII FINALE

(1) Pe toata durata administrării, cele două părți se vor supune legislației în vigoare din România.

(2) Modificarea și completarea protocolului de administrare se poate face ori de cate ori va fi nevoie, prin acte adiționale, cu acordul părților, in funcție de necesitate și de reglementările legislative în materie.

Art.13 Prezentul protocol de transmitere în administrare s-au întocmit în 4 (patru) exemplare originale și au fost aprobate în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de

PROPRIETAR

ADMINISTRATOR

D.S.P.S.A. Botoșani

DIRECTOR

Țurcanu Eugen Cristian


Municipiul Botoșani

PRIMAR,

Cătălin Mugurel Flutur

Secretar General, Ioan Apostu

Director economic, Mirela Gheorghiță

Șef Serviciu patrimoniu, Cezar Puiu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu