Hotărârea nr. 185/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona (Publicarea pe site: 02 iulie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând referatul de aprobare nr. 8735/11.06.2020 și raportul de specialitate nr. 8869/15.06.2020, prin care Direcția de Asistență Socială Botoșani din subordinea Consiliului Local Botoșani propune aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă,

în conformitate cu prevederile art. 16, art. 17 din Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, art. 67 și art. 73 alin. (2) lit. b) și alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, H.G. nr. 652/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă,

în temeiul art. 13, art. 84 alin. (5), art. 129 alin.2 lit. d), art. 136 alin. 8, art. 196, alin.1 lit. a) și art. 243 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă Metodologia de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Botoșani va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 19 iunie 2020

Nr. 185