Hotărârea nr. 183/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.Z. si R.L.U. aferent - Str. Tudor Vladimirescu, nr. 85, Botosani, CF/NC 65104 in vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE TREI LOCUINTE P+M INSIRUITE” (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației “P.U.Z. și R.L.U. aferent - Str. Tudor Vladimirescu, nr. 85, Botoșani, CF/NC 65104” în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE TREI LOCUINȚE P+M ÎNȘIRUITE”,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism “P.U.Z. și R.L.U. aferent - Str. Tudor Vladimirescu, nr.85, Botoșani, CF/NC 65104în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE TREI LOCUINȚE P+M ÎNȘIRUITE”

văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecția Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 6, lit. “c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, dispozițiilor incidente în materie ale Legii 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3), lit. (e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019.

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația “P.U.Z. și R.L.U. aferent - Str. Tudor Vladimirescu, nr.85, Botoșani, CF/NC 65104” în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE TREI LOCUINȚE P+M ÎNȘIRUITE”, de către investitor persoană fizică, pentru stabilirea condițiilor de construibilitate a parcelei conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 2403/2019 întocmită de către proiectant general - SC PROIECT BOTOȘANI SRL, coordonator urbanist: Arh. TULBURE Mihai, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

 • Suprafața teren = 697,00mp (617mp din măsurători),

 • Funcțiunea propusă - pentru amplasamentul studiat se menține funcțiunea existentă stabilită prin P.U.G.B. - LMu1 - subzonă exclusiv rezidențială, locuințe și funcțiuni complementare, de tip urban (până la 10,00m)

 • Construcții propuse - construcție semicolectivă cu trei unități de locuit cuplate, cu acces propriu și lot folosit în comun

 • Sc propus = 210,00mp

 • Scd propus = 420,00mp

 • construcție semicolectivă cu trei unități de locuit cuplate, cu acces propriu și lot folosit în comun

o Sc = 210,00mp

o Scd = 210,00mp

o Nr. niveluri = 2,0 niveluri

o Regim de înălțime = P+M

o H max cornișă = 6,50m (măsurat de la cota terenului sistematizat)

o H max coamă = 9,00m (măsurat de la cota terenului sistematizat)

 • Procent de Ocupare a Terenului (P.O.T.) = 34,04% - max 35% raportat la 617,00mp

 • Coeficient de Utilizare a Terenului (C.U.T.) = 0,681 - max 0,70 raportat la 617,00mp

 • S spațiu verde amenajat - S = 160,00mp = 25,93% - min. 24% raportat la 617,00mp

 • Circulații pietonale, carosabile și parcări - S = 247,00mp - 40,03%% - max. 41% raportat la 617,00mp

 • Nr. parcări - prin documentație se propun 3 locuri de parcare -1loc parcare aferent fiecărei unități de locuit.

 • Împrejmuire teren - se amplasează conform planșa nr. A3 - Reglementări urbanistice

 • Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele, acordurile și studiile solicitate prin certificatul de urbanism nr. 36/22.01.2020.

 • Toate cheltuielile privind realizarea investiției privesc exclusiv investitorii.

Art. 2 Se aprobă, pe domeniul public al municipiului Botoșani, lucrările de amenajare necesare pentru asigurarea acceselor (auto și pietonal) la terenul aferent obiectivului, așa cum sunt ele prezentate în documentația de urbanism aprobată prin Art.1 al prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 5 ani de la data aprobării.

Art. 4 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 5 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu                  Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 19.06.2020

Nr. 183