Hotărârea nr. 180/2020

HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani,

văzând raportul de specialitate al Biroului Cadastru imobiliar și edilitar, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin. (2) lit. c ) și art. 357 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  (1) Se aprobă completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat

al municipiului Botoșani cu următoarele obiective :

Nr.

crt.

Adresa obiectiv

Tip obiectiv, caracteristici

1

Str. Victoriei, nr.1B

Teren Cc - 1184 mp

2

Str. Calea Națională, nr.101A

Teren Cc - 1885 mp

3

Str. Pacea, nr.36

Teren Cc - 2101 mp

4

Str. Viilor nr. f.n. - baterie garaje, garaj poz.20

Teren Cc - 15,00 mp

5

Str. Bucovina , nr.25B

Teren Cc - 49,00 mp

6

Str. Parcul Tineretului , nr.41B

Teren A - 211 mp

7

Str. 1 Decembrie 1918, nr.50

Teren CC -287 mp

8

Str. Săvenilor , nr.14

Teren CC - 425 mp

9

Piața 1 Decembrie 1918, nr.9

Teren CC - 227 mp

10

Piața 1 Decembrie 1918, nr.13

Teren CC - 125 mp

11

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 22

Teren CC - 213 mp

12

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 23

Teren CC - 326 mp

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se identifică prin planșele anexe nr. 1 - 12 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu              Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 19 iunie 2020

Nr. 180