Hotărârea nr. 18/2020

HOTĂRÂRE Privind repartizarea apartamentului nr. 5, et. 2 din str. 1 Decembrie nr. 28 numitei Cojocariu Adelina Iuliana, regimul juridic fiind locuinţă de serviciu (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru repartizarea apartamentului nr. 5, et. 2 din str. 1 Decembrie nr. 28 numitei Cojocariu Adelina luliana, regimul juridic fiind locuință de serviciu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur pentru repartizarea apartamentului nr. 5, et. 2 din str. 1 Decembrie nr. 28 numitei Cojocariu Adelina Iuliana, regimul juridic fiind locuință de serviciu,

având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Centru Informații Cetățeni, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 51, 52, 53 din Legea locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare, Normelor Metodologice de punere în aplicare a Legii locuinței, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275 din 7 decembrie 2000, cu modificările și completările ulterioare, a HCL. Nr. 130/31.05.2012,

în temeiul art. 129 alin. 2 lit. c), art. 129 alin. 6, art. 129 alin. 7 lit. q), art. 139 alin. 3, lit. g), art. 240 alin. 2 și art. 196, alin. 1, litera a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă repartizarea apartamentului nr. 5, et. 2 din str. 1 Decembrie nr. 28 numitei Cojocariu Adelina Iuliana, regimul juridic fiind locuință de serviciu.

Art.2 La întocmirea contractului se va avea în vedere următoarele:

  • (1) Contractul de închiriere constituie anexă la contractul individual de muncă/raportul de serviciu al beneficiarilor.

  • (2) Contractul de închiriere cu privire la locuințele de serviciu se încheie pe durata contractului de muncă/raportului de serviciu.

  • (3) Contractul de închiriere cu privire la locuința de serviciu încetează la data încetării contractului de muncă/raportului de serviciu sau la data pensionării titularului pentru limită de vârstă și muncă depusă.

  • (4) Prin excepție de la prevederile alin. (3) contractul de închiriere cu privire la locuința de serviciu continuă pe tot timpul vieții în beneficiul titularului, soțului/soției acestuia în cazul în care contractul de muncă/raportul de serviciu încetează urmare pensionării din cauză de invaliditate.

  • (5) Locuința de serviciu închiriată în condițiile prezentei hotărâri nu pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere ori membrii familiei acestuia.

Art.3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu             Secretar general, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 31 ianuarie 2020

Nr. 18