Hotărârea nr. 178/2020

HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂRE

privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu dispozițiile art.22 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1169 și art. 1243 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) și art. 355 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă prelungirea duratei unor contracte de concesiune având ca obiect terenuri proprietate privată a municipiului Botoșani, ocupate de construcții proprietatea solicitanților, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Perfectarea actelor adiționale la contractele de concesiune se va efectua numai după renegocierea redevenței. Nivelul minim al redevenței, de la care vor porni negocierile, este cel prevăzut în Hotărârea Consiliului Local nr 323 din 31.07.2007 de aprobare a regulamentului privind regimul concesiunilor pentru terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani.

Art. 2 Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoșani să efectueze toate operațiunile ce sunt în sarcina Consiliului Local în calitate de concedent.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu                     Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 19 iunie 2020 Nr. 178

ANEXA LA H.C.L. NR. 178 DIN 19 IUNIE 2020

Nr.

Crt.

TITULAR CONTRACT

DOCUMENTE CONCESIUNE

Durata aprobată

1

ICHIM VASILE

Contract concesiune nr.

2120 din 01.03.2001

Până la 31.03.2025

2.

HAVÂRNEANU ELENA

Contract concesiune nr.

3767 din 30.09.2008

Până la 31.03.2025

3.

S.C. CRISTANGEL S.R.L.

Contract concesiune nr.

2241 din 28.08.2001

Până la 31.03.2025

4.

S.C. NOVA S.R.L.

Contract concesiune nr.

700 din 16.08.1995

3 ani

5.

COLESNIUC NECULAI

Contract concesiune nr.

272 din 20.05.1993

Până la 31.03.2025

6.

IFTIME ELENA

Contract concesiune nr.

466 din 22.09.1992

Până la 31.03.2025

7.

CALISTRU MARCEL

Contract concesiune nr.

4960 din 15.12.2017

Până la 31.03.2025

8.

TROFINOV CRISTINA

Contract concesiune nr.

237 din 12.05.1994

Până la 31.03.2025

9.

MOLOCEA MINODORA

Contract concesiune nr.

298 din 31.05.1995

Până la 31.03.2025

10.

PETRIȘORU ELENA

Contract concesiune nr.

3524 din 20.06.2007

Până la 31.03.2025

11.

DIMA GHEORGHE

Contract concesiune nr.

943 din 15.02.1997

Până la 31.03.2025

12.

BĂDILIȚĂ IOAN

Contract concesiune nr.

1301 din 28.02.1997

Până la 31.03.2025

13.

OPREA ALEXANDRA

Contract concesiune nr. 4796 din 29.029.04.2016

Până la 31.03.2025

14.

BREHA MIHAI

Contract concesiune nr.

655 din 14.09.1994

Până la 31.03.2025

15.

BURLACU VASILE

Contract concesiune nr.

2077 din 22.01.2001

Până la 31.03.2025

16.

APOSTOAIE GELU

Contract concesiune nr.

733 din 26.08.1994

Până la 31.03.2025

17.

CHIRIAC ELENA

Contract concesiune nr.

573 din 16.04.1994

Până la 31.03.2025

18.

TITINIUC IONUȚ ANDREI

Contract concesiune nr.

638 din 07.09.1994

Până la 31.03.2025

19.

ANDREI CONSTANTIN CIPRIAN

Contract concesiune nr.

4895 din 18.04.2017

Până la 31.03.2025

20.

ACSÎNII DANIEL

Contract concesiune nr.

5127 din 29.07.2019

Până la 31.03.2025

21.

ADUDUCESEI VALERIA

Contract concesiune nr.

4017 din 25.03.2010

Până la 31.03.2025

22.

ALEXANDRU VASILE CRISTIAN

Contract concesiune nr.

489 din 03.02.1994

Până la 31.03.2025

23.

PAVEL GHEORGHE

Contract concesiune nr.

445 din 29.11.1993

Până la 31.03.2025

24.

ROATĂ ANA

Contract concesiune nr.

1657 din 27.01.1999

Până la 31.03.2025

25.

ANECHITEI GABRIEL

Contract concesiune nr.

1828 din 26.10.1999

3 ani

26.

CIOFU PETRU

Contract concesiune nr.

626 din 29.08.1994

Până la 31.03.2025

27.

PINCIUC ȘTEFAN

Contract concesiune nr.

4485 din 11.04.2016

3 ani

28.

PETRESCU MARIUS

Contract concesiune nr.

1855 din 29.11.1999

Până la 31.03.2025

29.

PETRESCU MARIUS

Contract concesiune nr.

1496 din 03.03.1998

Până la 31.03.2025

30.

PĂDURARU MARIA

Contract concesiune nr.

2947 din 07.02.2009

Până la 31.03.2025

31.

RĂILEANU DUMITRU

Contract concesiune nr .

2250 din 11.09.2001

3 ani

32.

MUNTEANU DUMITRU

Contract concesiune nr.

2250 din 11.09.2001

3 ani

33.

S.C. SERCONF SA

Contract concesiune nr.

959 din 10.03.1995

3 ani

34.

S.C. SOCAR PETROLEUM SA

Contract concesiune nr.

3639 din 23.01.2008

3 ani

35.

S.C. GIN CRIS S.R.l.

Contract concesiune nr.

2280 din 26.09.2003

Până la 31.03.2025

36.

COLBAN IULIANA

Contract concesiune nr.

2670 din 10.10.2003

Până la 31.03.2025

37.

HÂNCEANU GETA

Contract concesiune nr.

1803 din 29.09.1993

3 ani

38.

PAMPARĂU ANDREI STELICĂ

Contract concesiune nr.

3706 din 10.06.2008

Până la 31.03.2025

39.

LOVINESCU LEONTI ARTUR VALENTIN

Contract concesiune nr 4339 din 05.09.2013

3 ani

40.

POROH CONSTANTIN

Contract concesiune nr.

1258 din 21.02.1997

Până la 31.03.2025

41

AMIȘCULESEI IULIAN

Contract concesiune nr.

2687 din 13.11.2003

Până la 31.03.2025

42

OPREA CRISTIAN ALEXANDRU

Contract concesiune nr. 3394 din 03.02.2010

3 ani

43.

ZAMCIUC GELU LIVIU

Contract concesiune nr 1320 din 28.02.1997

Până la 31.03.2025.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu                 Secretar general, Ioan Apostu