Hotărârea nr. 177/2020

HOTĂRÂRE Privind majorarea valorii contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Botosani, contract nr. 20591/6.08.2018 (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind majorarea valorii contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Botoșani, contract nr. 20591/6.08.2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind majorarea valorii contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Botoșani, contract nr.20591/6.08.2018,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate comun al Direcției Economice și Direcției Edilitare, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006, art. 102 din Legea privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă majorarea valorii contractului nr. 20591/6.08.2018 privind delegarea prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Botoșani cu 10%.

Art. 2 Împuternicește Primarul Municipiului Botoșani să semneze actul adițional de majorare a valorii contractului nr. 20591/6.08.2018 privind delegarea prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Botoșani cu 10%.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 19 iunie 2020

Nr. 177