Hotărârea nr. 173/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botosani nr. 258 din 08 noiembrie 2016 pentru numirea si aprobarea mandatelor reprezentantilor Municipiului Botosani în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. „Eltrans„ S.A. Botosani, S.C. „Locativa” S.A. Botosani, S.C. „Modern Calor” S.A. Botosani si S.C. „Urban Serv” S.A. Botosani aflate sub autoritatea Consiliului Local Botosani (Publicarea pe site: 24 iunie 2020)

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 258 din 08 noiembrie 2016 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului

Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Eltrans„ S.A. Botoșani, S.C. „Locativa” S.A. Botoșani, S.C. „Modern Calor” S.A. Botoșani și S.C. „Urban Serv” S.A.

Botoșani aflate sub autoritatea Consiliului Local Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 258 din 08 noiembrie 2016 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Eltrans„ S.A. Botoșani, S.C. „Locativa” S.A. Botoșani, S.C. „Modern Calor” S.A. Botoșani și S.C. „Urban Serv” S.A. Botoșani aflate sub autoritatea Consiliului Local Botoșani,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Unității locale de monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului precum și informarea S.C. „Eltrans” S.A. Botoșani, înregistrată la registratura Consiliului Local Botoșani la nr. 347 din 09 iunie 2020,

în baza dispozițiilor art. 2009, art. 2012-2013, art. 2017 alin. (1), art. 2018 alin. (2), art. 2019, art. 2023 alin. (1), art. 2032 și art. 2037-2038 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 pct. 2 lit. a) și art. 643 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) și art. 131 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 258/2016 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Eltrans„ S.A. Botoșani, S.C. „Locativa” S.A. Botoșani, S.C. „Modern Calor” S.A. Botoșani și S.C. „Urban Serv” S.A. Botoșani aflate sub autoritatea Consiliului Local Botoșani, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.247 din 31 octombrie 2017, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Reprezentanții desemnați de Consiliului Local în adunările generale ale acționarilor S.C. „Eltrans” S.A. Botoșani și S.C. „Locativa” S.A. Botoșani, vor duce la îndeplinire mandatele încredințate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 123 din 30 aprilie 2020, respectiv prin Hotărârea nr. 140 din 14 mai 2020.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate, conducerile executive ale societăților comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Botoșani, și reprezentanții municipiului Botoșani în adunările generale ale acționarilor desemnați conform art. 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu                 Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 11 iunie 2020

Nr. 173

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Anexa

la H.C.L. nr. 173 din 11 iunie 2020

Reprezentanții desemnați de Consiliul Local în adunările generale ale acționarilor societăților comerciale pe care le-a înființat și la care este acționar unic

S.C. „ELTRANS” S.A. BOTOȘANI - Oroșanu Marius Leonardo

S.C. „LOCATIVA” S.A. BOTOȘANI - Boboc Cătălin

S.C. „MODERN CALOR” S.A. BOTOȘANI

1. Maftei Laurențiu

2. Tanasă Mihail Gabriel

S.C. „URBAN SERV” S.A. BOTOȘANI

1. Chiru Vasile

2. Brânzei Ioan

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu