Hotărârea nr. 172/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea procedurii si a criteriilor in vederea organizării concursului pentru ocuparea functiei de sef serviciu, în cadrul Serviciului public pentru administrarea pietelor, oborului si cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botosani (Publicarea pe site: 24 iunie 2020)

HOTĂRÂRE

privind aprobarea procedurii și a criteriilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea funcției de șef serviciu, în cadrul Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea procedurii și a criteriilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea funcției de șef serviciu, în cadrul Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, salarizare și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

având în vedere art. 155 alin. (8) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HCL nr. 138 /2020 privind înființarea Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani,

în temeiul art.196 alin.. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă procedura și criteriile în vederea organizării concursului pentru ocuparea funcției de Șef Serviciu, grad I, în cadrul Serviciului public pentru administrarea piețelor oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate si Serviciul public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu                   Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 11 iunie 2020

Nr. 172

Anexa la HCL nr. 172 din 11 iunie 2020

Procedura și criteriile în vederea organizării concursului pentru ocuparea postului de Sef Serviciu, grad I, în cadrul Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani

 • I. Procedura de angajare

 • 1. Procedura de angajare pentru postul de Șef serviciu ,grad I este prin concurs, organizat conform prevederilor HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioară a personalului contactual din sectorul bugetar plătit fin fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .

 • 2. Comisia de concurs , comisia de solutionare a contestatiilor și secretariatul comisiilor se constituie prin act administrativ al Primarului Municipiului Botoșani, conform prevederilor art. 8 din HG nr. 286/2011

 • 3. Concursul de ocupare a funcției de Șef Serviciu, grad I se va desfășura conform cerințelor cuprinse în Anunțul Public care va cuprinde :

 • a) denumirea postului pentru care se organizează concursul ;

 • b) condiții generale și condiții specifice de participare la concurs ;

 • c) tipul probelor de concurs ( proba scrisa si interviu ) , locul , data și ora desfășurării ;

 • d) bibliografia și după caz, tematica ;

 • e) calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs , datele de desfășurare a probelor de concurs , termenele în care se pot depun contestatii , termenul de soluționare a contestatiilor și termenul de afișare a rezultatelor finale.

 • f) informațiile referitoare la organizarea și desfășurarea concursului se mențin la locul de afișare și pe pagina de internet a Primariei Municipiului Botoșani până la finalizarea concursului.

 • 4. Numirea în funcția de Șef Serviciu, grad I se va face prin Dispoziția Primarului Municipiului Botoșani, în temeiul art. 155 alin. 5) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 • II. Criterii pentru ocuparea funcției de Șef Serviciu

  I A. Criterii generale :

  a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • d) are capacitate deplină de exercițiu;

 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

I B. Criterii specifice :

 • - să fie absolvent de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență , în domeniile economic / tehnic /juridic;

 • - vechime în specialitate studiilor superioare de min 10 ani

 • - experiență în funcții de conducere - minim 8 ani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu