Hotărârea nr. 171/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local a municipiului Botosani nr. 136 din 14 mai 2020 privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botosani, pentru activitătile de măturat, spălat, stropirea si intretinerea căilor publice, curătatul si transportul zăpezii de pe căile publice si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, pentru durata de 5 ani, Caietului de Sarcini pentru atribuirea contractului si a tarifelor ce vor fi practicate de operatorul S.C. Urban Serv S.A. Botosani (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local a municipiului Botoșani nr. 136 din 14 mai 2020 privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, pentru durata de 5 ani, Caietului de Sarcini pentru atribuirea contractului și a tarifelor ce vor fi practicate de operatorul S.C. Urban Serv S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136 din 14 mai 2020 privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, pentru durată de 5 ani, Caietului de Sarcini pentru atribuirea contractului și a tarifelor ce vor fi practicate de operatorul S.C. Urban Serv S.A. Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Direcției Edilitare, precum și rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în temeiul art. 1 alin. (2) litera e), alin (3), art.3 alin (1), art. 6, art. 8 alin. (1) și ((3) literele d), dA1), dA2), i) și k), art. 22 alin. (1), (1A1), (2), (3) și (4), art. 23, art. 24 și art. 28 din Legea serviciilor comunitare de utilitate publică nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, Ordinelor ANRSC nr.109, 111, 112 din 2007 și a HCL nr. 130/2020 de aprobare a studiului de oportunitate,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicat în Monitorul Oficial al României nr.555 din 05 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 136 din 14 mai 2020 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 3. Se aprobă tarifele negociate cu operatorul S.C. „Urban Serv” S.A. Botoșani pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, din cadrul contractului serviciului public de salubrizare a municipiului Botoșani, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 29 mai 2020

Nr. 171