Hotărârea nr. 17/2020

HOTĂRÂRE Privind constituirea comisiilor de evaluare/solutionare a contestatiilor pentru primul an de management (2014) al domnului Floricel Vasile Aionitoaei, la Teatrul pentru Copii si Tineret „Vasilache” Botosani (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiilor de evaluare/solutionare a contestațiilor pentru primul an de management (2014 ) al domnului Floricel Vasile Aionițoaei, la Teatrul pentru Copii si Tineret „Vasilache” Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la constituirea comisiilor de evaluare/soluționare a contestațiilor pentru primul an de management (2014) al domnului Floricel Vasile Aionițoaei, la Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Sentința Tribunalului Botoșani nr.230/2019, rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel Suceava nr. 888/26.11.2019, HCL nr. 429/20.12.2019, adresele nr. 129/22.01.2020 si 130/22.01.2020, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 38 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799 din 10.12.2015 si ale art. 15 alin. 1) din contractul de management încheiat între domnul Floricel - Vasile Aionițoaei și Primarul municipiului Botoșani,

în temeiul art 139 alin. (3) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se constituie Comisia de evaluare a primului an de management (2014) la Teatrul pentru Copii si Tineret „Vasilache” după cum urmează:

  • 1. Roșu Daniela Cristina, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Botoșani

  • 2. Costin Octavian, specialist în domeniu

  • 3. Nicolae Poghirc, specialist în domeniu

Art. 2 Se constituie Comisia de soluționare a contestațiilor în vederea evaluării managementului la Teatrul pentru Copii si Tineret “Vasilache” după cum urmează:

  • 1. Oroșanu Marius Leonardo, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Botoșani

  • 2. Gherase Iulius Sebastian, consilier juridic

  • 3. Prispian Monica Electra, consilier juridic

Art. 3 Secretariatul comisiei de evaluare/de soluționare a contestațiilor va fi asigurat de către funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, persoanele urmând a fi nominalizate prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, conform prevederilor art. 10 din anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2799/2015.

Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 429/2019 își încetează valabilitatea.

Art. 5 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu           Secretar general, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 31 ianuarie 2020 Nr. 17