Hotărârea nr. 169/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea unui contract de concesiune având ca obiect terenul apartinand domeniului privat al municipiul Botosani, situat în str. Pacea nr. 47 (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea unui contract de concesiune având ca obiect terenul aparținând domeniului privat al municipiul Botoșani, situat în str. Pacea nr. 47

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

având in vedere referatul de aprobare a inițiatorului Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cătălin Mugurel Flutur, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului modificarea unui contract de concesiune,

văzând solicitarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA, Direcția Silvică Botoșani, înregistrată sub nr. 8507/17.03.2020 privind modificare unui contract de concesiune precum și raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu și rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

în conformitate cu art. 129, alin (2), lit. (c) coroborat cu art. 129, alin. (6) lit. b) din O Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 13-22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul cu art. 196 alin.(1) lit.(a), coroborat art. 139 alin. (3) lit.g) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea prevederilor contractului de concesiune nr. 997 din 24.09.1995 titular Direcția Silvică Botoșani, în sensul diminuării suprafeței înscrisă în contract, noua suprafață concesionată fiind 2438,00 mp,cu destinatia de zonă verde.

Art.2 Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cătălin Mugurel Flutur, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Botoșani, Direcției Silvice Botoșani ,Serviciului Patrimoniu și Instituției Prefectului Județul - Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 29 mai 2020

Nr. 169