Hotărârea nr. 168/2020

HOTĂRÂRE Privind concesionarea terenului aferent unor cabinete medicale (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind concesionarea terenului aferent unor cabinete medicale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

având in vedere referatul de aprobare a inițiatorului Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cătălin Mugurel Flutur, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului concesionarea terenului proprietatea privată a municipiului, aferent cabinetelor medicale situate în Calea Națională nr 45, proprietatea Consiliului Județean Botoșani,

văzând solicitarea medicilor titulari ai contractelor de concesiune pentru cabinetele medicale situate în Calea Națională nr 45, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

în conformitate cu art. 129, alin (2), lit. (c) coroborat cu art. 129, alin. (6) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 13-22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale și luând în considerare Decizia Curții Constituționale nr. 871/2007 referitoare la exepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/205 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale, cu destinația de cabinete medicale,

în temeiul cu art.196 alin.(1), lit.(a) coroborat art. 139 alin. (3) lit.g) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 (1) Se aprobă concesionarea către cabinetele medicale individuale a terenului aferent spațiilor cu destinația de cabinete medicale situate în Calea Națională nr 45, conform anexei la prezenta hotărâre.

(2) Durata concesiunii este de 15 ani.

(3) Redevența este 63,40 lei/mp/an, la nivelul anului 2020, și va fi indexată la începutul fiecărui an, cu indicele de inflație înregistrat pe anul precedent, avându-se în vedere inclusiv hotărârile Consiliului Local de actualizare a redevenței.

Art.2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu                    Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 29 mai 2020

Nr. 168

ANEXA LA HCL NR. 168 DIN 29 MAI 2020

Nr.crt.

TITULAR

SUPRAFAȚA

AMPLASAMENT

1.

C.M.I. dr. Abăcioaie Lăcrămioara

9,85 mp

Calea Națională nr. 45

2.

C.M.I. dr. Sauciuc Viorica

11,47 mp

Calea Națională nr. 45

3.

C.M.I. dr. Darie Doina

7,25 mp

Calea Națională nr. 45

4.

C.M.I. dr. Mireuță Elena

7,25 mp

Calea Națională nr.45

5.

C.M.I. HIPOCRATE

7,87 mp

Calea Națională nr.45

6.

C.M.I. dr Sîrbu Teodor

7,87 mp

Calea Națională nr 45

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu