Hotărârea nr. 167/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea incheierii unei promisiuni de vanzare (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unei promisiuni de vânzare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea încheierii unei promisiuni de vânzare,

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 305 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea de principiu, pentru cumpărarea unui imobil amplasat în zona „Centru Istoric”,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate comun nr. 2304 din 26 mai 2020 al Direcției Dezvoltare Locală, Serviciului Oficiul Juridic Contencios și Serviciului Patrimoniu, precum și rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 354, art.355 din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 1668-1669 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.(a) coroborate cu prevederile art. 139 alin.(2) și alin. (3) lit. (g) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă încheiera unei promisiuni bilaterale de vânzare între U.A.T. Botoșani și proprietarul imobilului Casa Ankele.


  • (2) În promisiune se vor menționa în mod expres următoarele:

  • - vânzătorul își exprimă intenția fermă de a vinde imobilul;

  • - cumpărătorul se obligă să efectueze documentațiile de expertiză tehnică și de evaluare

a valorii clădirii, iar după un termen de 6 luni de la data predării documentației să decidă asupra achiziției;

  • - în cazul în care vânzătorul refuză vânzarea, este obligat să plătescă cu titlu de daune sumele cheltuite pentru elaborarea documentațiilor precizate mai sus.

  • (3) Se mandatează dl. Cătălin Fetcu - director executiv al Direcției Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului să perfecteze toate documentele necesare instituirii promisiunii, în fața notarului sau a altor instituții implicate în procedură.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 29 mai 2020

Nr. 167