Hotărârea nr. 166/2020

HOTĂRÂRE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operatiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privata a municipiului Botosani (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)

HOTĂRÂRE

privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privatăa municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

având in vedere referatul de aprobare a inițiatorului Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cătălin Mugurel Flutur, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Botoșani să își dea acordul cu privire la realizarea operațiunilor de dezmembrare a unui teren, proprietatea privată a Municipiului Botoșani, ce se va realiza în baza documentației tehnice privind dezmembrarea imobilului înregistrat cu număr cadastral 61661, situat în Municipiul Botoșani, Aleea Constantin Iordăchescu, f.n., înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani -Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani sub nr.23616 din 6.04.2020.

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2), art 879 și art 880 din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ale art.25 alin.(2) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.132, 133, 134 si 135 din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare ,recepție și înscriere în registrul de carte funciară,

În temeiul prevederilor art.196, alin.(1), lit.(a) coroborat cu prevederilor art. 129, alin.(2), lit. (c) , alin. (6), lit.. (b), art.139 alin.(3) lit. (g) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se însușește lucrarea de specialitate denumită “Referat Admitere dezmembrare nr.23616 din 6.04.2020, aprobată de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani sub 23616 din 6.04.2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Botoșani, Aleea Constantin Iordăchescu,f.n., proprietatea privată a Municipiului Botoșani cu număr cadastral 61661(vechi 7217/2) înscris în Cartea Funciară 61661(22759) a Municipiului Botoșani, în 2 (două) loturi după cum urmează:

  • a) lotul nr.1: imobilul cu număr cadastral 67538 având suprafața măsurată de 192 m.p., proprietate privată a UAT Botoșani;

  • b) lotul nr.2: imobilul cu număr cadastral 67539 având suprafața măsurată de 12058 m.p., proprietate privată a UAT Botoșani.

Art. 2 Se mandatează domnul Gherase Iulius Sebastian, consilier juridic din cadrul Direcției Urbanism, să semneze actele autentice de dezmembrare.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Botoșani, Serviciului Patrimoniu și Instituției Prefectului Județul - Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu                    Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 29 mai 2020

Nr. 166

ANEXA LA HCL NR. 166 DIN 29 MAI 2020

LUCRAREA DE SPECIALITATE

„Referat admitere dezmembrare nr.23616 din 6.04.2020”

aprobată de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Botoșani sub 23616 din 6.04.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu