Hotărârea nr. 165/2020

HOTĂRÂRE Privind repartizarea unui spatiu către Alianta pentru Unitatea Romilor Botosani (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂR E

privind repartizarea unui spațiu către Alianța pentru Unitatea Romilor Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea repartizării unui spațiu către Alianța pentru Unitatea Romilor Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 1  1) Se aprobă repartizarea spațiului, proprietate privată a municipiului Botoșani, situat în

imobilul din str. Piața 1 Decembrie nr. 14, spațiul 2, parter, în suprafață de 44,37 mp, către Alianța pentru Unitatea Romilor Botoșani pentru o perioadă de 3 ani.

2) Destinația spațiului - sediu asociație.

Art. 2 S.C. Locativa S.A. Botoșani va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 29 mai 2020

Nr. 165