Hotărârea nr. 164/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea, de principiu, a vanzării către chirias a unei locuinte proprietatea municipiului si administrată de S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)

HOTĂRÂR E

privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriaș a unei locuințe proprietatea municipiului și administrată de S.C. Locativa S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriaș a unei locuințe proprietatea municipiului Botoșani aflată în administrarea S.C. Locativa S.A.,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimonial institutiilor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu dispozițiile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Decretului Lege nr.61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit.a) și art.240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă, de principiu, vânzarea unui apartament proprietatea municipiului și administrat de S.C. Locativa S.A, către chiriaș, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Locativa S.A. va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv evaluarea locuinței și respectarea cerințelor de eligibilitate.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică S.C. Locativa S.A, Serviciului Patrimoniu și Instituției Prefectului Județul - Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 29 mai 2020

Nr. 164

Anexa la HCL nr. 164 din 29.05.2020

Nume Solicitant

Adresa locuinței solicitată spre cumpărare

Cerere

Contract de închiriere

Cojocariu Ștefan

Aleea Viilor nr. 4, sc. A, et. 2, ap. 12

Suprafață locuință- 11,11 mp

Nr. 11321 din 20.05.2020

Nr. 764 din 13.03.2007 (actualizat 14.08.2019)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu