Hotărârea nr. 163/2020

HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de inchiriere pentru spatii proprietatea municipiului Botosani aflate in punctul termic Big (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)

ROMANIA JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru spații proprietatea municipiului Botoșani aflate în punctul termic Big

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru spații proprietatea municipiului Botoșani, aflate în punctul termic Big,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin (6) lit. a), art. 606 alin (7) și art. 608 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale art. 858-865 și art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 1 (1) Se aprobă prelungirea duratei unor contracte de închiriere având ca obiect spații, aflate în punctul termic Big, proprietatea publică a municipiului Botoșani, conform anexei la prezenta hotărâre.

(2) Perfectarea documentației se va efectua numai după renegocierea chiriei.

(3) Nivelul chiriei va fi actualizat anual cu indicele de inflație înregistrat în anul precedent.

Art. 2 Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoșani să elaboreze și să perfecteze documentele necesare prelungirii contractului de închiriere.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 29 mai 2020

Nr. 163

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

ANEXA la H.C.L. nr. 163 din 29.05. 2020

Nr. crt.

Titular contract

Documentul închirierii

Punct termic

Destinația spațiului închiriat

Durata aprobată

1.

Hulea Ionel

12644/ 22.07.2011

PT BIG

Garaj

3 ani

2.

I.F. Ciocoiu Radu

12934/22.07.2011

PT Big

Alte activități

3 ani

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu