Hotărârea nr. 162/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea anexei la HCL nr. 152/ 24.08.2016 privind numirea în Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitătii în unitătile de învătământ preuniversitar de stat a reprezentantilor administratiei publice locale (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la HCL nr. 152/ 24.08.2016 privind numirea în Comisiile pentru

evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat a reprezentanților administrației publice locale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la modificarea HCL nr. 152/24.08.2016 privind numirea în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile din învățâmântul preuniversitar, a reprezentanților administrației publice locale, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

văzând raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, salarizare nr. 2259 /22.05.2020, raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local , precum și cererea de înlocuire nr. 324/22.05.2020 a domnului consilier Octav Paul,

în baza dispozițiilor art. 11 alin.(4) din OUG nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu completările și modificările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei la HCL nr. 152 /24.08.2016 privind numirea în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat a reprezentanților administrației publice locale, după cum urmează :

Școala Gimnazială nr. 17 - alecsandru gabriel augustin

Liceul tehnologic” Elie Radu” - buiuc andreea

Liceul Tehnologic „Petru Rareș” - țurcanu eugen cristian

Grădinița cu program prelungit nr. 6 - DiACONu SiLViA CARMEN

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, ioan Apostu


Botoșani, 29 mai 2020

Nr. 162