Hotărârea nr. 161/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei “Plan urbanistic zonal si regulament local de urbanism aferent – str. B-dul Mihai Eminescu nr. 39, CF/NC nr.: 54234“ în vederea realizării obiectivului “ Construire bloc de locuinte D+P+2E+M cu spatii comerciale la parter, reabilitare clădire monument istoric cu integrare în functiunea parterului” (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea documentației Plan urbanistic zonal și regulament local de urbanism aferent - str. B-dul Mihai Eminescu nr. 39, CF/NC nr.: 54234în vederea realizării obiectivului “ Construire bloc de locuințe D+P+2E+M cu spații comerciale la parter, reabilitare clădire monument istoric cu integrare în funcțiunea parterului”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI, analizând propunerea d-lui primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism “Plan urbanistic zonal și regulament local de urbanism aferent -str. B-dul Mihai Eminescu nr. 39, CF/NC nr.: 54234în vederea realizării obiectivului “Construire bloc de locuințe D+P+2E+M cu spații comerciale la parter, reabilitare clădire monument istoric cu integrare în funcțiunea parterului”, văzând avizele organismelor teritoriale interesate, văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecția Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat, în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. c) și alin. (7), lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația ”Plan urbanistic zonal și regulament local de urbanism aferent - str. B-dul Mihai Eminescu nr. 39, CF/NC nr.: 54234“ în vederea realizării obiectivului “ Construire bloc de locuințe D+P+2E+M cu spații comerciale la parter, reabilitare clădire monument istoric cu integrare în funcțiunea parterului” de către investitorii Maistruc Valentin Ionuț și Axinte Sebastian, conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 2417/2019, întocmit de S.C. Proiect Botoșani S.R.L. - urbanist coordonator cu drept de semnătură arh. urb. Mihai Tulbure, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

  • S parcelă de referință = 2445,00 mp

  • P.O.T. = max. 28,00 %

  • C.U.T. = max. 1,030

  • Bloc de locuințe cu spații comerciale la parter și integrare monument istoric

o Regim de înălțime: D+P+2E+M

o H max la punctul de rupere al pantelor mansardei = +13,10 m, măsurat de la cota CTS -1,10 m (față de cota ±0,00)

o Suprafață circulații: cca. 826,00 mp.

o Suprafață spații verzi: min. 867,20 mp

Art. 2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se

păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu              Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 29 mai 2020

Nr. 161