Hotărârea nr. 160/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic Zonal - str. Teatrului nr.6, NC/CF 53312“ în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+6E (P+7E RETRAS) CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, AMENAJARE PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN ORGANIZARE DE SANTIER” (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic Zonal - str. Teatrului nr.6, NC/CF 53312“ în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+6E (P+7E RETRAS) CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, AMENAJARE PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN ORGANIZARE DE ȘANTIER

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism “Plan Urbanistic Zonal - str. Teatrului nr.6, NC/CF 53312“ în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+6E (P+7E RETRAS) CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, AMENAJARE PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN ORGANIZARE DE ȘANTIER, văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecția Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 6, lit. “c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, dispozițiilor incidente în materie ale Legii 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3), lit. (e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația “ Plan Urbanistic Zonal - str. Teatrului nr.6, NC/CF 53312“ în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+6E (P+7E RETRAS) CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, AMENAJARE PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN ORGANIZARE DE ȘANTIER, de către investitorul S.C. BOLD IMPEX S.R.L. pentru stabilirea condițiilor de construibilitate a parcelei conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 346/2019 întocmit de proiectant general S.C. NEO STYLE S.R.L., proiectant de arhitectură S.C. AGORA S.R.L., coordonator urbanist Arh. Dan Octavian BOTEZ, șef proiect Arh. Mircea CURTEANU, proiectat C. Arh. Rodica MUNTEANU, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

 • - - Suprafața parcelei de referință = 4206,00 mp

 • - Funcțiunea propusă - locuințe colective cu o capacitate de maxim 78 apartamente.

 • - S construită la sol (Sc) = 1 275,00 mp

 • - S construită desfășurată (ACD) = max. 8 110,00 mp

 • - Regim de înălțime -S+P+5E(P+6E, P+7E retras)

 • S+P+2E - H.max la atic= 9,00 m.

 • S+P+5E - H.max la atic=19,60 m.

 • S+P+7E - H.max la atic=25,00 m

 • - Nr. niveluri = 6,8 niv.

 • - H max atic = 25,00 m (măsurat de la cota terenului sistematizat)

 • - Procent de Ocupare a Terenului (P.O.T.) = 30,32% - max 32% raportat la S t = 4206,00 mp

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (C.U.T.) =  1,93   - max 2,00 raportat la S t = 4206,00 mp

 • - S spațiu verde amenajat - S = 677,00mp (16,09% raportat la St=4206,00mp) - min.14,35%

 • - Nr. arbori pe parcelă-5 arbori menținuți din 19 arbori existenți/8 se vor planta = min.13 arbori propuși - Circulații carosabile și parcări - S=1469,50 mp (34,94% raportat la St = 4206,00 mp) - max. 35,00%

 • - Circulații pietonale, terase, trotuare - S=784,50mp (18,65% raportat la St = 4206,00mp) - max. 18,65%

 • - Nr. parcări - total 90 locuri de parcare, din care,

 • 78 locuri / max 78 apartamente

 • 10 locuri / 333mp spații comerciale/820mp spații servicii și birouri

 • 2 locuri pentru persoane cu dizabilități

 • - Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele deținătorilor de utilități urbane.

 • - Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele obținute în vederea amenajării accesului la amplasamentul studiat.

 • - Documentația pentru obținerea autorizației de construire va conține și informații privind speciile arboricole ce vor fi tăiate și plantate (va fi menționată distinct pentru fiecare arbore: specia, poziționarea față de investiția nou propusă, starea de sănătate, înălțime)

 • - Toate documentațiile, autorizațiile și cheltuielile necesare în vederea realizării obiectivului privesc exclusiv investitorul, indiferent de regimul juridic al terenurilor pe care se realizează acestea (proprietate privată sau publică).

 • Toate cheltuielile privind realizarea investiției privesc exclusiv investitorul privat

 • Terenul, construcțiile și amenajările se vor administra în regim privat.

Art. 2 Se aprobă, pentru obiectivul aprobat prin Art.1, accesurile din str. Teatrului, str. Transilvaniei și menținerea accesului pietonal din str. Cuza Vodă, așa cum sunt ele configurate în documentația de urbanism.

Art. 3 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 5 ani de la data aprobării.

Art. 4 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 5 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 29 mai 2020

Nr. 160