Hotărârea nr. 16/2020

HOTĂRÂRE Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 429 din 20.12.2019 privind constituirea comisiilor de reevaluare/solutionare a contestatiilor pentru primul an de management (2014) al domnului Floricel Vasile Aionitoaei, la Teatrul pentru Copii si Tineret „Vasilache” Botosani (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 429 din 20.12.2019 privind constituirea comisiilor de reevaluare/soluționare a contestațiilor pentru primul an de management (2014) al domnului Floricel Vasile Aionițoaei, la Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 429 din 20.12.2019 privind constituirea comisiilor de reevaluare/soluționare a contestațiilor pentru primul an de management (2014) al domnului Floricel Vasile Aionițoaei, la Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani,

văzând demisiile domnilor consilieri locali, Brânzei Ioan și Roșu Daniela Cristina, înregistrate sub nr. 129/22.01.2020 și 130/22.01.2020, raportul de specialitate al Oficiului Juridic, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (7) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 139 alin. (3), lit. (i) și art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Articol unic: Se revocă Hotărârea Consiliului Local a municipiului Botoșani nr. 429 din 20.12.2019 privind constituirea comisiilor de reevaluare/soluționare a contestațiilor pentru primul an de management (2014) al domnului Floricel Vasile Aionițoaei, la Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu


Botoșani, 31 ianuarie 2020

Nr. 16