Hotărârea nr. 159/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Libertătii nr. 8, CF/NC 61573“ în vederea realizării obiectivului “construire locuintă P+M, garaj si împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - str. Libertății nr. 8, CF/NC 61573în vederea realizării obiectivului “construire locuință P+M, garaj și împrejmuire teren”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Libertății nr. 8, CF/NC 61573în vederea realizării obiectivului “construire locuință P+M, garaj și împrejmuire teren”,

văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecția Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. c) și alin. (7), lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația Plan Urbanistic de Detaliu - str. Libertății nr. 8, CF/NC 61573“ în vederea realizării obiectivului “construire locuință P+M, garaj și împrejmuire teren” de către investitorul Savan Eugenia, conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 2004/2020, întocmit de S.C. SC Casa Chiriac SRL - urbanist cu drept de semnătură arh. urb. Dan. O Botez, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

  • S parcelă de referință = 690,00 mp

  • P.O.T. = max. 22,00 %

  • C.U.T. = max. 0,325

  • Locuință

o Regim de înălțime : P+M

o H max la cornișă = +4,65 m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului sistematizat

o H max la coamă = +7,55 m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului sistematizat

  • Garaj

o Regim de înălțime : P

o H max la cornișă = +2,50 m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului sistematizat

o H max la coamă = +3,50 m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului sistematizat

  • Împrejmuirea spre stradă se va realiza retras la minim 4,50 m față de axul străzii existente

Art. 2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 12 luni de la data aprobării.

Art. 3 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 29 mai 2020 Nr. 159