Hotărârea nr. 153/2020

HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Biroului Cadastru imobiliar și edilitar, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin. (2) lit. c ) și art.357 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  (1) Se aprobă completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al

municipiului Botoșani cu următoarele obiective :

Nr.

crt.

Adresa obiectiv

Tip obiectiv, caracteristici

1

Aleea Tiberiu Crudu nr. 6 - spațiu comercial

Teren Cc - 49,50 mp

2

Aleea Slt. Ion Frunzetti nr. 1, sc. B, ap. 2 - adiacent, extindere

Teren Cc - 11,00 mp

3

Str. Bucovina nr. 15 - 17 - spațiu comercial

Teren Cc - 44,00 mp

4

Aleea Eliberarii (fostă Aleea Demostene Botez) nr. 4 - baterie garaje, garaj

Teren Cc - 22,00 mp

5

Aleea Slt. Ion Frunzetti nr. 5 - baterie garaje, garaj

Teren Cc - 22,00 mp

6

Str. I.C. Brătianu , nr.9

Teren A - 85 mp

7

Aleea Parcului ,nr.10, sc.B, ap.3 -adiacent ,extindere

Teren Cc - 18 mp

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se identifică prin planșele anexe nr. 1 - 7 la prezenta hotărâre.

Art.2 Anexa nr.17 la H.C.L. nr.91 din 31.03.2020 se modifică și se înlocuiește cu planșa anexă nr.8 la prezenta hotărâre. .

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu                   Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 29 mai 2020

Nr. 153