Hotărârea nr. 152/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Lucrări de executie, reabilitare si modernizare strada Iuliu Maniu – municipiul Botosani” (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de execuție, reabilitare și modernizare strada Iuliu Maniu - municipiul Botoșani”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de execuție, reabilitare și modernizare strada Iuliu Maniu- municipiul Botoșani” ,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Investiții, referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 129 alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de execuție, reabilitare și modernizare strada Iuliu Maniu - municipiul Botoșani”, prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

Botoșani, 29 mai 2020

Nr. 152

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL nr.152 din 29 mai 2020

Denumirea obiectivului de investiții:

„Lucrări de execuție, reabilitare și modernizare strada Iuliu Maniu - municipiul Botoșani”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

  • A) Indicatori economici

l.Valoarea totală a investiției                    = 6.344.988,98 lei

(inclusiv TVA) din care:

  • C+M                      = 5.596.976,85 lei

2.Durata estimată de execuție - 9 luni

  • B) Indicatori tehnici

Lungime stradă................................................... 1817,00 ml.

Suprafață totală stradă...................................... 12453,00 mp.

Suprafață trotuare amenajate............................. 5.630,00 mp.

Lungime canalizare menajeră........................... 1010,60 ml.

Lungime canalizare pluvială................................ 245,00 ml

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu