Hotărârea nr. 151/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea finantării în avans, pană la rambursare si a cofinantării proiectului „Digital Innovation 4 Cities – DigiPlace (Inovatii Digitale pentru Orase)” Faza 2 sub schema de finantare a programului european URBACT (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării în avans, până la rambursare și a cofinanțării proiectului „Digital Innovation 4 Cities - DigiPlace (Inovații Digitale pentru Orașe)” Faza 2 sub schema de finanțare a programului european URBACT

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea finanțării în avans, până la rambursare și a cofinanțării proiectului „Digital Innovation 4 Cities -DigiPlace (Inovații Digitale pentru Orașe)” Faza 2 sub schema de finanțare a programului european URBACT, implementat de Municipiul Botoșani, în calitate de partener,

văzând raportul de specialitate comun întocmit de Administratorul Public, Direcția Economică, Serviciul Management Proiecte și Compartimentul Relații Externe, înregistrat sub nr. INT. 2220/ 20.05.2020, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT. 2221/ 20.05.2020, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (8) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

văzând cerințele impuse prin Ghidul de finanțare în cadrul programului european URBACT,

în temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă finanțarea activităților proiectului Digital Innovation 4 Cities - DigiPlace (Inovații Digitale pentru Orașe) Faza 2 , pentru partenerul Municipiul Botoșani, conform planului de activități aprobat pentru Faza 2, cu suma de 53.633 EUR, din care 45.588 EUR, reprezentând grantul URBACT III se vor primi ulterior, ramburs de la partenerul lider, Municipiul Messina din Italia.

Art. 2 (1) Se aprobă cofinanțarea activităților proiectului Digital Innovation 4 Cities -DigiPlace (Inovații Digitale pentru Orașe) Faza 2, pentru partenerul Municipiul Botoșani, cu suma de 8.044 EUR.

(2) Conform instrucțiunilor în vigoare la nivel național, se va solicita rambursarea de la bugetul de stat în limita a 13% din valoarea totală a bugetului partenerului Municipiul Botoșani, prin intermediul Autorității Naționale URBACT, după perfectarea și aprobarea unui dosar în acest sens.

Art. 3 Sumele reprezentând cheltuieli conexe/ neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului Digital Innovation 4 Cities - DigiPlace (Inovații Digitale pentru Orașe)Faza 2 și vor fi absolut necesare pentru implementarea în condiții optime a proiectului se vor asigura din bugetul local.

Art. 4 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri care se va comunica la Direcția Economică, Serviciul Management Proiecte și Compartimentul Relații Externe.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 29 mai 2020

Nr. 151