Hotărârea nr. 150/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise in Incubatorul de Afaceri Botosani (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea listei cu firmele ce urmează a fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare, Patrimoniu, Strategii Programe, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local,

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 102/2018 privind aprobarea Strategiei de operaționalizare a Incubatorului de Afaceri Botoșani, precum și prevederile art. 8 alin. (2) din Acordul Cadru încheiat cu Ministerul Integrării Europene care acționează în numele Guvernului României,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit.c) și alin. 6 lit.b), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista cuprinzând firmele ce urmează a fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoșani conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către S.C LOCATIVA S.A. administratorul incubatorului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 29 mai 2020

Nr. 150

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIU BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Anexa la H.C.L. nr. 150 din 29 mai 2020

Firme admise în Incubatorul de Afaceri

Serviciul de incubare de tip INC- ADMIN

Nr. crt.

Denumire firmă

Categorie firmă

Punctaj evaluare

1.

S.C. CBC EUROTRANS S.R.L.

B

48,50

2.

S.C. ELDIS PROIECT SRL

B

47,25

Notă :    Categorie firmă A - firmă nou înființată

Categorie firmă B - firmă existentă

Serviciul de incubare de tip INC-ADMIN  - spațiu birou

Serviciul de incubare de tip INC-PROD   - spațiu producție

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu