Hotărârea nr. 15/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea art. 2 - 4 din anexa nr. 2 la HCL nr. 230/2016 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a evaluării managementului Teatrului pentru Copii si Tineret „Vasilache„ din subordinea Consiliului Local al Municipiului Botosani, modificată prin HCL nr. 259/30.10.2018 (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 2 - 4 din anexa nr. 2 la HCL nr. 230/2016 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrului pentru

Copii si Tineret „Vasilache„ din subordinea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, modificată prin HCL nr. 259/30.10.2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerile domnului primar Cătălin Mugurel Flutur, cu privire la modificarea art. 2-4 din anexa nr. 2 la HCL nr. 230/2016 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” din subordinea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, modificată prin HCL nr. 259/2018,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Salarizare, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, prevederile Sentinței civile a Tribunalului Botoșani nr. 230 din 29.05.2019, rămasă definitivă prin Hotărârea Curtii de Apel Suceava nr. 888/26.11.2019, referatul Serviciului Resurse Umane, Salarizare nr. 224 din 20.01.2020,

în baza dispozițiilor OUG nr.189/2008, privind managementul instituțiilor de cultură, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 2799 din 10 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului - cadru al caietului de obiective, modelului - cadru al raportului de activitate, precum și modelului - cadru al contractului de management pentru instituțiile publice de cultură,

în temeiul art 139 alin. (3) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă modificarea art. 2 - 4 din anexa nr. 2 la HCL nr. 230/2016 referitoare la Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrului pentru Copii si Tineret „Vasilache” din subordinea Consiliului Local Botoșani, modificat prin HCL nr. 259/2019, după cum urmează:

ART. 2

Prezentul regulament reglementează procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management în raport cu resursele financiare alocate și prevederile sale se aplică pentru reevaluarea primului an de management (2014) care va avea loc până la data de 31 martie 2020.

ART. 3

Evaluarea managementului este organizată în două etape, astfel:

  • a) prima etapă: analiza raportului de activitate;

  • b) a doua etapă: susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu, desfășurat la sediul autorității.

ART. 4

Evaluarea managementului pentru anul 2014 se va realiza conform următorului calendar:

a) până la data de 18 februarie 2020 analiza raportului de activitate de către comisia de evaluare;

b)19 februarie - 07 martie 2020 - susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;

  • c) aducerea la cunoștința managerului a rezultatului evaluării, a notei și a concluziilor raportului întocmit de comisia de evaluare, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare, conform art. 41 alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr.189/2008.

  • d) depunerea contestațiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului-

  • e) comunicarea rezultatelor finale ale evaluării, prin afișare pe site-ul autorității, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora.”

Art. 2 Celelalte prevederi din anexa nr. 2 la HCL nr. 230/2016 își mențin valabilitatea.

Art. 3 Orice alte dispozitii contrare prezentei hotărâri își încetează valabilitatea.

Art. 4 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu           Secretar general, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 31 ianuarie 2020

Nr. 15