Hotărârea nr. 147/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea si completarea contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie în municipiul Botosani nr. 29305/05.12.2019 (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie în municipiul Botoșani nr.

29305/05.12.2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind amendarea contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie în municipiul Botoșani nr. 29305/05.12.2019,

văzând raportul de specialitate al Compartimentului Transport Public Local de Călători, Siguranța Circulației și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 coroborate cu cele ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (7) lit. n), art. 196 alin.(1) lit. a) și art. 240 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie în municipiul Botoșani nr. 29305/05.12.2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 377/29.11.2019 al municipiului Botoșani, se modifică și se completează după cum urmează:

  • 1. Capitolul 6. REDEVENȚA se completează cu un nou alineat, alineatul 6.6 care va avea următorul conținut:

”6.6 Redeventa se actualizează anual, cu rata inflației.”

  • 1.1 Capitolul 6. REDEVENȚA se completează cu 2 alineate, 6.7 și 6.8 care vor avea următorul conținut:

”6.7 Se suspendă plata redevenței pentru serviciul de transport public local de persoane cu tramvaiul, efectuat de către S.C. Eltrans S.A. Botoșani, pe perioada efectuării acestui serviciu de transport cu autobuze.”

”6.8 ,, Directia economica din aparatul de specialitate al Primarului va stabili redeventa datorată de către S.C. Eltrans S.A. Botoșani în calitate de operator a serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze în municipiul Botoșani.

  • 2. Anexa 2.1. Programul de transport la contract se va completa cu anexa 2.1.2 care va avea următorul conținut:

- punctul 2 Anexa 2.1.2 programul de transport pentru rețeaua de trasee executate cu autobuze ce vor înlocui tramvaiele în situația în care este imposibilă efectuarea transportului cu tramvaie, pe aceleași trasee cu respectarea prevederilor legale se va modifica și va avea următorul conținut:

Lini a

Nr. stații

Traseul

Capacit ate (nr.locu ri)

Intervalul de succedare a curselor Nr. mijloacelor de transport

04.5008,00

08,00

-

12,00

12,00

17,00

17,00 -

20,00

20,00 -

23,00

pri ma

ultima

/ sens

Lun gime a

Nr.

101.

12

5.8 Km

Dus:I.     Bariera

Catamarasti      -

Luceafărul Intors:Luceafarul - b-ra Catamarasti Cap.1- Luceafărul Cap.2-      B-ra

Cătămărăști

65-70

10

5

12

5

10

5

12

5

15

5

04.50

23.00

Nr. 102

11 4.6 Km

Dus:   G.Enescu-

Util    -    B-ra

Catamarasti

Întors:   Bariera

Catamarasti - Util - G.Enescu Cap. 1 G. Enescu

Cap.   2   B-ra

Cătămărăști

65-70

10

4

12

4

Ruta:

G.

Enesc u - Util

10

4

12

4

Ruta: G.

Enescu - Util

15

4

Ruta:

G.

Enescu -Util

05,00

22,50

GRAFIC DE CIRCULAȚIE AUTOBUZE

INTERVALE ORARE

Traseu 101

Luceafărul -Mobilă

LUNI -VINERI

Interval orar

Frecvența de circulație

05,00 - 08,00

din 10 în 10 minute

08,00 - 12,00

din 12 în 12 minute

12,00 - 17,00

din 10 în 10 minute

17,00 - 20,00

din 12 în 12 minute

20,00 - 23,00

din 15 în 15 minute

Traseu 102

G.Enescu -Mobilă

LUNI -VINERI

Interval orar

Frecvența de circulație

Ruta

04,50 - 08,00

din 10 în 10 minute

G.Enescu-Mobilă

08,00 - 12,00

din 12 în 12 minute

G.Enescu-St.UTIL

12,00 - 17,00

din 10 în 10 minute

G.Enescu-Mobilă

17,00 - 20,00

din 12 în 12 minute

G.Enescu-St.UTIL

20,00 - 23,00

din 15 în 15 minute

G.Enescu-St.UTIL

sambata

Traseu 101

04,50 - 15,00

Din 12 in 12 min

Ruta: Luceafarul - B-ra Catamarasti

15,00 - 19,45

Din 15 in 15 min

Ruta: Luceafarul - B-ra Catamarasti

Traseu 102

04,50 - 08,00

Din 12 in 12 min

Ruta:G.Enescu - B-ra Catamarasti

08,00 - 12,00

Din 12 in 12 min

Ruta: G.Enescu - Util

12,00 - 15,00

Din 12 in 12 min

Ruta: G. enescu - b-ra Catamarasti

15,00 - 19,45

Din 15 in 15 min

Ruta: G.Enescu - Util

duminica

Traseu 101

06,12 - 14,00

Din 12 in 12 min

Ruta: Luceafarul - B-ra Catamarasti

14,00 - 19,45

Din 15 in 15 min

Ruta: Luceafarul - B-ra Catamarasti

Traseu 102

06.12 - 08,00

Din 12 in 12 min

Ruta:G.Enescu - B-ra Catamarasti

08,00 - 14,00

Din 12 in 12 min

Ruta: G.Enescu - Util

14,00 - 19,45

Din 15 in 15 min

Ruta: G. enescu - Util

Denumirea și amplasarea stațiilor pentru transportul cu autobuze:

Traseul nr. 101

Tur - Luceafărul - Bazar - Piața Mare - Mall - Școala 11 - Stadion - E-on - Util -Com Cereai -Electro Alfa - Electrocontact - Șuruburi - Eltrans -B-ra Cătămărăști Retur - B-ra Cătămărăști - Eltrans -Șuruburi - Electrocontact - Electro Alfa - Com Cereal - util - E-on Stadion - Școala 11 - Mall - Piața Mare - Bazar - Luceafărul Traseul nr. 102

Tur - B-ra Cătămărăști - Eltrans -Șuruburi - Electrocontact - Electro Alfa - Com Cereal - Util - Sucevei - Prieteniei - Piața Mică - Giratoriu G. Enescu (Hand of Help) Retur - Giratoriu G. Enescu (Hand of Help) - Piața Mică - Prieteniei - Sucevei -Util - Com Cereal -Electro Alfa - Electrocontact - Șuruburi - Eltrans -B-ra Cătămărăști

3. Punctul II ”Terenuri” Al anexei 4.1.1Bunuri de retur - Bunuri concesionate pentru tramvai la Contract se modifică și va avea următorul conținut:

” II TERENURI

Nr.

Crt.

ZONA

U.M.

SUPRAFAȚĂ

VALOARE

1

Teren STU str. Ana Ipătescu

m.p.

250,00

30.755,29

2

Teren Depou - Calea Națională

m.p.

18816,12

2.366.938,98

3

Linii trasee-cale-rulare

m.p.

31600

4.503209,51

4

Teren stâlpi

m.p.

643,2

91.660,27

TOTAL

51.309,32

6.992.564,05

4. Anexa 7 la Contract se modifică și va avea următorul conținut:

Anexa 7 - Diferentele de tarif

Anexa 7.1 - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun

Categoria socială/ Tipul   de   protecție

socială

Modalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

Nivelul protecției sociale acordate (lei/unitate)

Legislația în vigoare care reglementează protecția socială

elevi

49,38%

41

Legea   educației   naționale   nr.

1/2011, Anexa nr.6 Contract nr.

29305 /05.12.2019

Pensionari,

44,44%

45

Ordonanța Guvernului.97/1999 serv publ      subvenționate-pensionari,

Anexa nr.6 Contract nr. 29305 /05.12.2019

Veterani, vaduve de veterani, rev., deportati

44,44%

45

Anexa nr.6 Contract nr. 29305 /05.12.2019

Pers cu handicap

19,75%

65

Anexa nr.6 Contract nr. 29305 /05.12.2019

Donator sânge

50%

40,50

HG nr. 1364/2006-donatori sânge

a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b)persoane fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr.118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

Anexa 7.2 - Modul de acordare a diferențelor de tarif

Modul de acordare a diferențelor de tarif se calculeaza ca diferența intre valoarea unui tichet/abonament de calatorie la valoarea reala (2,5 lei/ 63 lei si 81 lei) si valoarea tarifelor reduse/gratuite prevazute in Anexa nr.6 Contract nr. 29305 /05.12.2019 si în temeiul legislației în vigoare, pentru fiecare categorie în parte și este după cum urmează:___________________________

Categoria socială/ Tipul   de   protecție

socială

perioada

Număr de călătorii pe perioada selectată,utilizat pentru calcul

Tarif

Modalitatea de acordare a protecției sociale, (procentul de reducere)

întreg

Red. oferita

elevi

1 luna

60 calatorii/luna

81

40

49,38%

pensionari

1 luna

60 calatorii/luna

81

36

44,44%

Veterani, vaduve de veterani, rev.

deportati

1 luna

60 calatorii/luna

81

36

44,44%

Pers cu handicap

1 luna

60 calatorii/luna

81

16

19,75%

Operatorul va elibera titluri de călătorie pentru fiecare categorie care beneficiază de gratuități, în baza documentelor legale justificative pentru fiecare categorie.

Anexa 7.3 - Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif pentru protectia sociala

Nr .

crt

Categoria socială/

Tipul         de

protecție socială

Unități   de

calcul (abonament e/călătorii vândute

Nr. estimat e    de

unități

Nivelul protecției sociale acordate (lei/unitate )

Sume totale lei

Document justificativ aprobat

1

2

3

4

5= 3x4

6

1

elevi

22279

22300

41

914.300

Anexa nr.6 Contract nr. 29305 /05.12.2019

2

pensionari

78528

78600

45

3.537.250 0

Anexa nr.6 ,Contract nr. 29305 /05.12.2019

3

Veterani, vaduve de      veterani,

revolutionari, deportati

400

450

45

20.250

Anexa nr.6, Contract nr. 29305 /05.12.2019

4

Pers cu handicap

6706

6800

65

442.000

Anexa nr.6, Contract nr. 29305 /05.12.2019

Anexa 7.4 - Modelul formularului de decont pentru diferențele de tarif

Nr .

crt

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Unități de calcul (aboname nte/călător ii vândute

Nr. estimate de unități

Nivelul reducerii oferite-protecției sociale acordate (lei/unitate )

Sume totale lei

Document justificativ aprobat

1

2

3

4

5= 3x4

6

elevi

22279

22300

40

892.000

Anexa nr.6 si Anexa 7.2,Contract nr. 29305 /05.12.2019

pensionari

78528

78600

36

2.829.600

Anexa nr.6 si Anexa 7.2Contract nr. 29305 /05.12.2019

Veterani, vaduve de veterani, rev. deportati

400

450

36

16.200

Anexa nr.6 si Anexa 7.2 Contract nr. 29305 /05.12.2019

Pers cu handicap

6.706

6.800

16

108.800

Anexa nr.6 si Anexa 7.2Contract nr. 29305 /05.12.2019

TOTAL

3.846.600

Se vor pune la dispoziție documente justificative în baza contractului de alocare a încasărilor din tichete.

5 În întreg cuprinsul contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie în municipiul Botoșani nr. 29305/05.12.2019 inclusiv în anexe, termenul de tramvai va fi înlocuit de termenul ”tramvai/autobuze” așa cum este menționat la OBIECTUL CONTRCTULUI.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,

OPERATOR,

S.C Eltrans S.A. Botoșan Director General ,

Victor Ivănescu

Contabil Șef, Marianciuc Viorica


CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI

Primar,

Cătălin Mugurel Flutur

Viceprimar,

Cosmin Ionuț Andrei

Consilier Juridic, Bogdan Munteanu

Consilier juridic, Claudia Vereștiuc

Director Economic, Mirela Elena Ghiorghiță

Șef Serviciu Exploatare, Ioan Comarița

Director Edilitare, Nicolae Semenescu

Achiziții, Chelariu Ovidiu


Comp. Transporturi, C-tin Cristian Lăzăruc

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și S.C. Eltrans S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu                    Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 29 mai 2020 Nr. 147