Hotărârea nr. 146/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea HCL nr. 118 /24.04. 2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale „Administratie” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botosani si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 118 /24.04. 2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la modificarea HCL nr. 118 /24.04.2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani, cu modificările și completările ulterioare,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate comun al Direcției Economice și Resurse Umane nr. INT 2223/20.05.2020, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (12) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în aplicarea prevederilor art. 11 și art. 38 din Legea - cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr/ 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Începând cu data de 01 iunie 2020, salariile de bază aferente funcțiilor cu contract individual de muncă - paznic, pompier, guard, portar, bufetier, manipulant bunuri curier, îngrijitor, muncitor necalificat, prevăzute în anexele 1-4 la HCL nr. 118/2019, se stabilesc conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 În anul 2020, în cadrul Aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, sporurile se acordă conform prevederilor HG nr. 569 din 4 august 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație” din administrația publică locală.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu                    Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 29 mai 2020

Nr. 146

Anexa la HCL nr.146 din 29.05.2020

Paznic, pompier, guard, portar, bufetier, manipulant bunuri, curier

gradatia 0

M;G

2.455

1,18

gradația 1

M;G

2.640

gradatia 2

M;G

2.772

gradatia 3

M;G

2.911

gradatia 4

M;G

2.984

gradatia 5

M;G

3.059

Îngrijitor

gradatia 0

M;G

2.455

1,18

gradatia 1

M;G

2.640

gradatia 2

M;G

2.772

gradatia 3

M;G

2.911

gradatia 4

M;G

2.984

gradatia 5

M;G

3.059

-   debutant

gradatia 0

M;G

2.288

1,10

gradatia 1

M;G

2.460

gradatia 2

M;G

2.583

gradatia 3

M;G

2.713

gradatia 4

M;G

2.781

gradatia 5

M;G

2.851

Muncitor necalificat

-      treapta I

gradatia 0

M;G

2.247

1,08

gradatia 1

M;G

2.416

gradatia 2

M;G

2.537

gradatia 3

M;G

2.664

gradatia 4

M;G

2.731

gradatia 5

M;G

2.800

- treapta Il-fără sporuri

gradatia 0

M;G

2.236

1,075

gradatia 1

M;G

2.404

gradatia 2

M;G

2.525

gradatia 3

M;G

2.652

gradatia 4

M;G

2.719

gradatia 5

M;G

2.787

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu