Hotărârea nr. 144/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a situatiilor financiare la data de 31.12.2019 (Publicarea pe site: 03 iunie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar - CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR, privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2019

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate comun al Direcției Economice și al Direcției de Impozite și Taxe Locale nr. 2177/18.05.2020, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile art. 57 alin. 1 și alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea Contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2019 conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobarea Contului anual de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobarea Bilanțului încheiat la data de 31.12.2019 conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobarea Contului de rezultat patrimonial la data de 31.12.2019 conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Aprobarea Situației fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2019 conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Aprobarea Situației fluxurilor de trezorerie pentru conturile deschise la bănci comerciale la data de 31.12.2019, conform Anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Aprobarea Situației privind disponibilul din mijloace cu destinație specială la data de 31.12.2019, conform Anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Aprobarea Situației plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare la data de 31.12.2019, conform Anexei nr. 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Aprobarea Situației sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare la data de 31.12.2019, conform Anexei nr. 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Aprobarea Situației privind venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale la data de 31.12.2019, conform Anexei nr. 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Aprobarea Situației plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58) la data de 31.12.2019, conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12 Aprobarea Situației plăților restante la data de 31.12.2019, conform Anexei nr. 12, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13 Aprobarea Situației acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici la data de 31.12.2019, conform Anexei nr. 13, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14 Aprobarea Situației modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii la data de 31.12.2019, conform Anexei nr. 14, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15 Aprobarea Situației activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2019, conform Anexei nr. 15, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16 Aprobarea Situației activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2019, conform Anexei nr. 16, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17 Aprobarea Situației activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 31.12.2019, conform Anexei nr. 17, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18 Aprobarea Listei de rămășiță la data de 31.12.2019, conform Anexei nr. 18, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 19 Primarul Municipiului Botoșani, prin Direcția Economică și instituțiile din subordinea Consiliului local finanțate din bugetul local, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,


Consilier, EUGEN CRISTIAN ȚURCANU


Contrasemnează,

Secretar general, IOAN APOSTU

Botoșani, 29.05. 2020

Nr. 144

Municipiul Botosani


Anexa nr.1 la HCL 144 din 29.05.2020

Contul de executie a bugetului local - venituri

31.12.2019

lei

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

A

B

1

2

3

TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02 + 46.02 + 48.02)

00.01

145.719.980

178.994.580

176.527.128

I. VENITURI CURENTE

00.02

140.161.800

166.955.790

164.690.148

VENITURI PROPRII (00.02-11.02

37.02+00.15+00.16)

4990

116.938.000

121.426.930

120.731.493

A. VENITURI FISCALE

00.03

120.747.000

144.444.000

140.904.824

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

00.04

68.990.000

69.290.000

66.635.297

A11. IMI OZI 1 IE VENII, IROIII SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE---------------

00.05

0

0

404

Impozit pe profit

01.02

0

0

404

Impozit pe profit de la agentii economici *)

01.02.01

0

0

404

A12. IMP OZI T P E VENI T P ROII T, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE------------------

00.06

68.990.000

69.290.000

66.634.893

Impozit pe venit

03.02

100.000

400.000

397.236

Impozitul pe vei muiiie din uansieiui proprietatilor imobiliare din patrimoniul nereonal-----------------------------------

03.02.18

100.000

400.000

397.236

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)

04.02

68.890.000

68.890.000

66.237.657

Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)

04.02.01

66.290.000

66.290.000

64.164.207

Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean

04.02.05

2.600.000

2.600.000

2.073.450

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

18.865.000

19.458.000

19.583.565

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

18.865.000

19.458.000

19.583.565

Impozit si taxa pe cladiri

07.02.01

14.755.000

15.250.000

15.412.423

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

5.700.000

5.950.000

5.952.973

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

9.055.000

9.300.000

9.459.450

Impozit si taxa pe teren

07.02.02

2.210.000

2.208.000

2.229.248

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

1.065.000

1.065.000

1.132.273

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

1.005.000

1.005.000

964.422

Impozit pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

140.000

138.000

132.553

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

1.900.000

2.000.000

1.941.894

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

32.892.000

55.696.000

54.685.962

Sume defalcate din TVA ( se scad )

11.02

23.222.000

45.456.000

43.943.874

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

sume deialcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor--------

11.02.02

12.023.000

12.265.000

12.265.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)

11.02.05

100.000

100.000

100.000

sume deialcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor

11.02.06

8.478.000

29.097.000

29.097.000

Sui fie defalcate din taxa pe valoar ea adaugata pentru finantarea invatamantului nartici ilar sau confesional acreditat----------

11.02.09

2.621.000

3.994.000

2.481.874

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

0

0

0

Taxe hoteliere

12.02.07

0

0

0

Taxe pe servicii specifice

15.02

60.000

60.000

66.726

Impozit pe spectacole

15.02.01

60.000

60.000

66.726

laxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea-----

utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de

activitati---------------------------------------------

16.02

9.610.000

10.180.000

10.675.362

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

6.250.000

6.575.000

6.960.824

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

4.380.000

4.705.000

5.081.004

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

1.870.000

1.870.000

1.879.820

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

990.000

1.185.000

1.187.943

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati---------------------------------------------

16.02.50

2.370.000

2.420.000

2.526.595

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

0

0

0

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

0

0

0

Alte impozite si taxe

18.02.50

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

19.414.800

22.511.790

23.785.324

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

4.685.000

5.095.000

5.826.789

Venituri din proprietate

30.02

4.685.000

5.095.000

5.826.789

Venituri din concesiuni si inchirieri *)

30.02.05

4.685.000

5.095.000

5.814.442

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

4.685.000

5.095.000

5.814.442

Venituri din dividende *)

30.02.08

0

0

12.347

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

0

0

12.347

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

14.729.800

17.416.790

17.958.535

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02

266.000

284.000

308.805

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

135.000

135.000

135.341

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

115.000

135.000

155.982

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

16.000

14.000

14.560

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

2.922

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02

0

0

1.760

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0

0

1.760

Amenzi, penalitati si confiscari

35.02

4.750.000

4.570.000

4.456.796

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

4.750.000

4.570.000

4.456.796

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

35.02.01.02

4.750.000

4.570.000

4.456.796

p enalitati penii u nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de imnozite si taxe------------------------------

35.02.02

0

0

0

Diverse venituri

36.02

9.684.000

12.328.780

12.957.164

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

23.000

17.000

16.315

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01.01

23.000

17.000

16.315

Taxe speciale

36.02.06

9.500.000

12.100.000

12.679.049

V enitur i din i ecuper ar ea cheltuielilor----------

efectuate in cursul procesului de executare sjjjia------------------------------------------------------

36.02.14

50.000

45.000

47.907

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

107.000

162.780

207.699

Alte venituri

36.02.50

4.000

4.000

6.194

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.02

29.800

234.010

234.010

Donatii si sponsorizari

37.02.01

29.800

234.010

234.010

Varsaiiiiiite din sectiunea de iuiicuoiiare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a burieteliii local-----------------------------------------

37.02.03

-2.267.800

-2.539.300

-750.000

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

2.267.800

2.539.300

750.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

28.000

161.150

219.229

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

28.000

161.150

219.229

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

0

7.000

14.916

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

76.980

80.913

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale-------------------------

39.02.07

6.000

16.000

25.313

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

22.000

61.170

98.087

IV. SUBVENTII

00.17

5.497.390

8.863.980

8.448.148

Subventii de la bugetul de stat

42.02

5.497.390

8.863.980

8.448.148

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

26.000

26.609

subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor ir» eanaiafa______________________________________

42.02.16

0

2.835.000

2.781.707

subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii

42.02.16.01

0

2.835.000

2.781.707

suibvei itii pentru acordai cea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili netrolieri---------------------------

42.02.34

27.000

27.000

12.206

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

5.464.040

5.509.540

5.237.546

subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare derularii sustenii nrniontolnr finontoto din fnnrli irilo oi imnano__

42.02.69

6.350

466.440

390.080

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

sume primite de ia uE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financior 201 4 2020 ( cod 48 02 01

48.02

32.790

3.013.660

3.169.603

। ooiruiri European r ue Dezvoltai e Regiunaiă (FEDR)Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod-------------------

48.02.01

0

2.561.020

2.596.066

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0

277.750

312.800

Prefinantare

48.02.01.03

0

2.283.270

2.283.266

Fondul Social European (FSE) (cod

48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

32.790

452.640

573.537

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

18.070

338.920

138.161

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

0

3.916

Prefinanțare

48.02.02.03

14.720

113.720

431.460

Municipiul Botosani

Contul de executie a bugetului local - cheltuieli

31.12.2019

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Credite bugetare inițiale

Credite bugetare definitive

Plati efectuate

A

B

1

2

3

TOTAL CHELTUIELI (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

160.262.560

193.537.160

180.268.219

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

24.746.060

29.715.420

28.384.886

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

19.933.680

22.588.920

21.351.241

Autoritati executive si legislative

51.02.01

19.933.680

22.588.920

21.351.241

Autoritati executive

51.02.01.03

19.933.680

22.588.920

21.351.241

Alte servicii publice generale

54.02

2.334.830

4.108.950

4.016.095

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.02.10

1.846.030

2.126.030

2.085.703

Alte servicii publice generale

54.02.50

488.800

1.982.920

1.930.392

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.02

2.477.550

3.017.550

3.017.550

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI siguranța naționala

59.02

7.844.760

8.021.390

7.756.135

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

7.844.760

8.021.390

7.756.135

Ordine publica

61.02.03

7.726.000

7.885.000

7.628.124

Politie locala

61.02.03.04

7.726.000

7.885.000

7.628.124

Protectie civila si protectie contra incendiilor

61.02.05

118.760

136.390

128.011

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.02

69.064.170

81.911.400

75.137.761

Invatamant

65.02

19.705.320

22.457.300

18.317.063

invatamânt prescolar si primar

65.02.03

2.476.800

2.537.260

2.073.625

invatamânt prescolar

65.02.03.01

2.476.800

2.537.260

2.073.625

invatamânt secundar

65.02.04

15.706.520

18.403.040

15.446.753

invatamânt secundar inferior

65.02.04.01

5.404.670

6.061.210

5.320.954

invatamânt secundar superior

65.02.04.02

8.504.650

9.872.990

8.483.847

Invatamant profesional

65.02.04.03

1.797.200

2.468.840

1.641.952

Servicii auxiliare pentru educatie

65.02.11

1.437.000

1.437.000

766.185

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

1.437.000

1.437.000

766.185

Alte cheltuieli in domeniul invatamântului

65.02.50

85.000

80.000

30.500

Sanatate

66.02

5.882.370

8.975.830

8.537.475

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

383.000

3.430.960

3.209.958

Spitale generale

66.02.06.01

383.000

3.430.960

3.209.958

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Credite bugetare inițiale

Credite bugetare definitive

Plati efectuate

Servicii de sanatate publica

66.02.08

5.499.370

5.544.870

5.327.517

Cultura, recreere si religie

67.02

22.411.980

25.606.190

23.859.856

Servicii culturale

67.02.03

12.304.780

16.914.780

16.335.427

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

11.239.230

12.923.380

12.526.111

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

355.000

3.257.710

3.160.191

Alte servicii culturale

67.02.03.30

710.550

733.690

649.125

Servicii recreative si sportive

67.02.05

8.969.230

7.372.230

6.281.830

Sport

67.02.05.01

7.754.560

6.171.560

5.176.938

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

1.214.670

1.200.670

1.104.892

Servicii religioase

67.02.06

500.000

500.000

500.000

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

637.970

819.180

742.599

Asigurari si asistenta sociala

68.02

21.064.500

24.872.080

24.423.367

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

68.02.05

14.313.500

18.164.040

18.018.785

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

14.313.500

18.164.040

18.018.785

Crese

68.02.11

1.334.500

1.346.960

1.283.610

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

1.443.400

1.406.910

1.308.366

Ajutor social

68.02.15.01

65.000

64.710

37.418

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

1.378.400

1.342.200

1.270.948

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

3.973.100

3.954.170

3.812.606

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

3.973.100

3.954.170

3.812.606

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

13.009.590

15.285.660

13.118.363

Locuinte

70.02.03

5.380.920

6.033.120

5.178.583

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

5.380.920

6.033.120

5.178.583

Iluminat public si electrificari

70.02.06

3.113.560

3.269.380

2.658.748

Alimantare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

927.000

1.323.590

1.030.610

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

3.588.110

4.659.570

4.250.422

Protectia mediului

74.02

19.192.170

23.828.470

22.737.652

Salubritate si gestiunea deseurilor

74.02.05

16.797.410

21.096.410

20.133.404

Salubritate

74.02.05.01

6.192.410

8.076.410

7.456.014

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

10.605.000

13.020.000

12.677.390

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

1.369.760

1.730.760

1.730.460

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Credite bugetare inițiale

Credite bugetare definitive

Plati efectuate

Alte servicii in domeniul protecției mediului

74.02.50

1.025.000

1.001.300

873.788

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

26.405.810

34.774.820

33.133.422

Combustibili si energie

81.02

6.848.000

12.414.000

12.164.335

Energie termica

81.02.06

6.848.000

12.414.000

12.164.335

Transporturi

84.02

19.557.810

22.360.820

20.969.087

Transport rutier

84.02.03

19.557.810

22.360.820

20.969.087

Transport in comun

84.02.03.02

4.815.070

6.962.730

6.694.777

Strazi

84.02.03.03

14.742.740

15.398.090

14.274.310

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

-14.542.580

-14.542.580

-3.741.091

Excedent

98.02

-14.542.580

-14.542.580

-3.741.091

Președinte de ședință, Consilier, Eugen-Cristian Țurcanu

Contrasemnează, Secretar general, Ioan Apostu


Municipiul Botosani


Anexa nr.2 la HCL 144 din 29.05.2020

Contul de executie a bugetului institutie publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) -venituri

31.12.2019

lei

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

A

B

1

2

3

TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10 + 46.10 + 48.10)

00.01

80.131.570

87.388.140

82.823.308

I. VENITURI CURENTE

00.02

33.487.470

36.036.580

33.822.277

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

33.487.470

36.036.580

33.822.277

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

516.950

527.600

267.723

Venituri din proprietate

30.10

516.950

527.600

267.723

Venituri din concesiuni si închirieri *)

30.10.05

499.450

510.100

265.162

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.10.05.30

499.450

510.100

265.162

Alte venituri din proprietate

30.10.50

17.500

17.500

2.561

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

32.970.520

35.508.980

33.554.554

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

32.822.620

35.271.880

33.309.465

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

185.600

185.500

158.630

Venituri din prestari de servicii

33.10.08

842.250

900.250

824.055

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

5.881.480

6.156.840

4.927.246

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

10.000

0

0

Venituri din oigaiiizaiea de cuisuii de caliiicaie si— conversie profesionala, specializare si nerfectionare--------------------------------------

33.10.17

50.000

50.000

29.508

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

4.661.300

6.052.100

6.008.087

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

17.201.750

17.824.950

17.579.854

Venituii din contractele incheiate cu diiectiile de----

sanatate publica din sume alocate de la bugetul de

33.10.30

2.734.850

3.164.850

3.019.617

V an Htuii din coi ui actele incheiate cu diiectiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile nronrii ale Ministerului Sanatatii-----------------------

33.10.31

330.000

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

925.390

937.390

762.468

Amenzi, penalitati si confiscari

35.10

2.500

2.500

2.932

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

2.500

2.500

2.932

Diverse venituri

36.10

145.400

145.400

152.957

Alte venituri

36.10.50

145.400

145.400

152.957

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.10

0

89.200

89.200

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

A

B

1

2

3

Donatii si sponsorizări

37.10.01

0

89.200

89.200

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.10.03

-687.710

-1.003.040

-407.817

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.10.04

687.710

1.003.040

407.817

IV. SUBVENȚII

00.17

46.644.100

51.306.260

49.001.031

Subventii de la alte administratii

43.10

46.644.100

51.306.260

49.001.031

Subventii pentru institutii publice

43.10.09

29.158.900

30.413.600

28.769.264

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.10.14

211.000

423.960

397.140

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate

43.10.16

0

2.835.000

2.781.707

Sume din bugetul de stat cane bugetele locale-----

pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in iimenta in-------

43.10.16.01

0

2.835.000

2.781.707

Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

567.000

786.500

749.146

Subventii din bugetul Fondului national de asiguiaii sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale---------------------------------------------

43.10.33

16.707.200

16.847.200

16.303.774

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari

45.10

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.10.01

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.10.01.02

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020-----------------------------------

48.10

0

45.300

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

48.10.01

0

45.300

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.10.01.01

0

42.800

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.10.01.02

0

2.500

0

Contul de executie a bugetului institutie publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) - cheltuieli

31.12.2019

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Credite bugetare inițiale

Credite bugetare definitive

Plati efectuate

A

B

1

2

3

Total

00.10

86.760.150

94.016.720

83.912.662

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONALA

59.10

7.770.400

7.929.400

7.713.612

Ordine publica si siguranța naționala

61.10

7.770.400

7.929.400

7.713.612

Ordine publica

61.10.03

7.770.400

7.929.400

7.713.612

Politie locala

61.10.03.04

7.770.400

7.929.400

7.713.612

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

75.133.640

80.976.710

71.394.795

Invatamant

65.10

8.421.820

8.707.730

5.883.224

invatamânt preșcolar si primar

65.10.03

2.815.040

2.840.040

1.873.707

invatamânt preșcolar

65.10.03.01

2.815.040

2.840.040

1.873.707

invatamânt secundar

65.10.04

5.606.780

5.867.690

4.009.517

invatamânt secundar inferior

65.10.04.01

1.078.430

1.110.430

891.547

invatamânt secundar superior

65.10.04.02

4.528.350

4.757.260

3.117.970

Sanatate

66.10

43.369.030

47.385.490

41.994.034

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

43.369.030

47.385.490

41.994.034

Spitale generale

66.10.06.01

43.369.030

47.385.490

41.994.034

Cultura, recreere si religie

67.10

23.342.790

24.883.490

23.517.537

Servicii culturale

67.10.03

11.949.230

13.646.930

13.280.709

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

11.949.230

13.646.930

13.280.709

Servicii recreative si sportive

67.10.05

11.393.560

11.236.560

10.236.828

Sport

67.10.05.01

11.393.560

11.236.560

10.236.828

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

70.00

3.856.110

5.110.610

4.804.255

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.10

2.856.110

4.134.610

3.955.607

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.10.50

2.856.110

4.134.610

3.955.607

Protectia mediului

74.10

1.000.000

976.000

848.648

Alte servicii in domeniul protectiei mediului

74.10.50

1.000.000

976.000

848.648

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

-6.628.580

-6.628.580

-1.089.354

Excedent

98.10

-6.628.580

-6.628.580

-1.089.354

Președinte de ședință,                          Avizat pentru legalitate,

Consilier,                                  Secretar general

Eugen-Cristian Țurcanu                             Ioan Apostu

MUNICIPIUL BOTOȘANI

str. Piața Revoluției nr.1, cod postai 710236

tel/fax: 0231.502200/0231.531595

e-mail: primaria@primariabt.ro

cod CAEN: 7511

BILANT

Incheiat la data de 31 decembrie 2019

TOTAL

lei

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Sold la inceputul anului

Sold la sfarsitul perioadei

A

B

C

1

2

A.

ACTIVE

01

X

X

I.

ACTIVE NECURENTE

02

X

X

1.

Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-28005002800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)

03

3.749.637

3.572.400

2.

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-

04

138.123.275

142.535.791

3.

Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)

05

2.377.527.913

2.512.394.453

4.

Alte active nefinanciare (ct.2150000)

06

0

0

5.

Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an

(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:

07

15.965.658

15.965.458

Titluri de participare                                                (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-

2960102-2960103)

08

15.965.658

15.965.458

6.

Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:

09

36.689

278

Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)

10

28.483

0

7.

TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)

15

2.535.403.172

2.674.468.380

ACTIVE CURENTE

18

X

X

1.

Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+

3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+

3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+

3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+

3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+

3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-

3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-

3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)

19

30.792.667

34.307.277

2.

Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-

20

X

X

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări

(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101 + 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:

21

5.213.779

79.104.625

Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)

21.1

0

0

Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),  din care :

22

2.959.310

2.874.723

Avansuri acordate

22.1

46

46

Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:

23

85.009.976

84.389.553

Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)

24

84.964.544

84.054.733

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:

25

3.992

124.333

Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)

26

0

76.142

Împrumuturi pe termen scurt acordate  (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+

2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)

27

0

0

Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)

30

90.227.747

163.618.511

3.

Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)

31

0

0

4.

Conturi la trezorerii și instituții de credit :

32

X

X

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Sold la inceputul

Sold la sfarsitul

Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.

5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+ 5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+ 5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+

5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+ 5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)

33

24.538.234

18.616.299

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)

33.1

666.711

708.015

depozite

34

X

X

Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută          (ct.

5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+

5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+

5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+

5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+

5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+

5600402+5620102+5620103+5620402)

35

198.954

208.514

Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)

35.1

0

0

depozite

36

X

X

Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)

40

25.403.899

19.532.828

5

Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale

(ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)

41

0

0

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie   (ct. 5320400+5180701+5180702)

41.1

0

0

6

Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )

42

34.063

33.246

7

TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)

45

146.458.376

217.491.862

8

TOTAL ACTIVE (rd.15+45)

46

2.681.861.548

2.891.960.242

B.

DATORII

50

X

X

DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an

51

X

X

1.

Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an

(ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201 + 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:

52

7.804.350

7.818.990

Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)

53

0

0

2.

Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201 + 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)

54

88.600.266

78.788.313

3.

Provizioane (ct. 1510201 + 1510202+1510203+1510204+1510208)

55

1.562.546

3.961

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

58

97.967.162

86.611.264

DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an

59

X

X

1

Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:

60

116.471.894

39.421.664

Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)

60.1

114.897.018

0

Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:

61

1.543.124

708.884

Avansuri primite (ct. 4190000)

61.1

0

2

Datorii către bugete                                       (ct.

4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+

4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+ 4480100+4550501 +

4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+

4730109+4810900), din care:

62

8.119.704

4.404.837

Datoriile instituțiilor publice către bugete

63

X

X

Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)

63.1

6.125.530

3.026.842

Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile      (ct.4550501+4550502+4550503)

64

0

0

3

Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale                        (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+

4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401 + 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)

65

23.455

367.157

din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)

66

0

0

4

Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )

70

0

0

5

Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101 + 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701 + 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)

71

0

188.635

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Sold la inceputul

Sold la sfarsitul

6

Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)

72

10.194.266

4.905.343

7

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:

73

906.734

896.107

Pensii, indemnizații de șomaj, burse

73.1

X

X

8

Venituri în avans (ct.4720000)

74

650.356

615.799

9

Provizioane

(ct.1510101 + 1510102+1510103+1510104+ 1510108)

75

382.336

0

10

TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)

78

136.748.745

50.799.542

11

TOTAL DATORII (rd.58+78)

79

234.715.907

137.410.806

12

ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)

80

2.447.145.641

2.754.549.436

C.

CAPITALURI PROPRII

83

X

X

1.

Rezerve, fonduri (ct.

1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300

+ 1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)

84

2.363.484.456

2.491.149.841

2.

Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)

85

201.097.095

244.169.433

3.

Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)

86

0

0

4.

Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)

87

0

19.230.162

5.

Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)

88

117.435.910

0

6

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)

90

2.447.145.641

2.754.549.436

Președinte de ședință, Consilier, EUGEN CRISTIAN ȚURCANU

Contrasemnează, Secretar general, IOAN APOSTU


Județul BOTOȘANI

Municipiul BOTOȘANI


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 31 decembrie 2019

cod 02

lei

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

An precedent

An curent

A

B

C

1

2

I.

VENITURI OPERATIONALE

01

1.

Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)

02

110.033.355

139.923.044

2.

Venituri din activități economice

(ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)

03

27.388.983

33.258.403

3.

Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.

7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+77800 00+7790000+7790101+7790109)

04

76.351.263

62.839.295

4.

Alte venituri operaționale

(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300

+7810401+7810402+7770000)

05

17.782.490

24.770.048

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE   (rd.02+03+04+05)

06

231.556.091

260.790.790

II.

CHELTUIELI OPERATIONALE

07

0

1.

Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților

(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)

08

85.603.095

100.318.746

2.

Subventii și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+

6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)

09

59.114.282

68.254.079

3.

Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.

6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+60208 00+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6 120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+627000 0+6280000+6290100+6290200)

10

60.531.397

76.553.557

4.

Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.

6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+68202 00+6890100+6890200)

11

3.549.169

5.905.350

5.

Alte cheltuieli operaționale    (ct.6350000+6540000+6580101 +6580109)

12

27.999.534

1.053.712

TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)

13

236.797.477

252.085.444

III.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

14

5.241.386

8.705.346

- EXCEDENT (rd. 06-rd. 13)

15

FALSE

8.705.346

- DEFICIT (rd. 13-rd.06)

16

5.241.386

FALSE

IV.

VENITURI FINANCIARE (ct.

7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+78603 00+7860400)

17

7.387.137

13.468.966

V.

CHELTUIELI FINANCIARE (ct.

6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+

6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)

18

2.502.020

2.881.055

VI.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA

19

4.885.117

10.587.911

- EXCEDENT (rd. 17-rd.18)

20

4.885.117

10.587.911

- DEFICIT (rd. 18-rd.17)

21

FALSE

FALSE

VII.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA(rd.14+rd.19)

22

10.126.503

19.293.257

- EXCEDENT (rd. 15+ 20 -16-21)

23

FALSE

19.293.257

- DEFICIT (rd. 16 +21-15- 20)

24

356.269

FALSE

VIII.

VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)

25

112.302

-63.095

IX.

CHELTUIELI EXTRAORDINARE  (ct.6900000+6910000)

26

3.951

0

X.

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

27

108.351

63.095

- EXCEDENT (rd. 25 - rd.26)

28

108.351

FALSE

- DEFICIT (rd. 26 - rd.25)

29

FALSE

63.095

XI.

REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)

29.1

247.918

19.230.162

- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)

29.2

FALSE

19.230.162

- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)

29.3

247.918

FALSE

Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*)

29.4

XII.

REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)

30

247.918

19.230.162

- EXCEDENT (rd. 29.2-rd. 29.4)

31

0

19.230.162

- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)

32

247.918

0

*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 227/2015 prvind Codul Fiscal.

Datele se preiau până la 10 octombrie din contul 6350000, iar după această dată din contul 6350200

Președinte de ședință, Consilier, EUGEN CRISTIAN ȚURCANU

Contrasemnează, Secretar general, IOAN APOSTU


Municipiul Botosani


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 decembrie 2019

Anexa nr. 5 la HCL nr. 144 din 29.05. 2020


cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI

Cod rând

TOTAL

CASA ct. 5310101

Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 Sursa A

Buget local ct. 5210100/ 7700000 Sursa A

Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii   ct.

5600101/ 7700000 Sursa F

Buget instituții publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000 Sursa G

Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101/ 7700000 Sursa E

Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 Sursa B + C

Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D)       ct.

5150103/ 7700000 Sursa D

Alte disponibilități (ct. 5xx)

A

B

1=2+3+...+15

2

3

4

10

11

12

13

14

15

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ

1

1. Încasări

2

288.999.830

26.908.194

0

176.307.899

40.890.213

36.035.404

5.897.691

0

0

2.960.429

2. Plăți

3

263.645.825

26.908.194

0

153.654.787

38.220.261

35.087.258

5.723.406

0

0

4.051.919

3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)

4

25.354.005

0

0

22.653.112

2.669.952

948.146

174.285

0

0

-1.091.490

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

5

1. Încasări

6

219.229

0

0

219.229

0

0

0

0

0

0

2. Plăți

7

18.789.019

0

0

13.907.282

3.773.773

948.146

159.818

0

0

0

3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)

8

-18.569.790

0

0

-13.688.053

-3.773.773

-948.146

-159.818

0

0

0

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE

9

1. Încasări

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Plăți

11

12.706.150

0

0

12.706.150

0

0

0

0

0

0

3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)

12

-12.706.150

0

0

-12.706.150

0

0

0

0

0

0

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

-5.921.935

0

0

-3.741.091

-1.103.821

0

14.467

0

0

-1.091.490

V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

14

24.538.234

0

0

14.542.581

5.339.228

3.064

1.289.325

0

0

3.364.036

- sume recuperate din excedentul anului precedent**)

14,1

15.858.225

0

0

11.800.000

3.526.862

0

531.363

0

0

0

- sume utilizate din excedentul anului precedent**)

14,2

15.858.225

0

0

11.800.000

3.526.862

0

531.363

0

0

0

Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)

14,3

x

x

x

x

x

x

x

0

0

x

VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)

15

18.616.299

0

0

10.801.490

4.235.407

3.064

1.303.792

0

0

2.272.546

Președinte de ședință, Consilier, EUGEN CRISTIAN ȚURCANU

Contrasemnează, Secretar general, IOAN APOSTU


Municipiul Botosani cod 03


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 decembrie 2019


Anexa nr. 5 la HCL nr. 144 din 29.05. 2020

-lei-

Primăria Municipiului Botoșani


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2019

cod 04                                                                                                                                                     - lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

TOTAL

cont 5310402

cont 550

cont 512

cont 515

A

B

1

2

3

4

5

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

01

1. Incasari

02

18.343.598

413.378

17.930.220

0

2. Plati

03

18.334.038

395.556

17.938.482

0

3. Numerar net din activitatea operaționala (rd. 02-rd. 03)

04

9.560

0

17.822

-8.262

0

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

05

0

1. Incasari

06

0

0

0

0

0

2. Plati

07

0

0

0

0

0

3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-rd. 07)

08

0

0

0

0

0

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

09

0

1. Incasari

10

0

0

0

0

0

2. Plati

11

0

0

0

0

0

3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd.11)

12

0

0

0

0

0

IV. CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

9.560

0

17.822

-8.262

0

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTULANULUI

14

198.954

0

161.100

37.854

0

1. Diferențe de curs favorabile

15

0

0

0

0

0

2. Diferențe de curs nefavorabile

16

0

0

0

0

0

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+14+15-16)

17

208.514

178.922

29.592

0

Președinte de ședință, Consilier, EUGEN CRISTIAN ȚURCANU

Contrasemnează, Secretar general, IOAN APOSTU


MUNICIPIUL BOTOSANI


Anexa nr. 7 la HCL nr. 144 din 29.05.2020


DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31 decembrie 2019

cod 05

lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Nr.rand

Disponibil la începutul anului

Încasări

Plăți

Disponibil la sfârșitul perioadei

A

B

1

2

3

4

TOTAL (rd.02 la 15)

01

875.263

1.513.499

722.083

1.666.679

-Sume primite ca donatii si sponsorizări    (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

02

11.031

35.630

0

46.661

-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

03

160.922

52.718

34.718

178.922

-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

04

0

0

-Paza obsteasca comunala   (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

05

0

0

-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001   (ct.

5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

06

0

0

-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

07

0

0

-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

08

0

0

-Sume primite din fondul de tezaur

09

X

X

X

X

-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)

10

Alte disponibilitati cu destinatie speciala    (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

11

703.310

1.425.151

687.365

1.441.096

- "Disponibil FD PROGRAM ERASMUS Liceul Alexandru cel Bun

0

11.905

11.905

0

- Disponibil din fondul de intretinere si dezvoltare

565.771

1.413.226

565.000

1.413.997

- Disponibil din sume destinate registrului comertului

0

0

- Disponibil conform HG 349/2005

137.508

0

110.409

27.099

- Disponibil Teatrul Mihai Eminescu - drepturi de autor

31

20

51

0

Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

12

0

0

- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

13

0

0

0

0

Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat    (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

14

Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii        ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

15

0

0

Președinte de ședință, Consilier, EUGEN CRISTIAN ȚURCANU

Contrasemnează,

Secretar general, IOAN APOSTU


Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

cod 10


lei


la data de 31.12.2019

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori

Cod rând

Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58

din care:

Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori

Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare

Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare

Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori

Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori

Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent

Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori

Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori

din care:

Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)

Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

A

B

1

2

3=2- 5

4

5=6+8+10+ 12+15

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)

1

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)

2

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)

3

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)

4

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)

5

Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)

6

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)

7

Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)

8

Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)

9

Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)

10

Sume  aferente  Fondului  European  de  Integrare  a

resortisantilor țărilor terțe (56.11)

11

Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)

12

Programe finanțate din Facilitatea de T ranziție (56.14)

14

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)

15

Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)

16

Mecanismul financiar SEE (56.17)

17

Mecanismul financiar norvegian (56.18)

18

Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)

19

Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decat Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)

20

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)

21

Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)

22

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)

23

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)

24

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori

Cod rând

Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58

din care:

Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori

Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare

Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare

Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori

Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori

Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent

Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori

Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori

din care:

Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)

Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)

25

Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06

26

Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)

27

Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)

28

Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)

29

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)

30

Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)

31

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)

32

2.959.246

2.566.693

2.253.893

312.800

312.800

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)

33

280.906

243.648

105.487

138.161

138.161

3.916

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)

34

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)

35

Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri

Maritime (FEPAM) (58.05)                    '

36

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)                              ’

37

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)

38

Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)

39

Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență

Tehnică (58.14)                              ’             ’

39.1

Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)

39.2

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)

39.3

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și

Norvegian 2014-2021 (58.31)                     '

39.4

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 20142021 (58.32)  ’                          '

39.5

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)

39.6

Total (cod 01 la 39.6)

40

3.240.152

2.810.341

2.359.380

450.961

450.961

3.916

*) Se completează cu următoarele coduri:

09-pentru sursa

01

07-pentru sursa 06

10-pentru sursa

02

14-pentru sursa 07

11-pentru sursa

03

16-pentru sursa 20

12-pentru sursa

04

13-pentru sursa

05

15-pentru sursa

10


Președinte de ședință,

Consilier, Eugen-Cristian Țurcanu


Contrasemnează,

Secretar general Ioan Apostu


Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare

la data de 31.12.2019

cod 33

lei

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori

Cod rând

Sold la începu tul anu lui

Încasări FEN (inclusiv top up)

Dobânzi/co misioane

Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți

Încasări de la Buget de stat pt.indisponibilită ți și din venituri din privatizare

Plăți efectuate din FEN

din care plăți, către/pentru:

Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare

Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile

Sold la finele perioadei

Agenții de plăți

Buget de stat*

Bugete locale*

BASS*

Șomaj*

Sănătate*

Instituții finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*

Alți beneficiari( fermieri, ONG, soc.com. etc.)

A

B

1

2

3

4

5

6=(7+..+14)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17=(1+2+3+4+ +5-6-15+16)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

01

Programe din Fondul Social European (FSE)

02

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)

04

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

05

Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)

06

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

07

Programe Instrumentul European de

Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

08

Sume aferente Fondului European pentru Refugiati

09

Sume aferente Fondului European de Returnare

10

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țărilor terțe

11

Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

12

Programe finanțate în cadrul facilității Schengen

13

Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție

14

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013

15

Alte facilități și instrumente postaderare

16

Mecanismul financiar SEE

17

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori

Cod rând

Sold la începu tul anu lui

Încasări FEN (inclusiv top up)

Dobânzi/co misioane

Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți

Încasări de la Buget de stat pt.indisponibilită ți și din venituri din privatizare

Plăți efectuate din FEN

din care plăți, către/pentru:

Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare

Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile

Sold la finele perioadei

Agenții de plăți

Buget de stat*

Bugete locale*

BASS*

Șomaj*

Sănătate*

Instituții finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*

Alți beneficiari( fermieri, ONG, soc.com. etc.)

A

B

1

2

3

4

5

6=(7+..+14)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17=(1+2+3+4+ +5-6-15+16)

Mecanismul financiar norvegian

18

Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică

19

Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică

20

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

21

Fondul European de Ajustare la Globalizare

21.1

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE

21.2

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

21.3

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene

21.4

Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020

21.5

Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 20142020

21.6

Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020

21.7

Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020

21.8

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020

21.9

Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 20142020

22

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori

Cod rând

Sold la începu tul anu lui

Încasări FEN (inclusiv top up)

Dobânzi/co misioane

Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți

Încasări de la Buget de stat pt.indisponibilită ți și din venituri din privatizare

Plăți efectuate din FEN

din care plăți, către/pentru:

Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare

Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile

Sold la finele perioadei

Agenții de plăți

Buget de stat*

Bugete locale*

BASS*

Șomaj*

Sănătate*

Instituții finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*

Alți beneficiari( fermieri, ONG, soc.com. etc.)

A

B

1

2

3

4

5

6=(7+..+14)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17=(1+2+3+4+ +5-6-15+16)

Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020

23

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020

24

Programul din Fondul European pentru

Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020

25

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020

26

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020

27

Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 20142020------------------------------

28

Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020

29

Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020

30

Total (cod 01 la 98)

99

* ) Se completează cu sumele virate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile sau cu sumele reprezentând plăți efectuate pentru propriile proiecte de către instituțiile publice în calitate de beneficiari și care se înscriu în coloanele respective corespunzător modului de finanțare a instituției

Președinte de ședință, Consilier,

Contrasemnează,

Secretar general, Ioan Apostu


Eugen-Cristian Țurcanu

Anexa nr.10 la HCL 144 din 29.05.2020

VENITURI, CHELTUIELI ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la 31.12.2019

lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Nr. rând

Prevederi anuale

Realizat

III. MUNICIPII

VENITURI TOTAL

000102

57

178.994.580

176.527.128

Venituri proprii

4802

58

121.426.930

120.731.493

1. Venituri curente, din care:

000202

59

166.955.790

164.690.148

a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

60

68.890.000

66.237.657

- Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

61

66.290.000

64.164.207

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

62

0

0

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată

11.02

63

45.456.000

43.943.874

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

64

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București

11.02.02

65

12.265.000

12.265.000

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

67

100.000

100.000

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

68

29.097.000

29.097.000

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

69

X

X

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

69.1

3.994.000

2.481.874

c) Transferuri voluntare, altele decăt subvențiile

37.02

70

234.010

234.010

- Donații și sponsorizări

37.02.01

71

234.010

234.010

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

71.1

0

0

- Alte transferuri voluntare

37.02.50

72

0

0

2. Venituri din capital

390002

73

161.150

219.229

3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:

40.02

74

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Nr. rând

Prevederi anuale

Realizat

- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

75

0

0

- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

75.1

0

0

- Împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

76

0

0

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

77

0

0

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

77.1

0

0

-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

77.2

0

0

- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

77.3

0

0

- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

77.4

0

0

4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice

42.00.02

78

8.863.980

8.448.148

- Subvenții de la bugetul de stat

42.02

79

8.863.980

8.448.148

- Subvenții de la alte administrații

43.02

80

0

0

5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări

45.02

80.1

0

0

6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020         ’

48.02

80.2

3.013.660

3.169.603

CHELTUIELI TOTAL

5002

81

193.537.160

180.268.219

Excedent

98.02

82

-14.542.580

-3.741.091

Deficit

99.02

83

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:

84

10.801.489

Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile

84.1

Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului

84.2

CORELAȚII

VENITURI TOTAL

000102

112

178.994.580

176.527.128

Venituri proprii

4802

113

121.426.930

120.731.493

1. Venituri curente, din care:

000202

114

166.955.790

164.690.148

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Nr. rând

Prevederi anuale

Realizat

a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

115

68.890.000

66.237.657

- Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

116

66.290.000

64.164.207

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

117

0

0

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată

11.02

118

45.456.000

43.943.874

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

119

0

0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

120

12.265.000

12.265.000

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

122

100.000

100.000

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

123

29.097.000

29.097.000

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

124

X

X

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

124.1

3.994.000

2.481.874

c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

125

234.010

234.010

- Donații și sponsorizări

37.02.01

126

234.010

234.010

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

126.1

0

0

- Alte transferuri voluntare

37.02.50

127

0

0

2. Venituri din capital

390002

128

161.150

219.229

3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:

40.02

129

0

0

- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

130

0

0

- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

130.1

0

0

- Împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

131

0

0

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

132

0

0

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

132.1

0

0

-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

132.2

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Nr. rând

Prevederi anuale

Realizat

- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

132.3

0

0

- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

132.4

0

0

4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice

42.00.02

133

8.863.980

8.448.148

- Subvenții de la bugetul de stat

42.02

134

8.863.980

8.448.148

- Subvenții de la alte administrații

43.02

135

0

0

5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări

45.02

135.1

0

0

6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020         ’

48.02

135.2

3.013.660

3.169.603

CHELTUIELI TOTAL

5002

136

193.537.160

180.268.219

Excedent

98.02

137

-14.542.580

-3.741.091

Deficit

99.02

138

0

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:

139

0

10.801.489

Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile

139.1

Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului

139.2

Președinte de ședință, Consilier, Eugen-Cristian Țurcanu

Contrasemnează, Secretar general Ioan Apostu


Anexa nr.11 la HCL 144 din 29.05.2020

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)

cod 56                                                                   la data de 31.12.2019                                                                       lei

din care:

Nr crt

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Buget de stat ( s01-stat)

Buget local (s02-local)

Bugetul asigurări lor sociale de stat (s03-bass)

Bugetul asigură rilor pentru șomaj (s04-șomaj)

Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)

Bugetul instutuțiilo r publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)

Bugetul fondurilor externe neramburs abile (s08 -stat +asigurari +local )

Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)

Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)

1

3.240.152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli de personal (titlul I)

3

4

Bunuri și servicii (titlul II)

4

5

Subvenții (titlul IV)

5

6

Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)

6

7

Alte transferuri (titlul VII)

7

8

Asistență socială (titlul IX)

8

9

Alte cheltuieli (titlul XI)

9

10

Active nefinanciare (titlul XIII)

10

11

Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)

11

3.240.152

12

Cheltuieli de personal (titlul I)

12

13

Bunuri și servicii (titlul II)

13

14

Subvenții (titlul IV)

14

15

Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)

15

16

Alte transferuri (titlul VII)

16

17

Asistență socială (titlul IX)

17

18

Alte cheltuieli (titlul XI)

18

19

Active nefinanciare (titlul XIII)

19

3.240.152

Anexa nr.12 la HCL 144 din 29.05.2020

Plati restante la data 31.12.2019

- lei -

cod 40

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Sold la începutul anului

Sold la finele perioadei - TOTAL

aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

A

B

1

2

3

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:

01

31.111

0

0

-sub 30 de zile (rd.151+301)

02

31.111

0

0

-peste 30 de zile (rd.152+302)

03

0

0

0

-peste 90 de zile (rd.153+303)

04

0

0

0

-peste 120 zile (rd.154+304)

05

0

0

0

-peste 1 an (rd.155+305)

06

0

0

0

PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

150

0

0

0

-sub 30 de zile (rd.161 +171 +241 +251 +271 +281 +291)

151

0

0

0

-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)

152

0

0

0

-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)

153

0

0

0

-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)

154

0

0

0

-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)

155

0

0

0

Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale

160

0

0

0

-sub 30 de zile

161

0

0

0

-peste 30 de zile

162

0

0

0

-peste 90 de zile din care:

163

0

0

0

-(ct.4620101, ct. 4620109)

164

0

0

0

-peste 120 zile

165

0

0

0

-peste 1 an

166

0

0

0

Plati restante fata de bugetul general consolidat

170

0

0

0

-sub 30 de zile

171

0

0

0

-peste 30 de zile

172

0

0

0

-peste 90 de zile

173

0

0

0

-peste 120 zile

174

0

0

0

-peste 1 an

175

0

0

0

Plati restante fata de salariati (drepturi salariale)(ct.4210000, ct. 4230000,

240

0

0

0

-sub 30 de zile

241

0

0

0

-peste 30 de zile

242

0

0

0

-peste 90 de zile

243

0

0

0

-din care ct.(4270100+4270300)

244

0

0

0

-peste 120 zile

245

0

0

0

-peste 1 an

246

0

0

0

Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,

250

0

0

0

-sub 30 de zile :

251

0

0

0

-peste 30 de zile :

252

0

0

0

-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)

253

0

0

0

-ct.(4270300)

254

0

0

0

-ct.(4290000)

255

0

0

0

-ct.(4380000)

256

0

0

0

-peste 120 zile

257

0

0

0

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Sold la începutul anului

Sold la finele perioadei - TOTAL

aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

A

B

1

2

3

-peste 1 an

258

0

0

0

împrumuturi nerambursate la scadenta,  (ct.1610100, ct.1620100,

270

0

0

0

-sub 30 de zile

271

0

0

0

-peste 30 de zile

272

0

0

0

-peste 90 de zile

273

0

0

0

-peste 120 zile

274

0

0

0

-peste 1 an

275

0

0

0

Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,

280

0

0

0

-sub 30 de zile

281

0

0

0

-peste 30 de zile

282

0

0

0

-peste 90 de zile

283

0

0

0

-peste 120 zile

284

0

0

0

-peste 1 an

285

0

0

0

Creditori bugetari (ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:

290

0

0

0

-sub 30 de zile

291

0

0

0

-peste 30 de zile

292

0

0

0

-peste 90 de zile

293

0

0

0

-peste 120 zile

294

0

0

0

-peste 1 an

295

0

0

0

PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE

300

31.111

0

0

-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)

301

31.111

0

0

-peste 30 de zile (rd.312+322+332)

302

0

0

0

-peste 90 de zile (rd.313+323+333)

303

0

0

0

-peste 120 zile (rd. 315+324+334)

304

0

0

0

-peste 1 an ( rd 316+325+335)

305

0

0

0

Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale

310

31.111

0

0

-sub 30 de zile

311

31.111

0

0

-peste 30 de zile

312

0

0

0

-peste 90 de zile din care:

313

0

0

0

-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)

314

0

0

0

-peste 120 zile

315

0

0

0

-peste 1 an

316

0

0

0

împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100,

320

0

0

0

-sub 30 de zile

321

0

0

0

-peste 30 de zile

322

0

0

0

-peste 90 de zile

323

0

0

0

-peste 120 zile

324

0

0

0

-peste 1 an

325

0

0

0

Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,

330

0

0

0

-sub 30 de zile

331

0

0

0

-peste 30 de zile

332

0

0

0

-peste 90 de zile

333

0

0

0

-peste 120 zile

334

0

0

0

-peste 1 an

335

0

0

0

Plati restante - total Partea II

la data 31.12.2019

cod 73

lei

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Sold la finele lunii precedente

Sold la finele perioadei

A

B

1

2

Plati restante - total**)

01

0

0

Plati restante - din care: arierate ***)

02

0

0

Plati restante aferente programelor nationale - total

03

0

0

Plati restante aferente programelor nationale - din care: arierate

04

0

0

Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****) - total

05

0

0

Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****) - din care: arierate

06

0

0

Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) -total

07

0

0

Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) -din care: arierate

08

0

0

Contrasemnează, Secretar general Ioan Apostu

Anexa nr.13 la HCL 144 din 29.05.2020

Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administativ - teritoriale la operatorii economici la data de 31.12.2019

lei

Nr. crt

Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ - teritorială este acționar direct sau indirect

Unitatea administrativ - teritorială este acționar la operatorul economic

Valoarea acțiunilor/părților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ - teritorială (lei)

Ponderea în capitalul social

Codul unic de identificare

Codul CAEN al activității principale a operatorului economic

Denumirea operatorului economic

Tip operator (SRL, SA, ASO, RA,RAS)

Capitalul social al operatorului economic (lei)

Direct

Indirect

Direct

Indirect

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=9/6*100 11=10/6*100

1

12918330

4030

TERMICA

S.A

204.363

X

204.363

100

2

10863084

7032

LOCATIVA

S.A

343.590

X

343.590

100

3

10863041

6021

ELTRANS

S.A

1.200.000

X

1.200.000

100

4

10863076

9003

URBAN SERV

S.A

9.070.820

X

9.070.820

100

5

25392325

4030

CONTERM CONSTRUCT

S.A

906.710

X

906.710

100

6

26161230

3600

NOVA APA SERV

S.A

14.109.680

X

200.000

1

7

26892574

4030

MODERN CALOR

S.A

4.039.975

X

4.039.975

100

Total general

29.875.138

15.965.458

Președinte de ședință Consilier,

Contrasemnează, Secretar general Ioan Apostu


Eugen-Cristian Țurcanu

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL BOTOȘANI

Anexa nr. 14 la HCL nr. 144 din 29.05.2020


SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 decembrie 2019

cod 25                                                                                                                            -lei-

Denumirea elementului de capital

Cod rând

Sold la începutul anului

Creșteri

Reduceri

Sold la sfirșitul anului

A

B

1

2

3

4

Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000

01

0

0

0

0

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000

02

0

0

0

0

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101

03

82.953.414

0

0

82.953.414

Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102

03.1

0

0

0

0

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului -reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe Ct.1020103

03.2

X

0

0

0

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale

Ct.1030000

04

1.875.694.644

149.551.761

23.209.302

2.002.037.103

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale

Ct.1040101

05

401.372.871

2.096.064

1.918.668

401.550.267

Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală

Ct.1040102)

05.1

-2.537

2.537

0

0

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ - teritoriale, altele decât active fixe Ct. 1040103

05.2

X

0

0

Rezerve din reevaluare

Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500

06

3.466.064

23.479.601

22.336.608

4.609.057

Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD)

Ct.1060000

07

0

0

0

0

Fondul de rulment Ct.131

08

X

X

X

X

Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000

09

0

0

0

0

Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006

Ct. 1330000

10

0

0

0

0

Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local

Ct.134

11

X

X

X

X

Fondul de risc

Ct.135

12

X

X

X

X

Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe

Ct.136

13

X

X

X

X

Taxe speciale Ct.137

14

X

X

X

X

Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100

15

0

0

0

X

Alte fonduri

Ct.1392+Ct.1393+Ct. 1394+Ct.1396+Ct.1399

16

X

X

X

X

Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor

17

201.097.095

43.072.338

244.169.433

Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor

18

0

0

0

0

Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor

19

0

19.230.162

19.230.162

Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor

20

117.435.910

0

117.435.910

0

Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20 )

21

2.447.145.641

x

x

2.754.549.436

Președinte de ședință, Consilier, EUGEN CRISTIAN ȚURCANU

Contrasemnează, Secretar general, IOAN APOSTU


MUNICIPIUL BOTOSANI


Anexa nr. 15 la HCL nr. 144 din 29.05.2020


SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la 31 decembrie 2019

cod 26

Denumirea activelor fixe

Nr.

rând

Existent la

31.12.2019

Sold la inceputul anului

Cre

?teri

Reduceri

Total, din care:

diferente din

reevaluare*)

achizitii

transferuri/primi te cu titlul gratuit

donatii, sponsorizari

alte cai

Total, din care:

diferente din reevaluare* *)

eliminare amortizare* **)

dezmembrări

și casări

ha

mp

A

B

1

2

3

4=5+6+7+8+9

5

6

7

8

9

10=11+12+13 +14+15+16

11

12

13

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

*

*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)

02

*

*

1.319.518

0

0

0

0

0

0

262.153

0

0

0

Concesiuni, brevete, licențe, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)

03

*

*

814.236

45.749

0

9.755

0

0

35.994

66.713

0

0

18.610

Alte active necorporale (Ct.2080100, 2080200)

04

*

*

6.129.598

246.986

0

158.750

0

0

88.236

269.255

0

0

798

TOTAL (rd.02+03+04)

05

*

*

8.263.352

292.735

0

168.505

0

0

124.230

598.121

0

0

19.408

ACTIVE FIXE CORPORALE

06

*

*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Amenajări de terenuri (ct.2110200)

07

1.488.203

15.425

15.425

0

0

0

0

0

0

0

0

Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:

08

*

*

36.301.553

1.559.425

941.882

306.769

76.334

0

234.440

776.215

0

0

0

- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120101)

09

*

*

- drumuri industriale agricole (ct.2120102)

10

*

*

- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)

11

*

*

- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)

12

*

*

- tunele (ct. 2120401)

13

*

*

- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)

14

*

*

- canale pentru navigație (ct. 2120601)

15

*

*

- alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct. 2120901), din care:

16

*

*

36.301.553

1.559.425

941.882

306.769

76.334

0

234.440

776.215

0

0

0

- locuințe ANL

16.1

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,02130200, 2130300, 2130400)

17

*

*

41.534.617

6.019.160

126.474

5.503.912

36.133

0

352.641

3.265.196

0

0

1.064.103

Mobilier, ap. birotica,echip de protectie si alte active corp (ct. 2140000)

18

*

*

12.268.517

2.257.450

7.289

485.365

0

0

1.764.796

350.266

0

0

70.295

TOTAL (rd.07+08+17+18)

19

*

*

91.592.890

9.851.460

1.091.070

6.296.046

112.467

0

2.351.877

4.391.677

0

0

1.134.398

TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)

20

*

*

99.856.242

10.144.195

1.091.070

6.464.551

112.467

0

2.476.107

4.989.798

0

0

1.153.806

MUNICIPIUL BOTOSANI

cod 26                                                                                                                                                                                                                                                                        lei

Denumirea activelor fixe

Nr.

rând

Sold la

sfarsitul

anului

Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)

Valoarea contabila neta, din care:

transferuri cu titlu gratuit

vanzari

alte cai

Sold la inceputul anului

Cresteri

Reduceri

Sold la sfarsitul anului

Domeniul privat al statului

Domeniul privat al UAT

Proprietatea

privata a instituției publice

A

B

14

15

16

17=3+4-10

18

19

20

21 = 18+19-20

22=17-21-23-24

23=17-21-22-24

24=17-21-22-23

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)

02

0

0

262.153

1.057.365

1.011.735

772

254.688

757.819

299.546

0

Concesiuni, brevete, licențe, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)

03

0

0

48.103

793.272

462.779

37.838

66.714

433.903

310.919

48.450

Alte active necorporale (Ct.2080100, 2080200)

04

0

0

268.457

6.107.329

3.039.201

1.153.018

998.375

3.193.844

2.728.788

184.697

TOTAL (rd.02+03+04)

05

0

0

578.713

7.957.966

4.513.715

1.191.628

1.319.777

4.385.566

0

3.339.253

233.147

ACTIVE FIXE CORPORALE

06

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Amenajări de terenuri (ct.2110200)

07

0

0

0

1.503.628

1.063.866

71.655

0

1.135.521

333.610

34.497

Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:

08

0

0

776.215

37.084.763

14.862.517

2.124.376

1.068

16.985.825

13.881.779

6.217.159

- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120101)

09

0

- drumuri industriale agricole (ct.2120102)

10

0

- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)

11

- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)

12

- tunele (ct. 2120401)

13

- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)

14

- canale pentru navigație (ct. 2120601)

15

- alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct. 2120901), din care:

16

0

0

776.215

37.084.763

14.862.517

2.124.376

1.068

16.985.825

13.881.779

6.217.159

- locuințe ANL

16.1

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,02130200, 2130300, 2130400)

17

36.133

0

2.164.960

44.288.581

14.969.523

3.189.139

2.029.702

16.128.960

3.195.981

24.963.640

Mobilier, ap. birotica,echip de protectie si alte active corp (ct. 2140000)

18

0

0

279.971

14.175.701

5.935.816

1.000.572

291.492

6.644.896

415.848

7.114.957

TOTAL (rd.07+08+17+18)

19

36.133

0

3.221.146

97.052.673

36.831.722

6.385.742

2.322.262

40.895.202

0

17.827.218

38.330.253

TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)

20

36.133

0

3.799.859

105.010.639

41.345.437

7.577.370

3.642.039

45.280.768

0

21.166.471

38.563.400

Președinte de ședință, Consilier, EUGEN CRISTIAN ȚURCANU

Contrasemnează, Secretar general, IOAN APOSTU


PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI


Anexa nr. 16 la HCL nr. 144 din 29.05.2020

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la 31 decembrie 2019

cod 29

Denumirea activelor fixe

Nr.

rând

Existent la

31.12.2019

Sold la inceputul anului

Creșteri

Reduceri

Total, din care:

diferente din reevaluare

achizitii

transferuri/primi te cu titlul gratuit

donatii, sponsorizari

alte cai

Total, din care:

reevaluare

dezmembrări

ha

nr

mp

A

B

1

2

3

4

5=6+7+8+9+10

6

7

8

9

10

1=12+13+14+15+1

12

13

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

înregistrări ale evenimentelor cultural - sportive (ct.2060000)

02

*

*

*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Active fixe necorporale in curs de executie (ct 2330000)

03

*

*

*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL (rd.02 + 03)

04

*

*

*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ACTIVE FIXE CORPORALE

05

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Amenajări de terenuri (ct.2110200)

06

*

*

*

12.853.001

2.793.662

263.169

0

0

0

2.530.493

12.065.073

0

0

Terenuri (ct 2110100)

07

684

*

*

913.056.414

41.788.323

39.124.795

26.016

0

0

2.637.512

945.331

0

0

Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:

08

*

*

*

1.330.462.787

213.552.606

90.212.696

950.556

0

0

122.389.354

121.011.476

0

0

- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele

09

*

*

*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- drumuri industriale și agricole

10

*

*

*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele

11

*

*

*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte

12

*

*

*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- tunele

13

*

*

*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare

14

*

*

*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- canale pentru navigație

15

*

*

*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- alte active fixe încadrate în grupa construcții

16

*

*

*

1.330.462.787

213.552.606

90.212.696

950.556

0

0

122.389.354

121.011.476

0

0

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200,2130200,2130400)

17

*

*

*

102.740.373

4.442.174

10.098

4.432.076

0

0

0

2.096.126

0

0

Mobilier, ap. birotica,echip de protectie si alte active corp (ct. 2140000)

18

*

*

*

905.817

63.633

0

0

0

0

63.633

0

0

0

Active fixe in curs de executie (ct 2310000)

19

*

*

*

100.871.628

14.068.795

4

523.348

0

0

13.545.443

2.708.434

0

89.896

Alte active nefinanciare ( ct 2150000)

20

*

*

*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL (rd. 06+07+08+17+18+19+20)

21

*

*

*

2.460.890.020

276.709.193

129.610.762

5.931.996

0

0

141.166.435

138.826.440

0

89.896

TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)

22

*

*

*

2.460.890.020

276.709.193

129.610.762

5.931.996

0

0

141.166.435

138.826.440

0

89.896

PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI

cod 29                                                                                                                                                                                                                                                              lei

Denumirea activelor fixe

Nr.

rând

Sold la

sfarsitul

anului

VALOAREA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

transferuri cu titlu gratuit

vanzari

alte cai

Fondul activelor fixe necorporale

ct 1000000

Domeniul public al statului

ct 1010000

Domeniul privat al statului

ct 1020101

Proprietatea privata a institutiei

ct.1020102

Domeniul public al UAT ct 1030000

Domeniul privat al UAT

ct 1040101

Proprietatea privata

a institutiei publice din APL ct.1040102

A

B

14

15

16

17=4+5-11

18

19

20

21

22

23

24

17=18+19+20+ 21+22

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

înregistrări ale evenimentelor cultural - sportive (ct.2060000)

02

0

0

0

0

*

*

*

*

*

*

Active fixe necorporale in curs de executie (ct 2330000)

03

0

0

0

0

*

*

*

*

*

*

*

TOTAL (rd.02 + 03)

04

0

0

0

0

*

*

*

*

*

*

*

ACTIVE FIXE CORPORALE

05

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Amenajări de terenuri (ct.2110200)

06

0

0

12.065.073

3.581.590

*

0

0

0

3.581.590

0

0

Terenuri (ct 2110100)

07

0

0

945.331

953.899.406

*

0

0

0

552.349.139

401.550.267

0

Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:

08

0

0

121.011.476

1.423.003.917

*

0

82.953.414

0

1.340.050.503

0

0

- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele

09

0

0

0

0

*

0

0

0

0

0

0

- drumuri industriale și agricole

10

0

0

0

0

*

0

0

0

0

0

0

- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele

11

0

0

0

0

*

0

0

0

0

0

0

- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte

12

0

0

0

0

*

0

0

0

0

0

0

- tunele

13

0

0

0

0

*

0

0

0

0

0

0

- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare

14

0

0

0

0

*

0

0

0

0

0

0

- canale pentru navigație

15

0

0

0

0

*

0

0

0

0

0

0

- alte active fixe încadrate în grupa construcții

16

0

0

121.011.476

1.423.003.917

*

0

82.953.414

0

1.340.050.503

0

0

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200,2130200,2130400)

17

0

0

2.096.126

105.086.421

*

0

0

0

105.086.421

0

0

Mobilier, ap. birotica,echip de protectie si alte active corp (ct. 2140000)

18

0

0

0

969.450

*

0

0

0

969.450

0

0

Active fixe in curs de executie (ct 2310000)

19

0

0

2.618.538

112.231.989

*

*

*

*

*

*

*

Alte active nefinanciare ( ct 2150000)

20

0

0

0

0

*

*

*

*

*

*

TOTAL (rd. 06+07+08+17+18+19+20)

21

0

0

138.736.544

2.598.772.773

*

0

82.953.414

0

2.002.037.103

401.550.267

0

TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)

22

0

0

138.736.544

2.598.772.773

0

0

82.953.414

0

2.002.037.103

401.550.267

0

Președinte de ședință, Consilier, EUGEN CRISTIAN ȚURCANU

Contrasemnează, Secretar general, IOAN APOSTU


SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de

la data 31.12.2019

cod 18                                                                                                           - lei -

Denumirea indicatorului

Cod Rand

Sold la începutul anului

Sold la sfarsitul perioadei

A

B

1

2

Disponibilități in lei ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala, la trezorerii

(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501 +ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101 + ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+

ct.5290901 + ct.5500101 +ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101 +

ct.5580101 +ct.5580201 + ct.5600101 + ct.5600300+

ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 -ct.7700000),din care :

5

24,538,234

18,616,299

Total (in baze cash) (rd.04+05)

8

24,538,234

18,616,299

Total (in baze accrual) (rd.08+09)

10

24,538,234

18,616,299

Execedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)

11

14,542,581

0

Total (in baze cash) (rd.11)

13

14,542,581

0

Total ( in baze accrual) ( rd.13+14)

15

14,542,581

0

Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)

23

666,711

708,015

Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5110101 + ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :

32

198,954

208,514

Total (in baze cash) (rd.32+35)

36

198,954

208,514

Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)

38

198,954

208,514

Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)

51

-1,120,593

0

Total (in baze cash)( rd.51)

52

-1,120,593

0

Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)

131

15,965,658

15,965,458

Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)

134

15,965,658

15,965,458

Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:

157

28,483

0

-de la societăți nefinanciare (S.11),

159

28,483

0

Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora

(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101 +ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+

ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total

(rd.166+167+168+172), din care de la :

165

2,959,310

2,874,723

- de la gospodariile populatiei (S14)

166

71,117

59,591

- de la societăți nefinanciare (S.11),

167

105,205

101,071

-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)

168

2,782,988

2,714,061

- Fonduri de securitate socială (S.1314)

171

2,782,988

2,714,061

-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate

171.1

2,782,988

2,714,061

Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:

176

84,964,544

84,054,733

-de la gospodariile populatiei (S14)

177

22,483,098

17,688,611

-de la societăți nefinanciare  (S.11),

178

62,481,446

66,366,122

Total creante (rd.176+184)

185

84,964,544

84,054,733

Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)

191

0

47,481

Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)

192

0

710

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)

194

0

76,142

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)

195

0

76,142

Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206),din care :

203

552,833

140,549

- salariaților (gospodăriile populației ) (S.143)

204

513,700

92,408

- societăți nefinanciare (S.11)

205

39,133

48,141

Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct. 1620100+ct. 1630100+ct. 1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101 + ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) .

Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:

262

0

188,635

-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)

263

0

188,635

Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)

268

0

188,635

Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)

275

0

188,635

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale

(ct. 1620200+ct. 1630200+ct.1670201 +ct. 1670202+ct.1670203+ ct. 1670209).

Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :

286

88,600,266

78,788,313

-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)

287

88,600,266

78,788,313

Total (in baze cash)(rd.286)

290

88,600,266

78,788,313

Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)

296

88,600,266

78,788,313

Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :

320

1,543,124

708,884

- Societăți nefinanciare (S.11)

321

1,543,124

708,884

Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)

331

7,120,948

4,314,966

Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.

4270300 +ct.4280101)

332

10,194,266

4,905,343

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.

4270300+ct.4290000+ct.4380000)

333

906,734

896,107

Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)

334

444,554

0

Total (rd.331+332+333+334)

335

18,666,502

10,116,416

Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)

341

23,455

291,015

Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:

342.1

1,562,546

3,961

Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta ( ct.1510203)

342.3

1,562,546

3,961

Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:

343

382,336

0

Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)

343.2

378,835

0

Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din învă?ământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)

343.3

3,501

0

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general, IOAN APOSTU


Consilier

EUGEN CRISTIAN ȚURCANU

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL


Anexa nr. 18 la HCL nr. 144 din 29.05.2020


LISTA DE RĂMĂȘIȚĂ

la data de 31 decembrie 2019

lei

Nr. crt.

Explicații asupra rămășiței

Valoarea rămășiței de încasat la 31.12.2019

Total

din care:

de la persoane fizice

de la persoane juridice

1

A.Impozite și taxe locale, total, din care:

34.696.270

16.004.385

18.691.885

2

a) impozitul pe clădiri

17.849.703

2.482.679

15.367.024

3

b) impozitul pe teren

1.449.039

755.062

693.977

4

c) impozitul asupra mijloacelor de transport

9.106.061

6.902.010

2.204.051

5

d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor

139.878

21.018

118.860

6

e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate

81.264

10.114

71.150

7

f) impozitul pe spectacole

4.974

815

4.159

8

g) taxa hotelieră

13.021

0

13.021

9

h) taxe speciale

5.925.377

5.813.932

111.445

10

i) alte taxe locale

126.953

18.755

108.198

11

B.Majorări și penalități pentru plata cu întârziere

15.142.627

11.279.213

3.863.414

12

C.Taxele instituite prin alte acte normative, total, din care:

301.483

232.304

69.179

13

a) taxele judiciare de timbru

301.483

232.304

69.179

14

b) taxele extrajudiciare de timbru

0

0

0

15

D.Venituri din amenzi

28.718.388

28.655.235

63.153

16

E.Venituri din concesiuni și închirieri

4.640.964

498.952

4.142.012

17

F. Alte venituri nefiscale

514.289

383.400

130.889

18

G.Venituri din capital

40.712

40.712

0

19

TOTAL

84.054.733

57.094.201

26.960.532

Președinte de ședință, Consilier, EUGEN CRISTIAN ȚURCANU

Contrasemnează, Secretar general, IOAN APOSTU