Hotărârea nr. 142/2020

HOTĂRÂRE Privind acordarea titlului de “Cetătean de Onoare al municipiului Botosani” domnilor Asaftei Ion și Alexuc Ciurariu Alin (Publicarea pe site: 23 iunie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Botoșani” domnilor Asaftei Ion și Alexuc Ciurariu Alin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului consilier Andrei Amos privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Botoșani” domnilor Asaftei Ion și Alexuc Ciurariu Alin,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Centru Informații Cetățeni, precum și raportul de avizare al comisie de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr.555 din 05 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se conferă titlul de „Cetățean de Onoare al municipiului Botoșani” domnilor Asaftei Ion și Alexuc Ciurariu Alin.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu                    Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 29 mai 2020

Nr. 142