Hotărârea nr. 140/2020

HOTĂRÂRE Privind imputernicirea reprezentantilor Consiliului Local Botosani în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. LOCATIVA S.A. în vederea aprobării Raportului privind executia contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administratie pentru perioada 2016-2020 si reînnoirea mandatelor pentru administratorii societătii (Publicarea pe site: 22 iunie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. în vederea aprobării Raportului privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020 și reînnoirea mandatelor pentru administratorii societății

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. în vederea aprobării Raportului privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020 și reînnoirea mandatelor pentru administratorii societății,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și al Serviciului Resurse Umane, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

având în vedere adresa nr.2005 din 19.03.2020 a Consiliului de administratie a S.C. LOCATIVA S.A Botoșani, adresa nr. 256 din 24.03.2020 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA S.A Botoșani,

în temeiul prevederilor H.C.L nr. 258/08.11.2016, pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local Botoșani și H.C.L nr. 247/31.10.2017 privind modificarea anexei la H.C.L nr. 258/08.11.2016,

în baza dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 722 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 131 din Oronanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se acordă mandat special doamnei consilier Silvia Carmen Diaconu și doamnei consilier Daniela Vicol, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor după cum urmează :

  • a) Vot ”pentru” aprobarea Raportului privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație ai S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani pentru perioada 2016-2020.

  • b) Vot ”pentru” reînnoirea mandatelor administratorilor societății S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani, pentru o perioadă de 4 ani respectiv:

  • - Costin Mihail Gheorghiu

  • - Florinel Gornea

  • - Denisa Paula Agapie

  • - Vasile Halasanu

  • - Vereștiuc Claudia

  • c) Se împuternicesc reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani să semneze contractul de mandat cu administratorii societății.

Art. 2 Reprezentanții municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor S.C. LOCATIVA S.A Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 14 mai 2020 Nr. 140