Hotărârea nr. 14/2020

HOTĂRÂRE Privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului/solutionare a contestatiilor la Teatrul pentru Copii si Tineret Vasilache Botosani (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de evaluare finală a inanageinentuliii/soliilionare a contestațiilor la Teatrul pentru Copii si Tineret „Vasilache„ Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, cu privire la constituirea comisiei de evaluare finală a managementului/soluționare a contestațiilor laTeatrul pentru Copii si Tineret „Vasilache” Botoșani,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre, HCL nr.33/28.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură,

în baza dispozițiilor art. 38 din OUG nr. 189/2008, privind managementul instituțiilor de cultură, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799 din 10.12.2015 ,

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se constituie Comisia de evaluare finala a managementului la Teatrul pentru Copii si Tineret „Vasilache” Botosani după cum urmează:

  • 1. Diaconu Carmen Silvia, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Botoșani

  • 2. specialist în domeniu

  • 3. specialist în domeniu

Art. 2 Se constituie Comisia de soluționare a contestațiilor în vederea evaluării finale a managementului la Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botosani după cum urmează:

  • 1. Vicol Daniela , reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Botoșani

  • 2. Consilier juridic

  • 3. Consilier juridic

Art. 3 Specialiștii în domeniu și membrii comisiei de soluționare a contestațiilor vor fi nominalizați prin act administrativ al ordonatorului principal de credite, până la data începerii procedurii de evaluare finala a managementului.

Art. 4 Secretariatul comisiei de evaluare/de soluționare a contestaților va fi asigurat de către funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, persoanele urmând a fi nominalizate prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, conform prevederilor art. 10 din anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2799/2015.

Art. 5 Primarul Municipiului Botoșani, prin Serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Oana Gina Georgescu


Botoșani, 31 ianuarie 2020

Nr. 14