Hotărârea nr. 139/2020

HOTĂRÂRE Privind acordarea unui mandat special reprezentantilor Consiliului Local în adunarea generală a actionarilor S.C. ”Urban Serv” S.A. Botosani pentru prelungirea unei linii de creditare (Publicarea pe site: 22 iunie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în adunarea generală a acționarilor S.C. ”Urban Serv” S.A. Botoșani pentru prelungirea unei linii de creditare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în adunarea generală a acționarilor S.C. ”Urban Serv” S .A. Botoșani pentru prelungirea unei linii de creditare,

văzând memoriul justificativ al S.C. ”Urban Serv” S.A. Botoșani, înregistrat la nr. 299/08.05.2020, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Direcției economice și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele cu cele ale art. 129 alin. (3) lit. d) și art. 131 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă mandat special domnilor consilieri locali Vasile Chiru și loan Brânzei, reprezentanți ai Consiliului local al Municipiului Botoșani, în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. ”Urban Serv” S.A. Botoșani, privind modul de exprimare a votului astfel:

Vot „pentru”:

1. Aprobarea prelungirii valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania, până la data de 14.06.2021, păstrând aceleași garanții constituite: Baza de salubrizare din Bulevardul Mihai Eminescu nr.191, Sediul social al societății, din strada 1 Decembrie nr.19, Botoșani, cu terenurile aferente, ipoteca mobiliară asupra încasărilor și soldului contului curent și subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania S.A. Sucursala Botoșani, la valoarea necesarului de garantat, prelungirea cu încă un an, a valabilității liniei de creditare contractată cu Banca Transilvania.

2. Aprobarea împuternicirii directorului general al S.C. ”Urban Serv” S.A. Botoșani - ec. Bogdan Ciprian Buhăianu și a directorului economic - ec. Camelia Șușter pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele aferente prelungirii liniei de creditare cu Banca Transilvania, inclusiv actele adiționale aferente contractelor de credit și ipotecă.

Art. 2. Reprezentanții Municipiului Botoșani, desemnați prin prezenta hotărâre, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii adoptate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu                   Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 14.05.2020

Nr. 139