Hotărârea nr. 138/2020

HOTĂRÂRE Privind infiintarea Serviciului public pentru administrarea pietelor, oborului si cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botosani (Publicarea pe site: 22 iunie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind înființarea Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind înființarea Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani,

văzând raportul de specialitate comun al Serviciului Patrimoniu, Direcției Economice, Serviciului Juridic - Contencios, Registrul Agricol, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 194 - 195, art. 200 - 203, art. 205 - 222, art. 225 - 231 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 21/2000 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, art. 35 alin. (2), art. 67 alin. (1) lit. b) și art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2018 pentru modificarea Legii nr. 273/2006, Legii nr. 153/2017, Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 129 alin. (2) lit. a) și e), alin. (3) lit. b), art. 130, art. 580 - 594 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se înființează Serviciul public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în municipiul Botoșani, Pietonalul Transilvaniei, nr. 2, județul Botoșani (în incinta Pieței Centrale a municipiului Botoșani).

 • (2) Serviciul public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani se înființează ca serviciu de interes economic general, destinat satisfacerii nevoilor comunității locale și are ca principal obiect de activitate administrarea, gestionarea, modernizarea, dezvoltarea, întreținerea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Botoșani, bunuri utilizate pentru funcționarea piețelor, oborului și cimitirelor.

 • (3) Obiectivele generale Serviciul public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani sunt:

 • a) administrarea eficientă a bunurilor proprietate publică și privată utilizate în asigurarea prestațiilor specifice;

 • b) să propună strategii de îmbunătățire, modernizare și dezvoltare a infrastructurii aferente serviciului;

 • c) satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor;

 • d) asigurarea protecției și funcționării normale a infrastructurii aferente serviciului, evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului, precum și asigurarea condițiilor și respectarea normelor de igienă și sănătate publică;

 • e) transparența și accesul utilizatorilor la informațiile și documentelor aferente procedurilor pentru care prestațiile se asigură în sistem competitiv;

 • f) asigurarea regimului de funcționare continuu;

 • g) organizarea activității pe principii economice și de eficiență.

 • (4) Cerințele și îndatoririle specifice Serviciul public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani sunt prevăzute în regulamentele și caietele de sarcini aferente fiecărui sector de activitate.

 • (5) Modalitatea de gestiune a Serviciul public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani este gestiunea directă.

 • (6) Detalierea obiectului de activitate, obligațiilor de serviciu public, modalității de monitorizare, evaluare și control ale Serviciul public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani sunt stabilite prin regulamentele și caietele de sarcini aferente fiecăruia dintre obiectele principale de activitate.

Art. 2 Serviciul public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani este subiect juridic de drept fiscal, titular al codului unic de înregistrare fiscală și a conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau la unitățile bancare, funcționează cu contabilitate proprie, întocmește în condițiile legii proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, precum și situațiile financiare prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 3 Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Serviciul public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani cu un număr de 53 posturi, conform anexelor nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Serviciul public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Regulamentul și caietul de sarcini pentru activitățile de administrare a piețelor și oborului aflate în proprietatea publică a municipiului Botoșani, conform anexelor nr. 4 și 5 la prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă Regulamentul și caietul de sarcini pentru activitățile de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea publică a municipiului Botoșani, conform anexelor nr. 6 și 7 la prezenta hotărâre.

Art. 7 (1) Încetarea contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și târgului (obor), respectiv a Serviciului public de administrare a cimitirelor, înregistrate la nr. 25771/2005 și la nr. 25770/2005, încheiate de municipiul Botoșani și S.C. ”URBAN SERV” S.A. Botoșani.

 • (2) Predarea - primirea bunurilor proprietate a municipiului Botoșani ce a făcut obiectul contractelor de delegare a gestiunii serviciilor prevăzute la alin. (1) precum și a bunurilor rezultate din investițiile realizate în conformitate cu prevederile contractelor prevăzute la alin. (1) se va face între comisii numite în acest scop de către Primarul municipiului Botoșani, respectiv de către conducerea S.C. ”URBAN SERV” S.A. Botoșani.

Art. 8 (1) Ansamblul bunurilor mobile și imobile ce constituie infrastructura edilitar -urbană destinată activităților de administrare a piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani se dau în administrarea Serviciului înființat conform art. 1

 • (2) Predarea - primirea bunurilor prevăzute la alin. (1) se va face pe bază de protocol între comisiile constituite pentru aceste operațiuni prin dispoziție a Primarului municipiului Botoșani. Protocolul de predare primire va conține cel puțin următoarele elemente:

 • a) datele de identificare ale bunurilor și valoarea de inventar a acestora;

 • b) destinația bunurilor care fac obiectul dării în administrare;

 • c) data de la care operează predarea - primirea.

Art. 9 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 14 mai 2020 Nr. 138

ROMÂNIA

Anexa nr. 1 la HCL nr. 138 din 14 mai 2020


JUDEȚUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, loan Apostu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Anexa nr.2 la HCL nr. 138 din 14.05.2020


Stat de functii

Serviciul Public pentru administrarea piețelor, oborului si cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani

Nr. crt.

Denumire funcție

nivel studii

grad / treapta

*salariu de baza la gradația de vechime 0/ coeficient

*salariu de baza la gradația de vechime 1

*salariu de baza la gradația de vechime 2

*salariu de baza la gradația de vechime 3

*salariu de baza la gradația de vechime 4

*salariu de baza la gradația de vechime 5

1

Șef Serviciu -2_____________________________________________________________

S

Gr. I

8.170 lei / 4,30

Compartiment Juridic, Achiziții publice, Secretariat

2

inspecțor de specialițațe

S

I

3.743 lei /1,97

4.024

4.226

4.438

4.549

4.663

3

consilier juridic

S

IA

4.940 lei/2,60

5.311

5.577

5.856

6.003

6.154

4

secrețar - dactilograf

M

I

2.850 lei /1,50

3.064

3.218

3.379

3.464

3.551

Compartiment Contabilitate

5

inspecțor de specialițațe

S

I A

4.940 lei/ 2,60

5.311

5.577

5.856

6.003

6.154

6

inspecțor de specialițațe ( CFP)

S

I A

4.940 lei/2,60

5.311

5.577

5.856

6.003

6.154

Compartiment Resurse Umane

7

inspecțor de specialițațe

S

I

3.743 lei/1,97

4.024

4.226

4.438

4.549

4.663

Birou Administrare Piete, Obor si Cimitire

8

Șef birou                          S        I

8.018 lei/4,22

9

inspecțor de specialițațe

S

I A

4.940 lei/2,60

5.311

5.577

5.856

6.003

6.154

10

sef formație Piața Cențrala

gr II

M

3.800 lei/2,00

11

șef formație Piata Viilor

gr. II

M

3.800 lei /2,00

12

magaziner

țr. I

M

2.850 lei/1,50

3.064

3.218

3.379

3.464

3.551

13-22

casier

țr. I

M, G

2.850 lei/1,50

3.064

3.218

3.379

3.464

3.551

23

elecțrician

țr. III

M, G

2.736 lei/1,44

2.942

3.090

3.245

3.327

3.411

24-25

zidar

țr.III

M, G

2.736 lei/1,44

2.942

3.090

3.245

3.327

3.411

26-27

lăcătuș mecanic

țr. III

M, G

2.736 lei/1,44

2.942

3.090

3.245

3.327

3.411

28

țâmplar

țr. III

M, G

2.736 lei/1,44

2.942

3.090

3.245

3.327

3.411

29

muncițor calificaț ( agenț DDD )

țr. III

M, G

2.736 lei/1,44

2.942

3.090

3.245

3.327

3.411

30

insțalațor rețele de disțribuție

țr. III

M, G

2.736 lei/1,44

2.942

3.090

3.245

3.327

3.411

31-33

paznic

M, G

2.242 lei/1,18

2.411

2.532

2.659

2.726

2.795

34

pompier

M, G

2.242 lei/1,18

2.411

2.532

2.659

2.726

2.795

35-39

guard

M, G

2.242 lei/1,18

2.411

2.532

2.659

2.726

2.795

Compartiment Administrare Cimitire

40

șef formație cimitire

gr II

M, G

3.800 lei/2,00

41-50

muncitor necalificat ( gropar )

tr. I

M, G

2.247 lei/1,08

2.416

2.537

2.664

2.731

2.800

51

casier

tr. I

M, G

2.850 lei/1,50

3.064

3.218

3.379

3.464

3.551

52-53

îngrijitor cimitir

tr. I

M, G

2.242 lei/1,18

2.411

2.532

2.659

2.726

2.795

* Conform Legii nr. 153/2017 , salariile de baza aferente functiilor de conducere includ vechimea în munca , iar salariile de baza pentru functiile de executie sunt stabilite la gradatiile 0- 5 , urmand a fi acordate prin act administrativ , conform legii, corespunzator vechimii în munca a fiecarui angajat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Judetul Botosani


Consilul Local Botosani


ANEXA NR.3 LA HCL NR. 138 DIN 14.05.2010

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

Serviciul public de administrare a piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani

Cap. 70.10 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

Subcap.70.10.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale                              mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2020

6 luni

TOTAL VENITURI

00.01

2.705,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

00.01

2.705,00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

2.705,00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01 + 15.10.50)

15.10

0,00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

2.705,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)

00.13

2.705,00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

2.705,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

2.705,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.10.05.30

2.705,00

Venituri din dividende

30.10.08

0,00

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.10.08.02

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

Alte venituri din proprietate

30.10.50

Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)

31.10

0,00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

0,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la

33.10.32+33.10.50)

33.10

0,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectio

33.10.17

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.10.50

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

0,00

Alte venituri

36.10.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

0,00

Donații și sponsorizări

37.10.01

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului loc

37.10.03

Alte transferuri voluntare

37.10.50

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE ( cod 40.10 + 41.10)

00.16

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)

40.10

0,00

Sume utilizate din execedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

Sume utilizate de administrațiile locale din execedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.01 + 41.10.06)

41.10

0,00

Disponibilități din venituri curente constituite în depozite

41.10.01

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2020

6 luni

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 43.10 + 42.10)

00.18

0,00

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

Subvenții primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

0,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL

00.01

0,00

Venituri curente (cod 00.12)

00.02

0,00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

0,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

0,00

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare

42.10.39

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

43.10

0,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și orefinanțări (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18 + 45.10.19)

45.10

0,00

TOTAL CHELTUIELI

2.705,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

2.705,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

2.705,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

1.400,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

1.400,00

Salarii de baza

10.01.01

1.400,00

Indemnizatie de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Indemnizații de hrană

10.01.17

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 +10.02.30)

10.02

0,00

Vouchere de vacanta

10.02.06

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.27 + 20.30)

20

1.305,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

805,00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

230,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

180,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2020

6 luni

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

75,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

20.01.09

120,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

200,00

Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)

20.03

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

300,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

300,00

Protecția muncii

20.14

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

200,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

200,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)

30.01

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01 + 51.0

51

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.2

59

0,00

Sume aferente platii creantelor salariale

59.25

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01 )

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)

70

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)

71.01

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Reparatii capitale aferente activelor fixe

71,03

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 4

la H.C.L. nr. 138 din 14.05.2020

Regulamentul activităților de administrare a piețelor și oborului aflate

în proprietatea municipiului Botoșani

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

Secretar general, Ioan Apostu

Secțiunea I. Regulamentul de administrare a piețelor și oborului

Capitolul I. Prevederi generale

Art.l.Regulamentul activităților de administrare a piețelor și oborului stabilește regulile de exploatare și acces la bunurile aferente pentru exercitarea formelor specifice de comerț cu amănuntul și prestări servicii în piețele și oborul din Municipiul Botoșani, precum și regulile de funcționare în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.2. Scopul prezentului regulament este de a crea cadrul de desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, care să respecte principiile concurenței loiale, de protejare a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și a mediului.

Art.3. Utilizatorii piețelor și oborului sunt:

 • a) orice persoană juridică care desfășoară activitatea de comercializare cu amănuntul și en-gros;

 • b) asociații familiale, precum și persoanele fizice autorizate, inclusiv meșteșugarii;

 • c) producătorii agricoli individuali și asociațiile acestora, care își comercializează propriile produse agricole și alimentare;

 • d) persoanele fizice care vând ocazional bunurile proprii (numai în cazul oborului).

Art.4. (1) În Municipiul Botoșani, piețele agroalimentare și târgul (obor) pot funcționa în baza autorizației de funcționare eliberată de către Primarul Municipiului, după obținerea autorizației sanitare de funcționare și a celorlalte autorizații speciale potrivit reglementarilor legale(2)

 • (2) Documentațiile, avizele/autorizațiile și acordurile necesare emiterii autorizației de funcționare se obțin prin grija operatorului.

Capitolul II. Organizarea comerțului în piețe și obor

Art.5. (1) Sectorizarea piețelor și obor se propune de către operator și se aproba de Primar, conform documentațiilor de urbanism aprobate.

 • (2) În cazul în care într-un sector rămân spații de comercializare libere, Primarul Municipiului, la solicitarea operatorului poate aproba și comercializarea altor produse, decât cele prevăzute în sectorizare.

 • (3) Piețele vor fi dotate cu: - punct sanitar de prim ajutor;- instalații electrice, sanitare, apă potabilă și canalizare, W.C. public, punct P.S.I.;- atelier de întreținere și reparații instalații electrice, termice, sanitare, mijloace de cântărire;- loc amplasare cântare de control;- punct de pază și ordine;- punct de acces barieră;- punct de preluare a sugestiilor și reclamațiilor cetățenilor;- punct control sanitar-veterinar;- punct destinat activităților organelor de control

 • (4) Oborul va fi dotat cu:- instalații electrice, sanitare, apă potabilă, W.C. public;- punct P.S.I.;- punct acces barieră;- punct de control sanitar-veterinar;- container ermetic pentru animale moarte;- punct de pază și ordine.- dezinfector rutier și pietonal (picior)

 • (5) În perimetrul piețelor prepararea micilor este permisă numai cu grătare electrice.

Art.6. (1) Orarul de funcționare este propus pentru fiecare piață și obor de către operator, aprobat de către Primarul municipiului Botoșani și va fi afișat la loc vizibil în puncte principale de acces.

 • (2) Unitățile din incinta piețelor și a oborului își vor adapta programul de funcționare-aprovizionare funcție de orarul piețelor și oborului.

Art.7. (1) Utilizatorii piețelor și oborului datorează un tarif/o taxă care se va încasa de operator.

 • (2) Taxele și tarifele practicate în piețe și obor se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Botoșani, în baza propunerilor operatorului.

 • (3) In aplicarea tarifelor aprobate de Consiliul Local al Municipiului Botosani, operatorul asigură actualizarea acestora trimestrial (01 ianuarie, 01 aprilie, 01 iulie, 01 octombrie), în funcție de indicele de inflație pentru servicii comunicat de Direcția de Statistică.

 • (4) Tarifele sunt purtătoare de TVA.

 • (5) Taxa pentru folosire locuri publice în piață, se achită în momentul atribuirii locului sau cel mult la 2 ore, după atribuire.

 • (6) Folosirea locurilor și încasarea taxelor și tarifelor se evidențiază zilnic, pe bază de registru completat de personalul cu sarcini în atribuirea locurilor și încasarea taxelor (casier), cu precădere pentru utilizatorii ce nu pot achita taxa pe loc.

 • (7) Zilnic, pe baza de registru se evidențiază : locul, numele utilizatorului, număr certificat de producător /emitent, ora atribuirii.

 • (8) În cazul utilizatorilor care nu achită taxa în momentul atribuirii locului, în evidența constituită potrivit alin. (6) și alin. (7) se va menționa și suma de încasat.

 • (9) Administrația pieței nu va permite punerea în vânzare a produselor de origine animală, nu va pune la dispoziție spațiul de comercializare și nu va încasa taxele legale pentru diferite servicii, decât după ce produsele au fost examinate la formațiunea sanitar - veterinară de control alimente a pieții și după ce s-a primit avizul de dare în consum public.

Art.8. (1) Ocuparea spațiilor disponibile din piețe și obor se va face prin licitație publică (taxa minimă de plecare la licitație este purtătoare de TVA și este aprobată de Consiliul Local), cu excepția spațiilor destinate producătorilor particulari.

 • (2) Spatiile neocupate ca urmare a licitațiilor pot fi atribuite direct solicitanților, conform regulii primului venit, pe o durată de cel mult o lună. Aceste spații care vor fi scoase la licitație lunar, până la atribuirea și ocuparea pe bază de contract.

 • (3) Suprafața scoasă la licitație va fi cea destinată pentru amplasarea de chioșcuri, vitrine, mese, etc. Suprafața contractată și facturată lunar va fi cea calculată, conform proiecțiilor la sol a suprafețelor ocupate, respectiv cea ocupată de chioșc plus cea auxiliară (strașină, copertină, etc.). Suprafețele auxiliare vor fi utilizate numai după obținerea avizului în scris de la administrator.

 • (4) Pentru câștigătorii licitațiilor se vor întocmi contracte pe o durată de 3(trei) luni, cu drept de prelungire la cererea utilizatorului, dar nu mai mult de 3(trei) ani;

 • (5) Utilizatorii care dețin contracte au obligația de a achita separat contravaloarea consumului de energie electrică și apa-canal, conform index contor sau paușal, la tariful practicat de distribuitor. Consumul de energie electrică în paușal este stabilit după normele în domeniu.Consumul de apă se va încasa în paușal de la fiecare utilizator numai pentru sectoarele unde condițiile igienico-sanitare o impun, după cum urmează: - în Hala de carne, Hala de pește - Piața Centrală = 15 mc/lună;- sector gustări calde, mici, sector comercializare pește proaspăt, sector comercializare flori și băuturi răcoritoare = 5 mc/lună;- sector produse alimentare vrac, preambalate, panificație, produse alimentare = 2 mc/lună;

 • (6) În toate contractele încheiate în urma licitațiilor, se va prevedea în mod expres faptul că este interzisă cesionarea sau cedarea spațiilor către terți, sub condiție rezolutorie, în tot sau în parte, indiferent de forma prin care s-a făcut această operațiune.

 • (7) În cazul în care un agent economic/comerciant deține mai multe spații legal contractate, utilizarea acestora se va efectua numai de către persoane angajate legal, de persoana juridică/comerciantul respectiv.

Art.9. Toți utilizatorii piețelor și oborului ce au dobândit locuri în urma licitațiilor publice au obligația de a-și obține toate avizele necesare conform obiectului de activitate și de a desfășura acte de comerț în piețe doar după obținerea acestora.

Art.10. (1) Accesul autovehiculelor în perimetrul piețelor și oborului este permis numai prin zonele unde sunt instalate bariere de acces, pentru aprovizionare, încărcarea - descărcarea mărfurilor, după care acestea vor fi dirijate către locurile speciale de parcare;

 • (2) Accesul autovehiculelor în afara programului de încărcare - descărcare marfă se va face pe baza "PERMISULUI DE LIBERĂ TRECERE" emis de operator, contracost, la cerere. Este interzisă staționarea autovehiculelor de orice tip în perimetrul piețelor, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, cu excepția timpului afectat operațiilor de încărcare-descărcare marfă.

 • (3) Pe teritoriul piețelor este interzisă circulația bicicletelor și motocicletelor.

Capitolul III. Drepturile și obligațiile operatorului

Art.11. (1) Operatorul trebuie să fie consultat la modificarea regulamentului de funcționare.

 • (2) Operatorul elaborează lista tarifelor ce se aplică pe teritoriul administrat și o supune spre aprobare Consiliului Local Botoșani.

 • (3) Verifică dacă utilizatorii au calitatea de producător/comerciant conform prevederilor legale și nu permite exercitarea comerțului neautorizat.

 • (4) Verifică dacă utilizatorii au afișat la loc vizibil denumirea și sediul social.

 • (5) Afișează la loc vizibil regulamentul, orarul de funcționare, taxele și tarifele practicate practicate și locurile nerezervate.

 • (6) Sprijină organele de control autorizate de lege și asigură aplicarea măsurilor dispuse de acestea.

 • (7) Nu admite în piață un număr mai mare de utilizatori decât limita locurilor de vânzare.

 • (8) Încasează sumele datorate de utilizatori, pe bază de documente legale.

 • (9) Asigură atribuirea locurilor de vânzare pentru producătorii agricoli și comercianți în ordinea solicitărilor.

 • (10) Asigură rezervarea de locuri pentru vânzarea produselor.

 • (11) Propune și urmărește respectarea sectorizării aprobate.

 • (12) Dispune măsuri de protecția muncii și P.S.I., precum și pentru evitarea sau limitarea unor pagube ce s-ar produce asupra patrimoniului piețelor.

 • (13) Execută întreținerea curățeniei, zilnic între orele 9.oo - 17.oo, ridicarea gunoiului și efectuează salubrizarea piețelor pe timp de noapte.

 • (14) Ia masuri de îndepărtare din perimetrul piețelor și al oborului a agenților economici care comercializează substanțe toxice de orice fel, ce pot deteriora mărfurile vândute, sesizând organele abilitate.

 • (15) Dispune măsuri, ca pe timp de noapte, sa fie degajate căile de acces, de ambalaje, marfa de orice fel.

 • (16) Controlează dacă mijloacele de măsurare proprietatea utilizatorilor sunt verificate din punct de vedere metrologic și interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în domeniu.

 • (17) Asigură verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor care le oferă spre închiriat.

 • (18) Asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor.

 • (19) Asigură în mod gratuit, funcționarea unui cântar cu capacitate de peste 30 kg. la o singură cântărire.

 • (20) Verifică dacă spațiile sunt utilizate în mod direct de persoanele fizice și juridice care le-au contractat. În cazul în care constată faptul că aceste spatii au fost cedate de contractanți către terți, sub orice formă, ia măsuri imediate de evacuare.

Art.12. Prin serviciile oferite, operatorul, pune la dispoziție:- spații pentru depozitarea mărfurilor și ambalajelor;- mijloace de măsurare;- cântare de control (cântarul cumpărătorului);- bazine pentru spălarea legumelor și fructelor;- surse de apă potabilă;- surse de apă caldă;- puncte de colectare a deșeurilor rezultate din activitatea comercială;- puncte cu mijloace inițiale de intervenție P.S.I.;-spații pentru parcarea autovehiculelor;- rețea electrică, rețea de apă sau sursă de apă, rețea de canalizare, la cererea utilizatorilor;- mobilier adecvat pentru fiecare sector de mărfuri;- mijloace de măsurare cu verificare metrologică în termen.

Art.13 Pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților, operatorul va fi sprijinit de Poliția Locală. Modalitățile de colaborare vor fi convenite de cele două entități și vor aprobate prin dispoziția Primarului.

Capitolul IV. Drepturile utilizatorilor

Art.14. Utilizatorii au următoarele drepturi:

 • - să fie informați asupra taxelor și tarifelor practicate, precum și a locurilor de vânzare libere,

 • - să fie informați asupra prevederilor R.O.F. și ale orarului de funcționare;

 • - se garantează posibilitatea de a închiria mijloace de măsurare și halate ;

 • - dreptul de acces gratuit la cântarul de 30 kg. la o singură cântărire ;

 • - dreptul de a practica prețuri pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează

;

 • - dreptul de acces la toate serviciile oferite de operator.

Capitolul V. Obligațiile utilizatorilor

Art.15. (1) Persoanele fizice sau juridice autorizate care desfășoară activități comerciale în incinta piețelor și oborului au obligația de a afișa, la loc vizibil, ecusonul cu următoarele date:

 • - denumirea unității;

 • - numărul și data titlului, în baza căruia ocupă spațiul;

 • (2) Producătorii particulari vor afișa pe un material scris, imprimat, înscris la vedere, în mod vizibil, lizibil și ușor de înțeles, cu scopul de a oferi cumpărătorilor informațiile necesare, suficiente, verificabile și ușor de comparat, astfel încât să permită acestora să aleagă acel produs care corespunde exigențelor din punctul de vedere ale nevoilor și posibilităților lor financiare, care trebuie să conțină următoarele elemente:

 • - numele și prenumele/denumirea producătorului;

 • - seria și numărul atestatului de producător;

 • - denumirea produsului;

 • - localitatea de origine;

 • - data obținerii produsului;

 • - prețul de vânzare.

 • (3) Comercianții și producătorii care vând în piețe și obor au obligația să posede documente legale privind calitatea de comerciant/producător, documente de proveniență sau origine a mărfurilor, factura, aviz de însoțire a mărfurilor, etc.; producătorii individuali vor dovedi calitatea de producător și dreptul de a comercializa mărfurile aduse, cu atestatul de producător în original și carnetul de comercializare a produselor din din sectorul agricol;

 • (4) Producătorii particulari pot rezerva locuri în piețe, pentru o perioadă de o lună de zile, cu drept de prelungire pentru luna următoare, doar în baza atestatuluide producător și certificatului de comercializare a produselor agricole și dacă până în ultima zi a lunii au achitat rezervarea pentru luna următoare. Cu un atestat de producător se poate rezerva doar o singură masă (loc public) într-un sector în perioada 01 aprilie - 30 noiembrie. În baza atestatului de producător și carnetului de comercializare, este permis accesul în piețe și comercializarea produselor agroalimentare, numai de către titular sau membrii gospodăriei nominalizați în certificat.

 • (5) Pentru mărfurile comercializate prin cântărire, toate persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în piețe și obor - au obligația de a elibera, fiecărui cumpărător, tichete personalizate care să precizeze emitentul, cantitatea vândută și valoarea încasată. Modelul tichetelor va fi stabilit de către operator.

Art.16. (1) Vânzarea și expunerea mărfii se face numai pe tarabele, mesele, în chioșcurile și în locurile acceptate de operator. Este interzisă vânzarea produselor sau mărfurilor pe suprafața căilor de circulație (străzi, trotuare, paviment, trepte) cât și în afara sectoarelor aprobate.

 • (2) Este interzisă expunerea și vânzarea mărfurilor în afara spațiului închiriat, precum și vânzarea ambulantă pe teritoriul piețelor.

 • (3) Este interzisă vânzarea cărnii, produselor din carne, lactatelor și produselor din lapte în spații improvizate, pe mese, sub cerul liber.

Art.17. (1) Toți producătorii și comercianții care desfac carne proaspătă, produse din carne, lapte și produse lactate, au obligația de a deține carnet de sănătate propriu și echipament de protecție adecvat (halat și bonete albe, mănuși).

(2) Producătorii particulari care comercializează lapte și produse lactate au obligația să posede carnetul de producător, în care este specificat dacă dețin animale și carnetul de sănătate al animalelor, eliberat de medicul veterinar din localitatea de origine.

Art.18. Persoanele fizice și juridice care comercializează produse și prestează servicii în piețe și obor au obligația de a afișa la loc vizibil prețurile și tarifele practicate.

Art.19. (1) În incinta piețelor și obor, comercianții sunt obligați să utilizeze mijloace de măsurare legale, verificate metrologic în termen și adecvate scopului, potrivit normelor legale incidente in materie - în vigoare, privind instrucțiunile de metrologie legală, aparținând operatorului, iar cele personale vor fi utilizate numai în cazul epuizării stocului.

(2) Înainte de efectuarea cântăririi, vânzătorul este obligat să pună cântarul la poziția "0"

(3) În cazul când mijloacele de măsurare ale comercianților nu au buletin de verificare metrologică în termen și nu sunt adecvate scopului, aceștia vor fi obligați să părăsească obiectivul.

Art.20. (1) În incinta piețelor agroalimentare și obor, este permisă comercializarea semințelor de floarea soarelui și dovleac, pentru consum alimentar, numai în sectoarele special amenajate.(2) Este interzis consumul semințelor în incinta piețelor .

Art.21. Toți salariații operatorului care își desfășoară activitatea în piețe și obor sunt obligați să poarte ecuson de identificare în timpul serviciului și să aibă carnet de sănătate vizat la zi. De asemenea, personalul va purta un semn distinctiv cu inscripția "Administrația Piețelor"

Art.22. (1) Toți utilizatorii piețelor și obor au obligația de a păstra ordinea și curățenia, în suprafața atribuită și în zonele limitrofe.(2) Este interzisă depozitarea gunoiului și ambalajelor în alte locuri decât cele special amenajate.

Art.23. În perimetrul piețelor și al obor este interzisă practicarea jocurilor de noroc, comercializarea materialelor pornografice, a substanțelor inflamabile, explozive, corozive, toxice, radioactive, narcoticelor, armelor de foc și muniției.

Art.24. Este interzisă comercializarea și consumul de băuturi alcoolice în alte locuri decât unitățile de alimentație publică.

Art.25. Persoanele fizice și juridice care își desfășoară activitățile în piețe și obor, au obligația de a exploata direct spațiile atribuite, pe propria răspundere. Se interzice subînchirierea sau utilizarea de către terți, în tot sau în parte, a locului atribuit.

Art.26. Utilizatorii piețelor și obor au obligația să prezinte cu ocazia controalelor efectuate, documentele de însoțire a mărfii la fiecare loc ce-l dețin, precum și chitanțele privind plata taxelor/tarifelor către administrator.

Art.27. Comercianții și producătorii particulari au obligația de a nu muta, modifica, degrada sau distruge mijloacele fixe si obiectele de inventar de pe teritoriul piețelor și obor.

Art.28. Instituțiile cu atribuțiuni de control competente, vor veghea la respectarea drepturilor și obligațiilor utilizatorilor așa cum sunt prevăzute în regulament.

Secțiunea II. Procedura de închiriere prin licitație publică a spațiilor comerciale din piețe și obor

Capitolul VI. Dispoziții generale

Art.28. (1) Spațiile comerciale din piețe și târg pot fi închiriate comercianților autorizați pe bază de licitații publice deschise cu strigare.

 • (2) Spațiile rezervate producătorilor particulari nu intră sub incidența prezentei proceduri.

 • (3) Lista spațiilor ce urmează a fi scoase la licitație va fi aprobată de șeful serviciului.

 • (4) Operatorul va informa trimestrial Consiliul Local asupra situației spațiilor licitate.

 • (5) In sensul prezentei proceduri, prin spații comerciale se înțelege:

 • a) spații la parterul halei de carne pentru comercializare: carne proaspătă; preparate din carne și produse tip AVICOLA

 • b) spații la subsolul Halei de carne si subsol platou B pentru depozitare: legume-fructe, produse preambalate si industriale;

 • c) spații din Hala de pește pentru depozitare și comercializare pește și produse din pește;

 • d) mese pentru comercializare legume-fructe și ouă proaspete;

 • e) spații - platou pentru amplasare chioșcuri și vitrine pentru comercializareaproduselor preambalate alimentare și nealimentare, flori, legume - fructe, produse industriale, produse de panificație, gustări calde, prestări servicii și ambalaje de mână, ouă proaspete, presa și efecte loteristice;

 • f) spații la subsol Hala de pește pentru depozitare produse alimentare.

Art.29 (1) Se scot la licitație:

 • a) spațiile disponibilizate prin neplata anticipată a c/v chiriei

în perioada stabilită prin contract sau în cazul informării scrise a renunțării la spațiu;

 • b) spațiile eliberate în baza hotărârilor judecătorești de reziliere a contractelor sau de evacuare;

 • c) spațiile ce au fost subînchiriate;

 • d) spațiile ale căror contracte au expirat, dacă locatarul nu a solicitat în scris, cu cel puțin 15 zile înainte de ajungere la termen, prelungirea contractului, sau nu s-a realizat acordul de voință între locator și locatar, pentru prelungirea duratei contractului, din cauze temeinic justificate (debite înregistrate către operator, folosirea necorespunzătoare a spațiului închiriat sau nerespectarea altor prevederi contractuale).

(2) Toate spatiile din piețe și obor, vor fi scoase la licitație o data la 3 ani, sau în alte cazuri speciale determinate de situații motivate (modernizări, sistematizări, schimbarea sectorizarii sau înființarea de noi sectoare cu acordul Primăriei Municipiului Botoșani).Aceste prevederi regulamentare vor fi incluse în caietele de sarcini, anexe la contractele de închiriere.

Art.30. (1) Legalitatea pregătirii și desfășurării licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din piețe și obor, se asigură prin Comisia de licitație.

(2) Comisia de licitație, în întregul său, răspunde de respectarea prevederilor legale, de producerea unor eventuale prejudicii participanților la licitație sau unității specializate în administrarea spațiilor comerciale.

Capitolul VII. Constituirea comisiei de licitație și atribuțiunile acesteia

Art.31 Pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor publice se înființează comisia de licitație, formată din 5 membri permanenti și 3 membri supleanți, a cărei componență este aprobată de Consiliul Local.

Art.32 Principalele atribuții ale Comisiei de licitație sunt:

 • a) verificarea situației juridice a spațiilor comerciale scoase la licitație publică;

 • b) verificarea respectării condițiilor de legalitate privind stabilirea profilului de activitate a spațiilor licitate, anunțul publicitar, taxele de pornire la licitație, precum și a altor date privind legalitatea și buna organizare a licitației;

 • c) verificarea dosarelor participanților la licitație respectiv existența următoarelor documente

 • - cerere,

 • - actele de plată a taxelor de licitație,

 • - copie cod fiscal

 • - cpoie după Certificatul de înmatriculare / înregistrare la Registrul Comerțului,

 • - certificat fiscal de la Serviciul Impozite si Taxe locale din care să rezulte că nu are datorii

 • - , adeverință că are contract de transport și preluare gunoi cu un prestator autorizat în domeniu, pentru spațiile de producție sau depozitare pe care le deține);

 • d) verificarea procesului - verbal de afișare a listei nominale a spațiilor scoase la licitație;

 • e) întocmirea unui proces - verbal la sfârșitul verificării legalității actelor privind organizarea licitației;f) anunțarea obiectului licitației pentru fiecare spațiu în parte;

 • g) verificarea legitimației de identificare a celor înscriși la licitație, respectiv a împuternicirii;

 • h) consemnarea în procesul - verbal al Comisiei de licitație a ofertelor participanților la licitație și consemnarea nominală a adjudecătorului;

 • i) întocmirea unui proces - verbal privind modul de desfășurare a licitației;

 • j) întocmirea unui proces - verbal privind adjudecarea fiecărui spațiu in parte. Procesele - verbale vor fi încheiate într-un registru numerotat și sigilat, având număr de înregistrare la registratura generală a operatorului.

Art.33 Membrii Comisiei de licitație sunt obligați să se abțină de la adoptarea deciziilor, atunci când personal, sau rudele și afinii până la gradul trei, licitează spațiul anunțat. Membrii comisiei aflați în această situație, vor declara verbal acest fapt și se va face mențiunea în procesul - verbal de verificare al legalității licitației.

Art.34. (1) Comisia, pe baza constatărilor, va stabili și hotărî cu majoritate de voturi, asupra solicitărilor care nu vor fi primite la licitație, întrucât nu îndeplinesc condițiile legale obligatorii, stabilite în prezentul regulament, fapt ce va fi consemnat într-un proces - verbal nominalizat la punctul 6, lit. e.

 • (2) Nu vor fi primite la licitație, persoanele fizice sau juridice care:

 • a ) au debite sau alte datorii față de operator sau la bugetul local;

 • b ) au adjudecat și au refuzat ulterior, în mod nejustificat perfectarea contractului;

 • c ) dețin la data licitației numărul maxim de locuri prevăzut prin prezenta procedură; d) au solicitat rezilierea contractului sau nu au achitat chiria până la data stabilită în contract. In cazul renunțării unilaterale la contractul pentru spațiu, prin neplata chiriei în avans, persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice în cauză, pierd dreptul de a participa la licitație pentru același spațiu, timp de 3 luni consecutiv. In cazul persoanelor juridice care au subînchiriat spațiul în tot sau în parte, acestea precum și cei depistați în spațiu, pierd dreptul de a participa la licitație, pentru același spațiu, timp de 3 luni consecutiv.

Capitolul VIII. Pregătirea licitației publice

Art.35 Organizarea și desfășurarea licitației publice pentru închirierea de spații ce fac obiectul prezentului regulament, se face de către operator prin Comisia de licitație.

Art.36. Operatorul are obligația să publice într-un cotidian local, anunțul de licitație, cu cel puțin 15 zile înainte de data licitației.

Anunțul publicitar va cuprinde:

 • - obiectul licitației, adresa, profilul de activitate;

 • - data, ora și locul desfășurării licitației;

 • - locul unde se pot primi informații și procura metodologia licitației și caietele de sarcini;

 • - data și ora până la care se poate efectua înscrierea la licitație. Cu 3 (trei) zile înainte de data ținerii licitației, se va afișa lista nominală a spațiilor libere, pe sectoare, pentru a fi cunoscute de participanți, conform pct. 6 lit. f. Afișarea listelor nominale se face la sediul operatorului și la sediul administrației piețelor si obor. Afișarea se face în prezența unui membru al Comisiei de licitație, ocazie cu care se va încheia și un proces - verbal de afișare.

Art.37 Modelul documentației de licitație se întocmește de către operator și va fi aprobat prin dispoziția Primarului

Art.38 Obligațiile participanților la licitație sunt:

 • - să se informeze cu privire la datele înscrise în documentația de licitație și să le însușească;

 • - să plătească contravaloarea documentației pentru participare la licitație;

 • - să achite pe loc c/v chiriei spațiului adjudecat pentru luna următoare;

 • - să se documenteze asupra metodologiei de licitație;

 • - să respecte ordinea ședinței de licitație;

 • - să nu mai facă oferte, după ce președintele comisiei a pronunțat cuvântul "adjudecat", moment ce pune capăt licitației.

Capitolul IX. Desfășurarea licitației publice

Art.39 Licitația publică a spațiilor libere pentru a fi închiriate (rezervate) se face în ziua,ora și locul comunicat în anunțul publicitar, dar nu mai puțin de 15 zile de la data publicării anunțului în presă. Afișarea locurilor libere se face la operator, administrația piețelor și obor cu 3 zile înaintea ținerii licitației. Ședința de licitație este publică.

Art.40. Licitația începe prin citirea de către președintele comisiei - a obiectului licitației, condițiilor de participare, clarificarea unor probleme care s-au ridicat în perioada de pregătire a licitației, eventual unele măsuri și hotărâri luate de către comisie, în exercitarea atribuțiilor conferite prin prevederile prezentului regulament.

Art.41 a. Președintele comisiei, anunță în ordine, conform listei publicate, spațiile scoase la licitație și participanții .

b.În cazul în care unul dintre solicitanți lipsește, se menționează lipsa acestuia în procesul verbal și se specifică ora la care s-a făcut prezența, licitația desfășurându-se cu solicitanții prezenți.

c. Strigările se vor face de către președintele comisiei de două ori, asigurându-se un interval de timp, corespunzător pentru ca licitatorii să-și facă calculele necesare.

d.Locul public licitat se va adjudeca de către ofertantul care va da prețul cel mai mare.

e.În cazul în care la data și ora anunțată, pentru desfășurarea licitației, nu sunt prezenți cel puțin 2 ofertanți, spațiul se atribuie celui prezent, la tariful de pornire la licitație plus primul prag

f. .Licitația spațiului comercial anunțat, ia sfârșit în momentul în care președintele comisiei a pronunțat cuvântul "adjudecat".

g.Imediat după adjudecarea spațiului, comisia întocmește un proces-verbal de adjudecare, în două exemplare, din care unul se înmânează adjudecatarului.

h. În baza acestui proces-verbal se va încheia un contract de folosința loc public între adjudecător și operator.

i.Adjudecatarul nu se mai poate retrage din momentul în care, președintele comisiei a pronunțat cuvântul "adjudecat" și a semnat procesul-verbal de adjudecare.

j.Pentru spațiul la care nu se achită c/v chiriei pe loc sau cel târziu în 15 minute de la închiderea ședinței de licitație pentru fiecare sector, se reia licitația respectându-se aceleași criterii.

Art. 42. Dacă nu se depun contestații în termen de 2 zile de la licitație, adjudecarea este definitivă.

Art. 43. (1) Participanții la licitația spațiilor pot contesta legalitatea licitației, în termen de 2 zile de la data ținerii acesteia.

 • (2) Contestația va fi înregistrată la operator și dirijată către o comisie de soluționare a contestațiilor, instituită la propunerea operatorului și aprobată prin dispoziția Primarului.

 • (4) Contestațiile vor fi soluționate în termen de 3 zile de la data înregistrării, materializate prin încheierea unui proces - verbal, care se comunică contestatorului.

Art. 44.(1) Numărul maxim de locuri ce pot fi adjudecate în piețe și obor:

 • a) 2 locuri la parterul Halei de carne

 • b) 2 locuri la subsolul Halei de carne

 • c) 2 locuri pentru comercializare de pește proaspăt și produse din pește

 • d) 3 locuri la mese pentru comercializare de legume-fructe

 • e) 1 loc amplasare vitrine pentru comercializare ouă

 • f) 2 locuri pentru amplasare chioșcuri pentru comercializare:- gustări calde (mici și fast-food)-înghețată, suc, cafea, etc.- produse preambalate , alimentare și nealimentare- produse industriale-flori, legume-fructe- ambalaje de mână, efecte loteristice- difuzare presă și 2 locuri la vitrinele pentru comercializare ouă proaspete

 • g) 2 locuri la mese in Minibazar pentru comercializare produse alimentare - ocazionale

 • h) 3 locuri pentru amplasare chioșcuri în vederea comercializării de pâine și produse de panificație.

(2)Persoanele juridice care au adjudecat mai multe spații au obligația de a le utiliza direct, la fiecare punct de lucru activitatea fiind desfășurată de persoane angajate legal.

Art. 45 Lista tarifelor percepute de operator pentru serviciile prestate în activitățile de administrare a piețelor și oborului, respectiv nivelul tarifelor de pornire la licitație sunt prevăzute în subanexa nr. 4.1 la prezentul Regulament.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,


Secretar general, Ioan Apostu


Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

SUBANEXA nr. 4.1

la H.C.L. nr. 138 din 14.05.2020

Tarifele

pentru activitatea de administrare a piețelor și oborului

Nr.crt

Specificație

U.M.

Tarif lei/U.M.

1

Tarife pentru înscriere la licitație

1.1

Închiriere mese

Loc

32

1.2

Utilizare spații și platou pentru amplasare tonete, chioșcuri

Loc

46

2

Preț de pornire la licitație

2.1

Piețe

2.1.1

Închiriere mese mozaicate

Mozaicate (metalice)

Loc/zi

9

Fibra sticlă

Loc/zi

12

2.1.2

Utilizare platou

Chioșcuri, vitrine pentru produse alimentare

Mp/zi

3

Chioșcuri, vitrine pentru produse industriale, flori, prestări servicii, presă

Mp/zi

3

2.1.3

Utilizare spațiu în incinte

Mp./lună

136

2.1.4.

Utilizare vitrină frigorifică

Vitrină/lună

494

2.1.5

Spații depozitare în subsol

Mp/lună

17

2.1.6

Spațiu Hala pește, spațiul 4 platou A piața centrală

Mp/lună

38

2.1.7

Spații interioare amenajate în sistem deschis

Mp/zi

3

Spații interioare amenajate în sistem semi-închis

Mp/zi

2

2.2

Obor

2.2.1

Amplasare chioșc

Mp/zi

1

2.3

Minibazar

2.3.1

Utilizare platou

Mp/zi

3

2.3.2

Închiriere mese metalice acoperite

Loc/zi

7

3

Tarife pentru rezervare locuri publice în piețe, minibazar

3.1

Piețe

3.1.1

Mese fibră de sticlă

Loc/zi

18

3.1.2

Mese mozaicate

Loc/zi

10

3.1.3

Subsol hala carne ți platou B

Mp/lună

17

3.1.4

Utilizare platou

Mp/zi

8

3.2

Minibazar

3.2.1

Mese metalice acoperite

Loc/zi

7

4

Tarife rezervare locuri publice producători particulari

4.1

Mese mozaicate

Loc/zi

4

4.2

Mese fibră sticlă 1 loc

Masă/zi

3

Mese fibră sticlă 2 locuri

Masă/zi

6

4.3

Mese metalice

Loc/zi

3

4.4

Vitrine în Hala de palte

Loc/zi

2

4.5

Subsol hala carne, platou B

Mp/lună

17

4.6

Utilizare platou

Mp/zi

3

5

Tarife zilnice (taxa forfetară)pentru locuri publice în piețe, minibazar, obor

5.1

Piețe

5.1.1

Pentru mese rezervate

Loc/zi

3

5.1.2

Pentru mese nerezervate

Loc/zi

7

5.1.3

Sector carne și produse carne, spațiu vitrină frigorifică

Zi

63

5.1.4

Utilizare platou

Mp/zi

3

5.1.5

Grupa sanitar

Persoane fizice

Persoană

1

Persoane juridice

Spațiu/lună

11

5.1.6

Sector vânzare produse lactate (inclusiv halat)

Lapte, smântână, brânză de vaci

Loc/zi

5

Caș

Loc/zi

10

5.1.7

Permise liberă trecere maxim 3,5 tone

Auto/lună

34

5.1.8

Închiriere cântare

Balanta compus

Buc/zi

3

Balanta compusa

Luna

69

Cantar zecimal

Buc/zi

8

Efectuare cantarire

Cantarire

1

5.2

Minibazar

5.2.1

Utilizare mese rezervate

Loc/zi

3

5.2.2

Utilizare platou

Mp/zi

3

5.2.3

Utilizare mese nerezervate

Loc/zi

10

5.3

Obor

5.3.1

Utilizare mese rezervate

Loc/zi

3

5.3.2

Utilizare mese fără copertină

Loc/zi

2

5.3.3

Utilizare platou

Mp/zi

3

5.3.4

Vânzare animale vii

Peste 6 luni

Animal

9

Între 3 și 6 luni

Animal

5

Sub 3 luni

Animal

3

5.3.5

Acces obor

Vehicule cu tracțiune animală

Vehicul/zi

2

Auto

Vehicul/zi

6

6

Prețuri pentru servicii

Racordare energie electrică

Loc

97

Utilizare platou eb-gross

Mp/zi

1

Înlocuire cântar neverificat metrologic

Buc/zi

51

Notă: prețurile includ TVA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


Secretar general, Ioan Apostu


ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 5

la H.C.L. nr. 138 din 14.05.2020

Caietul de sarcini al activităților de administrare a piețelor și oborului

Modelul cadru

Capitolul I. Dispoziții generale

Caietul de sarcini stabilește drepturile și obligațiile municipiului Botoșani în calitate de proprietar și operatorului în calitate de administrator, precum și clauze specifice necesare desfășurării activității în condiții de continuitate și calitate.

Capitolul II. Obiectul

Municipiul Botoșani va pune la dispoziția operatorului, la data semnării caietului de sarcini, planșele amplasamentelor pe care se desfășoară activitățile specifice administrării pețelor și oborului.

Capitolul III. Condiții de exploatare a serviciului public

 • A. Obligațiile operatorului

  • 3.1. Operatorul va exploata serviciul pe principiul eficienței și continuității, având în vedere îndeplinirea criteriilor de performanță stabilite pentru acest serviciu.

  • 3.2. Activitatea fiecărei piețe va fi organizată în condițiile legale stipulate în normativele specifice.

  • 3.3. Locurile pentru desfășurarea activităților de comerț în piețe vor fi închiriate prin licitație publică, organizată în condițiile legii, sau prin închiriere directă pentru perioade de timp de 12-14 ore/zi (în raport de programul de funcționare prevăzut pentru utilizatori - diferențiat pe sezoane).

  • 3.4. Operatorul are obligația de a informa prin mijloace specifice agenții economici și producătorii individuali privitor la normele legale de desfășurare a activităților comerciale sau de prestări servicii.

  • 3.5. Operatorul are obligația de a lua toate măsurile privind protecția consumatorilor ce decurg din calitatea de administrator.

  • 3.6. Operatorul va asigura dirijarea corespunzătoare a fluxurilor auto și pietonale în perimetrul de desfășurare a activităților.

  • 3.7. Operatorul are obligația de a lua măsurile legale privind paza și ordinea publică în perimetrul piețelor.

  • 3.8. Operatorul se obligă să administreze bunurile concesionate cu diligența unui bun proprietar.

  • 3.9. Operatorul are obligația de a efectua toate lucrările necesare menținerii bunurilor în starea fizică care să permită folosirea cu scopul desemnat, precum și cele de întreținere și reparații curente, pe cheltuială proprie.

  • 3.10. Lucrările de reparații capitale, modernizări și lucrări noi la bunurile concesionate vor fi efectuate după aprobarea de către concedent, cu respectarea normelor legale incidente în materie.

  • 3.11. Operatorul va efectua pe cheltuială proprie toate lucrările de remediere a avariilor survenite în timpul exploatării bunurilor.

  • 3.12. Executarea de lucrări la structura de rezistență sau care presupun modificări ale fațadelor se va face numai după obținerea acordului Primăriei Municipiului Botoșani..

  • 3.13. Operatorul are obligația de a executa pe cheltuială proprie toate lucrările de igienizare a spațiilor și suprafețelor din perimetrul de desfășurare a activităților.

  • 3.14. Operatorul are obligația de a salubriza și a asigura deszăpezirea căilor de acces, carosabile și pietonale.

  • 3.15. Operatorul are obligația de a lua toate măsurile pentru protejarea de noxe, poluare sonoră sau alte surse de poluare ce decurg din desfășurarea activității.

  • 3.16. Operatorul are obligația de a respecta prevederile documentațiilor ce conțin sectorizarea și delimitarea perimetrelor de desfășurare a activităților.

  • 3.17. Operatorul are obligația de a obține toate autorizațiile, acordurile și avizele necesare funcționării, pe cheltuială proprie.

  • 3.18. Operatorul va lua toate măsurile pentru respectarea obligațiilor privind protecția mediului, a sănătății publice și de siguranță în exploatare, conform legislației în vigoare.

  • 3.19. Operatorul are obligația de a respecta Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului public pe care îl gestionează.

  • 3.20. În cazul apariției unor cauze de forță majoră care pot determina încetarea temporară a serviciului, operatorul va anunța de îndată reprezentantii legali ai U.A.T. Botoșani și va lua măsurile imediate pentru minimalizarea efectelor negative ivite.

  • 3.21. Toate lucrările privind racordarea la utilități precum și obținerea acordului de la deținătorii acestora privesc pe operator.

  • 3.22. Operatorul va furniza reprezentantlori legali ai U.A.T. Botoșani informațiile solicitate și va asigura accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului public, conform clauzelor contractuale.

  • 3.23. Operatorul va asigura finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați.

  • 3.24. Operatorul are obligația de a pune în aplicare metode performante de management, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale incidente în materie privind achizițiile publice.

  • 3.25. Operatorul are obligația de a asigura încasarea taxelor și tarifelor pentru serviciile prestate, așa cum au fost stabilite de către Consiliul Local.

 • B. Obligațiile reprezentanților legali ai U.A.T. Botoșani

 • 3.25. Reprezentantii legali ai U.A.T. Botoșani au obligația de a aproba strategia și programele de măsuri privind administrarea serviciului public gestionat de operator.

 • 3.26. Reprezentantii legali ai U.A.T. Botoșani vor sprijini operatorul pe parcursul derulării contractului, la inițiativa acestuia, pentru îmbunătățirea serviciului prestat, în toate acțiunile care nu contravin interesului creșterii calității serviciului prestat.

 • 3.27. U.A.T. Botoșani va finanța execuția lucrărilor de reparații capitale și de modernizare pe baza propunerilor fundamentate ale operatorului cu respectarea legislației.

 • 3.28. Reprezentantii legali ai U.A.T. Botoșani vor monitoriza și controla modul de respectare și îndeplinire de către operator a obligațiilor contractuale asumate, calitatea și eficiența serviciilor furnizate respectarea procedurii de fundamentare, avizare și aprobare a taxelor și tarifelor pentru serviciile prestate, modul de adm

Capitolul IV. Investițiile necesare realizării și dezvoltării serviciului

 • 4.(1) Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții publice, aferente Serviciului public, se asigură din următoarele surse:

 • a) fonduri proprii ale operatorului și/sau fonduri de la bugetul local,

 • b) credite bancare, ce pot fi garantate de municipiul Botoșani sau de alte entități specializate în acordarea de garanții bancare;

 • c) fonduri nerambursabile obținute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

 • d) fonduri puse la dispoziție de utilizatori;

 • e) alte surse, constituite potrivit legii.

 • 4.(2) Bunurile realizate în cadrul programelor de investiții ale municipiului Botoșani aparțin domeniului public.

Capitolul V. Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea contractului

 • 5.1. Bunurile aparținând domeniului public și privat al municipiului, se preiau de operator pe bază de proces -verbal de predare primire.

 • 5.2. Operatorul este obligat să efectueze întreținerea, reparațiile curente și accidentale precum și cele capitale care se impun la bunurile preluate.

 • 5.3. Operatorul va scoate din funcțiune mijloacele fixe aparținând patrimoniului gestionat, în baza prevederilor legale în vigoare, și dacă este cazul, le va înlocui.

 • 5.4. Operatorul va transmite anual situația patrimoniului la 31 decembrie și modificările survenite pe parcursul anului, pentru a fi înscrise în contabilitatea U.A.T. Botoșaniui.

U.A.T. Botoșani                  Serviciul Public de Administrare Piețe, Obor, Cimitire

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 6

la H.C.L. nr. 138 din 14.05.2020

Regulamentul activităților de administrare a cimitirelor

Capitolul X. - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 (1) Cimitirele aparținând domeniului public al municipiului Botoșani sunt administrate de Serviciul Public de Administrare Piețe, Obor și Cimitire, denumit în continuare operator.

 • (2) Cimitirele publice din proprietatea Municipiului Botoșani atribuite operatorului sunt :

 • a) cimitirul Pacea, situat în Botoșani, strada Pacea nr.114;

 • b) cimitirul Eternitatea, situat în Botoșani, strada Eternitatea nr.8.

Art. 2 (1) Prin cimitir, în accepțiunea prezentului regulament, se înțelege locul special amenajat și dotat, destinat înhumării, exhumării, reînhumării persoanelor decedate, păstrării urnelor în nișe sau în locul de înhumare, cu respectarea normelor de igienă și sănătate publică stabilite de lege.

(2) Înființarea, extinderea sau conservarea cimitirelor se face la solicitarea operatorului, prin hotărâri ale Consiliului Local, cu respectarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului.

(3) Finanțarea obiectivelor de investiții pentru înființarea, extinderea, modernizarea infrastructurii cimitirelor - platforme, împrejmuiri, drumuri de acces, alimentare cu apă și canalizare, iluminat, clădirea administrației cimitirului, zonele verzi din interiorul cimitirului, exceptând lucrările impuse de condiționarea prelungirii contractului, sunt în sarcina operatorului și autorităților administrației locale, potrivit legii.

Art. 3 (1) Organizarea, administrarea - concesionarea și reconcesionarea locurilor de înhumare, înhumarea, deshumarea, întreținerea cimitirelor, executarea lucrărilor pentru amenajări funerare, precum și a unor servicii specifice se fac potrivit prevederilor prezentului regulament.

(2) Obiectivele din incinta cimitirelor, aflate în proprietatea privată a unor persoane fizice sau juridice sunt administrate de proprietarii de drept, în condițiile legii și a prevederilor prezentului regulament. (3) Realizarea infrastructurii și a zonelor verzi din interiorul cimitirului, parcelarea, împrejmuirea și dotarea acestuia reprezintă obligații ale proprietarului și operatorului.

(4) Întreținerea cimitirelor publice, atribuirea locurilor de înhumare, precum și prestarea unor servicii specifice, revin operatorului

Art. 4 (1) Concesionarea locurilor de înhumare, înhumările, deshumările și reînhumările se fac cu respectarea normelor sanitaro-antiepidemice și tehnice conform prevederilor legale în vigoare.

 • (2) Operatorul poate face propuneri privind extinderea cimitirelor, sistematizare - parcelare acestora, dispunerea - amplasarea locurilor de înhumare, în condițiile legii.

Art. 5 (1) Operatorul cimitirelor publice are obligația de a asigura locuri de înhumare pentru persoanele aparținând tuturor confesiunilor sau cultelor religioase recunoscute de lege, fără discriminare, în sectoare corespunzătoare pentru fiecare cult,

 • (2) Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor va asigura activitățile și acțiunile privind:

 • a) soluționarea cererilor publicului privind (re)concesionarea locurilor de înhumare în cimitire;

 • b) soluționarea cererilor publicului privind amenajarea locurilor de înhumare ;

 • c) înhumarea, deshumarea și reînhumarea persoanelor decedate, conform reglementărilor din domeniu;

 • d) întreținerea instalațiilor și amenajărilor de utilitate publică destinate bunei funcționări a cimitirelor : instalație de iluminat, instalație apă-canal, grup sanitar, platforme amenajate - dotate pentru colectarea separată a deșeurilor rezultate din activitățile de întreținere a locurilor de înhumare, întreținere a spațiilor verzi, etc..

 • e) efectuarea- păstrarea curățeniei aleilor, deszăpezirea acestora, colectarea și evacuarea deșeurilor generate în incinta cimitirelor;

 • f) întreținerea clădirilor folosite la administrarea cimitirelor, întreținerea împrejmuirilor;

 • g) îngrijirea spațiilor verzi, supravegherea lucrărilor de construcții funerare care se efectuează de terțe firme, urmărind respectarea ordinii și curățeniei la locurile din jurul amenajărilor funerare și construcțiilor;

 • h) să întocmească și să păstreze registrele de evidență și arhivă .

 • (3) Paza cimitirelor se organizează și funcționează conform prevederilor legale în vigoare, cu personal specializat, atestat.

 • (4) Proprietarul cimitirului și operatorul cimitirului sunt exonerați de orice vină în cazul unor eventuale pagube cauzate monumentelor și mormintelor datorită unei situații de forță majoră sau de terțe persoane neidentificate. Forța majora este un fenomen natural sau social exterior, extraordinar, de nebiruit și exclude în întregime angajarea răspunderii, având întotdeauna un caracter extern, fiind un fenomen extraordinar absolut imprevizibil si invincibil.

 • (5) Cuantumul și regimul tarifelor practicate de operatorul Serviciului public de administrare cimitire pentru prestarea serviciilor privind concesionarea locurilor de înhumare, amenajarea locului de înhumare, înhumarea și deshumarea, întreținerea cimitirelor, executarea celorlate lucrări și prestații prevăzute de prezentul Regulament, se stabilesc la propunerea operatorului cimitirelor, prin Hotărâre a Consiliului Local.

Capitolul XI. CONCESIONAREA, AMENAJAREA ȘI ÎNTREȚINEREA LOCURILOR DE ÎNHUMARE DIN CIMITIRELE PUBLICE

Art. 6 (1) Locurile de înhumare din cimitirele aflate în administrare vor fi concesionate pe bază de tarife la cererea cetățenilor, în condițiile stabilite prin prezentul regulament.

 • (2) Prețurile și tarifele privind efectuarea altor prestații sau lucrări privind înhumarea-deshumarea, amenajarea locului de înhumare, se aprobă de Consiliul Local la propunerea operatorului.

Art. 7 (1) Teritoriul cimitirului este împărțit în parcele, numerotate conform planului de sistematizare.

 • (2) Delimitarea parcelelor este făcută de căile de acces amenajate conform planșelor care constituie anexele 6 și 7 la regulament .

 • (3) Locurile de înhumare vor fi amplasate pe parcele și rânduri și vor fi numerotate.

 • (4) Locurile de înhumare vor avea dimensiunile de 2,3 m x 1,3m cu intervale între ele de 0,5 m.

 • (5) Este interzisă concesionarea locurilor în afara parcelelor stabilite prin planurile aprobate de proprietar.

Art. 8 (1) Locurile de înhumare din cimitirele publice nominalizate la art.1 pot fi concesionate, pe bază de tarife, de către operatorul care prestează activitățile de administrare a cimitirelor în cazul decesului unei persoane cu domiciliul în municipiul Botoșani la cererea scrisă a as/des-cendenților sau soțului (soției) supraviețuitor(oare) persoanei decedată, sau a persoanei care face dovada costurilor de înhumare pe o durată minimă de 7 ani și maximă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire..

 • (2) Concesionarea pe o perioadă de 10 ani, se va face numai când solicitantul este în situația de a face înhumarea unui aparținător în următoarele trei zile de la data solicitării atribuirii locului de înhumare (3) Dacă persoana decedată nu are rude de gradul celor prevăzute la alineatul (1), concesionarea se poate face numai unei alte rude, ori în cazul în care nu are nici o rudă sau dacă acestea nu vor, ori sunt în imposibilitate de a solicita un loc de înhumare, concesionarea se poate face persoanei care se îngrijește de înhumare, achită taxele de înhumare, prezintă certificatul de deces și adeverință de înhumare eliberate de ofițerul stării civile care a înregistrat decesul. Adeverința de înhumare în original și o copie după certificatul de deces se prezintă administrației cimitirului care le preia în păstrare.

 • (4) Titularul concesiunii, soțul supraviețuitor, cotitularul, respectiv reprezentantul familiei înhumatului poate prelungi durata concesiunii locului de înhumare pentru o nouă perioadă prevăzută Ia art. 52 alin. (1), pe bază de cerere, după achitarea tarifelor datorate potrivit prevederilor prezentului regulament și clauzelor vechiului și noului contract de prestări servicii privind (re)concesionare locului de înhumare.

 • (5) În cazul în care concesionarea este cerută de mai multe rude ale celui decedat, administrația cimitirului va concesiona locul de înhumare rudei decedatului care achită taxele de înhumare și prezintă certificat de înhumare, potrivit legii.

Art. 9 (1) Unui solicitant i se va putea concesiona un singur loc de înhumare.

 • (2) În locul atribuit unui concesionar va putea fi înhumat titularul dreptului de concesiune, soțul sau soția, ascendenții sau descendenții lui.

 • (3) Pot fi cotitulari ai actului de concesiune pentru un sigur loc soțul (soția) supraviețuitor (oare), unul dintre copii, sau altă persoană desemnată de titular dacă nu are succesori.

 • (4) Concesionarea, aceluiași titular, a unui alt Ioc de înhumare decât cel ce se poate concesiona conform alin.(1) este nulă de drept. Titularul unui loc de înhumare poate deveni cotitular la un alt loc de înhumare numai dacă titularul este rudă până la gradul IV cu cotitularul, cu excepția când este cotitular.

Art. 10 (1) Parcela în care se atribuie gratuit locurile de înhumare - pentru persoanele lipsite de posibilitatea de a plăti tarifele legale, se aprobă de proprietarul cimitirului.

 • (2) La soluționarea cererilor pentru concesionarea de locuri de înhumare către persoanele în viață, operatorul serviciului de administrare a cimitirelor va aplica criteriile prevăzute la alin.(3) și altele instituite la propunerea sa prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru stabilirea de criterii și condiții speciale pentru gestionarea - atribuirea locurilor de înhumare libere de contract din cimitirele publice.

 • (3) Locurie de înhumare pot fi concesionate către persoane în viață, în limita locurilor disponibile, numai prin Hotărâre de Consiliu Local, pe baza cererii acestora, adresată personal sau prin împuternicit într-una din următoarele situații:

 • a) când solicitantul a împlinit vârsta de cel puțin 65 de ani, excepții facând cazurile cand solicitantul suferă de o boală incurabilă, insa nu a împlinit vârsat de cel putin 65 ani ;

 • b) suferă de o boală gravă sau incurabilă, pe baza unui certificat medical și nu mai are urmași legali, pe baza unei declarații autentificate de un notar public;

 • (4) Aprobările pentru concesionare loc de înhumare către persoane aflate în viață, sunt emise de conducătorul operatorului și rămân valabile timp de 30 zile.

 • (5) De atribuirea unui loc de înhumare gratuit beneficiază persoanele care au primit acest drept prin dispozițiile legale în vigoare : Legea nr.44 / 1994, privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război , Legea nr.189 / 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare , Legea nr.341 / 2004 privind Recunoștința pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004.

Art. 11 (1) Concesiunea nu se poate înstrăina prin acte cu titlu oneros.

 • (2) Dreptul de concesiune a locului de înhumare va putea fi transmis prin succesiune legală, testamentară, declarație notarială de unic moștenitor sau, după caz, de cedare, renunțare la drept de către ceilalți moștenitori.

Art. 12 (1) Operatorul cimitirului va retrage dreptul de folosință (concesiune) a locului de înhumare în următoarele cazuri :

 • a) dacă în termen de 90 de zile, anterior expirării duratei de folosință, concesionarul nu a solicitat prelungirea duratei de concesiune, iar perioada de la ultima înhumare este de cel puțin 7 ani. În acest caz, administratorul cimitirului înștiințează titularii sau reprezentanții familiei acestuia, prin comunicare scrisă. Administratorul cimitirului acordă un termen de 90 de zile de la data confirmării de primire a comunicării scrise, pentru ca titularii sau reprezentanții familiei acestuia să își exprime dorința în vederea încheierii unui nou contract de concesiune și plata noii concesiuni. După expirarea acestui termen, titularul pierde dreptul de reconcesiune asupra locului de înhumare respectiv și acesta intră în circuitul de repartizare a locurilor libere. In cazul în care titularul concesiunii nu este găsit și comunicarea scrisă se întoarce la administratorul cimitirului, se va proceda la publicarea în presa locală, precum și afișarea la poarta cimitirului și la avizierul primăriei și la avizierul administratorului cimitirului, timp de 90 de zile de la data împlinirii termenului de expirare a concesiunii, a anunțului de informare cu privire la concesiunile a căror termen este expirat. În cazul neprezentării în termen de 90 de zile de la data publicării/afișării anunțului, titularul contractului de concesiune pierde dreptul de folosință, iar locul de înhumare va fi refolosit. La expirarea celor 7 ani, neidentificații vor fi deshumați numai în prezența administratorului și vor fi reînhumate osemintele la picioarele noului decedat asigurându-se în slujbele religioase de către noul concesionar.

 • b) când titularul concesiunii renunță expres la acest drept în favoarea administrației cimitirului, prin declarație notarială;

 • c) în caz de părăsire, abandonare sau de menținere în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locurilor de înhumare și a lucrărilor funerare ( nu a executat minimum de amenajări și lucrări de îngrijire a locului - împrejmuire loc, amplasare cruce cu placă de identificare a locului),numai dacă pe locul în cauză nu s-a făcut înhumare în acest interval și de la ultima înhumare au trecut cel puțin 7 ani).In cazul locurilor de înhumare părăsite sau neîntreținute, administratorul cimitirului va înștiința în scris cu confirmare de primire sau prin presa locală și afișare la poarta cimitirului și avizierul primăriei, pe titularul concesiunii sau a succesorilor acestuia, după caz, de faptul că este obligat să se prezinte la locul de înhumare și să ia măsuri de îngrijire a locului sau de executare a minimului de amenajări. Dacă în termen de 3 luni de la comunicare nu se iau măsurile stabilite, administratorul cimitirului va putea concesiona locul altor persoane.

 • d) în cazul în care locul concesionat are durata de concesiune expirată și de la ultima înhumare au trecut cel puțin 10 ani, locul fiind neîngrijit sau nerevendicat de moștenitori, acesta va putea fi (re) concesionat de administrator, cu condiția ca noul concesionar să înscrie pe însemnul funerar(cruce, monument) numele decedatului/ decedaților înhumat/i anterior pe acel loc.

 • e) în situațiile descrise privind posibilitatea reconcesionării locurilor de înhumare a căror perioadă de concesionare a expirat și nu s-a solicitat reconcesionarea locului de către moștenitorii defunctului, administratorul cimitirelor va solicita pentru locurile de înhumare în cauză, în vederea re concesionării către alte persoane un aviz consultativ de la reprezentanții locali ai Bisericii ortodoxe române (Protopopiat) și/sau a Bisericii Catolice;

 • f) pentru locurile de înhumare aflate în situația menționată anterior, în care sunt înhumați personalități ale istoriei, culturii românești sau botoșănene, se va solicita un aviz consultativ de la Direcția de Cultură și Patrimoniu județului Botoșani, privind reconcesionarea acestor locuri de înhumare altor persoane;

 • g) în caz de părăsire, abandonare sau de menținere în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locurilor de înhumare și a lucrărilor funerare ( nu a executat minimum de amenajări și lucrări de îngrijire a locului - împrejmuire loc, amplasare cruce cu placă de identificare a locului),numai dacă pe locul în cauză nu s-a făcut înhumare în acest interval și de la ultima înhumare au trecut cel puțin 7 ani). În cazul locurilor de înhumare părăsite sau neîntreținute, administratorul cimitirului va întocmi o Notă de constatare însoțită de poze ale locurilor de înhumare părăsite sau neîntreținute și va înștiința în scris cu confirmare de primire sau prin presa locală și afișare la poarta cimitirului și avizierul primăriei, pe titularul concesiunii sau a succesorilor acestuia, după caz, de faptul că este obligat să se prezinte la locul de înhumare și să ia măsuri de îngrijire a locului sau de executare a minimului de amenajări. Dacă în termen de 3 luni de la comunicare nu se iau măsurile stabilite, administratorul cimitirului va putea reconcesiona locul altor persoane;

 • (2) Pentru cazurile prevăzute la alin.(1) lit. a) și d) nu se restituie tariful de folosință.

 • (3) Deschiderea mormintelor înainte de împlinirea termenului de 7 ani, se va putea face numai cu autorizația organului sanitar competent și numai în perioada 01 noiembrie - 31 martie a fiecărui an, dar numai târziu de al doilea an. Deschiderea mormintelor se va putea face, indiferent de data când a avut loc înmormântarea, potrivit legii, pe baza autorizației dată de procuror sau de instanța judecătorească și cu încunoștiințarea unui reprezentant al familiei decedatului, la data fixată de aceste organe.

 • (4) Deschiderea mormintelor și reînmormântărilor se vor face în mod obligatoriu în prezența unui membru al familiei sub supravegherea reprezentatului administratorului cimitirului, iar operațiunile se consemnează în registrul de înhumări în care semnează ambele părți. Osemintele vor fi reînhumate la picioarele decedatului, cu condiția ca noul concesionar să înscrie pe însemnul funerar(cruce, monument) numele decedatului/ decedaților înhumat/i anterior pe acel loc. Mutarea în afara cimitirului a osemintelor se va face pe bază de autorizație de deshumare și aviz de transport.

 • (5) În cazul când, în termen de 90 de zile de la expirarea termenului de 7 ani, reprezentantul familiei nu se prezintă pentru deschiderea mormântului, deși a fost notificat în acest sens și sa anunțat prin intermediul presei, afișarea la poarta cimitirului și la avizierul primăriei și a administratorului cimitirului, operațiunea se desfășoară numai în prezența reprezentatului administratorului cimitirului, care consemnează, în registrul de înhumări, lipsa reprezentantului familiei și operațiunea de reînmormântare a osemintelor la picioarele noului înmormântat. La expirarea celor 7 ani, neidentificații, vor fi deshumați numai în prezența administratorului și vor fi reînhumate osemintele la picioarele noului decedat.

 • (6) În cazul în care la expirarea termenului de concesionare, se pierde dreptul de folosință, locul de înmormântare va fi refolosit , iar osemintele rezultate vor fi depuse într-un săculeț la picioarele noului înmormântat, cu condiția ca noul concesionar să înscrie pe însemnul funerar (cruce, monument) numele decedatului/ decedaților înhumat/i anterior pe acel loc. Costul acestor operațiuni va fi suportat de noul concesionar.”

Art. 13 În cazul în care dreptul de folosință a locurilor de înhumare a încetat potrivit art. 12 și pe aceste locuri există lucrări funerare, foștii titulari sunt obligați să desființeze și să ridice aceste lucrări în termen de 90 zile de la primirea înștiințării. În caz contrar, aceste lucrări vor fi desființate de către operatorul cimitirului, iar materialele rezultate, vor fi valorificate de acesta.

Art. 14 Titularii dreptului de concesiune a locurilor de înhumare au obligația de amenajare și întreținere permanentă a locurilor și lucrărilor.

Art. 15 (1) Locurile de înhumare se vor repartiza de operatorul cimitirului, în parcela disponibilă (2) La data concesionării se va elibera titularului într-un exemplar Contract concesionarea folosinței terenului pentru loc de înhumare - pe termen limitat,(anexa nr.4) care va conține:date de identificare a persoanei, date de identificare a locului, date de identificare ale cotitularului lăsat de titular prin liber consimțământ, perioada de concesionare, precum și obligațiile părților.

Capitolul XII - CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR FUNERARE

Art. 16 (1) În cimitirele publice, pe terenul concesionat, în limitele prevăzute de regulament, se pot executa lucrări - amenajări funerare, astfel:

 • a) - la locurile de înhumare concesionate pe o perioadă de 7 ani: însemne - din lemn, fier, beton, precum și borduri sau împrejmuiri;

 • b) - la locurile de înhumare concesionate pentru perioadă de 10 ani : pe lângă lucrările de la pct.a, cripte subterane /suprapuse și laterale, plăci la cripte/cavou, ansamblu de piese din beton mozaicat sau marmură, lespezi;

 • (2) Lucrările de la alin.1 și cele pentru întreținerea - repararea acestora, se execută cu avizul operatorului care administrează cimitirul .

 • (3) Alte lucrări - deosebite, mai complexe ca cele de la alin.1 lit.a și b, precum și amenajările care trebuie amplasate pe un teren care nu respectă aliniamentul sau regimul redus de înălțime specific lucrărilor de mai sus, se execută numai după obținerea autorizației de construire .

 • (4) Lucrările publice prevăzute la alin. 2 și alin.3 se vor realiza doar după obținerea avizului/autorizației de construire .

 • (5) Construirea fără aviz/autorizație sau cu încălcarea acestuia/acesteia atrage sancțiunile și măsurile stabilite, potrivit legii, pentru asigurarea disciplinei în construcții.

 • (6) Eliberarea avizului/autorizației se face la cerere după achitarea tarifului/taxei legal stabilite.

 • (7) Executantul lucrărilor de amenajarea monumentelor funerare are obligația de a respecta limitele locului / locurilor concesionate de titular și prevederile avizului eliberat de operatorul cimitirului.

Art. 17 Administratorul cimitirelor, în cazul extinderii suprafeței cimitirului, va supune spre aprobarea Consiliului Local documentația de urbanism pentru întreaga suprafață afectată cimitirului în cauză .

Art. 18 Construcțiile noi din incintele cimitirelor, destinate funcționării activităților specifice acestora, se execută numai după obținerea autorizației de construire emisă de autoritățile publice ale municipiului Botoșani.

Art. 19 Executarea și repararea lucrărilor funerare subterane sau supraterane se execută de persoane fizice sau juridice autorizate, funcție de opțiunea titularilor, conform reglementărilor stabilite de operator.

Art. 20 (1) În cazul în care lucrările de amenajare loc funerar se execută de alte persoane decât cele aparținând formațiilor operatorului, executantul lucrărilor (firma de construcții) poarta întreaga răspundere pentru buna desfășurare a lucrărilor, pentru evacuarea pământului rămas în exces în ziua în care a fost excavat, pentru păstrarea în bune condiții a căilor de acces, a lucrărilor funerare și a mormintelor din vecinătate.

 • (2) Se interzice depozitarea materialelor de construcții pe spațiile comune și pe căile de acces pentru o durată mai mare de o zi. De asemenea, se interzice prepararea betonului sau confecționarea prin cioplire a monumentelor pe spațiile comune .

 • (3) Încălcarea obligațiilor privind respectarea aliniamentului, dimensiunilor terenului în folosință, disciplina execuției lucrărilor față de vecinătăți și de amenajările cimitirului atrage sistarea execuției lucrărilor cu eventuala continuare a lor după corectarea deficiențelor, sau cu interzicerea continuării execuției lucrărilor, măsuri care se vor dispune de către operator și se vor comunica titularului locului precum și firmei care execută amenajările funerare.

 • (4) Lucrările din cimitirele publice sunt proprietatea titularilor. Transmiterea acestor lucrări este posibilă în condițiile stabilite de legea civilă, după ce se face dovada dobândirii legale a dreptului de concesiune.

Capitolul XIII - ÎNHUMAREA, DESHUMAREA ȘI TRANSPORTUL PERSOANELOR DECEDATE

Art. 21 (1) Înhumarea persoanelor decedate se face numai pe baza certificatului de deces și adeverinței de înhumare eliberate potrivit dispozițiilor legislației cu privire la actele de stare civilă. Înhumarea numai pe baza certificatului de deces și adeverinței de înhumare, se face și în cazul decesului unui copil născut viu, care a încetat din viață.

 • (2) În cazul persoanelor decedate în alte localități, situate la o distanță mai mare de 30 km de municipiul Botoșani unde urmează să aibă loc înhumarea, pentru înhumare sunt necesare atât certificatul de deces, cât și avizul sanitar de transport prevăzut în anexa nr. 5 la HG nr.741 / 2016, care se eliberează de către direcția de sănătate publică județeană.

 • (3) Este interzisă înhumarea persoanelor neidentificate, respectiv a persoanelor cărora nu li s-a emis certificat de deces și adeverință de înhumare .

 • (4) În locurile neamenajate cu cripte, înhumarea se face la o adâncime de minimum 2 m. În astfel de locuri, se va putea face o altă înhumare doar după o perioadă de minim 7 ani .

Art. 22 (1) Pentru înhumarea în locurile concesionate în cimitirele publice este necesar să se prezinte dovada privind concesionarea locului, adeverință de înhumare, după caz - autorizație sanitară pentru transport, acordul titularului locului privind înmormântarea decedatului în acel loc.

 • (2) Consimțământul pentru înhumarea va fi scris și se anexează fișei locului concesionat - care se păstrează de administrația cimitirelor.

 • (3) În lipsa titularului dreptului de concesiune sau, după caz, cotitularului, acordul pentru înhumare va fi dat în scris de unul dintre membrii familiei, pe bază de declarație notarială .

Art. 23 (1) Persoanele decedate vor putea fi depuse, înainte de înhumare, în sălile de ceremonii funerare deținute de Bisericile Parohiale în incinta cimitirelor publice, numai pe baza certificatului de îmbălsămare și cu respectarea cerințelor prevăzute de lege.

 • (2) Persoanele decedate din cauza unor boli contagioase vor putea fi depuse în sălile de ceremonii funerare numai cu avizul direcției județene de sănătate publică, eliberat conform metodologiei de încadrare a riscului infecțios, prevăzută la art. 20 alin. (4) din NTS aprobate de HG nr.741 / 2016.

Art. 24 (1) Deshumarea se poate face, numai după o perioadă de cel puțin 7 ani de la data înhumării, la cererea urmașilor persoanei decedată .

 • (2) În mod excepțional, deshumarea se poate face înainte de expirarea termenului precizat la alineatul precedent, în conformitare la prevederile art. 9 din Legea nr. 102/2014 și art. 29 din NTS aprobate de HG nr,741 / 2016, în următoarele cazuri :

 • a) cu avizul direcțiilor de sănătate publică, după împlinirea termenului de un an de la data înhumării și numai în perioada 1 noiembrie - 31 martie, pe baza avizului sanitar eliberat de către direcțiile de sănătate publică județene, în scopul reînhumării persoanei decedate în alt loc de înhumare;

 • b) exhumarea cadavrelor în vederea constatării cauzelor morții se face numai cu încuviințarea scrisă a procurorului sau a instanței judecătorești .

Art. 25 Deshumarea osemintelor persoanelor decedate, după termenul de 7 ani, precum și reînhumarea lor se poate face tot timpul anului, pe baza adeverinței eliberată în acest scop de administrația cimitirelor.

Art. 26 (1) Deshumările și reînhumările se fac de operatorul serviciului, în prezența familiei decedatului sau a unui reprezentant, cu respectarea normelor sanitaro - antiepidemice. Operatorul va elibera și o adeverință prin care va certifica efectuarea deshumării - reînhumării.

 • (2) În cazul exhumărilor dispuse de parchet sau de instanța judecătorească, deshumare și reînhumarea se vor efectua doar în prezența reprezentantului parchetului / instanței de judecată.

Art. 27 De regulă, transportul persoanelor decedate, în vederea înhumării în aceeași localitate, se va face, la cerere , de administrația cimitirelor sau de unități de prestări servicii funerare, numai cu vehicule mortuare special amenajate, autorizate conform prevederilor legale.

Art. 28 Plata transportului pentru persoanele decedate se va face potrivit tarifelor stabilite în condițiile legii.

Capitolul XIV - PRESTAREA DE SERVICII FUNERARE

Art.29 (1) Operatorul serviciului public asigură servicii necesare ceremoniilor funerare, precum și alte servicii și lucrări de amenajare și întreținere a locurilor de înhumare, astfel încât cerințele populației să poată fi satisfăcute cu operativitate și în condiții de calitate .

 • (2) Prestarea de servicii se va face în baza solicitărilor celor interesați - cu achitarea prețurilor și tarifelor stabilite potrivit legii.

 • (3) Asigurarea serviciilor, lucrărilor și obiectelor necesare ceremoniilor funerare se poate face și de alte persoane fizice și juridice autorizate, cu acceptul operatorului serviciului.

 • (4) Serviciile de înhumare - deshumare vor fi prestate numai de către personalul specializat al operatorului care administrează cimitirele.

Art. 30 (1) Operatorul serviciului răspunde de îngrijirea și paza cimitirelor, revenindu-i obligația să întrețină în bună stare împrejmuirea, căile de acces, spațiile verzi, instalațiile de alimentare cu apă, energie electrică, canalizare și alte dotări.

 • (2) Pentru întreținerea cimitirelor publice titularii locurilor de înhumare datorează, anual, o taxă pe care o vor achita conform Listei taxelor și tarifelor în vigoare, și clauzelor contractului de concesionare.

 • (4) Selecția firmei se va face de Administratorul cimitirului, solicitantului i se va comunica tariful ofertat de firma autorizată și selectată, iar după acordul scris a solicitantului privind acceptarea sumei respective, Administratorul va contacta firma prestatoare, iar facturarea serviciului se va face între firma prestatoare și solicitant

 • (5) În situația în care solicitantul dorește să facă tăierea unui arbor cu o firmă contactată în nume propriu, acesta are obligația de a informa, în scris administratorul cu privire la aspectul în cauză, operațiunea făcându-se în baza unei proceduri stabilite de administrator.”

Art. 31 (1) Operatorul serviciului este obligat să mențină în bună stare împrejmuirile cimitirului, să întrețină curățenia pe alei și pe celelalte căi de acces dintre parcele .

 • (2) Plantarea și toaletarea arborilor din perimetrul cimitirelor se face numai de către operatorul serviciului - potrivit programului de înființare, întreținere, regenerare spații și zone verzi aprobat conform reglementărilor din domeniu în vigoare;

 • (3) Tăierea arborilor din perimetrul cimitirelor se face numai după obținerea avizelor legale și numai pe cheltuiala solicitantului, cu firme specializate .

 • (4) Întreținerea și amenajarea parcelelor unde sunt înhumați sau se înhumează eroi sau personalități, precum și mormintele izolate ale acestora, monumentele și lucrările de artă sau istorice, se vor efectua de operatorul serviciului, potrivit programului de amenajare și întreținere a acestor morminte aprobat conform legislației din domeniu în vigoare, cu finanțarea activității conform art.22 din Legea nr.379/2003 și celorlalte reglementări cu incidență în domeniu.

 • (5) Titularii concesiunilor folosinței locurilor de înhumare, după caz, cotitularii concesiunilor locurilor de înhumare din cimitirele publice au următoarele obligații:

 • a. - să comunice operatorului serviciului, în termen de maxim 30 de zile, orice modificare intervenită în situația juridică a locului concesionat;

 • b. - să efectueze, ori de câte ori este necesar, lucrări de întreținere a mormintelor sau reparații a lucrărilor funerare, încât acestea să aibă un aspect îngrijit;

 • c. - să depună deșeurile și resturile vegetale la containerele și la locurile anume stabilite.

Capitolul XV - DISPOZIȚII FINALE, CONTRAVENȚII

Art. 32 Titularii și cotitularii locurilor de înhumare concesionate în cimitirele publice până la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului regulament își păstrează drepturile asupra locului atribuit, pe toată durata concesiunii.

Art. 33 Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor stabilește instrucțiuni și proceduri privind organizarea și funcționarea activităților de la art.5.(2) și art 31 pentru conformarea la celelalte prevederi ale prezentului regulament și la normele legale în vigoare incidente în domeniu. Art. 34 (1) Operatorul serviciului răspunde pentru buna gestionare a locurilor de înhumare, pentru soluționarea cererilor de concesionare/reconcesionare conform cu prevederile prezentului regulament, pentru ținerea evidențelor operative pe baza documentelor specificate prin reglementările legale generale, completează următoarele registre, distinct pentru fiecare cimitir :

 • a) REGISTRUL ANUAL DE PROGRAMARE A PRESTAȚIILOR DE ÎNHUMARE , în care se vor înscrie, în ordinea în care au fost declarate, persoanele decedate care sunt înmormântate în cimitir.

Acest registru va conține următoarele rubrici: număr curent, ziua, luna, anul înhumării, datele de identificare ale defunctului, ultimul domiciliu, data decesului, numărul actului de deces, numărul parcelei, rândului și locului de înhumare, numele și adresa persoanei care a comandat înhumarea și observații cu privire la tipul și lucrările locului de înhumare; în cazul unei persoane decedată necunoscută, se va menționa denumirea autorității care a dispus înhumarea și numărul dosarului cazului.

 • b) REGISTRUL CU EVIDENȚA CERERILOR DE ATRIBUIRE ÎN FOLOSINȚĂ A LOCURILOR DE ÎNHUMARE în care se vor înscrie: număr curent, data înregistrării, număr de înregistrare (infocet), stadiul de soluționare.

 • c) REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE în care se vor înscrie: număr curent, numărul contractului, tipul contractului, data înregistrării, numele și prenumele concesionarului, cimitirul, parcela, numărul locului, numărul și data documentului de plată a taxei de concesiune, numele și domiciliul plătitorului ;

 • d) celelalte registre de evidență prevăzute de lege .

Art. 35 (1) În scopul obținerii acordului operatorului, pentru a lucra în incinta cimitirelor, societățile comerciale sau persoane fizice autorizate, înregistrate și autorizate ca și constructori trebuie să depună cereri în primele trei luni ale anului prin care solicită acordul anual.

 • (2) Pentru obținerea acordului anual pentru a acționa ca și constructor pe teritoriul cimitirelor, solicitantul va depune un dosar cu documente de certificare - calificare, respectiv :

 • a) cerere solicitare aviz anual, tipizată;

 • b) copie după B.l./C.l, - solicitant ;

 • c) certificat de înregistrare ORC - privind obiectul de activitate;

 • d) actul care atestă pregătirea profesională a P.F.A./operatorului S.R.L.-ului în domeniul construcțiilor;

 • e) copie după contractele individuale de muncă a minim 2 angajați și atestatele privind calificarea acestora;

 • f) copie cod unic de înregistrare/C. FISCALA ;

g)copie certificat înmatriculare mașină utilizată pentru trasport materiale capacitate până la 3,5 tone; h) cerere solicitare aviz acces la utilități - contractare utilități ;

 • i) dovadă înregistrare punct de lucru/spațiu/sediu;

 • j) certificat fiscal (de la impozite și taxe locale) al P.F.A.- ului/S.R.L.-ului (fara datorii)

 • (3) Operatorul serviciului de administrare cimitire va emite acordul pentru agenții economici autorizați care pot executa amenajări funerare în perimetrul cimitirelor, în baza avizării cererilor acestora de o comisie proprie de specialiști .

Art. 36 (1) Prin grija administrației cimitirelor, la intrarea în cimitir va fi afișată lista anuală a constructorilor avizați de operator agreați să execute amenajări funerare în perimetrul cimitirelor -persoane juridice și fizice autorizate potrivit legii.

 • (2) Decizia alegerii executantului lucrării - din listă, aparține titularilor dreptului de concesiune loc de înhumare .

 • (3) Construcțiile funerare se execută, de regulă, în perioada caldă din an (1 mai - 30 octombrie) pentru care operatorul delegat autorizează activitatea de construcții funerare, cu respectarea orarului: luni-vineri între orele 8 -1900. În mod excepțional, la solicitarea expresă a beneficiarului, în afara perioadei de mai sus, se pot executa doar lucrări de amenajare boltă sau criptă din zidărie .

 • (4) Persoanele juridice sau fizice prevăzute în lista anuală a constructorilor avizați să execute amenajări funerare în perimetrul cimitirelor publice, pot începe execuția lucrărilor de amenajare a unui monument funerar numai dacă au aviz de construire a monumentului emis de operatorul delegat cu administrarea cimitirelor.

 • (5) Actele necesare pentru avizarea construirii unui monument funerar de tipul celor de la art.16 alin.(1) sunt următoarele :

 • a) - cererea titularului / cotitularului / reprezentantului desemnat în condițiile legii, care solicită avizul pentru construirea / executarea lucrărilor și care va cuprinde :

 • - numele, prenumele, adresa solicitantului;

 • - parcela, rândul, locul unde urmează să se execute lucrarea;

 • - tipul de lucrare dorit , (descrierea lucrărilor de amenajare);

 • - denumirea firmei care va execută lucrarea.

 • b) - contractul de concesionare pentru loc (locurile) de înhumare, în copie.

 • (6) Avizarea construirii / avizarea execuției lucrărilor de construcții funerare poate fi solicitată numai de concesionarul/rii locului de înhumare.

 • (7) Operatorul delegat, în baza documentelor de la alin.(4), după achitarea de către concesionarul locului a tuturor taxelor și tarifelor datorate - la zi, emite Avizul de construire.

 • (8) Avizul de construire se întocmește și eliberează în 2 exemplare, respectiv un exemplar firmei care execută lucrarea și un exemplar administrației cimitirului.

 • (9) Executia unui monument deosebit - pentru care s-a obținut autorizație de construire autoritățile publice locale a municipiului Botoșani potrivit art.16 alin.(3), va începe numai după înștiințarea operatorului serviciului de administrare cimitire de către titularul locului, și după parcurgerea unei proceduri cu etape similare celor de la alin.(1) - (7) finalizată cu emiterea de către operatorul delegat a avizului.

Art. 37 Societatea comercială/persoana fizică care execută o construcție funerară fără aviz de construire sau fără să respecte dimensiunile sau formele din aviz nu va mai avea dreptul de a lucra în cimitirele proprietate a Municipiul Botoșani și i se va retrage acordul pentru executarea de lucrări în cimitire.

Art. 38 Nerespectarea obligațiilor prevăzute în contractul de concesiune sau în avizul de construire, respectiv în acordul privind efectuarea lucrărilor de amenajări în cimitir, ca și a prevederilor prezentului regulament se va sancționa. Sancțiunea va fi aplicată fie agentului economic privat care a executat lucrarea de amenajare a locului de înmormântare, fie beneficiarului, în funcție de responsabilitatea fiecăruia.

Art. 39 (1) La data începerii efective a execuției lucrărilor la monumentele pentru care Operatorul cimitirelor a emis aviz de construire, societățile comerciale sau persoanele fizice agreate să activeze ca și constructori în cimitire, au obligația să prezinte la administrația cimitirului un tabel cu personalul care va lucra în perioada dată în cimitir, numărul de înmatriculare a mașinii cu care vor fi transportate materialele și datele conducătorului auto.

 • (2) Administrația cimitirelor are obligația să verifice zilnic identitatea celor care execută lucrări de construcții funerare și să nu permită participarea nici unei persoane care nu are relații juridice de muncă cu societatea executantă.

 • (3) Execuția lucrărilor de amenajare va începe doar după predarea-preluarea amplasamentului în vederea construirii, efectuată de reprezentantul operatorului delegat către executantul lucrării funerare în prezența titularului locului. Convocarea părților se face de constructor.

Art. 40. (1) Executantul oricărei lucrări funerare în cimitire are obligația să facă, reprezentantului operatorului dovada faptului că lucrarea s-a terminat la timp și că mormântul și spațiul înconjurător au fost curățate și puse în ordine, și s-a respectat suprafața concesionată .

 • (2) Constructorul convoacă Concesionarul locului și anunță - în scris, Administrația cimitirului asupra terminării lucrărilor și datei recepționării lor.

 • (3) Terminarea și recepționarea lucrărilor se va consemna în procesul verbal de recepționare a lucrărilor, întocmit până la expirarea termenului limită prevăzut prin avizul pentru execuția lucrărilor - emis de către operatorul Serviciului administrare cimitire și semnat de cele trei părți de la alin.2.

 • (4) În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut prin avizul de excuție, concesionarul va solicita administrației un nou aviz și se va conforma condițiilor stabilite de administrator pentru finalizarea lucrărilor. Un nou aviz, presupune plata tarifelor pentru emiterea acestuia.

Art. 41 Constructorii nu vor putea depozita pământ, materiale și alte obiecte pe mormintele vecine. Aceștia trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a nu murdări sau deteriora mormintele învecinate pe timpul execuției lucrărilor.

Art. 42 Este interzisă sub orice formă, sub pretextul facilitării execuției lucrărilor, deplasarea sau îndepărtarea semnelor funerare existente pe marginea construcțiilor, fără acordul scris al familiilor aparținătoare.

Art. 43 (1) Materialele necesare pentru construcție vor fi aduse la locul de executare pe măsura nevoilor. Este interzisă depozitarea în cimitir a oricăror materiale de construcție, stingerea varului, cioplirea pietrelor, a lemnelor, prepararea betonului, precum și efectuarea oricăror lucrări pregătitoare. Deasemenea, este interzisă șlefuirea monumentelor turnate - mozaicate în special, dacă nu se iau măsuri pentru protejarea monumentelor învecinate( instalarea de panouri, prelate,...).

 • (2) La locul construcției, se va aduce materialul pregătit și numai în cantitățile necesare pentru îmbinarea pieselor sau pentru turnare.

 • (3) Transportul materialelor în incinta cimitirelor se va face numai cu autovehicule cu greutate autorizată mai mică de 3,5 tone și care au inspecția tehnică la zi ; caz contrar, conducerea Operatorului este autorizată să interzică accesul în incinta cimitirului.

Art. 44 (1) Pământul rezultat din săpătură, resturile de orice natură din operațiile de construcții, deșeurile de orice fel rezultate din activitățile executantului lucrărilor de construcții funerare vor fi precolectate separat și transportate de către acesta la reciclatori autorizați sau după caz la depozite autorizate, conform prevederilor propriei autorizații de funcționare și normelor de mediu în vigoare . (2) Cantitatea de pământ / moloz / alte deșeuri rezultate pe timpul executării construcției funerare se vor estima la emiterea avizului de execuție a lucrărilor.

Art. 45 (1) Concesionarii locurilor de înhumare, care contractează lucrări cu constructorii avizați de operatorul cimitirului, au obligația de a urmări executarea construcției pe faze în vederea eliminării eventualelor vicii ascunse, să ceară și să verifice dacă locurile de veci au fost corect inscripționate și dacă părțile componente ale construcției au fost prinse între ele cu bolțuri metalice.

(2) Gropile betonate - cu criptă / cripte suprapuse, după depunerea fiecărui sicriu, vor fi acoperite cu o placă de beton armat de cel puțin 10 cm grosime.

(3) Cavourile existente urmează regimul mormintelor obișnuite și trebuie să aibă antreu de coborâre a sicriului pentru introducerea lui în firidă. După depunerea sicriului, firidele vor fi închise cu zid de cărămidă, tencuite cu mortar de ciment sau cu plăci de beton armat, etanșate cu beton. Antreul va fi acoperit cu o placă de beton armat de cel puțin 10 cm grosime, în cazul gropilor betonate, cavourilor și criptelor.

Art. 46 (1) Operatorul va concesiona sau reconcesiona locurile de înhumare în baza unui contract Art. 47 Este interzis:

 • a) - accesul în cimitire a tuturor vehiculelor, cu excepția cortegiilor funerare autorizate și mașinilor constructorilor amenajărilor funerare avizați de operatorul cimitirelor publice .

 • b) - accesul în cimitire în afara orelor stabilite de regulament (respectiv: în perioada aprilie - august inclusiv între orele 09,00 - 21,00, iar în perioada septembrie - martie între orele 09,00 - 19,00), cu excepția sărbătorilor religioase;

 • c) - accesul în cimitire a persoanelor însoțite de animale de agrement;

 • d) - accesul în cimitire bicicliștilor;

 • e) - accesul în cimitire persoanelor aflate în stare de ebrietate;

 • f) - accesul în cimitire persoanelor care practică comerțul;

 • g) - consumul de alcool în cimitire;

 • h) - consumul de semințe în cimitire.

Art. 48 Contravenții care se aplică operatorului serviciului:

 • A. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 1.000 lei următoarele fapte:

 • 1. - neîntreținerea împrejmuirii cimitirelor;

 • 2. - neîntreținerea aleilor din cimitire.

 • 3. - neîntreținerea zonelor verzi,;

 • 4. - neîntreținerea instalațiilor de apă

 • 5. neîntreținerea instalațiilor de iluminat

 • B. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 lei și 300 lei următoarele fapte:

 • 1. - neaplicarea la loc vizibil a regulamentului de funcționare a cimitirelor și a orarului de funcționare; 2. - neîntocmirea evidenței înhumărilor;

 • C. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 1000 lei următoarea faptă, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerată infracțiune:

- deschiderea mormintelor și deshumarea cadavrelor fără aprobare.

 • D. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 300 lei și 500 lei următoarea faptă, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerată infracțiune:

- îndepărtarea semnelor funerare fără acordul familiei aparținătoare, cu excepția pierderii dreptului de folosință a locului de veci.

Art. 49 (1) Contravenții care se aplică persoanelor care desfășoară activitate în cimitire (firme private, personal auxiliar, vizitatori, etc.) .

 • A. Constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 500 lei până la 700 lei, următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții, încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni: 1. - călcarea peste morminte;

 • 2. - distrugerea și degradarea obiectelor funerare;

 • 3. - degradarea gardului de împrejmuire;

 • 4. - degradarea mobilierului dispus în cimitire;

 • 5. - degradarea sau ruperea florilor și a coroanelor de pe mormânt;

 • 6. - înscrierea unor cuvinte obscene pe obiectele funerare.

 • B. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 lei și 300 lei următoarele fapte:

 • 1. - accesul autovehiculelor și vehiculelor în cimitir fără aprobare;

 • 2. - depozitarea resturilor și gunoaielor în alte locuri decât cele prevăzute.

 • 3. - distrugerea, degradarea sau desființarea spațiilor verzi.

 • C. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 lei și 400 lei următoarele fapte:

 • 1. - accesul în cimitire a persoanelor în stare de ebrietate;

 • 2. - accesul în cimitire a persoanelor însoțite de câini sau alte animale domestice;

 • 3. - accesul în cimitire a persoanelor care practică comerțul ambulant;

 • 4. - accesul în cimitire a persoanelor care practică cerșitul.

Art. 50 (1) Dispozițiile art. 48 și art. 49 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.

 • (2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului - verbal, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiune despre aceasta în procesul verbal.

 • (3) Contravențiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată și se sanționează de către persoanele împuternicite în acest scop de Primarul municipiului Botoșani.

Art. 51 Modelele cadru de documente constituie subanexe ale prezentului Regulament utilizate în activitatea de administrare a cimitirelor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Subanexa 6.1

Modele cadru de documente

1 Modelul cadru al contractului de concesiune

CONTRACT CONCESIONARE A FOLOSINȚEI TERENULUI PENTRU LOC DE ÎNHUMARE - PE TERMEN LIMITAT

Nr.______     / ___ . / URBAN SERV S.A.Botoșani

Serviciul Public de administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor, denumit „Administrator” reprezentată legal de ________________________________în calitate de șef serviciu,

și

Domnul / Doamna,__________________________________, CNP _____________

cu domiciliul în localitatea ____________________________strada ____________________

__________________nr.____, bloc.____, scara ____, ap.____     , județul ____________, născut la data _______________,

(* reprezentat(ă) de __________________________, CNP _____________________

cu domiciliu în localitatea __________________                        strada          ________________________ nr.____,

bloc.____, scara ____    , ap.____    , județul _____________________                            în calitate de mandatat, în baza (actul,

nr./data, emitent,) __________________________________________________________

_____________________________________________, desemnat(ă) în condițiile legii beneficiar al dreptului de folosință asupra terenului public, cu destinația loc de înhumare situat în Cimitirul _____________________                           din localitatea Botoșani, strada

________________________                              nr. ____, amplasat în parcela _______         rândul ______        identificat sub cod

Administratorul și Beneficiarul vor fi denumite mai jos, împreună „Părți” sau separat „Parte”.

PREAMBUL

Dat fiind că Beneficiarul dorește să intre în folosința locului de înhumare din Cimitirul public ______________                 _- Botoșani potrivit cererii nr._______        din _________            și a arătat Administratorului Cimitirului că nu mai are dobândit drept de folosință asupra vreunui alt loc de înhumare în Cimitirul PACEA sau Cimitirul ETERNITATEA din municipiul Botoșani, precum și angajamentul de asumare a drepturilor și obligațiilor ce reies din concesiunea terenului afectat locului de înhumare, părțile în intenția de a se obliga una față de cealaltă, convin după cum urmează:

Articolul 1. Obiectul Contractului

 • 1.1.O biectul prezentului Contract constă în drepturile și obligațiile părților izvorâte ca urmare a acor-dării Beneficiarului dreptului de utilizator teren public afectat unui loc de înhumare în unul dintre cimi-tirele gestionate de Administrator.

 • 1.2.B eneficiarul, în calitate de utilizator teren public afectat unui loc de înhumare în unul dintre cimiti-rele gestionate de Administrator, va beneficia de dreptul de folosință al terenului concesionat, acces la serviciile organizate pentru buna administrare, pentru întreținerea și paza cimitirului, contra cost, în condițiile legii .

 • 1.3.P entru desfășurarea activităților de folosire a locului de înhumare, Administratorul va pune la dispoziția Beneficiarului terenul în cadrul Cimitirului, în următoarele condiții:

 • a) teren concesionat, aferent loc de înhumare cod ________        în suprafață de _____     mp, cu laturile ________

m ) , denumit în continuare ”loc de înhumare ”;

 • b) acces controlat în incinta cimitirului, și doar pe durata programului de acces pentru public;

 • c) acces liber, la sursă de apă din incinta cimitirului, alimentată din rețeaua publică a municipiului, la grup sanitar, și la platforme cu eurocontainere pentru colectarea deșeurilor rezultate din îngrijirea mormintelor amenajate de utilizatorii cimitirului pe locurile de înhumare concesionate;

 • d) întreținerea curățeniei pe alei și între morminte, îngrijirea - toaletarea arborilor din spațiile verzi din incinta cimitirului;

 • e) întreținerea - repararea clădirilor din incintă, împrejmuirii, aleilor, instalațiilor.

 • f) serviciile funerare privind înhumarea - deshumarea ;

 • g) lucrări de construcții pentru amenajarea și întreținerea mormintelor - monumentelor funerare prestate de terți prevăzuți în lista prestatorilor agreați de către Administratorul cimitirului ;

 • h) cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Cimitirului public PACEA Botoșani / ETERNITATEA Botoșani - un extras se anexează la contract, acesta făcând parte integrantă din prezentul contract.

 • 1.4. Schița terenului prevăzut la paragraful 1.3 lit.a) este prezentată în Anexa 1, parte integrantă din prezentul contract.

 • 1.5. Administratorul va preda, iar Beneficiarul va recepționa terenul în baza unui proces -verbal de predare-primire (Anexa 2), care va conține o descriere detailată a amplasării terenului împreuna cu toate amenajările existente la data efectuării operațiunilor de către părți.

 • 1.6.B eneficiarul, va avea acces și la spațiile/zonele comune ale Cimitirului, care cuprind: biroul perso-nalului din administrația cimitirului, grupuri sanitare, alei cu mobilier de odihnă,.. și celelalte facilități prevăzute mai sus, cu respectarea Regulamentului de Funcționare a cimitirului .

 • 1.7.B eneficiarul datorează Administratorului contravaloarea serviciilor prestate de acesta, percepută pe baza Listei tarifelor aprobată de Consiliul Local al Municipiului Botoșani, astfel :

 • a) tarif pentru concesionare loc de înhumare

b ) tarif pentru servicii comune de îngrijirea cimitirului prevăzute la paragraful 1.3. lit.(b)- (f);

 • c) tarife ocazionate de prestarea serviciilor de înhumare/ deshumare-la cererea utilizatorilor cimitirului.

 • 1.8. Administratorul, prin personalul de administrare a cimitirului, va presta deasemenea Beneficiaru-lui, servicii - activități de consultanță, asistență specifică, monitorizare, consiliere în domeniile care fac obiectul Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirului :

 • a) consultanță și asistență în alegerea executantului, contractarea, monitorizarea pentru construirea -amenajarea monumentelor funerare pe terenul concesionat;

 • b) consultanță privind protejarea- transmiterea drepturilor asupra terenului concesionat și asupra amenajărilor funerare realizate de Beneficiar ;

 • c) asistență pentru corelarea activităților Beneficiarului cu cele ale întreprinzătorilor care execută lu - crări de construire monumente funerare;

 • 1.9. Tarifele pentru prestarea serviciilor de la paragrafele 1.7 și 1.8 sunt cele stipulate prin Regula- mentul de Organizare și Funcționare a Cimitirului(lor) public(e) aflat(e) în proprietatea Municipiului Botoșani.

Articolul 2. Responsabilitățile Beneficiarului

 • 2.1. Beneficiarul cunoaște condițiile speciale prevăzute de legea nr.102 / 2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, și regulile stabilite de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Cimitirului(lor) public(e) aflat(e) în proprietatea Municipiului Botoșani pentru atribuirea terenului și folosința acestuia drept loc pentru înhumare umană și declară că se obligă să îndepli-nească cumulativ următoarele obligații:

 • a) să semneze Contractul de concesiune cu Administratorul Cimitirului, și toate modificările sau completările subsecvente ale acestuia ;

 • b) să facă amenajarea locului de înhumare până la sfârșitul celui de-al doilea an de la data atribuirii terenului ;

 • c) să solicite Administratorului emiterea avizului pentru executarea lucrărilor de amenajare a locului de înhumare - înaintea începerii lucrărilor , și să nu realizeze / execute lucrări de amenajarea locului de înhumare fără avizul prealabil al Administratorului cimitirului ;

 • d) să elibereze terenul de orice bunuri și amenajări după terminarea perioadei de concesionare

contractată prin prezentul, dacă între timp nu a încheiat alt contract pentru reconcesionarea aceluiași teren.

 • e) să achite Administratorului tariful corespunzător concesiunii de teren pentru loc de înhumare;

 • f) să achite Administratorului tariful pentru întreținere cimitir;

 • g) să achite anticipat tarifele pentru serviciile de înhumare/deshumare și ocazionale pe care le va solicită Administratorului și care potrivit legii se prestează numai de către administratorul cimitirului ;

 • h) să prezinte Administratorului, la momentul solicitării prestațiilor funerare de înhumare - deshumare, actele privind persoana decedată și instituirea măsurilor speciale de protecție sanitară, potrivit prevederilor legii nr.102/2014 și prevederilor Normelor tehnice și sanitare aprobate prin HG nr.741/ 2016 .

 • i) să respecte, necondiționat, toate modificările aduse la prezentul contract de Autoritățile Publice Locale, modificări ce îi vor fi aduse la cunoștință scris de către administrator într-un termen maxim de 15 (cincisprezece) zile de la data la care aceste modificări au survenit.

  • 2.2. Pentru a beneficia, pe întreaga durată a Contractului de concesiune teren, de serviciile de asistență și consultanță de specialitate, prevăzute de paragraful 1.8., Beneficiarul va solicita cu precădere serviciile prestate de Administrator, direct sau prin persoane fizice sau juridice specializate mandatate în acest sens .

  • 2.2.a ) Beneficiarul este îndreptățit să solicite terților serviciile funerare care constau în: preluarea peroanei decedate de la locul decesului - transportul persoanei decedate - pregătirea pentru înmormântare, așezarea pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, transportul până la locul de înhumare.

  • 2.2.b ) Serviciile religioase țin de resortul cultelor religioase ; în cazul cultului creștin, serviciile religioase se asigură prin bisericile parohiale la care sunt arondați aparținătorii persoanei decedate și / sau biserica parohială din incinta Cimitirului .

  • 2.2.c ) Beneficiarul va putea să contracteze serviciile privind transportul persoanei decedate, pregătirea pentru înmormântare, așezarea pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, numai cu prestatorii de servicii funerare prevăzuți în : LISTA PRESTATORILOR DE SERVICII FUNERARE AUTORIZAȚI afișată de către Direcția de sănătate publică a județului Botoșani pe site-ul propriu și sau LISTA PRESTATORILOR DE SERVICII FUNERARE AVIZAȚI afișată de către Consiliul local al municipiului Botoșani pe site-ul propriu.

 • 2.2. d) Beneficiarul va putea contracta executarea lucrărilor de amenajare a locului de înhumare, și ulterior executarea lucrărilor de reparații - modificare - întreținere a amejajărilor / monumentelor numai cu prestatorii de lucrări de construcții- monumente funerare prevăzuți în LISTA PRESTATO - RILOR DE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII - MONUMENTE FUNERARE AVIZAȚI afișată de către Administratorul URBAN SERV S.A.Botoșani pe site-ul propriu și la sediul administrativ al Cimitirului.

 • 2.3. Beneficiarul se obligă, de asemenea,:

 • a) să achite tarifele legate de folosire a terenului alocat în cadrul Cimitirului, în cuantumul și condițiile stabilite de prezentul contract ;

 • b) să folosească terenul, spațiile comune ale cimitirului, precum și bunurile mobile, dotările și utilitățile puse la dispoziție de către Administrator, după destinația firească, ca un posesor de bună-credință, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;

 • c) să nu modifice amplasarea și dimensiunile trasate pentru terenul concesionat și pentru amenajările aprobate fără acceptul prealabil al Administratorului; de asemenea, beneficiarul nu va revendica despăgubiri pentru investițiile asupra terenului, făcute până la data rezilierii sau expirării Contractului;

 • d) să plătească despăgubiri în cazul când în exploatarea terenului, amenajamentelor comune ale cimitirului, precum și a bunurilor mobile, dotărilor și utilităților aferente, apar pagube sau defecțiuni tehnice din culpa proprie;

 • e) să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Cimitirului .

 • f) să pună în aplicare toate măsurile legale aplicabile pentru prevenirea și stingerea incendiilor, pro-tecția mediului, norme sanitare etc. ., pe toată durata cât se află pe teritoriul Cimitirului - teritoriu public.

 • 2.4. Beneficiarul nu poate cere rambursarea cheltuielilor făcute de el pentru îmbunătățiri aduse terenului individual închiriat - amenajări funerare, făcute chiar și cu acordul scris al Administratorului, și nici deducerea acestora din costul taxelor de concesionare - administrare. Beneficiarul consimte că toate aceste investiții făcute din resurse proprii vor fi desființate în termen de cel mult șase luni de la prima avizare făcută de Administrator la ultima adresă de domiciliu comunicată acestuia în scris; în caz de neconfirmare a primirii avizului termenul de șase luni va curge de la data publicării anunțului de către Administrator în presa locală. După expirarea celor șase luni de la primirea / publicarea avizului, Administratorului va fi îndreptățit să procedeze la desființarea oricăror amenajări pentru eliberarea terenului concesiunii care a încetat.

Articolul 3. Responsabilitățile Administratorului

 • 3.1. Administratorul se obligă să asigure buna funcționare a Serviciului public de administrare cimitire prin dotarea cu utilități a cimitirului, încheierea de contracte de prestari servicii și utilități (energie electrică, apă, etc), stabilirea listei prestatorilor agreați pentru executarea lucrărilor de amenajare

monumente funerare, asigurare servicii de pază etc. De asemenea, Administratorul va asigura tuturor beneficiarilor servicii de administrare, de informare și documentare.

 • 3.2. Administratorul se obligă să pună la dispoziția Beneficiarului, terenul, astfel cum este descris și în condițiile stabilite de paragrafele 1.4 - 1.6.

 • 3.4. Administratorul se obligă să presteze sau să intermedieze prestarea serviciilor descrise în paragraful 1.8, după posibilitățile reale, în avantajul Beneficiarului.

Articolul 4. Durata și rezilierea contractului

 • 5.1. Drepturile și obligațiile acordate prin prezentul contract vor curge pe o perioada de ____    (_____________)

ani, începând cu data de ______________                 . Beneficiarul are obligația să respecte toate clauzele, termenii și

condițiile conținute în prezentul contract.

 • 5.2. În cazul în care Beneficiarul nu respectă una din obligațiile asumate prin prezentul contract, Administratorul are dreptul, dar nu și obligația, de a aduce la cunoștința acestuia, în scris, această încălcare; într-un interval de 3 (trei) zile de la notificare, Beneficiarul are obligația de a se conforma cu solicitările Administratorului.

 • 5.3. În cazul în care Beneficiarul nu își respectă din culpă obligațiile contractuale, Administratorul este în drept să nu aprobe (re) conconcesionarea terenului la data încetării contractului încheiat anterior. Administratorul, după notificarea beneficiarului va rezilia / înceta la expirare contractul de concesiona-re încheiat cu acesta( în raport cu oricare dintre entitățile căreia Consiliul Local al municipiului Botoșani, i-a atribuit de-a lungul timpului, gestiunea cimitirului ).

 • 5.4. De asemenea, pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare de către Beneficiar a obli-gațiilor contractuale, Administratorul va avea un drept de retenție asupra tuturor bunurilor primului până la restituirea sumei datorate la care se adaugă penalități de întârziere în cuantum de 0,01% / zi de întârziere.

 • 5.5. Rezilierea acestui Contract nu va reprezenta o anulare a datoriilor certe, lichide și exigibile pe care oricare din Părți le are față de cealaltă în momentul încetării relației contractuale.

Articolul 5. Angajamentul de colaborare 6.1. Părțile convin ca toate solicitările și/sau întrebările adresate de către una din Părți celeilalte să fie soluționate la timp de către Partea căreia îi sunt adresate respectivele solicitări și/sau întrebări, și, dacă este necesar sau se solicită acest lucru, în baza consultării și cu sprijinul Autorităților locale ale Municipiului Botoșani.

Articolul 7. Transferabilitate

7.1. Părțile, sub nicio forma, nu pot transfera drepturile și obligațiile prevăzute în acest Contract nici unei persoane, fizice sau juridice, române sau străine.De asemenea, Beneficiarul nu va avea dreptul de a subînchiria tot sau parte din teren sau să îl folosească pentru un contract cu altă folosință a terenului.

7.1. Titularul, prin liber consimțământ, desemnează cotitular al concesiunii pe dl.(-na) _____________

________, cod numeric personal ______________, domiciliat în localitatea __________________

strada ___________________nr. ___ bloc ____scara ___ ap. ___ județul _________________,

persoană care preia toate drepturile și obligațiile titularului contractului de față când acesta este în imposibilitate de a le exercita - precum și în cazul decesului.

Articolul 8. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

8.1. Acest Contract este guvernat de legile din România.

8.2.Orice dispută între Părți rezultată din acest Contract sau determinată de existența, valabilitatea, forma, aplicarea și încetarea acestui Contract, precum și orice condiție relevantă, indiferent care ar fi

aceasta, va fi soluționată pe cale amiabilă .

8.3.În cazul în care Părțile sunt în imposibilitate de a stinge aceste dispute pe cale amiabilă, acestea vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente.

Articolul 9. Forța majoră

 • 9.1. Forța majoră exonerează de răspundere Părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obliga - țiilor asumate prin acest Contract.

 • 9.2. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de vointa Părților, imprevizibil și insur - montabil, apărut după încheierea Contractului și care împiedică Părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

 • 9.3. Partea care invocă forța majoră are obligația de a o aduce la cunoștința celeilalte Părți în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu avertizarea asupra efec-telor și întinderii posibile a forței majore, se vor comunica în 15 (cincispre-zece) zile de la apariție.

 • 9.4. Data de referință este data ștampilei poștei de expediere.

 • 9.5. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte Părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.

 • 9.6. Constituie excepție la pct.9.6., cazul când ultima înhumare în terenul concesionat s-a făcut la o dată în raport de care a trecut o perioadă de timp mai mică de 7(șapte) ani, interval în care este interzisă efectuarea deshumării- reînhumării și implicit ar fi ilegală orice atribuire a terenului către Alt Beneficiar și orice folosire efectivă a terenului; în consecință, în astfel de cazuri, administratorul este îndreptățit a fi despăgubit corespunzător intervalului de timp rămas până la expirarea perioadei de referință de 7 (șapte) ani, și după caz pentru întârzieri la plata sumelor datorate pentru servicii de concesionare, servicii comune de administrare, a căror evidență Administratorul o realizează.

Articolul 10. Diverse

 • 10.1. Exemplare. Acest Contract se încheie în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte, considerate împreună ca un singur instrument.

 • 10.2. Anexe. „Schita terenului ”(anexa 1), „Procesul verbal de predare-primire al terenului ”(anexa 2), și „ Regulamentului de Organizare și Funcționare a Cimitirului , aprobat cu Hotărârea Consiliului Local Municipal Botoșani nr. ___ / ______       - în extras ”(anexa 3), sunt parte integrantă a prezentului Contract.

 • 10.3. Derogări de la prevederi. Partea în cauză nu poate deroga de la termenii, acordurile și condițiile prezentului Contract decât în scris. Neîndeplinirea în orice moment a prevederilor de către una din Părți nu îi va da dreptul de a proceda la fel la o dată ulterioară. Nicio derogare a oricăreia din Părți de la orice condiție, precum nici încălcarea prevederilor, termenelor, acordurilor, reprezentării sau garan-țiilor conținute de acest Contract, fie prin comportament sau de o altă maniera, într-una sau mai multe circumstanțe, nu va duce la aplicarea ulterioară a derogării sau la continuarea derogării de la orice prevedere, termen, acord, reprezentare sau garanție a acestui Contract.

 • 10.4. Notificări. Orice notificare cu privire la prezentul Contract va fi adresată în scris după modelul următor :

SC.../ Dl (-na) ...................

Adresa,..............................................

În atenția:..........................................

Tel.:....................................................

Fax:.................................................

E-mail:.............................................

 • 10.5 Dispoziții finale. Drepturile și obligațiile părților, precum și toate dispozițiile prezentului contract sunt completate cu prevederile reglementărilor în vigoare, cu incidență în domeniul administrării cimitirelor din proprietatea autorităților locale.

Serviciul Public de Administrare Piețe, Obor, Cimitire,                  Beneficiar,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Subanexa 6.2


Model de anunț


Anunț pentru publicare/afișare

Anunț titular contract de concesiune loc de înhumare

ANUNȚ

În atenția domnului/doamnei ultimul domiciliu

cunoscut în str.nr.

Subscrisa................................., persoana juridică română cu sediul în ,

cod fiscal, reprezentată legal de, în calitate de concedent al locului de înhumare , situat în cimitirul , de la adresa cod poștal Botoșani, parcela, rândul în suprafață de 3 mp,

aducem                la               cunoștința               concesionarilor/moștenitorilor

numitului că durata Contractului de concesionare a locului

de înhumare nr., expiră începând cu data de/ că locul de înhumare este părăsit/abandonat/ în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani/ nu ați executat minimum de lucrări funerare.

În acest sens, concesionarii/moștenitorii numitului  sunt rugați să se adreseze în termen de 90 de zile de la dată afișării/publicării prezentului anunț, cu o cerere de prelungire a duratei concesiunii/ să curețe, să îngrijească, să remedieze, să execute lucrările funerare la locul de înhumare, în caz contrar va pierde dreptul de folosință a locului de înhumare, iar locul de înhumare va fi refolosit.

Anexăm la prezentul anunț tabelul cu mormintele identificate ca fiind în stare de neîngrijire/abandonate și numele decedatului/decedaților ce este înhumat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 7

la H.C.L. nr. 138 din 14.05.2020

Caietul de sarcini al serviciului de administrare cimitire

Caiet de sarcini privind serviciul public de administrare a cimitirelor, aflate în proprietatea municipiului Botoșani

Capitolul I. Dispoziții generale

I.1. Prezentul document consemnează condițiile concrete și relațiile între părți pentru asigurarea unor activități în regim de continuitate și calitate.

I.2. Caietul de sarcini vizează cimitirele aflate în proprietatea municipiului Botoșani.

Capitolul II. Obiectul concesiunii

2.1 Obiectul prezentului document este stabilirea condițiilor în care Serviciul Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor, denumit în continuare operator, va presta activitățile specifice gestionării cimitirelor proprietate a municipiului Botoșani.

2.2. U.A.T. Botoșani, denumit în continuare beneficiar, este cel care încredințează serviciul, prin reprezentanții săi legali,.

Capitolul III. Condiții de exploatare a serviciului public

A. Obligațiile operatorului

3.1. Operatorul va exploata serviciul de administrare a cimitirelor pe principiul eficienței și continuității, având în vedere îndeplinirea criteriilor de performanță stabilite pentru acest serviciu.

 • 3.2. Serviciul de administrare a cimitirelor va fi organizat în condițiile legale stipulate de normative specifice .

 • 3.3. Toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare funcționării și desfășurării activității sunt în sarcina operatorului.

 • 3.4. Organizarea și funcționarea cimitirelor umane se realizează prin:

 • - aplicarea regulilor generale pentru serviciile de înhumare, instituit prin regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat de Consiliul Local Botoșani;

 • - atribuirea locurilor de înhumare către populație prin concesiune pe termen limitat sau pe termen nelimitat, în condițiile precizate de Regulamentul de Organizare și Funcționare;

 • - realizarea construcțiilor funerare numai cu autorizarea Consiliului Local, cu plata taxei de autorizare;

 • - plata unor tarife de către populație pentru serviciile privind operatorea locurilor de înhumare, înhumare deshumare și a lucrărilor privind executarea de amenajări funerare, reparații, întreținere monumente funerare;

 • 3.5. Prestarea serviciului va fi realizată respectându-se următoarele:

 • - a) aplicarea și respectarea regulamentului aprobat de Consiliul Local;

 • - b) corectitudinea operatorilor și a atribuirii locurilor;

 • - c) asigurarea pazei și ordinii în perimetrul cimitirului;

 • - d) asigurarea prestațiilor necesare înhumării;

 • - e) întreținerea aleilor, clădirilor, instalațiilor, împrejmuirilor;

 • - f) asigurarea menținerii apei freatice la adâncimi mai mari de 2 m.

 • 3.6. La prestațiile privind transportul, depunerea, înhumarea, deshumarea se vor respecta, în mod obligatoriu, următoarele norme specifice :

 • a) ca înhumarea persoanelor decedate să se facă numai pe baza adeverinței eliberate de oficiul stării civile care a înregistrat decesul ;

 • b) că este posibil a se face cercetări asupra înhumărilor doar pe baza autorizației parchetul sau a altui organism judiciar și a reglementărilor sanitare în vigoare ;

 • c) că este posibilă înhumarea celor decedați în alte localități numai pe baza avizului sanitar pentru transport de cadavre umane eliberat de autoritatea locală de sănătate publică.

 • 3.7. Locurile de înhumare vor fi numerotate și grupate în figuri geometrice, între acestea urmând să fie amenajate căile de acces necesare.

 • 3.8. Operatorul - administrația cimitirului va retrage dreptul de folosință a locurilor de înhumare și îl va înștiința în scris pe titularul dreptului de folosință în următoarele cazuri:

 • a) la expirarea duratei de folosință ;

 • b) când titularul dreptului de folosință renunță la acest drept în favoarea administrației cimitirului;

 • c) în cazul în care titularului i se atribuie un alt loc de înhumare;

 • d) în caz de părăsire sau de menținere în stare de neângrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locurilor de înhumare și a lucrărilor funerare.

 • 3.9. Titularii dreptului de folosință a locurilor de înhumare au obligația de amenajare și întreținere a acestor locuri și a lucrărilor funerare aferente asigurându-le un aspect cat mai îngrijit.

 • 3.10 Lucrările funerare care se pot executa sunt:

 • a) însemne, borduri sau împrejmuiri pentru locurile de înhumare atribuite în folosință pentru o perioadă de 7 ani;

 • b) lucrări subterane (cripte) și lucrări supraterane (lespezi, obeliscuri, alte lucrări de artă plastică) pentru locurile de înhumare atribuite pe o perioadă mai mare de 7 ani.

 • 3.11. Lucrările publice prevăzute mai sus se vor realiza doar după obținerea autorizației de construire, în termen de maximum 2 ani de la eliberarea acesteia.

 • 3.12. Executarea și repararea lucrărilor funerare vor fi asigurate contra cost de administrația cimitirelor care va organiza în acest scop formații de lucru specializate. Lucrările vor putea fi executate și de titularii dreptului de folosință a locurilor de înhumare sau de membrii familiei acestora dacă au o calificare corespunzătoare profilului acestor lucrări.

 • 3.13. În locurile de înhumare neamenajate cu cripte , înhumarea se va face la o adâncime de minimum 2 m și numai pentru o singură persoană.

 • 3.14. Deshumările și reînhumările se fac de administrația cimitirelor, în prezența familiei persoanei decedate sau a unui reprezentant al acesteia și a administratorului cimitirului, cu respectarea normelor sanitare antiepidemice.

 • 3.15. Autoritățile administrației publice a municipiului Botoșani, pot aproba atribuirea gratuită a locului de înhumare pe o durată de 7 ani, în cazul persoanelor lipsite de posibilitatea de a plăti tarifele legale.

 • 3.16. Administrația cimitirelor va asigura întreaga gamă de servicii , lucrări și obiecte necesare ceremoniilor funerare, precum și alte servicii și lucrări de amenajare și întreținere a locurilor de înhumare, astfel ca cerințele populației în cazul decesului unei persoane să poată fi satisfăcute într-un singur loc cu operativitate și în condiții corespunzătoare.

 • 3.17. Prestarea serviciilor funerare se va face pe baza solicitărilor celor interesați cu plata tarifelor și prețurilor stabilite în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 3.18. Mormintele și operele comemorative de război, mormintele oamenilor de știință , cultură și artă, aflate în cimitirele administrate potrivit prezentului caiet de sarcini sunt îngrijite și întreținute de administrațiile cimitirelor.

 • 3.19. Operatorul, prin administrațiile cimitirelor răspunde de îngrijirea și paza cimitirelor revenindu-i obligația să întrețină în bună stare împrejmuirile , căile de alimentare cu apă, energie electrică, canalizare și alte dotări.

 • 3.20. Lucrările de reparații capitale , modernizări și lucrări noi privind bunurile concesionate vor fi efectuate după aprobarea execuției de concedent , cu respectarea normelor legale incidente în materie.

 • 3.21. Operatorul are obligația de a efectua toate lucrările necesare menținerii bunurilor în starea care să permită folosirea cu scopul desemnat pe cheltuială proprie.

 • 3.22. Operatorul are obligația de a repara pe cheltuială proprie toate avariile survenite în timpul exploatării bunurilor.

 • 3.23. Operatorul are obligația de a asigura paza cimitirelor și de a executa pe cheltuială proprie toate lucrările de igienizare a spațiilor, a suprafețelor din perimetrul desfășurării activităților( căile de acces, spațiile verzi) a instalațiilor de alimentare cu apă, energie electrică, canalizare și alte dotări. Beneficiar este exonerat de toate răspunderile ce decurg din neefectuarea acestor lucrări conform legislației incidente în materie.

 • 3.24. Beneficiarul este exonerat de toate răspunderile rezultate din evenimente ce fac imposibilă utilizarea bunurilor concesionate.

 • 3.25. Prestarea activității de interes public către populație nu poate fi condiționată decât de asumarea sarcinilor directe rezultate din utilizarea bunurilor. Orice alte activități sunt la latitudinea beneficiarilor de servicii.

 • 3.26. Infrastructura activității de interes public concesionată este redată în Anexa nr.2 la contractul de concesiune.

 • 3.27. Operatorul are obligația de a asigura încasarea taxelor și tarifelor pentru serviciile prestate, așa cum au fost stabilite de către Consiliul Local.

 • B. Obligațiile beneficiarului;

 • 3.28. Beneficiarul are obligația de a aproba strategia și programele de măsuri privind administrarea serviciului public concesionat.

 • 3.29. Beneficiarul va sprijini operatorul, la inițiativa acestuia, pentru îmbunătățirea serviciului prestat, în toate acțiunile care nu contravin interesului creșterii calității serviciului prestat.

 • 3.30. Lucrările de reparații capitale și lucrări noi privind bunurile predate vor fi efectuate după aprobarea lor de beneficiar, cu respectarea normelor legale incidente în materie.

 • 3.31. Beneficiarul va monitoriza și controla modul de respectare și îndeplinire de către operator a obligațiilor contractuale asumate, calitatea și eficiența serviciilor furnizate , respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin contract, respectarea procedurii de fundamentare, avizare și aprobare a taxelor și tarifelor pentru serviciile prestate, modul de administrare, exploatare, întreținere și menținere în funcțiune a bunurilor încredințate prin contract.

 • 3.32. Beneficiarul este exonerat de toate răspunderile rezultate din evenimente ce fac imposibilă utilizarea bunurilor.

 • 3.33. Organizarea, funcționarea și coordonarea activității cimitirelor aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Botoșani ține, potrivit legii, de competența acestuia.

Capitolul IV. Investițiile necesare realizării serviciului

 • 4.(1) Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții publice, aferente Serviciului public, se asigură din următoarele surse:

 • a) fonduri proprii ale operatorului și/sau fonduri de la bugetul local,

 • b) credite bancare, ce pot fi garantate de municipiul Botoșani sau de alte entități specializate în acordarea de garanții bancare;

 • c) fonduri nerambursabile obținute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

 • d) fonduri puse la dispoziție de utilizatori;

 • e) alte surse, constituite potrivit legii.

4.(2) Bunurile realizate în cadrul programelor de investiții ale municipiului Botoșani aparțin domeniului public.

Capitolul V. Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea contractului

 • 5.1. Bunurile aparținând domeniului public și privat al municipiului se preiau pe bază de proces -verbal de predare primire.

 • 5.2. Operatorul este obligat să efectueze întreținerea, reparațiile curente și accidentale precum și cele capitale care se impun la bunurile preluate.

 • 5.3. Operatorul va scoate din funcțiune mijloacele fixe aparținând patrimoniului concesionat, în baza prevederilor legale în vigoare, și dacă este cazul, le va înlocui.

 • 5.4. Operatorul va transmite anual situația patrimoniului la 31 decembrie și modificările survenite pe parcursul anului, pentru a fi înscrise în contabilitatea beneficiar.

Beneficiar,                                            Operator,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu