Hotărârea nr. 137/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru infiintarea si organizarea Serviciului public de administrare a pietelor, oborului si cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botosani (Publicarea pe site: 22 iunie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru înființarea și organizarea Serviciului public de administrare a piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului

Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL NUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru înființarea și organizarea Serviciului public de administrare a piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani,

văzând raportul de specialitate comun al Direcției economice, Serviciului patrimoniu și Serviciului juridic - contencios, registrul agricol, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c) și e), alin. (7) lit. s), art. 130, art. 580 - 584, art. 589 și art. 590 - 591 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. 2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă studiul de fundamentare pentru înființarea și organizarea Serviciului public de administrare a piețelor, oborului și cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 14 mai 2020

Nr. 137

Anexa la H.C.L. nr. 137 din 14 mai 2020

Studiu de fundamentare privind stabilirea modului de gestiune a Serviciului Public de Administrare Piețe, Obor și Cimitire

Cuprins

Capitolul I . Aspecte generale

 • I.1 Obiectul studiului

 • I.2 Metodologia de lucru

 • I.3 Grupuri de interes  

 • I.4 Analiza nevoilor grupurilor de interes

 • I.5 Cadrul legal  

 • I.6 Aspecte de ordin economic și financiar

 • I.7 Aspecte privind indicatori de performanță ...............................................................................

 • I.8 Aspecte care impun realizarea studiului

Capitolul II. Analiza modalităților de gestionare serviciului public de administrare piețe și cimitire 5

 • II.1 Situația actuală ...........................................................................................................................

 • II.2 Activitățile specifice

 • II.3 Aspecte de ordin social, economic și financiar

 • II.3 Analiza punctelor tari și slabe

 • II.4 . Matricea riscurilor  

Capitolul III. Concluzii  

Capitolul I . Aspecte generale

 • I.1 Obiectul studiului

Obiectul prezentului studiu îl constituie analiza situației actuale a serviciului de administrare a piețelor, oborului și cimitirelor pe teritoriul administrativ al municipiului Botoșani și fundamentarea necesității și a oportunității modului de gestiune a acestui serviciului public.

Activitățile se desfășoară în obiectivele proprietatea municipiului Botoșani.

 • I.2 Metodologia de lucru

Pentru realizarea studiului s-a procedat la identificarea, colectarea și analiza datelor specifice din următoarele surse:

 • - documente din cadrul Primăriei Municipiului Botoșani privind serviciul public în discuție;- sesizări primite din partea cetățenilor;

 • - audiențe;

 • - articole de presă

 • - date deținute de actualul operator local, s.c. Urban Serv s.a.

 • I.3 Grupuri de interes

Grupurile interesate de realizarea serviciului public în municipiul Botoșani sunt structurate astfel:

 • - Persoane fizice sau juridice de drept privat care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de servicii;

 • - Instituții publice în municipiului Botoșani,

 • - Persoane care tranzitează municipiul;

 • - Consiliul Local al municipiului Botoșani- are ca obiectiv realizarea unor servicii de calitate, conform prevederilor legale incidente în materie.

 • I.4 Analiza nevoilor grupurilor de interes

Principalii beneficiari ai serviciului, componenta de piețe și obor, sunt cumpărătorii și producătorii sau comercianții de produse agroalimentare. Condițiile efective în care se desfășoară activitățile influențează direct percepția acestora și interesul pentru a utiliza obiectivele.

În cea ce privește interesul diverselor instituții, importantă este asigurarea de către prestatorul serviciului a condițiilor specifice la standardele precizate de legislație. Iar piețele, prin specificul lor, sunt obiective care impun respectare cu strictețe a numeroase normative.

Componenta administrare cimitire are la rândul ei, o serie de aspecte care trebuie respectate cu strictețe. Punctual, înhumarea presupune efectuarea unor servicii exact atunci când este necesar, întârzierile nefiind permise.

La rândul lor, obiectivele trebuie să asigure condiții specifice de acces, pază, aspect general.

 • I.5 Cadrul legal

 • - Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanta de Urgenta nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;.

 • - Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare ;

 • - H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 50 din 30 ianuarie 2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr.287 din 2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - HOTĂRÂREA Nr. 42 / 31 ianuarie 2020 prin care se ia act de intentia SC Urban Serv SA de a înceta activitățile prestate in executarea Contractului nr.25770/2005 de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor si a Contractului nr. 25771/2005 de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare în pietelor si târgului (obor) aflate în proprietatea Municipiului Botosani;

Totodată, Programul - Național de Aderare a României la Uniunea Europeana (PNAR) prevede ca obiectiv prioritar „dezvoltarea managementului serviciilor publice locale”, iar prin realizarea acestui obiectiv se urmărește îmbunătățirea standardelor serviciilor publice locale.

 • I.6 Aspecte de ordin economic și financiar

Autoritățile publice locale, prin modul de organizare și desfășurare a activității serviciilor publice de sunt obligate să asigure realizarea următoarelor obiective:

 • - îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

 • - susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților;

 • - stimularea mecanismelor economiei de piață;

 • - dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • - gestionarea serviciului public pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

 • - adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea serviciului precum și a procedurilor de atribuire a gestiunii acestuia;

Structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale.

Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

 • - asigurarea prestării serviciului public la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul Local al Municipiului Botoșani prin regulamentul serviciului;

 • - realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul public prestat pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;

 • - asigurarea funcționării eficiente a serviciului public și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale

 • I.7 Aspecte privind indicatori de performanță

Indicatorii de performanță care vor fi aprobați odată cu regulamentele de serviciu trebuie să se fundamenteze pe următoarele aspecte:

 • - continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • - exploatarea eficient -eficace a obiectivelor;

 • - respectarea reglementărilor specifice;

 • - toți parametrii trebuie să fie cuantificați

 • I.8 Aspecte care impun realizarea studiului

Elaborarea studiului de oportunitate reprezintă o cerință a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, scopul acestuia fiind de a fundamenta și a stabili modalitatea optimă de atribuire a serviciului public de a municipiului Botoșani. Totodată, prin H.C.L. 42/2020, consiliul local a luat act de intenția operatorului actual de a renunța la gestiunea serviciului.

Totodată, trebuie avute în vedere și următoarele aspecte:

 • - modificările legislative în domeniu care au fost corelate cu legislația U.E.;

 • - respectarea și aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, astfel - necesitatea asigurării continuității serviciului public în municipiul Botoșani;

 • - necesitatea asigurării și gestionării eficiente și de calitate a serviciului public ;

 • - adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante în vederea creșterii eficienței serviciilor,

dezvoltarea durabilă a serviciilor, utilizarea eficientă a fondurilor publice;

 • - asigurarea accesului facil al cetățenilor la servicii de calitate;

Capitolul II. Analiza modalităților de gestionare serviciului public de administrare piețe, obor și cimitire

 • II.1 Situația actuală

Operatorul serviciilor de administrare piețe și cimitire este s.c. Urban Serv s.a., prin delegarea gestiunii conform următoarelor contracte:

 • - contractul 25771/2005 privind delegarea gestiunii Serviciului Public de administrare a piețelor și târgului (obor);

 • - contractul 25770/2005 privind delegarea gestiunii Serviciului Public de administrare a cimitirelor;

Activitățile se desfășoară în baza regulamentelor specifice, așa cum au fost aprobate de către consiliul local.

Finanțarea activităților se face din alocări de la bugetul local și din fonduri proprii.

 • II.2 Activitățile specifice

Obiectivele în care se desfășoară serviciul public de administrare a piețelor asigură, la această dată, condițiile impuse prin reglementările în vigoare.

Fiecare piață asigură:

 • - spații de depozitare a mărfurilor și ambalajelor;

 • - mijloace de măsurare;

 • - cântare de control;

 • - bazine pentru spălarea legumelor și fructelor;

 • - surse de apă, rece și caldă și canalizare;

 • - mobilier adecvat pentru fiecare sector de mărfuri;

 • - surse energie electrică

În ceea ce privește administrarea cimitirelor, sunt asigurate dotările necesare derulării activității și a celor necesare întreținerii curente.

Așa cum se prezintă la această dată, nu sunt necesare investiții majore pentru asigurarea funcționării, aspect care creează posibilitatea concentrării resurselor pentru creșterea calității serviciilor.

 • II.3 Aspecte de ordin social, economic și financiar

Pentru a decela modul optim de gestionare a serviciului, este necesar să identificăm cum pot fi asigurate condițiile necesare derulării activităților raportat la maximizarea eficienței modului de utilizare a resurselor financiare.

Însă în același timp, considerăm că este necesar să clarificăm ierarhia celor trei criterii, respectiv social, economic și financiar.

Totodată, să stabilim dacă este relevantă analiza fluxurilor financiare sau a principiilor care stau la baza deciziilor privind modul în care se obțin venituri și se cheltuie resursele.

Indiferent de forma de organizare, considerăm că aspectele de ordin social primează. Serviciul trebuie asigurat, iar calitatea sa influențează partea economică și financiară.

Din punct de vedere economic, echilibrul calitate servicii/costuri/venituri este la fel analizat și deciziile sunt similare atât în cazul delegării gestiunii cât și în cazul gestiunii directe.

Din punct de vedere financiar, în cazul delegării gestiunii, componenta de profit are o importanță majoră, însă în mod inerent, afectează celelalte două criterii, deoarece resursele se diminuează. În cazul administrării directe, ceea ce se constituie ca profit se reîntoarce integral în bugetul serviciului.

Având în vedere cele precizate mai sus, ordinea de prioritate este social, economic, financiar.

În ceea ce privește modul de constituire a veniturilor, sursele sunt aceleași indiferent de forma de organizare. Însă modul de cheltuire a resurselor financiare diferă între situația actuală și alte posibile variante. În aceste condiții, principiile care stau la baza deciziilor primează față de o analiză cost/venit.

În tabelul de mai jos, prezentăm analiza unor aspecte relevante pentru identificarea unui mod de gestiune, din perspectiva impactului principiilor ce stau la baza deciziilor față de cele trei criterii. Am cuantificat cu 1 punct influențele pozitive și 0 punct cele negative.

Social

Economic

Financiar

Gestiune directă

Asigurarea calității serviciului

1

1

1

Alocarea integrală a profitului în dezvoltarea serviciului

1

1

1

Controlul autorității locale asupra cheltuielilor de operare

1

1

1

Gestiune delegată

Asigurarea calității serviciului

1

1

1

Alocarea integrală a profitului în dezvoltarea serviciului

0

0

0

Controlul autorității locale asupra cheltuielilor de operare

0

0

0

Concluzia 1: În situația actuală, gestiunea directă prezintă avantaje

II.3 Analiza punctelor tari și slabe

În tabelele de mai jos prezentăm analiza punctelor tari și slabe funcție de modul de gestionare.

Gestiunea directă prin înființarea unui serviciu public în subordinea Consiliului Local

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Posibilitatea delegării imediate a serviciului public

2. Asigurarea continuității prestării serviciului de a fără a fi nevoie de o

1. Perioadă mai lungă de angajare și pregătire a personalului.

procedură de achiziții publică pentru contractarea serviciului;

 • 3. Asigurarea unui echilibru bun cost-beneficiu;

controlul direct asupra activității;

 • 4. Condițiile de   (mod de operare,

suprafețe, locații) pot fi modificate oricând la solicitarea executivului;

 • 5. Angajarea minimului de personal pentru activități de suport

Gestiunea delegată

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1, Achiziții rapide

2. Angajarea personalului se efectuează în termene scurte.

 • 1. Împărțirea riscurilor între operator și autoritate

 • 2. Profitul este obiectivul principal

 • 3. Termenele precizate în legislație creează imposibilitatea asigurării serviciului pentru cel puțin 6 luni.

Concluzia 2: Gestiunea directă prin înființarea unui serviciu în subordinea consiliului local asigură îndeplinirea tuturor obligațiilor ce revin autorității locale.

II.4. Matricea riscurilor

În tabelele de mai jos prezentăm matricea riscurilor pentru cele două variante, gestiune directă și gestiune delegată.

Gestiune directă

Nr. crt.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Cuantificare

Riscul de operare

1.

Creșterea costului cu forța de muncă

Creșteri neprevăzute de costuri cu personalul

0

2.

Costuri pentru prestarea serviciului mai mari

Depășirea costurilor de operare prognozate

X

3.

Risc de disponibilitate

Evenimente neprevăzute împiedică funcționarea serviciului

0

4.

Înrăutățirea condițiilor economice locale

Crize economice neprevăzute, la nivel economic internațional

X

5.

Înrăutățirea condițiilor economice generale

Crize economice neprevăzute, la nivel economic în economia locală

X

6.

Inflația

Inflația este mai mare decât cea prognozată

X

Riscuri legislative/politice

7.

Schimbări legislative generale

Modificări legislative care nu vizează direct acest serviciu dar care conduc la creșteri de prețuri

0

8.

Schimbări legislative specifice

Modificări legislative care vizează direct acest serviciu

0

9.

Schimbări politice

Schimbări la nivel politic care pot duce la întârzieri sau costuri suplimentare

0

Riscuri financiare

10.

Indisponibilitatea finanțării

Autoritatea contractantă nu este capabilă să asigure resursele financiare necesare în timp util

0

11.

Insolvabilitatea operatorului /prestatorului

Achizitorul devine insolvabil

0

12.

Finanțare suplimentară

Sunt necesare finanțări suplimentare pentru costuri neprevăzute

0

13.

Modificări ale dobânzilor bancare

Variația dobânzilor poate schimba costurile finanțării

0

14.

Evoluții neprognozate ale cursului de schimb

Cursul de schimb poate schimba costul finanțării

X

15.

Modificări de taxe și impozite

Rezultatul net este influențat de regimul fiscal

0

Riscuri naturale

16.

Forța majoră

Evenimente de forță majoră, așa cum sunt definite în contract, împiedică sau amână executarea contractului

X

17.

Alte riscuri naturale

Alte fenomene sau evenimente, necuprinse în clauzele de forță majoră, împiedică sau amână executarea contractului

X

Alte riscuri

18.

Risc privind protecția mediului

Creșterea costurilor datorată unor măsuri de protecție a mediului neprevăzute inițial

X

19.

Furt sau distrugere

Furt de materiale sau distrugere de echipamente sau utilaje

X

20.

Accidente de muncă

Accidente de muncă în desfășurarea activității

X

21.

Probleme de personal

Probleme de muncă Litigii

0

22.

Lucrări efectuate necorespunzător

Lucrările neefectuate, efectuate incomplet sau necorespunzător calitativ se vor remedia pe cheltuiala operatorului

0

Gestiunea delegată

Nr. crt.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Autoritatea contractantă

Împărțit între părți

Prestator

Riscul de operare

1.

Creșterea costului cu forța de muncă

Creșteri neprevăzute de costuri cu personalul

X

2.

Costuri pentru prestarea serviciului mai mari

Costuri pentru prestarea serviciului mai mari

X

3.

Risc de disponibilitate

Evenimente neprevăzute împiedică funcționarea serviciului

X

Riscuri legate de cerere și venituri

4.

Înrăutățirea condițiilor economice locale

Înrăutățirea condițiilor economice locale

X

5.

Înrăutățirea condițiilor economice generale

Crize economice neprevăzute, la nivel economic în economia locală

X

6.

Inflația

Inflația este mai mare decât cea prognozată

X

Riscuri legislative/politice

7.

Schimbări legislative generale

Modificări legislative care nu vizează direct acest proiect dar care conduc la creșteri de prețuri

X

8.

Schimbărilegislative specifice

Modificări legislative care vizează direct acest studiu

X

9.

Schimbări politice

Schimbări la nivel politic care pot duce la întârzieri sau costuri suplimentare

X

Riscuri financiare

10.

Indisponibilitatea finanțării

Autoritatea contractantă nu este capabilă să asigure resursele financiare necesare în timp util

X

11.

Insolvabilitatea operatorului /prestatorului

Concesionarul devine insolvabil

X

12.

Finanțare suplimentară

Sunt necesare finanțări suplimentarepentru costuri neprevăzute

X

13.

Modificări ale dobânzilor bancare

Variația dobânzilor poate schimba costurile finanțării

X

14.

Evoluții neprognozate ale cursului de schimb

Cursul de schimb poate schimba costul finanțării

X

15.

Modificări de taxe și impozite

Rezultatul net este influențat de regimul fiscal

X

Riscuri naturale

16.

Forța majoră

Evenimente de forță majoră, așa cum sunt definite în contract, împiedică sau amână executarea contractului

X

17.

Alte riscuri naturale

Alte fenomene sau evenimente, necuprinse în clauzele de forță majoră, împiedică sau

X

amână executarea contractului

Alte riscuri

18.

Risc privind protecția mediului

Creșterea costurilor datorată unor măsuri de protecție a mediului neprevăzute inițial

X

19.

Furt sau distrugere

Furt de materiale sau distrugere de echipamente sau utilaje

X

20.

Accidente de muncă

Accidente de muncă în desfășurarea activității

X

21.

Probleme de personal

Probleme de muncă Litigii

X

22.

Lucrări efectuate necorespunzător

Lucrări neefectuate, incomplete sau necorespunzătoare calitativ

X

Concluzia 3: Gestiunea directă este singura variantă care poate asigura, la această dată continuitatea serviciului în parametri normali.

Capitolul III. Concluzii

Aspectele identificate în urma analizei situației de fapt și a contextului generat de legislația în vigoare conduc la concluzia că, la această dată, asigurarea continuității activităților și adaptarea acestora la cerințele cetățenilor pot fi asigurate prin înființarea unui serviciu public în subordinea consiliului local.

Susținem această recomandare în primul rând din perspectiva aspectelor de ordin social, dar și a faptului că din punct de vedere economic există posibilitatea creșterii eficienței. Din punct de vedere financiar, avantajul major este reîntoarcerea sumelor care se pot constitui ca profit în dezvoltarea activităților.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu