Hotărârea nr. 136/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botosani, pentru activitătile de maturat, spalat, stropirea si întretinerea căilor publice, curătatul si transportul zapezii de pe căile publice si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, pentru durată de 5 ani, Caietului de Sarcini pentru atribuirea contractului si a tarifelor ce vor fi practicate de operatorul S.C. Urban Serv S.A. Botosani (Publicarea pe site: 22 iunie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, pentru durată de 5 ani, Caietului de

Sarcini pentru atribuirea contractului și a tarifelor ce vor fi practicate de operatorul S.C. Urban Serv S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur pentru aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, pentru durată de 5 ani, Caietul de Sarcini pentru atribuirea contractului și a tarifelor ce vor fi practicate de operatorul SC Urban Serv S.A. Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Direcției Edilitare, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în temeiul art. 1 alin. (2) litera e), alin (3), art.3 alin (1), art. 6, art. 8 alin. (1) și ((3) literele d), dA1), dA2), i) și k), art. 22 alin. (1), (1A1), (2), (3) și (4), art. 23, art. 24 și art. 28 din Legea serviciilor comunitare de utilitate publică nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, Ordinelor ANRSC nr.109, 111, 112 din 2007 și a HCL nr. 130/2020 de aprobare a studiului de oportunitate,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicat în Monitorul Oficial al României nr.555 din 05 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Contractul pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, pentru durată de 5 ani, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre,

Art. 2 Se aprobă Caietul de Sarcini pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

Art. 3 Se aprobă tarifele ce vor fi negociate cu operatorul Urban Serv S.A. Botoșani pentru derularea contractului serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. Nivelul tarifelor prevăzute în anexa nr. 2 este maximal.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu                  Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 14 mai 2020

Nr. 136

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 136 din 14 mai 2020

CONTRACT

de delegare a serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Nr.

din


Preambul

 • 1. Prezentul contract de delegare a serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț este un contract atribuit prin „modalitatea - gestiune directă”

 • 2. Gestiunea directă este modalitatea de gestiune prin care autoritatile administratiei publice locale în calitate de Delegatar transferă unui operator toate sarcinile, responsabilitatile privind furnizarea/ prestarea serviciilor de utilitati publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii.

 • 3. Contractul prin intermediul căruia Delegatul, în calitate de operator primește dreptul de a exploata serviciiul de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, preluând astfel și riscurile aferente exploatării acestora, este considerat a fi contract de servicii.

Art. 1. Părțile contractante

În temeiul Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, a Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor, între:

Municipiul Botoșani, cu sediul în Piața Revoluției, nr.1, jud. Botoșani, telefon/fax 0231 511712 / 0231 531595, cod fiscal 3372882 cont nr. RO20 TREZ 1165006XXX000266 deschis la Trezoreria Botoșani, reprezentat prin Cătălin Mugurel FLUTUR - primar și Mirela Elena GHEORGHIȚĂ -Director economic, pe de o parte, în calitate de Delegatar, Și

S.C. URBAN SERV S.A. codul unic de înregistrare R 10863076, cu sediul în Botoșani, str. 1

Decembrie, nr. 19, județul Botoșani, reprezentată legal de Bogdan Ciprian BUHĂIANU, având funcția de director, și Camelia ȘUȘTER - Director economic pe de alta parte, în calitate de Delegat

au încheiat prezentul contract, în temeiul Hotarârii de aprobare a atribuirii contractului de delegare nr. .............................................. adoptată de către Consiliul Local Botoșani.

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE

Secțiunea 1. Definiții și interpretare

Art.1 - (1) În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a) aria contractului - delimitează aria sau ariile de competență teritorială a delegatarului, în cadrul căreia este prestat serviciul de salubrizare care face obiectul contractului;

 • b) delegatar- autoritatea contractantă, respectiv unitatea administrative-teritorială, sau după caz, asociația de dezvoltare intercomunitară, care are calitate de parte contractantă într-un contract de delegare a serviciului/activității de utilitate publică

 • c) delegat- operatorul căruia i s-a încredințat serviciul, care are calitate de parte contractantă într-un contract de delegare a serviciului/activității de utilitate publică

 • d) forța majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă si inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei parți, care nu se datoreaza greșelii sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă;

 • e) delegarea gestiunii unui serviciu de utilități publice - acțiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori, în condițiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activități din sfera serviciilor de utilități publice a cărui/cărei răspundere o are.

 • f) licență - act emis de autoritatea de reglementare competentă, în exercitarea competențelor partajate cu autoritățile administrației publice locale, prin care se recunosc dreptul și capacitatea de a furniza/presta un serviciu/o activitate de utilitate publică în condițiile legislației aplicabile domeniului reglementat;

 • g) operator de servicii de utilități publice, denumit și operator - persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condițiile reglementărilor în vigoare, a unui serviciu de utilități publice sau a uneia sau mai multor activități din sfera serviciilor de utilități publice;

 • h) utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii

 • i) ajustarea prețurilor și tarifelor - operațiunea de corelare a nivelurilor prețurilor și tarifelor stabilite anterior, cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie, pe baza metodologiei de calcul al nivelului prețurilor și tarifelor existente, elaborată și aprobată de autoritatea de reglementare competentă;

 • j) modificarea prețurilor și tarifelor - operațiunea de corelare a nivelurilor prețurilor și tarifelor stabilite anterior, aplicabilă în situațiile în care intervin schimbări în structura costurilor care conduc la recalcularea prețurilor și tarifelor, pe baza metodologiei de calcul al structurii și nivelului prețurilor și tarifelor existente, elaborată și aprobată de autoritatea de reglementare competentă;

 • e) zi - zi calendaristică.

 • (2) Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifica în mod expres altfel.

Secțiunea 2. Anexele contractului

Art. 2 - (1) Din prezentul contract fac parte integrantă urmatoarele anexe:

Anexa 1 - Caietul de sarcini pentru serviciul de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru

activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

Anexa 2 - Valoarea tarifelor, împreună cu fișele de fundamentare pe elemente de cheltuieli aferente tarifelor, aprobate de Consiliul local;

Anexa 3 - Regulament de organizare și funcționare al serviciului public de salubrizare din municipiul Botoșani;

Anexa 4 - indicatorii de performanță pentru serviciului public de salubrizare din municipiul Botoșani (2) Anexele la prezentul contract de delegare au aceeași valoare contractuală între părți ca și dispozițiile cuprinse în contract. Împreună constituie documentele delegării prin atribuire.

CAPITOLUL II DISPOZIȚII SPECIALE

Secțiunea 1. Aria delegării contractului

Art. 3 - Aria delegarii contractului este reprezentată de anexele nr.1 și 2 la Caietul de sarcini întocmit pentru serviciul public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

Secțiunea 2. Obiectul contractului

Art. 4 - (1) Obiectul contractului este prestarea serviciului public de salubrizare, pentru următoarelor activități componente ale acestuia:

Activitatile serviciului de salubrizare ce vor fi prestate în baza contractului de delegare sunt:

 • a) Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • b) Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț;

Aceste activitati presupun următoarele operații:

 • - Măturat mecanizat

 • - Măturat manual carosabil și trotuare (exclusiv parcările cu plată )

 • - Întreținerea curățeniei pe strazi, trotuare, parcări, spații verzi aferente căilor publice, zonelor de odihnă și agrement,

 • - Spalat suprafețe carosabile și trotuare

 • - Stropit suprafețe carosabile și trotuare

 • - Răzuit la rigolă

 • - Curățat manual zăpada și gheața

 • - Curațat mecanizat zăpada

 • - Combaterea poleiului și înghețului (împrăștiat material antiderapant)

 • - Curățarea gurilor de scurgere

 • - Încărcăt și transportat zăpada

 • (2) Obiectul contractului presupune delegarea prin încredințarea sarcinilor și responsabilităților cu privire la prestarea propriu-zisă a activităților de la alin (1).

Art. 5. -Municipiul Botoșani păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și a strategiilor de dezvoltare a activităților serviciului public de salubrizare, precum și dreptul de a urmări, de a controla și de a supraveghea îndeplinirea obligațiilor privind realizarea acestor activități.

Art.6 - Condițiile de desfășurare ale activităților sus menționate sunt prezentate în Caietul de sarcini, anexă la contract.

Secțiunea 3. Durata contractului

Art. 7 - (1) Durata contractului de delegare a gestiunii este de 5 ani, începând de la data intrării în vigoare a contractului.

 • (2) Contractul intră în vigoare la data semnarii de către ambele părți.

Secțiunea 4. Drepturile delegatului

Art. 8. - Delegatul are următoarele drepturi:

 • a) de a încasa contravaloarea activităților de salubrizare prestate, corespunzător tarifelor negociate și aprobate de Consiliul Local

 • b) de a iniția modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

 • c) de a propune delegatarului ajustarea si modificarea tarifelor, conform Ordinului 109/2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • d) să aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul Local al municipiului Botoșani ;

 • e) Să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile, activitățile și serviciul de salubrizare ce fac obiectul prezentului contract de delegare;

 • f) Să rezilieze contractul în cazul în care delegatul nu-și îndeplinește sistematic, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, obligațiile de plată privind serviciul prestat;

Secțiunea 5. Drepturile delegatarului

Art. 9 - delegatarul are următoarele drepturi:

 • a) de a verifica și controla modul de realizare de către delegat a activitaților delegate;

 • b) de a solicita degatului informații periodice cu privire la nivelul si calitatea activităților de salubrizare prestate, inclusiv dreptul de a verifica documentele relevante cu privire la aceste aspecte ;

 • b) de a convoca delegatul, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficiențe apărute în executarea activităților delegate, precum și în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii;

 • d) de a refuza, motivat și justificat, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor propuse de delegat, precum și de a supune aprobării Consiliului Local Botoșani ajustările sau modificările de tarife propuse de delegat, în conformitate cu actele normative în vigoare la data aprobării acestora;

 • e) de a sancționa delegatul în cazul în care acesta nu asigură continuitatea activităților de salubrizare sau nu prestează activitațile la indicatorii de performanță la care s-a obligat prin prezentul contract, regulament și caiet de sarcini;

 • f) de a rezilia contractul și de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii serviciului, dacă constată și dovedește nerespectarea de către delegat a obligațiilor contractuale, care, deși a fost notificat în scris, nu a procedat la remedierea situației semnalate în termenul solicitat de autoritatea contractantă;

 • g) De a extinde sau restrânge numărul de străzi pe care se efectuează activitățile serviciului public de salubrizare sau de a mări ori reduce frecvența de efectuare a unor activități specifice (măturat manual / mecanic, spălat, întreținere etc), cu inștiintarea scrisă a delegatului cu cel puțin 10 zile înainte.

 • h) de a solicita delegatarului rapoarte periodice cu privire la modul de realizare a anumitor parametri pe parcursul derulării contractului.

Secțiunea 6. Obligațiile delegatului

Art. 10 - delegatul are urmatoarele obligații:

 • a) să obțină de la autoritățile competente avizele, atestatele, acordurile și autorizațiile necesare prestării activităților serviciului public de salubrizare delegate în termenii prevăzuți de legislația în vigoare;

 • b) sa dețină pe toată perioada de derulare a contractului licenta ANRSC aferentă serviciului delegat.

 • c) să respecte legislația și reglementările în vigoare aplicabile activităților de salubrizare delegate, precum și indicatorii de performanță prevăzuți în Regulamentul serviciului public de salubrizare pentru activității de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • d) să efectueze activitățile de salubrizare delegate conform prevederilor Regulamentului și a caietelor de sarcini pe activități, în condiții de calitate și eficiență;

 • e) să întocmească fișe de fundamentare pe elemente de cheltuieli pentru tarifele propuse spre aprobare în conformitate cu Ordinul nr.109/2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • f) să asigure respectarea normelor de sănatate și securitate în muncă;

 • g) să efectueze lucrările de revizii și reparații planificate la termenele stabilite în cărțile, normativele, prescripțiile și specificațiile tehnice aferente utilajelor, echipamentelor și instalațiilor exploatate;

 • h) să furnizeze delegatarului informațiile solicitate si să asigure accesul organelor de control la toate datele și documentele, inclusiv contabile, necesare verificării si evaluării modului de organizare și de funcționare a activităților de salubrizare delegate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i) să nu subdelege/subcontracteze prestarea activităților de salubrizare delegate, în tot sau în parte, altor operatori, fara informarea și aprobarea scrisa a delegatarului;

 • j) să informeze și să notifice, de îndată, delegatarul despre cauzele sau evenimentele de natură să conducă la reducerea activitații sau la imposibilitatea realizării activităților de salubrizare delegate și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuitații acestor activități;

 • k) să plătească despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpa sa;

 • l) să predea la încheierea contractului toată documentația tehnico-economică referitoare la activitățile de salubrizare gestionate;

 • m) să pună la dispoziția delegatarului orice informație, acces la bazele de date (parole de acces) furnizate de aparatele de măsurare și monitorizare a activității de salubrizare;

n) să asigure un număr suficient de angajați pentru prestarea activităților în condiții de calitate, cantitate, siguranță și continuitate;

 • o) să preia integral riscul de operare conform prevederilor caietului de sarcini.

 • p) se obligă ca pe perioada derulării contractului de delegare să respecte legislația, reglementările, precum și hotărârile consiliului local în vigoare privind protecția mediului, preluând toate responsabilitățile în acest domeniu.

 • q) să respecte obligațiile cu privire la obiectivele de investiții asumate.

Art.11-Delegatul va respecta și obligațiile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de salubrizare din municipiul Botoșani, pentru activitățile definite în obiectul contractului, anexă la prezentul contract.

Secțiunea 7. Obligațiile delegatarului

Art. 12 - Delegatarul are următoarele obligații:

 • a) să analizeze și să supună aprobării solicitarea delegatarului privind ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activitatile prestate, fundamentată de acesta din punct de vedere economico - financiar, conform actelor normative în materie, în conformitate cu Ordinul 109/2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • b) să coordoneze și să controleze prestarea activităților serviciului public de salubrizare;

 • c) să urmărească derularea activităților și să recepționeze serviciile prestate, în scopul efectuării plăților

 • d) să stabilească strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung a activităților serviciului public de salubrizare delegat;

 • e) să nu îl tulbure pe delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;

 • f) să mențina echilibrul contractual și să respecte angajamentele asumate față de delegat prin prezentul contract;

 • g) să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afara de cazurile prevazute expres de lege;

 • h) să notifice delegat apariția oricăror împrejurari de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

 • i) să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea delegatului, altele decât cele de interes public;

 • j) să achite delegatului sumele convenite prin contract, pentru prestațiile pe care aceștia le efectuează pe domeniul public și privat al delegatarului;

Secțiunea 8. Indicatori de performanță privind calitatea și cantitatea activităților de salubrizare delegate

Art.13-.(1) Cantitatea și standardele minime de calitate ale activităților serviciului public de salubrizare prestate sunt cele asumate prin Caietul de sarcini, care constituie parte integrantă din contract.

 • (2) Activitățile de salubrizare delegate se vor organiza și vor funcționa cu respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului de salubrizare din municipiul Botoșani, aprobat prin HCL nr.132/2016.

 • (3) Delegatul va respecta indicatorii de performanță prevăzuți în Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului public de salubrizare din municipiul Botoșani și în anexa 4.

Art.14- În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, delegatul trebuie să asigure: a) gestiunea activităților de salubrizare delegate conform prevederilor contractuale;

 • b) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii activităților efectuate;

 • c) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

 • d) predarea selectivă a deșeurilor colectate din acțiunile de salubrizare.

Art.15 - În conformitate, cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, Consiliul Local al municipiului Botoșani, precum și A.N.R.S.C., au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii: a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • c) calității și eficienței activităților prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți ;

 • d) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru activitățile de salubrizare delegate;

 • e) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și a normelor metodologice.

Art.16-(1) Delegatarul va transmite delegatului, în termenul solicitat de către acesta, informațiile necesare evaluarii și cuantificarii indicatorilor de performanță.

 • (2) Netransmiterea informațiilor la termen ori furnizarea de informații eronate sau incomplete atrage răspunderea contravențională delegatului.

Secțiunea 9 . Tarifele practicate și procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora

Art. 17 -(1) Tarifele practicate pentru activitățile de salubrizare care fac obiectul prezentului contract sunt cele din Anexa nr.2 la prezentul contract.

 • (2) Ajustarea/modificarea tarifelor poate fi solicitata de catre operator în conformitate cu prevederile art. 13 - 16 din Ordinul ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare și/sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților si a prevederilor documentației de atribuire ,,'larr/ele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se pot ajusta, cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor, în raport cu evoluția parametrului de ajustare, în baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli,” și a celorlalte reglementări legale în vigoare, privitoare la aceste aspect.

Ajustarea/modificarea tarifelor pentru activitățile specifice se va realiza conform prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007, după următoarea formulă:

Tn+1=Tn x IPC (t1-t2)/100,

Unde:

Tn+1 - tariful perioadei n+1 (tariful nou);

IPC (t1-t2) - Indicele prețurilor de consum pentru servicii, ramura apă-canal-salubritate, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioada curentă (luna anterioară lunii în care se face calcul sau la care se dorește actualizarea, prin raportare la data la care se calculează Tn+1) raportat la perioada de referință (luna la care a fost calculat/aplicat Tn).

Tn - tariful actual.

 • (3) Tarifele se pot ajusta/modificarea la solicitarea justificată a operatorului și numai cu aprobarea prealabilă a autoritățiii contractante, în următoarele condiții:

 • - dacă intervine o majorare a unuia sau mai multor elemente de cost din structura sumelor de disponibilitate/tarifelor cu mai mult de 5%, pe o perioada de 3 luni consecutive;

 • - modificarea cantităților cu mai mult de 20% ori modificarea condițiilor de prestare a activității, - ca urmare a adăugării unui nou element de cost în structura sumelor de disponibilitate/tarifelor; - ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă.

 • (4) Ajustarea/modificarea se realizează la solicitarea scrisă a operatorului, transmisă, de regulă, cu cel puțin 60 de zile înainte de data întrării în vigoare a ajustării/modificării.

Secțiunea 10. Modul de tarifare și încasare a contravalorii activităților prestate

Art.18 -(1) În baza verificărilor zilnice în teren a activităților prestate de către delegat, reprezentanții Municipiului Botosani întocmesc procese verbale de recepție zilnică a serviciilor.

 • (2) La finele fiecărei luni calendaristice se procedează la întocmirea unui proces verbal de recepție a serviciilor efectuate în luna respectivă (prin cumularea proceselor - verbale zilnice) proces verbal semnat de ambele părți, în baza căruia delegatul întocmește situația serviciilor și respectiv factura în vederea încasării contravalorii activităților prestate.

 • (3) Confirmarea cantităților de deșeuri stradale transportate la depozitul autorizat se va efectua în baza unui centralizator întocmit lunar de către operator cu bonurile cantităților de deșeuri stradale cântărite la depozitare și a formularului de încărcare descărcare deșeuri nepericuloase.

Sectiunea 11. Nivelul redevenței

Art. 19 Pentru acest contract nu se percepe redevență.

Sectiunea 12. Modalități de plată

Art.20 (1) Delegatarul se obligă să plătească prețul către delegat în termen de cel mult 30 de zile, numai în baza facturii fiscale însoțită de Procesul verbal de receptie, în conformitate cu prevederile art. 6), alin. 1 lit. c) din Legea nr. 72/2013 si documentelor solicitate pentru receptia serviciilor prestate, precum și a prevederilor art.42 alin (9) și (10) din Legea 51/2006 actualizată.

(2) Pentru îndeplinirea acestui contract nu se acordă avans delegatului.

Art.21 Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

 • (1) . - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

 • (2) . - Delegatarul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată delegatului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru delegat. În acest caz, delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • (3) . - Delegatarul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nicio compensație, în conditiile în care delegatul, din motive temeinice, justificate legal, nu mai poate asigura realizarea obiectului contractului. În acest caz, delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Secțiunea 13 Garanția de bună execuție

Art. 22- Nu este cazul

Secțiunea 14. Răspunderea contractuală

Art.23. (1) Delegatarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată delegatului, după punerea acestuia în întârziere, fără nici o compensație, dacă delegatul nu-și îndeplinește în mod culpabil și repetat obligațiile prevăzute la art.10 lit.d. din prezentul contract.

 • (2) Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Art. 24- Contractul va fi reziliat de drept fără alte notificări și fără intervenția instanței de judecată, prezenta clauză constituind un pact comisoriu, în următoarele situații:

 • a) Neexecutarea succesivă pe o perioada de 2 luni de zile a mai mult de 10 % din suprafața prevăzută în caietul de sarcini pentru operațiunea de măturat.

 • b) Neexecutarea pe o perioadă de 48 de ore a serviciilor de curățat și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în condiții de ninsoare abundentă.

 • c) Delegatul nu deține avizele, acordurile și autorizațiile nececesare prestării activităților delegate, ori acestea sunt retrase precum și dacă nu obține licența ANRSC sau îi este retrasă.

Secțiunea 15. Forța majoră

Art. 25 - Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea în mod necorespunzator, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

Art. 26 - Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 15 zile producerea evenimentului, precum și dovada forței majore și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Art. 27 - Dacă în termen de 30 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să îsi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fară ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art. 28 - Întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru nici una dintre părți penalizări sau alte compensații.

Secțiunea 16. Condițiile de redefinire a clauzelor contractuale

Art. 29 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si nu aduc modificari substantiale acestuia, in conditiile prevazute de lege.

Art. 30 - (1) Delegatarul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului contract cu notificarea prealabilă cu 30 de zile a delegatului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, dupa caz.

 • (2) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, delegatul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire.

 • (3) În caz de dezacord între delegatar și delegat cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanța judecatorească competentă, perioadă în care delegatul are obligația sa respecte obligațiile contractuale.

 • (4) In cazul modernizării anumitor străzi, acestea vor putea fi cuprinse la operațiunile de salubrizare în baza unui act adițional la contractul încheiat, după aprobarea lor de către Consiliul local al municipiului Botoșani.

 • (5) Frecvența efectuării activităților serviciului de salubrizare poate fi modificată de către delegatar, cu condiția anunțării delegatului, în scris, cu cel puțin 10 zile înainte.

Art. 31- Contractul poate fi modificat în cazul în care orice prevederi ale acestuia devin discordante cu reglementarile în domeniu din legislația națională sau legislația comunitară, cu menținerea echilibrului contractual.

Secțiunea 17. Condițiile de restituire a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii

Art. 32 - Bunurile proprietate publică sau privată ale municipiului Botoșani date în administrare delegatului cât și bunurile realizate în cadrul programelor de investiții ale Primăriei municipiului Botoșani din fondurile acesteia sau din alte fonduri publice în perioada derulării contractului de delegare, revin de drept delegatarului, gratuit si libere de orice sarcini, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii.

Art. 33 - Bunurile realizate de operator în conformitate cu programele de investiții impuse prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului, gratuit și libere de orice sarcini, unității administrativ - teritoriale.

Art. 34 - Bunurile proprii ale delegatului deținute la atribuirea contractului, ramân în proprietatea acestuia.

Secțiunea 18. Menținerea echilibrului contractual

Art. 35 - (1) Părțile vor urmări permanent menținerea echilibrului contractual al delegării gestiunii serviciului.

 • (2) Raporturile contractuale dintre delegatar si delegat se bazează pe principiul echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate delegatului si obligațiile care îi sunt impuse.

Secțiunea 19 Încetarea contractului de delegare

Art. 36. - Prezentul contract de delegare încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contract;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina delegatului;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către părți, prin denunțare unilaterală de către delegatar sau reziliere, în condițiile prevăzute în prezentul contract;

 • d) în caz de forță majoră, potrivit art.25 din prezentul contract;

 • e) în cazul în care delegatului i se retrage licența ANRSC, nu este obținută sau aceasta nu este prelungită dupa expirarea termenului;

 • f) în cazul în care delegatul nu deține avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării activității delegate sau cînd acestea sunt retrase.

Art.37. - Interdicția subdelegarii contractului:

1. se interzice delegatului să încheie cu terți, contracte de subdelegare având ca obiect prestarea activităților delegate sau părți din acestea.

2. cesionarea contractului de delegare de către delegat unei alte societăți nu este admisă decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății aparținând delegatului, cu aprobarea delegatarului și corelată cu respectarea condițiilor inițiale de atribuire a gestiunii.

Secțiunea 20. Litigii

Art.38 - Delegatarul și delegatul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului.

Art.39- Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, delegatarul și delegatul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

CAPITOLUL III DISPOZITII FINALE

Art. 40 -Prezentul contract de delegare are la bază următoarele acte normative de referință

 • - Ordinul nr. 109/09.07.2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Legea nr. 51/2006 a seviciilor comunitare de utilități publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • - Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Hotărârea nr. 132/2016 a Consiliului local Botoșani, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului de salubrizare din municipiul Botoșani.

Art. 41 - (1) Modificarea prezentului contract de delegare se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante, cu aprobarea Consiliului Local Botoșani.

(2) Delegatul se obligă să-și asume toate riscurile ce cad în sarcina sa din Regulamentul serviciului, precum și răspunderea asupra desfășurării activităților ce face obiectul delegării.

Art. 42 - (1) Raporturile contractuale dintre delegatar și delegat se bazează pe principiul echilibrului financiar al contractului între drepturile care îi sunt acordate delegatului și obligațiile care îi sunt impuse prin prezentul contract.

(2)Prezentul contract de delegare împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voința părților.

primirii.


(3) Orice comunicare între părți se va face în scris.

(4) Orice document scris va fi înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul


5) Comunicarea între părți se poate face prin orice mijloc scris, cu confirmare de primire.

Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare de valoare juridică egala, câte unul pentru fiecare parte contractantă.


DELEGATAR,


DELEGAT,


Primar,

Cătălin Mugurel Flutur


Bogdan Ciprian Buhăianu Director General


Mirela Gheorghiță

Director Economic


Camelia Șușter

Director Economic


Nicolae Semenescu

Director Direcția Edilitare


Iuliana Gheorghiu Consilier juridic


Bogdan Bețenchi Șef serviciu Edilitare


Dumitru Cătălin Dolachi Pelin Consilier juridic Oficiul Juridic


Constantin Pașparan

Consilier serviciul Edilitare


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Anexa la Contract


CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

CAP. 1

Obiectul caietului de sarcini

Art. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art. 4

 • (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului/activității de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț și care sunt în vigoare.

Art. 5

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate se defines după cum urmează:

 • - A.N.R.S.C. - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciiile Comunitare de Utilități Publice;

 • - H.C.L. - Hotărârea Consiliului Local;

 • - Colectare - strângerea deșeurilor în vederea transportării la o instalație de tartare;

 • - CMCDR - Centrul Municipal de Colectare Deșeuri Reciclabile nepericuloase;

 • - Deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

 • - Deșeu municipal - deșeu menajer sau alt tip de deșeu care, prin natură sau compoziție, este similar cu deșeul menajer, fracțiile colectate separate;

 • - Depozit - amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor, prin depozitare pe sol sau în subteran;

 • - Deszăpezire - activitatea de înlăturare a zăpezii de pe căile de circulație, trotuare și alte locuri stabilite;

CAP. 2

Cerințe organizatorice minimale

Art. 6

Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:

a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, menținerea în stare de curățenie a recipientelor de colectare (coșuri stradale);

 • g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • k) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • l) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • m) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

n) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

 • o) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • p) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

 • q) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

Art. 7

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de salubrizare din municipiul Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 132 din 2016, anexa nr. 3 la prezentul caiet de sarcini.

CAP. 3

Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

Art. 8

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Botoșani, precizată în anexa nr. 1 și anexa nr. 2.

Art. 9

 • a) Căile de circulație pe care se execută operația de măturare și întreținere a curățeniei sunt cuprinse în Anexa nr.1 la prezentul caiet de sarcini.

 • b) Căile de circulație pe care se execută operația de măturare și întreținere a curățeniei pe timp de noapte sunt cuprinse în Anexa nr.3 la prezentul caiet de sarcini.

Căile de circulație pe care se execută operațiile de spălare, stropire și răzuire a rigolei vor fi transmise și se vor executa la comandă fermă de autoritatea contractante.

Art.11

Cerințe generale privind măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

 • 11.1 Operatorul desfășoară activitatea de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice în condițiile legii, de pe domeniul public si privat, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Botosani, stabilită conform contractului.

Această activitate presupune realizarea următorului ciclu de operații:

 • - măturatul - manual sau mecanizat - al carosabilului, trotuarelor, piețelor, locurilor de parcare, precum și a suprafețelor anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement etc.;

 • - întreținerea curățeniei;

 • - spălatul carosabilului;

 • - stropitul carosabilului;

 • - igienizarea punctelor stradale de precolectare a deșeurilor-coșurilor stradale.

 • - alte activități ocazionale și servicii suplimentare (inclusiv răzuitul rigolelor).

 • - igienizarea suprafețelor ce pot deveni depozite necontrolate de deșeuri.

 • 11.2 Colectarea deșeurilor stradale se efectuează de pe suprafețele domeniului public si privat din Municipiul Botosani . Natura deșeurilor stradale ce trebuie colectate este:

 • - deșeurile rezultate din măturarea manuală;

 • - deșeuri rezultate din răzuitul la rigolă;

 • - deșeuri rezultate din golirea coșurilor stradale

 • - deșeuri abandonate în locuri nepermise;

 • - diferite obiecte aruncate pe stradă.

 • 11.3 Colectarea deșeurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual, întreținere, cât și din golirea coșurilor de deșeuri stradale se va realiza în saci inscripționați cu "deșeuri stradale”, purtând sigla și denumirea operatorului de salubrizare. Repartiția coșurilor stradale va fi anexă la contractul de delegare a gestiunii.

Întreaga cantitate de deșeuri rezultate în urma salubrizarii tuturor străzilor se transportă spre eliminare la un depozit indicat de către UAT Botoșani.

 • 11.4 În cazul în care pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare vor exista situații în care Nomenclatorul Stradal disponibil la nivelul autorității contractante va suferi modificări, acestea vor fi transpuse în mod corespunzător în cadrul programului de salubrizare prin acordul scris al părților.

 • 11.5 În activitatea de exploatare a coșurilor stradale, operatorul are următoarele obligații:

 • a) coșurile stradale/dispozitivele speciale vor fi corect manevrate pentru a evita orice deteriorare; b) coșurile stradale/dispozitivele speciale vor fi complet golite în timpul operațiunii de descărcare în autogunoiere/autospeciale sau saci;

 • c) la finalizarea operațiunii de descărcare, coșurile stradale/dispozitivele speciale sunt readuse în pozitia normala de exploatare.

 • d) operatoul are obligația de a asigura dotarea cosurilor/dispozitivelor speciale cu pungi de unică folosintă la comanda autortității contractante cu respectarea termenelor prevăzute de legea privind achizițiilor publice;

 • e) coșurile/dispozitivele speciale deterioate vor fi comunicate autortității contractante pentru înlocuire sau reparatii în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constatării unei deteriorări/sesizării de către utilizatori. În acest scop, operatorul va informa despre coșurile/dispozitivele respective, cu menționarea stării în care acestea se află.

 • f) toate coșurile stradale/dispozitivele speciale amplasate pe domeniul public se vor spăla cel puțin de două ori pe an calendaristic, la un interval de minimum 6 luni, dar nu în sezonul rece (dcembrie

 • - februarie) la comanda autortității contractante;

 • g) spălarea se va asigura cu utilaje specializate mobile. Apa uzată rezultată în urma spălării va fi colectată într-un rezervor acoperit si va fi transportata la o statie de tratare autorizată în vederea epurarii. Toate costurile revin operatorului și vor fi ofertate separat. Coșurile stradale/dispozitivele speciale vor fi spălate pe interior/exterior și capace fără a se aduce vreun prejudiciu asupra părților componente ale acestora.

 • h) personalul care desfășoară activitatea de colectare a deșeurilor va proceda la încărcarea în autovehicule a întregii cantități de deșeuri existente, lăsând locul curat și măturat.

 • 11.6 Modalitatea de desfășurare a activitățile specifice salubrizării stradale se va raporta la prioritățile stabilite de către autoritatea contractantă. Ori de câte ori operatorul se va confrunta cu o situație în care este împiedicat în realizarea activităților solicitate, acesta are obligația de a informa deîndată autoritatea contractantă în vederea luării măsurilor care se impun.

 • 11.7 În cazul în care pe trotuare/crosabil (pe o anumită stradă/tronson de drum) sunt efectuate lucrări edilitare pentru care se întrerupe total/parțial circulația, operatorul de salubrizare va efectua numai operația de intretinere a curățeniei pe perioada de realizarea a respectivelor lucrări.

 • 11.8 Operatorul trebuie să asigure necesarul de utilaje/instalații/echipamente/vehicule pentru pentru măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice pe care le va utiliza pentru îndeplinirea în condiții optime a activității având în vedere programul, cantitățile estimate/suprafețele de lucru aferente precum și frecvența acestor operații solicitată prin prezentul caiet de sarcini.

 • 11.9 Operatorul va prezenta în cadrul propunerii tehnice lista cel puțin a următoarelor categorii de utilaje/instalații/echipamente/vehicule pe care o va pune la dispoziția autorității contractante în vederea desfășurării activităților specifice și va indica numărul considerat necesar al acestora, stabilit în conformitate cu breviarul de calcul nr. 5-7 din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 sau normele interne (mai puțin în cazul numărului fix de utilaje, respectiv al celor pentru care nu a fost stabilită o suprfață de lucru specifică de deservire), astfel:

 • a) în vederea diminuării cantităților de pulberi în suspensie din aer, la efectuarea operației de măturat manual pe arterele de circulație cu trafic sau arterele de penetrație și legătură, parcuri, pietonale sau in alte locuri indicare de autoritatea contractanta, măturile și periile se vor înlocui cu echipamente de aspirație (aspiratoare stradale, automăturători), în termen de maxim 30 de zile.

 • b) câte o autoperie (automăturătoare) cu sistem de aspirație pentru o suprafață de 20.000 mp/oră;

 • c) câte o autoperie (automăturătoare) cu sistem de aspirație pentru salubrizarea, după caz, a spațiilor înguste (cum ar fi trotuare, alei) pentru o suprafata de 10.000 mp/oră, de dimensiuni gabaritice corespunzatoare;

 • d) o cisternă cu capacitatea necesara activitatilor de stropit, spalat si împraștierea soluției antiderapante lichide pentru o suprafață de 13.500 mp/oră;

 • e) o autogunoieră cu sarcina utila medie sau utilaj pentru colectarea deseurilor rezultate in urma maturatului manual si golirii cosurilor;

 • f) utilaje multifuncționale (măturat, periat, colectare deșeuri stradale) dotate cu sistem de aspirație, de dimensiuni agabaritice care să permită accesul pe străzi înguste - câte o bucată pentru o suprafață de 10.000 mp/oră;

 • g) utilaje speciale de spălare sub jet de presiune, adaptate conform infrastructuii existente la nivelul Municipiului Botosani;

 • h) aspiratoare de deșeuri stradale (frunze) de pe trotuare și alei - câte o bucată pentru o suprafață de 2.500 mp/oră;

 • 11.10 Toate utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele prezentate în cadrul propunerii tehnice vor fi utilizate în mod exclusiv pentru prestarea serviciului pe aria teritorială administrativă a Municipiului Botosani. Condiția de exclusivitate nu se aplică în cazul în care autoritatea contractantă și-a exprimat acceptul prealabil, în scris, asupra renunțării la acest drept prin corelare cu propriile necesități, obiective și constrângeri.

 • 11.11 Toate utilajele autopropulsate care deservesc serviciul de salubrizare stradală, cu excepția celor care deservesc activitatea de deszăpezire, se vor încadra în clasa de poluare minim EURO 5 și vor îndeplini cerințele de dotare cu un sistem GPS conectat la un sistem informatic.

 • - Operatorul va prezenta lista de utilaje folosită și dovada funcționării acestor utilaje (ITP la zi), precum și clasa de poluare a utilajelor, numai acestea fiind luate în calcul la întocmirea fișelor de fundamentare.

 • - Operatorul va prezenta lista investițiilor pentru achiziția de utilaje, care se vor încadra în cerințele caietului de sarcini.

 • 11.12 Activitatea ce urmează a fi contractată se va realiza astfel încât să se realizeze îndeplinirea următoarelor cerințe:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • c) controlul calității serviciului prestat;

 • d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea capacității de transport al deșeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat și stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • i) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

 • j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Art.12

Cerințe privind activitatea de măturatul manual

 • 12.1 Definiție: Operația de măturat manual se aplică pe carosabil, pe trotuare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agreement. Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu etc.

Această operație se tarifează la 1000 mp.

 • 12.2 Cantitatea estimată: Suprafață totală estimată care urmează să fie măturată manual (carosabil și trotuare) este de min. 8.439.425 mp/luna.

Având în vedere frecvențele solicitate pentru realizarea acestei operații, cantititatea medie lunara estimată de min. 8.439.425 mp/luna, conform anexei nr.1 și poate fi majorata/micsorata la solicitarea autoritatii contractante prin act aditional.

 • 12.3 Modalitatea de realizare a operației de măturat manual:

 • a) Măturatul manual se realizează pe toată lungimea străzii și o lățime de 2 metri de la bordură/rigolă, respectiv integral pentru trotuarele aferente (în refugiile stațiilor mijloacelor de transport în comun). Măturarea suprafețelor va fi realizată integral pentru suprafața stabilită, minimizând răspândirea prafului.

 • b) Operația se efectuează prin folosirea unor unelte individuale cum ar fi: aspiratoare, mături și perii din diferite materiale.

 • c) Perioada în care se va efectua această operație poate varia în funcție de condițiile meteorologice (în cazul precipitațiilor atmosferice, ploaie, lapoviță, căderi de zăpadă. În locul acestei operații se realizează operația de întreținere a curățeniei). Măturatul manual se poate desfășoară ziua și noaptea, indiferent de anotimp, atunci când:

 • - arterele nu sunt supuse activităților de deszăpezire (nu sunt acoperite cu zăpadă) și/sau de combatere a poleiului;

 • - deși arterele nu sunt supuse activităților de deszăpezire și/sau combatere a poleiului, carosabilul este acoperit cu un strat de zăpadă;

 • d) Intervalul orar recomandat pentru efectuarea operației de măturat manual este între orele 22.00 - 6.00, pentru arterele care au sistem de iluminat public corespunzător. Parcurile de agrement precum și străzile și aleele cuprinse în careul format de strada Primăverii, strada Viilor, strada Nicolae Iorga, strada Ion Pillat, strada Tudor Vladimirescu, strada Împarat Traian, strada Uzinei, strada Sucevei vor fi salubrizate obligatoriu pe perioada nopții, conform Anexei nr.3.

 • e) Colectarea deșeurilor rezultate din activitatea de măturat manual se realizează în saci inscripționați cu "deșeuri stradale”, purtând sigla și denumirea operatorului de salubrizare și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.

Se vor folosi saci de culoare galbenă pentru deșeuri reciclabile și deșeuri din golirea coșurilor și saci de culoare neagră pentru deșeuri inerte și amestec cu inerte.

Se interzice stocarea temporară a acestor deșeuri, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori alte asemenea.

 • f) Este obligatorie descărcarea tuturor coșurilor stradale de gunoi, și ridicarea sacilor cu deșeuri colectate de fiecare dată când pe artera respectivă se efectuează această operație de către echipaje specializate,în cel mai scurt timp de finalul schimbului de lucru în care a avut loc operația de întreținere a curățeniei. Costurile de colectare a deșeurilor stradale si transportul se includ în tariful ofertat pentru prestarea operațiunii de măturat manual.

 • g) Echipajele specializate vor utiliza autogunoiere de sarcina medie, numărul acestora trebuind să permită deservirea în timp real a întregului personal care execută operația de întreținere pe durata unui schimb. Descărcarea deșeurilor stocate în autogunoiere se va face la o instalație autorizată de eliminare a deșeurilor (CMCDR Botoșani).

 • h) Este strict interzis depozitarea deseurilor stradale in platformele de gunoi sau în alte locuri decât cele autorizate de eliminare sau indicate de autoritatea contractantă

 • 12.4 Frecvențele de realizarea a operației de măturat manual:

Frecvențele au fost stabilite pentru intervale la 1 săptămâna, conform Anexei nr 1

Art.13

Cerințe privind activitatea măturat mecanizat

 • 13.1 Definiție: Operația de măturat mecanizat se realizează cu utilaje specifice (autoperii colectoare dotate cu sistem de aspirație) și/sau cu utilaje multifuncționale cu dotate sisteme de aspirare, care acționează pe carosabil. Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, măturatul mecanizat se realizează pe suprafețe îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu etc.

Această operație se tarifează la 1000 mp.

 • 13.2 Cantitatea estimată:Suprafață totală estimată care urmează să fie măturată mecanizat este de min. 5.176.016 mp/luna.

Având în vedere frecvențele solicitate pentru realizarea acestei operații, cantititatea medie lunara estimată de min. 5.176.016 mp/luna, conform anexei nr.1 și poate fi majorata/micsorata la solicitarea autoritatii contractante prin act aditional.

 • 13.3 Modalitatea de realizare a operației de măturat mecanizat:

 • a) Măturatul mecanizat se realizează pe întreaga lungime a străzii și pe o lățime de 2 m de la bordură/rigolă măsurat spre axul drumului sau de la rigolă centrală către bordură.

 • b) Pentru evitarea formării prafului, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului/trotuarelor cu apă, doar în situațiile în care praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă, temperatura exterioară în zona măturată nu este mai mică decât cea de îngheț.

 • c) Perioada în care se va efectua această operație poate varia în funcție de condițiile meteorologice. Măturatul mecanizat se poate desfășoară ziua și noaptea, indiferent de anotimp, atunci când:

 • - arterele nu sunt supuse activităților de deszăpezire și/sau de combatere a poleiului;

 • - deși arterele nu sunt supuse activităților de deszăpezire și/sau de combatere a poleiului, carosabilul este acoperit cu un strat de zăpadă;

 • - temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

 • d) Intervalul orar recomandat pentru efectuarea operației de măturat mecanizat este între orele 22.00 - 6.00, pentru arterele care au sistem de iluminat public corespunzător. Parcurile de agrement precum și străzile și aleele cuprinse în careul format de strada Primăverii, strada Viilor, strada Nicolae Iorga, strada Ion Pillat, strada Tudor Vladimirescu, strada Împarat Traian, strada Uzinei, strada Sucevei vor fi salubrizate obligatoriu pe perioada nopții, conform Anexei nr. 3.

 • e) Utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele pentru realizarea măturatului mecanizat al carosabilului trebuie să aibă o zonă activă de măturare de min. 2 metri, să fie dotate cu cel puțin o perie cu ax vertical și o perie cu ax orizontal transversal pe direcția de înaintare, să asigure stropirea carosabilului în zona de periere și să asigure aspirarea deșeurilor stradale periate și stocarea într-un buncăr propriu Descărcarea deșeurilor stocate în automaturatori se va face la o locatie de pe raza Mun. Botosani indicata de autoritatea contractanta. Costurile de colectare a deșeurilor stradale si transportul se includ în tariful ofertat pentru prestarea operațiunii de măturat mecanizat.

 • f) Este strict interzis depozitarea deseurilor inerte stradale în platformele de gunoi sau în alte locuri decât cele autorizate de eliminare sau indicate de autoritatea contractantă

 • 13.4 Frecvențele de realizarea a operației de măturat mecanizat:

Frecvențele au fost stabilite pentru intervale la 1 săptămâna, conform anexei nr.1

Art.14

Cerințe privind activitatea de spălare a carosabilului și a trotuarelor

14.1 Definiție: Operația de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare și refugii pietonale, după terminarea operației de măturare sau, după caz, de curățare a rigolelor.

Această operație se tarifează la 1000 mp.

 • 14.2 Cantitatea estimată:Suprafață totală estimată care urmează să fie spălată este de aproximativ 210.841 mp.

NOTA:Activitatea de spalare se va executa de câte ori este necesar si numai la comanda fermă a autorității contractante.

 • 14.3 Modalitatea de realizare a operației de spălare:

 • a) Spălatul caroabilului și al trotuarelor se realizează pe toată lungimea străzii și o lățime de 2 metri de la bordură/rigolă măsurat spre axul drumului sau de la rigolă centrală către bordură, respectiv integral pentru trotuare. Spălatul carosabilului și al trotuarelor va fi realizat integral pentru întreaga suprafață stabilită, inclusiv sub masinile parcate.

b)Perioada în care se va efectua această operație poate varia în funcție de condițiile meteorologice. Spălatul carosabilului și al trotuarelor se poate desfășoară ziua și noaptea, de regulă de la 1 aprilie până la 1 octombrie, atunci când:

 • - temperatură exterioară recomandată este mai mare de 7°C;

 • - nu este posibilă formarea poleiului conform prognozei meteorologice;

 • - în anotimpul călduros indicele de confort termic nu depăseste pragul valoric de 75 de unități (în intervalul orar 13,00-17,00) comunicat de Administrația Națională de Meteorologie și Hidrologie pentru ziua respectivă;

 • - nu sunt precipitații atmosferice. În situația în care pe parcursul realizării operațiunii se manifestă asemenea situații, operația de spălat se întrerupe, operatorul având obligația de a anunța autoritatea contractantă și a de a relua operația numai după uscarea completă suprafeței de lucru;

 • c) Intervalul orar recomandat pentru efectuarea operației de spălat este între orele 22.00 - 6.00, pentru arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.

 • d) Utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele pentru realizarea spălatului carosabilului și al trotuarelor trebuie să fie dotate astfel încât să permită dispersia jetului de apă, cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali (cu excepția situațiilor în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, dar numai cu acordul prealabil al operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare) sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă, conform prevederilor aplicabile.

 • e) Pentru realizarea operației de spălare se poate utiliza și apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime sau orice altă sursă, cu aprobarea autorității contractante, în baza prezentării acesteia a îndeplinrii formalităților legate de obținerea tuturor avizelor necesare.

 • f) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie ecologice, astfel încât să nu degradeze mediul înconjurător, operatorul având obligația de a solicita acceptul autorității contractante în vederea utilizării respectivelor substanțe.

Art.15

Cerințe privind activitatea de stropit carosabil

 • 15.1 Definiție: Operația de stropit se execută pe partea carosabilă, pentru evitarea formării prafului, crearea unui climat favorabil și îmbunătățirea gradului de confort și igienă citadină.

Această operație se tarifează la 1000 mp.

 • 15.2 Cantitatea estimată: Suprafață totală estimată care urmează să fie stropită este de aproximativ 210.841 mp

NOTA:Activitatea de stropire se va executa de câte ori este necesar si numai la comanda ferma a autoritati contractante.

 • 15.3 Modalitatea de realizare a operației de stropit:

 • a) Stropitul carosabilului va fi realizat integral pentru întreaga suprafață stabilită.

 • b) Perioada în care se va efectua această operație poate varia în funcție de condițiile meteorologice. Stropitul carosabilului se poate desfășoară ziua și noaptea, de regulă de la 1 aprilie până la 1 octombrie, atunci când:

 • - temperatură exterioară recomandată este mai mare de 7°C;

 • - nu este posibilă formarea poleiului conform prognozei meteorologice;

 • - în anotimpul călduros indicele de confort termic nu depăseste pragul valoric de 75 de unități (în intervalul orar 13,00-17,00) comunicat de Administrația Națională de Meteorologie și Hidrologie pentru ziua respectivă;

 • - nu sunt incidente precipitații atmosferice. În situația în care pe parcursul realizării operației se manifestă asemenea situații, operația de stropit se întrerupe, operatorul având obligația de a anunța autoritatea contractantă și a de a relua operația numai după uscarea completă suprafeței de lucru.

 • c) În vederea planificării activității de stropit, operatorul are obligația de a se informa în perioadele călduroase asupra valorii indicelui de confort termic comunicat de către Administrația Națională de Meteorologie si Hidrologie pentru ora 12, precum și de prognoza pentru următoarele 2 zile.

 • d) Utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele pentru realizarea stropitului carosabilului și al trotuarelor se vor deplasa cu o viteză de cel mult 20km/h și trebuie să fie dotate astfel încât să permită dispersia jetului de apă.

 • f) Pentru realizarea operației de stropire se poate utiliza și apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime sau orice altă sursă, cu aprobarea autorității contractante, în baza prezentării acesteia a îndeplinrii formalităților legate de obținerea tuturor avizelor necesare.

Art.16

Cerințe privind activitatea de întreținere a curățeniei

 • 16.1 Definiție: Întreținerea curățeniei se execută în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public, și constă în următoarele operațiuni: măturat manual selectiv (unde este cazul), colectarea și îndepărtarea deșeurilor/obiectelor aruncate pe jos (carosabil și trotuar), colectare deseurilor inclusiv vegetale grosiere de pe scuaruri si spatii verzi adiacente strazilor, golirea coșurilor de gunoi stradale, îndepărtarea prin procedee manuale, mecanice sau chimice a vegetației crescute pe partea carosabilă a străzilor, pe trotuare sau în parcări, încărcarea deșeurilor în autogunoiere și transportul zilnic al acestora la depozitele autorizate.

Această operație se tarifează la 1000 mp.

 • 16.2 Cantitatea estimată: Suprafață totală estimată care urmează să fie supusă operației de întreținere este de min. 370.000 mp/zi.

Având în vedere frecvențele solicitate pentru realizarea acestei operații, cantititatea medie lunară estimată de min. 11.470.000 mp/luna, conform anexei nr.1 și poate fi majorata/micsorata la solicitarea autoritatii contractante prin act aditional.

 • 16.3 Frecvențele de realizarea a operație de întreținere a curățeniei:

Frecvențele au fost stabilite pentru intervale de 1 săptămâna, conform anexei nr.1

Art.17

Modalitatea de realizare a operației de întreținere a curățeniei:

 • a) Operația de întreținere se realizează pe întreaga suprafață de lucru unde nu a fost desfășurată operația de măturat manual.

 • b) Întreținerea curțeniei se poate desfășoară ziua și noaptea, indiferent de anotimp, pe toată durata anului, excepție făcând zilele cu intemperii (fenomene meteo extreme de tipul furtunilor, vijeliilor, viscolelor). În situația în care operația de măturat manual nu se poate realiza, operatorul va înlocui respectiva operație cu prezenta operație de întreținere. Se interzice efectuarea acestei operațiuni concomitent cu operația de măturat manual, pe același schimb și aceeași stradă/arteră.

 • c) Operația se efectuează prin folosirea unor unelte individuale cum ar fi: aspiratoare unde este posibil, mături și perii din diferite materiale.

 • d) Colectarea deșeurilor rezultate din activitatea de întreținere a curățeniei se realizează în saci inscripționați cu "deșeuri stradale”, purtând sigla și denumirea operatorului de salubrizare și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.

Se vor folosi saci de culoare galbenă pentru deșeuri reciclabile și deșeuri din golirea coșurilor și saci de culoare neagră pentru deșeuri inerte și amestec cu inerte.

Se interzice stocarea temporară a acestor deșeuri, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori alte asemenea.

 • e) Este obligatorie descărcarea tuturor coșurilor stradale de gunoi, de fiecare dată când pe artera respectivă se efectuează această operație de către echipaje specializate, anterior epuizării capacității de stocare, dar cel mai tarziu înainte de finalul schimbului de lucru în care a avut loc operația de întreținere a curățeniei. Costurile de colectare a deșeurilor stradale rezultate în urma realizării operației de întreținere a curățeniei se includ în tariful ofertat pentru prestarea acestei activități.

 • f) Echipajele specializate vor utiliza autogunoiere de sarcina medie,numărul acestora trebuind să permită deservirea în timp real a întregului personal care execută operația de întreținere pe durata unui schimb. Descărcarea deșeurilor stocate în autogunoiere se va face la o instalație autorizată de eliminare a deșeurilor.

 • g) Este strict interzis depozitarea deseurilor stradale in platformele de gunoi sau în alte locuri decât cele autorizate de eliminare sau indicate de autoritatea contractantă

Art.18

Cerințe privind activități ocazionale și servicii suplimentare (inclusiv răzuitul rigolelor)

 • 18. 1 În plus față de activitățile salubrizare stradală mai sus menționate, pot exista

inclusiv activități ocazionale și servicii suplimentare care depind parțial de anotimpuri și parțial de unele activități speciale și care se realizează, ori de câte ori este necesar, la cererea autorității contractante.

 • 18. 2 Tipurile de activități includ (fără a se limita la) acțiuni ocazionale de salubrizare cum ar fi: acțiuni de voluntariat, acțiuni de educare/conștientizare a populației, răzuitul rigolelor, salubrizare în urma unor festivaluri, concerte,etc. salubrizarea unor depozite necontrolate, etc.

Art.19

Cerințe privind activitatea de răzuire a rigolelor

 • 19.1 Definiție: Răzuitul rigolelor este operația de îndepărtare, cu ajutorul lopeților și a

periilor, a noroiulul, nisipului și prafului pe o porțiune de 0.75 m de la rigolă spre axul median al străzii/drumului sau din zonele unde a stagnat apa și s-a depus mâl și nisip.

Această operație se tarifează la 1000 mp.

Materialele rezultate din această activitate se precolecteaza în saci și/sau europubele. Evacuarea lor se face în aceeași zi în care se efectuează operația de răzuit rigole, fiind interzisă depozitarea lor pe trotuare, carosabil, spații verzi, căi de rulare etc. Este strict interzis depozitarea deseurilor stradale în platformele de gunoi sau în alte locuri decât cele autorizate de eliminare sau indicate de autoritatea contractuala

 • 19.2 Se asimileaza operatiuni de razuit rigole și operația de îndepartare a aluviunilor depuse în urma ploilor abundente, suprafața pe care se execută operația este determinată de masurători efective la fața locului.

 • 19.3 Cerințele privind măturatul/spălatul/stropitul/întreținerea curățeniei suprafețelor carosabile și a trotuarelor, ori a altor spații adiacente în urma organizării unor festivaluri, concerte, târguri, campinguri și alte situații sau locații similare, precum și colectarea deșeurilor aferente (inclusiv curățenia de primăvară, de Paște, cu ocazia zilelor orasului, de Crăciun și de Revelion) sunt aceleași ca cele indicate in prezentul Caiet de sarcini.

CAP.4

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Art. 20

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Botoșani.

Art. 21

Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini.

Art. 22

Amplasamentul spațiului de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire se află pe strada Pod de Piatră nr. 88, pe platforma betonată din incinta pieței OBOR.

Art. 23

Lista drumurilor publice ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului sunt cele din anexa nr.2 la prezentul caiet de sarcini.

Art. 24

Lista substanțelor chimice și antiderapante admisibile în aria de operare sunt prezentate în anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini.

Art. 25

Operatorul serviciului de salubrizare va asigura până la data de 01 octombrie cantitatea minimă de material antiderapant pentru 10 zile iar pentru restul zilelor va avea încheiat contract de furnizare a materialelor pentru combatere a poleiului.

Art.26

SPECIFICAȚIILE TEHNICE aferente activității de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

 • 26.1 Cerințe generale privind activitatea de curățare a zăpezii

 • a) Operatorul are obligația de a desfășura activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire și combaterea poleiului), în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Botosani. Activitățile de curățare a zăpezii și combatere a poleiului se vor efectua pe toate arterele de circulatie cuprinse în programul de deszapezire al Municipiului Botosani aprobat de autoritatea contractanta cu respectarea prevederilor legale din anexa 2 .

 • b) Operatorul serviciilor va lua toate măsurile pentru a fi gata de acțiune la o oră de la prima dispoziție de lucru și în două ore la întreaga capacitate programată.

 • c) primele acțiuni vor viza combaterea formării poleiului pe arterele în pantă, poduri, artere mari de circulație, piețe publice, stații pentru pietoni.

 • 26.2 Activitatea presupune realizarea următorului ciclu de operații:

 • - curățatul manual și mecanizat al zăpezii și/sau al gheții, inclusiv la gurile de scurgere a apei pluviale;

 • - încărcatul/descărcatul și transportul zăpezii;

 • - combaterea poleiului.

 • 26.3 Operatorul va prezenta în cadrul propunerii tehnice un program inițial pentru serviciul de deszăpezire, întocmit în conformitate cu prevederile legale și cu luarea în considerare a frecvențelor solicitate potrivit prevederilor prezentului caiet de sarcini, urmărindu-se în special măsurile concrete care vor conduce la îndeplinirea următoarelor obiective strategice referitoare la activitatea de deszăpezire pana cel tarziu la data de 30.09 a fiecarui an:

 • a) pregătire;

 • b) prevenire a înzăpezirii și măsuri efective de deszăpezire;

 • c) prevenire și combatere a poleiului.

 • 26.4 Pe parcursul execuției contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, programul de deszăpezire se întocmește și se supune aprobării pana cel tarziu la data de 30.09 a fiecarui an sau ori de câte ori este necesar. La solicitarea autorității contractante, operatorul are obligația de a modifica/actualiza acest program.

Programul de deszapezire va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

 • - centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanților și lubrifianților;

 • - centralizatorul utilajelor si mijloacelor de deszăpezire si transport necesare;

 • - lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa, inclusiv lungimea și suprafața;

 • - lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

 • - lista mijloacelor de comunicare;

 • - resursele umane implicate în desfăsurarea operațiunilor de deszăpezire;

 • - lista persoanelor responsabile, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă.

 • 26.5 Arterele de circulație și alte suprafețe estimative pe care se vor executa operațiunile de deszăpezire și combaterea poleiului sunt cele din cadrul Anexei nr. 2 la prezentul caiet de sarcini, care conține suprafețele de lucru aferente, ce trebuie cuprinse în programul de deszăpezire.

 • 26.6 Evidența activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă". Jurnalul de activitate pe timp de iarnă se semnează de reprezentantul împuternicit al autorității contractante și constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea activităților desfășurate.

 • 26.7 În cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele informații:

 • - numele și prenumele dispecerului;

 • - data și ora de începere și terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • - străzile pe care s-a acționat;

 • - activitatea prestată;

 • - forța de muncă utilizată (echipele care au acționat);

 • - materialele utilizate și cantitatea acestora;

 • - temperatura exterioară;

 • - condițiile hidrometeorologice;

 • - grosimea stratului de zăpadă conform datelor comunicate de la Administrația Națională de Meteorologie și Hidrologie;

 • - semnătura dispecerului;

 • - semnătura reprezentantului împuternicit al autorității acontractante.

 • 26.8 Pentru asigurarea funcționării fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire, activitatea acestora se va organiza pe schimburi, evidența activităților urmând să fie ținută pe schimburile respective, separat pentru acțiunea mecanizată și pentru acțiunea cu forță umană.

 • 26.9 Efectuare activității de deszăpezire a fost estimată pentru o perioadă medie cuprinsă între 10 - 30 zile calendaristice în timpul sezonului rece, în cadrul căreia se va acționa efectiv cu forță umană și/sau mecanizat, în funcție de necesități și de condițiile meteorologice.

 • 26.10 Operațiunile specifice se pot realiza atât ziua cât și noaptea, iar perioada în care se vor efectua operațiunile specifice activității de deszăpezire și/sau durata efectivă pentru acțiunea cu forța umană/mecanizată pot varia în funcție de intensitatea precipitațiilor, precum și luând în considerare necesitatea de menținere în stare practicabilă a tuturor arterelor de circulație și, după caz, a tuturor căilor de acces adiacente.

 • 26.11 Operațiile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul cursurilor de apă, refugiilor pietonale și stațiilor de transport în comun.

 • 26.12 Prevenirea și combaterea poleiului se poate realiza utilizând materiale antiderapante și, după caz, fondanți chimici în amestecuri omogene, cu respectarea prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015. Împrăștierea acestora trebuie să se realizeze cât mai uniform pe suprafața părții carosabile. Operatorul serviciului are obligația de a asigura în permanență stocul de material antiderapant, precum și carburantul necesar care să îi permită intervenția pe o durată de minim 10 zile în regim de lucru 24h/24 și 7 zile / 7.

 • 26.13 Autoritatea contractantă va stabili și va comunica operatorului locațiile de depozitare și/sau de descărcare a zăpezii/gheții rezultate în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat. De asemenea, zăpada/gheața rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de către operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Se interzice depozitarea zăpezii/gheții pe trotuare, în intersecții, peluze, pe spații verzi sau virane.

 • 26.14 Încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii/gheții trebuie să se realizeze, de regulă, în maximum 24 ore de la terminarea activității de deszăpezire. Autoritatea contractantă poate stabili și alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc., de regulă nu mai mult de 72 de ore. Transportul, depozitarea și descărcarea zăpezii/gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire, în situația în care condițiile meteorologice permit acest lucru.

 • 26.15 În vederea planificării activității de deszăpezire, operatorul are obligația de a se informa zilnic asupra prognozei pe următoarele 3 zile comunicată de către Administrația Națională de Meteorologie si Hidrologie. În funcție de prognoza meteorologică primită, se va activa consemnul la domiciliu pentru cei care vor deservi utilajele iar operatorul va acționa preventiv la preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.Operatorul va avea un contract ferm cu ANMH pe toata durata contractului

 • 26.16 În situația în care baza de lucru operațională a operatorului nu deține capacitatea corespunzătoare de a asigura operațiunile specifice activității de deszăpezire (garare utilaje/instalații/echipamente/vehicule, depozitare materiale antiderapante, etc.), se acceptă prezentarea în cadrul propunerii tehnice a 1-2 locații suplimentare care vor fi utilizate drept baze de deszăpezire. Baza/bazele respective, inclusiv resursele umane, utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele specifice și materialele aferente vor trebui să fie pregătite pentru desfășurarea operațiunilor specifice activității de deszăpezire începând cu data de 01 octombrie a fiecărui an.

 • 26.17 Operatorul va prezenta în cadrul propunerii tehnice lista cel puțin a următoarelor categorii de utilaje/instalații/echipamente/vehicule pe care le va pune la dispoziția autorității contractante în vederea desfășurării activităților specifice și va indica numărul considerat necesar al acestora, stabilit în conformitate cu breviarul de calcul nr. 8 din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 sau norme interne (mai puțin în cazul numărului fix de utilaje, pentru care nu au fost stabilite suprafețele deservite):

 • a) câte o autospecială cu plug pentru o suprafață de 30.000 mp/oră;

 • b) câte o autospecială cu echipamente pentru împrăștiat material antiderapant solid, cu capacitatea de transport material antiderapant de 5 mc pentru o suprafața de 20.000 mp/oră;

 • c) utilaje multifuncționale care să permită accesul pe străzi înguste (plug, material antiderapant) - câte o bucată pentru o suprafata de 8.500 mp/oră;

 • d) freze pentru trotuare - câte o bucată pentru o suprafață de 5.000 mp/oră;

 • e) câte o autocisternă pentru împraștierea soluției antiderapante lichide pentru o suprafață de minim 25.000 mp/oră (pentru activitatea de combatere a poleiului);

 • f) minim o freză de zapadă pentru arterele mărginașe ale orasului;

 • g) câte o autospecială cu plug pentru alei și spații înguste și trotuare pentru o suprafață de 5.000 mp/oră;

 • h) câte o autospecială pentru împrăștierea materialului antiderapant solid pentru alei și spații înguste, pentru o suprafață de 8.500 mp;

 • 26.18 Toate utilajele/intalațiile/echipamentele/vehiculele prezentate în cadrul propunerii tehnice vor fi utilizate în mod exclusiv pentru prestarea serviciului pe aria teritorială administrativă a Municipiului Botosani, mai puțin frezele și instalațiile speciale de îndepărtat/eliminat zăpada. Condiția de exclusivitate nu se aplică în cazul în care autoritatea contractantă și-a exprimat acceptul prealabil, în scris, asupra renunțării la acest drept prin corelare cu propriile necesități, obiective și constrângeri.

 • 26.19 Pentru activitatea de deszăpezire investițiile în utilaje vor trebui să corespundă clasei de poluare minim EURO 5 și vor îndeplini cerințele de dotare cu un sistem GPS conectat la un sistem informatic.

 • - Operatorul va prezenta lista de utilaje folosită și dovada funcționării acestor utilaje (ITP la zi), precum și clasa de poluare a utilajelor, numai acestea fiind luate în calcul la întocmirea fișelor de fundamentare.

 • - Operatorul va prezenta lista investițiilor pentru achiziția de utilaje, care se vor încadra în cerințele caietului de sarcini.

 • 27. Prestarea activității de curățare a zăpezii se va realiza astfel încât să se realizeze îndeplinirea următoarelor cerințe:

 • - continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • - corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele autorității contractante sau, după caz, a celorlalte categorii de utilizatori;

 • - controlul calității serviciului prestat;

 • - respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • - ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • - respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;

 • - prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • - asigurarea capacității de intervenție (forță umană, utilaje/instalații/echipamente/ vehicule, material antiderapant) pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • - reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

 • - îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • - asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Art.28

Cerințe privind activitatea de curățat manual zăpada

 • 28.1 Definiție: Operația de curățat manual a zăpezii constă în strângerea zăpezii în grămezi, în zonele care nu se pretează ca dimensiuni și acces intervenției mecanizate (trotuare, borduri, guri de scurgere, treceri de pietoni, stațiile transport public), fără stânjenirea circulației auto, pietonale și/sau utilitățile de pe domeniului public.

Această operație se tarifează la 1000 mp.

 • 28.2 Cantitatea estimată: Întrucât frecvențele și cantitățile aferente acestui tip de serviciu sunt dependente de condițiile meteorologice, cantitatea medie anuală pentru efectuarea acestei operațiuni a fost estimată prin raportare la o perioadă medie de acțiune estimată de min. 10 zile/an și max 30 zile/an, în cadrul căreia vor acționa muncitori, cu o durată efectivă de acțiune de 8 ore-om/zi, conform Anexei nr. 2 la prezentul caiet de sarcini.

 • 28.3 Modalitatea de realizare a operației de curățat manual al zăpezii:

 • a) Curățarea manuală a zăpezii/gheții se efectuează prin folosirea unor unelte

individuale (cum ar fi lopeți, razuri, alte unelte specifice), prin îndepărtare/strângere în grămezi la distanțe de cca. 10-15 m, spargere sau tăiere, fără să fie afectată starea carosabilului și a trotuarelor. În cazul deteriorării acestora, costurile pentru refacere vor fi suportate de către operator.

 • b) În cadrul acestei operații se va asigura degajarea gurilor de scurgere, astfel încât apa rezultată în urma topirii zăpezii să poată să se scurgă în sistemul de canalizare.

Art.29

Cerințe privind activitatea de curățat mecanizat zăpada (pluguit) și prevenirea/combaterea poleiului

 • 29.1 Definiție:

  a) Curățatul mecanizat al zăpezii constă în periatul mecanic, pluguitul și/sau frezatul zăpezii. Această operație se tarifează la 1000 mp.

  b) Prevenirea și combaterea poleiului se va realiza în scopul măririi coeficientului de aderență a autovehiculelor față de drum, prin împrăștierea mecanizată pe suprafața carosabilă a materialelor antierapante/substanțelor specifice.

Această operație se tarifează la 1000 mp.

 • 29.2 Cantitatea estimată: Întrucât frecvențele și cantitățile aferente acestui tip de serviciu sunt dependente de condițiile meteorologice, cantitatea medie anuală pentru efectuarea acestor operațiuni a fost estimată prin raportare la o perioadă medie de acțiune estimată de min. 10 zile/an și max 30 zile/an, în cadrul căreia vor acționa utilaje/instalații/ echipamente/vehicule.

 • 29.3 Modalitatea de realizare a operațiunilor:

 • a) Aceste operațiuni se efectuează cu utilaje/instalații/echipamente/vehicule care:

 • - sunt dotatate pentru a realiza numai operațiunile corespunzătoare fiecărei categorii de utilaje în parte solicitate la prezentul caiet de sarcini, caz în care numărul total de utilaje rezultă din cumularea numărului stabilit pentru fiecare categorie în parte; sau care

 • - sunt dotate în mod corespunzător pentru realizarea simultană a mai multor operațiuni (utilaje multifuncționale), caz în care numărul total de utilaje rezultă din cumularea celui mai mare număr de utilaje aferent fiecăreia dintre aceste categorii, la care se adaugă numărul de utilaje stabilit pentru celelalte categorii.

 • b) În sensul celor de mai sus, se acceptă, spre exemplu, ca autocisternele pentru

împrăștierea soluției antiderapante lichide să fie utilizate și pentru operația realizată de autospeciala cu plug, în măsura în care autocisternele respective sunt dotate în mod corespunzător cu plug.

 • c) În mod similar, autospecialele cu echipamente pentru împrăștiat material antiderapant solid pot să fie utilizate și pentru operația realizată de autospeciala cu plug, în măsura în care autospecialele pentru împrăștiat material antiderapant solid sunt dotate în mod corespunzător cu plug.

 • d) Se acceptă ca autospecialele pentru împrăștierea materialului antiderapant solid pentru alei și spații înguste să fie utilizate pentru operația realizată de utilajele multifuncționale care permit accesul pe străzi înguste, în măsura în care autospecialele respective sunt dotate în mod corespunzător cu plug.

 • e) Totodată, în cazuri precum cele mai sus menționate (utilaje multifuncționale), costul operațiunii de pluguit cumulat cu operația de împrăștiat material antiderapant se va regăsi în tarif separat, iar în situația în care autoritatea contractantă solicită ca un asemenea utilaj:

 • - să efectueze numai operația de pluguit, decontarea se va realiza la tariful pentru aceasta operație.

 • - să se efectueze numai operația de prevenire/combatere a poleiului (fără pluguit simultan), decontarea se va realiza la tariful cotat pentru această operație.

 • f) Operațiunile de curățarea zăpezii, prevezire/combatere polei se execută conform programului anual de deszăpezire.

Art.30

Cerințe privind activitatea de curățat mecanizat zăpada:

30. 1 În funcție de lățimea totală liberă a unui sens de circulație utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele pot acționa singure sau în baterii formate, de regulă, din 2-5 utilaje care se deplasează unul după altul, primul aflându-se la axul drumului.

 • 30. 2 Pluguitul se aplică pe străzi unde grosimea stratului de zăpadă depășește în general 5 cm, însă nu se aplică pe străzile unde există denivelări semnificative care fac imposibilă/ineficientă desfășurarea acetei operații.

 • 30. 3 Toate utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele utilizate pentru realizarea acestei operațiuni vor fi dotate cu pluguri care să permită mișcarea lamei atât în plan orizontal cât și vertical (mai puțin autospecialele cu plug destinate aleilor/spațiilor înguste/trotuarelor, pentru care cerința este valabilă doar în ceea ce privește planul vertical).

Art.31

Cerințe privind activitatea de prevenire și combatere a poleiului:

 • 31.1 Prevenirea/combaterea poleiului se realizează cu utilaje speciale pentru împrăștierea mecanizată a materialelor antiderapante/fondanților chimici în amestecuri omogene, fiind vizate în special pantele/rampele, podurile/pasajele rutiere, intersecțiile și arterele de circulație principale, stațiile mijloacelor de transport în comun, căile de acces la obiectivele de interes public/social, piețele, precum și cele situate în apropierea cursurilor de apă, lacuri.

 • 31.2 Împrăștierea substanțelor de combatere a poleiului se declanseaza în maxim 2 ore de la avertizarea meteorologică, de regulă în ordinea anterior menționată și continuând dacă este posibil până la acoperirea tuturor străzilor de pe raza Municipiului Botosani.

 • 31.3 În funcție de temperatura mediului ambiental, materialele antiderapante/ substanțele specifice care se vor utiliza sunt NaCl umectat cu un fondant de deszăpezire și/sau clorură de calciu lichidă/solidă. Utilizarea clorurii de sodiu în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. În cazul unor temperaturi mai scăzute se utilizează clorura de calciu. Materialele antiderapante și inhibitorii ce vor fi folosiți vor fi achiziționate/ achiziționați în baza unei comenzi ferme efectuate până la data demarării procedurii de achiziție, de către operator.

 • 31.4 Materialele antiderapante/substanțele specifice utilizate nu trebuie să afecteze îmbrăcămintea asfaltică (nu vor produce degradări) și nu vor afecta mediul înconjurător, scop în care operatorul va prezenta în cadrul propunerii tehnice certificatele de conformitate care atestă utilizarea respectivelor materiale antiderapante/substanțe specifice în vederea prevenirii/combaterii poleiului. În cazul care, pe parcursul execuției contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se constată că materialele/substanțele utilizate nu asigură îndeplinirea acestei cerințe, costurile pentru readucerea sistemului rutier la starea inițială vor fi suportate de către operator.

 • 31.5 Operatorul are obligația de a solicita acceptul autorității contractante în vederea utilizării respectivelor materiale antiderapante/substanțe.

Art.32

Cerințe privind activitatea de transport a zăpezii

 • 32.1 Definiție:Activitatea de transport a zăpezii/gheții include ansamblul operațiunilor de încărcare, transport, descărcare/depozitare a acesteia prin utilizarea mijloacelor mecanizate specifice, inclusiv îndepărtatul/eliminării acesteia.

Această operație se tarifează la mc.

 • 32.2 Cantitatea estimată: Întrucât frecvențele și cantitățile aferente acestui tip de serviciu sunt dependente de condițiile meteorologice, cantitatea medie anuală pentru efectuarea acestor operații a fost estimată prin raportare la datele istorice din ultimii trei ani în cadrul cărora s-au realizat asemenea operațiuni, rezultând în medie o cantitate de zăpadă evacuată de min. 18.000 mc/sezon rece și max. 50.000 mc/sezon rece.

 • 33 Modalitatea de realizare a operațiunii de evacuare a zăpezii:

 • a) Evacuarea zăpezii/gheții se realizează cu utilaje/instalații/echipamente/ vehicule adecvate, până la asigurarea condițiilor optime de circulație rutieră și pietonală.

 • b) În funcție de lățimea totală liberă a unui sens de circulație acestea pot acționa în formație de 2-4 utilaje (dintre care minim 1 încărcător și restul autobasculante), la care se va adăuga forța de muncă necesară (muncitorii care sprijină realizarea operațiunii), care se va deconta separat (potrivit tarifului stabilit pentru operația de curățare manuală a zăpezii).

 • c) Costul operațiunii de încărcare (aferent încărcătorului frontal) se consideră inclus în tarifele cotate pentru evacuarea zăpezii.

 • d) După semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, operatorul are responsabilitatea de a solicita autorității contractante să indice/pună la dispoziția amplasamente pentru depozitarea zăpezii.

Operatorul are obligația de curățare a gurilor de scurgere a apei de pe platforma betonată și curățarea deșeurilor rezultate în urma topirii zăpezii. La sfârșitul sezonului rece operatorul va efectua curațarea generală a platformei.

 • e) Transportul și depozitarea/eliminarea zăpezii/gheții formată pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire, la comanda primăriei, în măsura în care condițiile meteorologice permit acest lucru și se finalizează, de regulă, într-un interval de timp de 24 ore de la terminarea activității de desăpezire/încetarea fenomenelor meteorologice.

CAP. 5

ALTE CERINȚE PE CARE OPERATORUL TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ

Art. 34

Derularea campaniilor de informare și conștientizare a utilizatorilor

34.1 În vederea asigurării calității serviciului de salubrizarea la nivelul calitativ solicitat prin prezentul caiet de sarcini, operatorul are obligția să organizeze pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare campanii anuale de informare și promovare.

 • 34.2 Scopul acestor campanii este:

 • - creșterea responsabilității utilizatorilor serviciilor de salubrizare în raport cu problematica gestionării deșeurilor strdale, în ceea ce privește modul/acces și de utilizare a serviciilor specifice de salubrizare, obligațiile legale privind evacuarea anumitor tipuri de deșeuri, avantajele colectării separate și consecințele legale în în cazul nerespectării acestor obligații și/sau în ceea ce privește depozitarea neconformă deșeurilor (sancțiuni aplicabile);

 • - cerințele asociate cu modul de prestare a serviciului ;

 • - orarul de desfășurare a serviciilor;

 • - procedurile aplicabile în cazul solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor, inclusiv mijloacele de comunicare folosite în acest scop precum și, în mod obligatoriu, numărul de telefon al dispeceratului operatorului unde pot fi formulate demersurile de tipul celor antemenționate.

 • 34.3 Obiectivele campaniilor de informare, conștientizare și educare a populației sunt:

 • - promovarea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile și explicarea în detaliu a modului de utilizare a acestuia în vederea creșterii responsabilizării utilizatorilor;

 • - informarea utilizatorilor cu privire la cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separat și modul de gestionare a acestora, în vederea asigurării transparenței funcționării sistemului;

 • - informarea utilizatorilor cu privire la cantitățile de deșeuri din fluxurile speciale colectate separat și modul de gestionare a acestora, în vederea asigurării transparenței funcționării sistemului;

 • - conștientizarea utilizatorilor asupra obligațiilor acestora (stabilite prin legislație în vigoare la nivel național, dar și prin cea adoptată la nivel local), precum și consecințele negative ale gestionării neconforme a deșeurilor (cum ar fi colectarea în amestec, abandonarea deșeurilor în spații neamenajate);

 • - alte obiective specifice stabilite de comun acord cu autoritatea contractantă în funcție de nivelul de interes prezentat de un anumit aspect al serviciului de salubrizare, la un moment dat.

 • 34.4 Campaniile de informare și conștientizare realizate pe parcursul derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare vor ține seama de natura mesajului, structura campaniei, cunoașterea pieții și a contextului, definirea clară a scopului și conținutului comunicării, feedback-ul, evaluarea, cunoașterea și înțelegerea corectă a mediului comunicațional aferent protecției mediului înconjurător.

 • 34.5 În funcție de mesajul specific/subiectul de interes al fiecărei campanii, operatorul va recurge la mijolacele adecvate pentru a asigura impactul maxim prin informarea unui număr cât mai mare de generatori de deșeuri. Promovarea și informarea utilizatorilor se pot realiza direct, prin comunicare directă și distribuiera de pliante informative, afișe, fluturași, broșuri, bannere și, după caz, prin mijloacele uzuale de mass media (radio, TV, presa locală) și/sau în mediul online.

 • 34.6 Toate materialele publicitare realizate în cadrul acestor campanii vor respecta cerințele privind identitatea vizuală a operatorului și autorității contractante stabilite de comun acord.

 • 34.7 Campaniile de informare și conștientizare specifice se vor realiza cu respectarea cerințelor stabilite pentru fiecare tip de serviciu în parte și vor avea o durată, de regulă de minim 7 zile fiecare, fiind urmate de acțiunile de colectare vizate prin respectiva campanie.

 • 34.8 Campaniile cu caracter general vor avea un caracter continuu pe parcursul unui an calendaristic, trebuind să aibă o durată de minim 7 zile/trimestru, iar în mediul on-line vor asigura un input informațional constant utilizatorilor prin intermediul unui sit/pagini web special creată în acest scop.

 • 34.9 În vederea asigurării input-ului informațional constant către toți utilizatorii în mediul on-line, operatorul va asigura implicarea unei persoane specializate în web-design, în a cărei răspundere va intra adaptarea în mod optim a mesajelor/conceptului creativ al strategie de comunicare și promovare prin intermediul campaniilor de informare și conștientizare a utilizatorilor la mediul on-line. Situl/pagina web va curpinde cel puțin următoarele secțiuni/sub-secțiuni: graficul de salubrizare si frecventa, principalele reguli privind utilizarea sistemului de colectare separată, galerie foto, comunicate de presă, noutăți în domeniu, alte categorii de informații ce sunt considerate a fi relevante.

Vor fi transmise către autoritatea contractantă 2 propuneri de structură și layout ale sitului/paginii web. Autoritatea contractantă va alege una dintre acestea sau va putea cere solicita o combinație a elementelor grafice/conținutului prezentat. Operatorul va avea obligația de a prelua/integra toate observațiile primite de la autoritatea contractantă, în scopul aprobării structurii și layout-ului finale.

 • 34.10 Popularea sitului/paginii web cu conținutul necesar pentru a avea un sit complet funcțional, în conformitate cu structura și layout-ul realizat potrivit celor arătate mai sus intră în răspunderea prestatorului însă se va realiza numai după obținerea acceptului prealabil din partea autorității contractante și cu precizarea că aceasta își rezervă dreptul să solicite orice modificări privind propunerea de concept și de creație realizate de către operator. Pe întreaga durată a contractului de delegare a gestiunii, situl/pagina web va fi actualizată de către operator cu imagini, materiale de presă, noutăți, datele concrete referitoare la organizarea campaniilor de informare și conștientizare ori a altor activități similare, etc..

 • 34.11O peratorul garantează autorității contractante asupra împrejurării că toate componentele conceptului grafic propus sunt originale și nu încalcă orice drepturi civile sau de autor ale unei/unor alte persoane fizice și/sau juridice, ori alte drepturi privind operele din care respectivele componente pot face parte și/sau drepturi asupra unor mărci înregistrate.

 • 34.12 În scopul îndeplinirii cerințelor de mai sus, operatorul va prezenta în cadrul propunerii tehnice o strategie de comunicare care să răspundă nevoilor mai sus menționate și care să includă toate campaniile menționate.

Propunerea de strategie de comunicare va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

 • - conceptul creativ al strategiei de comunicare și promovare prin intermediul campaniilor de informare și conștientizare a utilizatorilor;

 • - modalitățile/instrumentele de evaluare și monitorizare a rezultatelor campaniilor de informare;

 • - alte elemente considerate a fi relevante de către operator pentru atingerea obiectivelor campaniei.

Combinația instrumentelor și canalelor de comunicare propuse prin strategie este la latitudinea operatorului, cu respectarea principiilor coerenței și eficienței. Autoritatea contractantă va avea dreptul să ceară modificări ale strategiei de comunicare înainte de începerea implementării acesteia și va putea solicita adaptarea/optimizarea conținutului acesteia pe parcursul derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în funcție de rezultatele obținute, de schimbările de context și de evoluția în timp a obiectivelor specifice stabilite de comun acord cu autoritatea contractantă.

 • 34.13 În sensul celor de mai sus, intră în obligația operatorului asigurarea creației, planificării, producție materiale publicitare, crearea conținutului sitului/paginii web, organizarea și coordonarea campaniilor de informare și conțtientizare aferente.

 • 34.14 Operatorul va cesiona în mod exclusiv autorității contractante toate drepturile sale patrimoniale de autor privind orice materiale publicitare realizate în cadrul acestei activități (orice documente, structură, layout, concept grafic, conținut, etc.), în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

 • 34.15 Astfel, dreptul de proprietate intelectuală și de utilizare asupra materialelor realizate de către prestator revine în mod exclusiv autorității contractante.

 • 34.16 În acest sens, operatorul va trebui să facă dovada că dispune de cel puțin un expert web-design sau contract cu o firmă de specialitate și un Expert comunicare/promovare sau contract cu o firmă de specialitate care vor presta activități necesare implementării campaniei/strategiei de cmunicare

Art.35

Acorduri cu terți operatori economici aflate în sarcina operatorului serviciului de salubrizare

 • 35.1 Operatorul va prezenta în perioada de mobilizare cel puțin următoarele acorduri de principiu încheiate cu terți operatorii economici în a căror responsabilitate va intra prestarea serviciilor specifice în favoarea acestuia dintâi în vederea îndeplinirii întocmai și la timp a obiectului contractului de delegare a gestiunii servicului de salubrizare:

 • - operatorul depozitului conform de deșeuri care va prelua deșeurile spre eliminare - deșeuri reziduale, deșeuri stradale, care nu pot fi valorificate;

 • - operatorul stației de sortare care va prelua deșeurile reciclabile colectate separat;

 • - autoritățile competente și/sau, după caz, serviciului de alimentare cu apă, în vederea alimentării autocisternelor care realizează spălatul și stropitul străzilor;

 • - operatorul serviciului de canalizare în vederea evacurării, respectiv preluării apelor uzate rezultate de la spălarea recipientelor;

 • 35.2 În situația în care se propun alte operații de tratare a deșeurilor față de cele menționate în caietul de sarcini, trebuie prezentat acordul încheiat cu operatorul instalației autorizate în care se vor realiza respectivele operații. În situația în care operatorul presteză activități de natura celor mai sus menționate prin resurse proprii, se vor prezenta doar documentele de autorizare potrivit indicațiilor de mai jos.

 • 35.3 În termen de 90 de zile de la semnarea contractului, se vor prezenta și autorizațiile (inclusiv de mediu)/avizele/licențele valabile pentru toți operatorii economici (inclusiv pentru operator, în situația în care acesta prestează asemenea activități prin resurse proprii) care vor presta servicii de natura celor mai sus menționate, documente din cadrul cărora trebuie să rezultă că acesta/aceștia sunt atorizați potrivit prevederilor legale în vigoare pentru prestarea activităților pentru care se prezintă respectivele acorduri.

 • 35.4 Sunt acceptate orice modalități de tratare/valorificare a deșeurilor colectate în vederea atingerii tuturor țintelor, atâta timp cât acestea sunt prevăzute/permise de legislația în vigoare iar instalațiile în care se realizează operațiile de tratare/eliminare/valorificare a deșeurilor dețin toate autorizațiile/licențele prevăzute de legislația în vigoare pentru funcționarea/exploatarea lor.

Art.36

Indicatori de performanță privind prestarea serviciului de salubrizare

 • 36.1 Indicatorii de performanță sunt cei stabiliți în Regulamentul serviciului de salubrizare, conform legii, care este anexa la contract împreună cu penalitățile aplicabile operatorului serviciului și sancțiunile contravenționale aplicabile pentru utilizatorii serviciului de salubrizare.

 • 36.2 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

 • - gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • - colectarea separată a deșeurilor stradale pe două categorii: deșeuri inerte provenite din măturat stradal și răzuit la rigolă și deșeuri în amestec provenite din coșurile de gunoi stradale ;

 • - înregistrarea corectă și conformă cu realitatea a tuturor activităților în vederea măsurării cantitative a prestațiilor, facturării și încasării contravalorii acesora;

 • - înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor, precum și a informațiilor privind modul de soluționare a acestora.

 • 36.3 Autoritatea contractantă va aplica penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și de calitate la care s-a angajat potrivit prevederilor prezentului caiet de saricini, ori în situația în care acesta nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului. Perceperea penalităților contractuale nu exclude pretinderea și aplicarea daunelor compensatorii/interese/cominatorii în cazul în care operatorul se face vinovat în mod culpabil și repetat de încălcarea prevederilor contractuale.

 • 36.4 În conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritatea contractantă, Primăria Municipiului Botosani precum și autoritățile administrației publice centrale (inclusiv) au acces neîngrădit la datele/documentele/informațiile necesare în vederea verificării/monitorizării/ controlului:

 • - modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

 • - modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • - calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;

 • - modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemului public de salubrizare încredințat prin contractul de delegare a gestiunii acestuia;

 • - modului de formare, stabilire și aplicare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare;

 • - modului de respectare parametrilor solicitați prin prescripțiile tehnice și prin legislația în viogare.

Art.37

Tarifele aplicate pentru activitățile serviciului de salubrizare

 • 37.1 Tarifele ofertate de operator trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

 • - asigurarea prestării serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate prin prezentul caiet de sarcini și regulamentul de organizare și funcționare a serviciului în scopul atingerii indicatorilor de performanță stabiliți;

 • - realizarea unui raport calitate-cost cât mai eficient pentru autoritatea contractantă și, respectiv, pentru utilizatorii serviciului, pe toată durata contratului de delegare a gestiunii;

 • - asigurarea funcționării eficiente a serviciului de salubrizare, precum și a integrității bunurilor conexe acestuia aparținând domeniului public și privat al autorității contractante care sunt sau pot fi afectate de modul de prestare al serviciului, precum și asigurarea protecției mediului.

 • 37.2 Tarifele pentru realizarea serviciului de salubrizare se vor calcula și fundamenta în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 109/2007 al A.N.R.S.C., scop în care operatorul va prezenta în cadrul

ofertei justificările aferente.

Art.38

Ajustarea tarifelor

 • 38.1 Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice se va realiza conform prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 art.13 alin (1), după următoarea formulă:

Tn+1=Tn x IPC (t1-t2)/100,

Unde:

Tn+1 - tariful perioadei n+1 (tariful nou);

IPC (t1-t2) - Indicele prețurilor de consum pentru servicii, ramura apă-canal-salubritate, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioada curentă (luna anterioară lunii în care se face calcul sau la care se dorește actualizarea, prin raportare la data la care se calculează Tn+1) raportat la perioada de referință (luna la care a fost calculat/aplicat Tn).

Tn - tariful actual.

 • 38.2 Tarifele se pot ajusta la solicitarea justificată a operatorului, nu mai devreme de primul an de la data semnării contractului de delegare a gestiuni și numai cu aprobarea prealabilă a autoritățiii contractante, în următoarele condiții:

 • - dacă intervine o majorare a unuia sau mai multor elemente de cost din structura sumelor de disponibilitate/tarifelor cu mai mult de 5%, pe o perioada de 3 luni consecutive;

 • - modificarea cantităților cu mai mult de 20% ori modificarea condițiilor de prestare a activității,

 • - ca urmare a adăugării unui nou element de cost în structura sumelor de disponibilitate /tarifelor;

 • - ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă.

 • 38.3 Ajustarea se realizează la solicitarea scrisă a operatorului, transmisă conform legii.

Art.39

Facturarea și decontarea serviciilor

 • 39.1 Toate activitățile aferente serviciului de salubrizare, se facturează către autoritatea contractantă, cu respectarea unităților de măsură indicate și prin raportare la cantitățile real executate, precum și prin aplicarea tarifelor cotate în cadrul propunerii financiare.

 • 39.2 Confirmarea prestațiilor aferente serviciului de salubrizare se va realiza zilnic de către reprezentanții autorității contractante pe baza următoarelor date/documente/ informații:

 • - fișele rezultate în urma controalelor efectuate împreună cu un reprezentant al operatorului de salubrizare, din prezentul caiet de sarcini, care vor conține cel puțin informații referitoare la durata de acțiune a forței mecanizate și a forței de lucru umane, volumul/cantitatea de servicii real executată, pe tipurile de operațiuni/activități, arterele pe care s-a acționat și schimburile în care au fost desfășurate respectivele operațiuni;

 • - rapoartele GPS ale utilajelor folosite pentru realizarea operațiilor, precum și cu datele disponibile în cadrul sistemului informatic, de îndată ce acesta va fi pus în producție spre utilizare;

 • - după caz, bonurile, în cadrul cărora se menționează cantitatea de deșeuri colectată

 • - fișele zilnice de confirmare întocmite de către operator și supuse avizării autorității contractante, care vor centraliza informațiile mai sus menționate.

 • 39.3 Documentele mai sus menționate se întocmesc cel puțin în două exemplare, unul pentru autoritatea contractantă și celălalt pentru operatorul de salubrizare.

 • 39.4 Totodată, operatorul va prezenta autorității contractante, un raport de activitate lunar conținând volumele de lucrări efectuate (centralizarea fișelor zilnice). Acest rapoart se aprobă de către autoritatea contractantă, operatorul putând proceda la facturarea serviciilor aferente în baza acestora.

 • 39.5 În cazul în care autoritatea contractantă are observații cu privire la conținutul documentelor mai sus menționate, operatorul are obligația de a verifica și după caz va prelua în mod corespunzător respectivele observații/de a rectifica conținutul acestora, urmând să procedeze la emiterea facturii numai după aprobarea în mod corespunzător a rapoartelor de către reprezentanții acesteia dar nu mai târziu de data de 05 a lunii pentru luna precedentă.

Art.40

Perioada de mobilizare

 • 40.1 Perioada de mobilizare reprezintă perioada dintre data semnării contractului de prestare a serviciului de salubrizare și data începerii efective a prestării/furnizării serviciilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini. Perioada de mobilizare este de cel mult 30 de zile calendaristice.

 • 40.2 Pe durata perioadei de mobilizare, operatorul are obligația desfășurarii cel puțin a următoarelor activități:

 • - atragerea/angajarea personalului de execuție necesar la un nivel de ocupare de cel puțin 90% în măsura în care acesta nu este disponibil la data semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, cu precizarea că pozițiile aferente personalului cheie de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului vor trebui ocupate în totalitate;

 • - procurarea (cumpărare, închiriere, leasing, comodat etc.) a utilajelor/ instalațiilor/echipamentelor/vehiculelor necesare (pentru toate categoriile de servicii/operațiuni/activități) în măsura în care acestea nu sunt disponibile la data semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

 • - amenajarea bazei/bazelor de lucru operaționale, inclusiv a zonelor pentru stocarea materialelor antiderapante si combatere polei, precum și autorizarea activităților în conformitate cu cerințele legale (inclusiv în cazul punctelor de lucru suplimentare);

 • - includerea noii arii de operare în sistemul de management de asigurarea calității și a protecției mediului și, după caz, adaptarea procedurilor operaționale și de lucru în acest sens;

 • - stabilirea traseelor împreună cu autorității contractante;

 • - stabilirea, împreună cu autoritatea contractantă a formatului standard a tuturor documentelor care vor fi utilizate în scopuri de raportare/monitorizare/control a activității desfășurate;

 • - informarea operatorilor economici care gestionează instalațiile de tratare și eliminare a deșeurilor și alți operatori posibil interesați asupra specificul operațiunilor/activităților care vor fi desfășurate în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

 • - realizarea oricăror alte activități conexe stabilite prin prezentul caiet de sarcini referitoare la perioada de mobilizare, cum ar fi cele referitoare la prezentarea autorității contractante.

 • 40.3 Obținerea licenței/acordului eliberat de către autoritățile competente prin care operatorului i se acordă permisiunea furnizării/prestării serviciului de salubrizare pe raza teritorială a Municipiului Botosani, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului.

Notă:

 • - Conform Ordinului ANRSC 111/2007, utilajele destinate activităților de colectare și de transport al deșeurilor stradale vor fi altele decât cele utilizate la activitatea de precolectare, colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale, dacă se efectuează acest serviciu. Orice înlocuire se va face cu acordul scris al autorității contractante iar utilajele înlocuitoare vor respecta cerințele caietului de sarcini.

 • - Prezentul Caiet de Sarcini a fost întocmit Conform Ordinului ANRSC 111/2007, a legislației specific în vigoare, a Rapoartelor de audit a Camerei de Conturi și a cerințelor specific municipiului Botoșani.

CAP. 7

ANEXE

 • 7. 1 Anexa nr 1 - Program de salubrizare a căilor publice din municipiul Botoșani (suprafețe și frecvențe)

 • 7.2 Anexa nr 2 - Listă cu arterele de circulație ce vor fi deszăpezite și împrăștiat materiale antiderapante

 • 7.3 Anexa nr 3 - Program de salubrizare a căilor publice din municipiul Botoșani (suprafețe și frecvențe)

ce se va desfășura în intervalul orar 22 - 6

 • 7.4 . Anexele fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu

Tel/Fax: 0231.511.712/0231.531.595

site: www.primariabt.ro e-mail: primaria@primariabt.

DIRECTIA EDILITARE

SERVICIUL EDILITARE

Nr.         din     2020

ANEXA nr. 1 la Caietul de Sarcini al CONTRACTULUI                          /2020

PROGRAM DE SALUBRIZARE A CĂILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BOTOȘANI pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice

valabil cu data semnării contractului (suprafețe /frecvența)

Nr. crt.

Denumire cale de acces

lungime stradă ml

întreținere mp

Măturat manual carosabil   mp.

Măturat manual trotuare mp.

maturat mecanizat carosabil (2m) mp

Luni       |

|        Marți        |

Miercuri

'6 ~5

|       Vineri        |

|    Sâmbătă    |

|    Duminică    |

Frecvența

Valoare/ săptămână lei fără TVA

0

1

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

1 Mai

430

420

0

300

1.160

L

Mi

2

114,526

2

1 Decembrie

814

7.550

2.200

7.119

0

M

J

D

3

1.045,969

3

A.S. Pușkin

1409

810

0

6.328

5.636

L

J

S

3

1.383,699

4

A.T. Laurian

415

2.910

0

0

0

L

J

S

3

118,553

5

Aleea Alba Iulia

371

700

1.484

620

0

M

V

D

3

198,129

6

Aleea Amurgului

360

140

1.286

390

0

L

J

S

3

141,117

7

Aleea Azurului

165

120

660

247

0

L

J

S

3

78,065

8

Aleea Carmen Sylva

563

180

2.295

608

0

M

V

2

203,255

9

Aleea Călugăreni

528

296

1.693

230

0

M

V

D

3

168,069

10

Aleea Constantin lordăchescu

350

400

0

800

1.371

L

Mi

V

3

288,624

11

Aleea C-tin. Gane + Aleea Tiberiu Crudu

965

880

3.870

740

0

M

J

S

3

409,298

Nr. crt.

Denumire cale de acces

lungime stradă ml

întreținere mp

Măturat manual carosabil   mp.

Măturat manual trotuare mp.

maturat mecanizat carosabil (2m) mp

Luni       |

|        Marți        |

Miercuri

'o

|       Vineri        |

|    Sâmbătă    |

|    Duminică    |

Frecvența

Valoare/ săptămână lei fără TVA

0

1

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

12

Aleea Curcubeului

340

1.000

1.020

624

0

L

Mi

V

3

172,859

13

Aleea Elie Radu

360

220

1.347

624

0

L

J

S

3

167,725

14

Aleea FN Piața Viilor

450

800

1.800

350

0

L

Mi

V

S

4

235,599

15

Aleea G-ral Ghe. Avramescu

1250

340

4.840

2.400

0

M

J

S

3

596,711

16

Aleea Grivița

472

210

1.880

1.300

0

Mi

V

D

3

263,840

17

Aleea Liceului

318

130

1.100

570

0

M

J

S

3

139,692

18

Aleea M. Kogălniceanu

450

150

1.237

525

0

M

J

S

3

148,135

19

Aleea Maxim Gorki

680

200

2.204

310

0

L

J

S

3

212,077

20

Aleea Nucului

405

250

1.620

729

0

M

J

S

3

199,438

21

Aleea P. Tineretului

484

500

1.400

300

0

L

J

S

3

158,004

22

Aleea Prieteniei

370

420

1.480

702

0

L

Mi

S

3

192,836

23

Aleea Scipione Bădescu

666

500

0

2.600

1.660

M

J

D

3

351,731

24

Aleea Sf. Gheorghe

346

300

0

200

1.700

M

J

S

3

157,415

25

Aleea Slt. I. Elefterescu

233

400

810

350

0

L

Mi

V

3

109,784

26

Aleea Școlii + Aleea T. Callimachi

958

500

3.832

644

0

M

V

2

323,028

27

Aleea Theodor Boyan

165

100

592

0

0

L

Mi

S

3

52,310

28

Aleea Unirii

730

250

2.241

729

0

M

J

S

3

250,037

29

Aleea Zorilor

270

120

1.080

833

0

L

Mi

S

3

158,311

30

Alexandru cel Bun

724

320

0

1.540

2.950

L

Mi

S

3

540,188

31

Alexandru Donici

293

1.600

760

1.688

1.172

M

J

S

3

477,912

32

Aluniș

1656

6.350

0

0

0

V

D

2

258,699

33

ANL Bucovina

800

500

420

800

3.200

M

V

D

3

373,480

34

ANL Cișmea

500

1.700

4.350

1.900

0

L

Mi

S

3

572,922

35

Aprodu Purice

188

1.530

210

230

1.266

L

Mi

V

3

210,982

36

Armeană

1152

210

0

1.282

4.608

M

V

D

3

626,036

37

Armoniei

280

140

0

1.138

1.120

L

Mi

S

3

330,770

38

B-dul G. Enescu

964

1.710

1.360

8.470

7.712

L

M

J

S

D

5

2.890,073

39

B-dul M. Eminescu

4419

6.620

3.880

18.600

17676

L

Mi

J

S

D

5

6.517,697

40

Bucovina

1498

2.900

620

3.300

5.600

L

Mi

V

3

1.198,918

Nr. crt.

Denumire cale de acces

lungime stradă ml

întreținere mp

Măturat manual carosabil   mp.

Măturat manual trotuare mp.

maturat mecanizat carosabil (2m) mp

Luni       |

|        Marți        |

Miercuri

'o

|       Vineri        |

|    Sâmbătă    |

|    Duminică    |

Frecvența

Valoare/ săptămână lei fără TVA

0

1

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

41

Calea Națională (tr. Lebăda - Gară)

7080

74.200

8.700

28.800

36.000

L

M

J

V

D

5

13.117,504

42

Calea Națională (tr. Cătămărăști - Gară)

3540

42.500

6.800

35.602

18.400

M

Mi

J

S

D

5

14.367,192

43

Călugăreni

561

3.400

0

1.700

2.204

L

Mi

V

3

847,130

44

Cișmea

970

450

600

1.950

5.900

L

Mi

V

3

607,389

45

Codrului

531

140

0

1.300

2.124

M

J

S

3

311,488

46

Colonel Tomoroveanu

330

3.700

1.320

1.080

0

L

Mi

V

3

343,115

47

Constantin Draxini

400

320

0

600

1.200

L

Mi

V

3

203,320

48

Cornișa

330

140

0

660

1.320

M

V

D

3

268,786

49

Crinilor

513

5.590

0

0

0

L

V

2

227,737

50

Cuza Vodă

1209

10.400

1.502

3.907

4.836

L

M

Mi

J

V

S

D

7

2.057,258

51

Dimitrie Bolintineanu

301

1.250

0

0

0

L

Mi

2

50,925

52

Dimitrie Negreanu

340

120

0

600

1.364

M

J

S

3

273,734

53

Dimitrie Rallet

395

120

0

1.125

1.580

L

Mi

S

3

377,247

54

Doboșari

2090

2.270

0

3.825

8.360

L

Mi

V

3

1.402,605

55

Dragoș Vodă

914

810

300

3.021

3.658

M

J

D

3

925,524

56

Dreptății

392

320

0

844

1.477

L

Mi

V

D

4

233,388

57

Elena Rareș

285

1.000

1.140

950

0

M

J

S

3

208,240

58

Eternității

748

110

420

130

2.100

M

J

S

D

4

252,368

59

Gării

112

1.920

0

300

896

L

Mi

V

D

4

298,616

60

George Coșbuc

299

230

0

450

1.192

L

Mi

V

3

236,755

61

Ghe. Filipescu

306

210

3.144

344

0

L

Mi

S

3

291,746

62

Grivița

457

920

224

920

1.820

L

Mi

J

V

D

5

802,646

63

Hatman Arbore

768

100

0

400

2.200

L

Mi

V

3

207,165

64

I. Simionesu

276

216

0

340

793

M

J

D

3

139,669

65

I.C.Brătianu

1240

16.700

870

4.980

4.960

L

J

S

3

2.001,926

66

I.L.Caragiale

525

3.100

0

0

0

Mi

V

D

3

126,294

67

Independenței

598

800

910

1.775

2.392

Mi

J

S

3

612,486

68

Ion Creangă

1219

2.600

0

2.637

4.800

M

J

S

3

662,210

69

Ion Pillat

1373

1.040

300

1.680

5.492

L

M

J

S

D

5

957,520

Nr. crt.

Denumire cale de acces

lungime stradă ml

întreținere mp

Măturat manual carosabil   mp.

Măturat manual trotuare mp.

maturat mecanizat carosabil (2m) mp

Luni       |

|        Marți        |

Miercuri

'o

|       Vineri        |

|    Sâmbătă    |

|    Duminică    |

Frecvența

Valoare/ săptămână lei fără TVA

0

1

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

70

luliu Maniu

1802

130

0

1.950

3.033

Mi

V

D

3

493,075

71

luliu Maniu tr. P.Rareș - final

598

9.600

0

0

0

L

V

2

391,104

72

Aleea Împarat Traian

205

50

315

135

0

L

J

S

3

38,306

73

Împarat Traian

2747

7.000

650

7.494

21.976

M

J

S

3

3.147,654

74

M. Eminescu

246

100

0

600

984

L

Mi

S

3

153,039

75

M. Kogălniceanu

1444

2.510

670

5.793

5.476

M

J

S

3

1.449,211

76

Maior Ignat

460

3.200

0

940

2.943

L

Mi

V

D

4

565,729

77

Manolesti Deal (Pacea - limita linia CFR)

1255

2.300

1250

1740

5.020

Mi

V

2

744,174

78

Maramureș

688

600

2752

688

0

M

S

2

256,672

79

Marchian

580

900

0

2.262

2.320

L

M

Mi

J

V

S

D

7

1.393,133

80

Maxim Gorki

297

1.700

1.188

475

0

L

J

V

D

4

225,481

81

Miorița

212

100

0

590

848

L

Mi

V

3

203,117

82

Mitropolit Iosif Gheorghian

150

120

560

0

0

L

Mi

V

3

50,518

83

N. Grigorescu

400

1.450

0

2.154

1.600

L

Mi

V

3

590,577

84

N. Iorga

913

1.330

630

3.413

3.652

M

J

D

3

849,019

85

N.N. Răutu

120

160

0

350

340

L

Mi

V

3

111,988

86

Nicolae Vieru

280

170

0

340

850

L

Mi

V

3

104,917

87

Nucilor

191

160

0

230

764

Mi

S

2

78,891

88

Octav Băncilă

739

6.480

2.960

1.380

0

M

J

D

3

613,561

89

Octav Onicesu

1552

9.000

920

7.760

6.208

L

Mi

V

S

4

2.161,154

90

P. Tineretului - strada + căi acces Centru de zi

673

2.070

2.200

2.010

2.660

M

J

D

3

628,627

91

Pacea tr. M.Kogălniceanu - Sucevei

1656

3.200

0

1.920

8.000

L

S

D

3

1.206,467

92

Pacea tr. Sucevei - final (ocolitor)

2484

3.000

0

0

8.560

M

J

S

3

1.431,690

93

Pajiștei

580

2.150

0

0

0

M

S

2

87,591

94

Parc APM + alee + parcare

4.954

0

2.046

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

465,637

95

Parc Curcubeului

14.100

0

3.200

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

987,042

96

Parc Filatelie

1.000

0

680

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

128,419

97

Parc Gen. Ghe. Avramescu

1.750

0

870

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

183,473

98

Parc Junior

1.780

0

950

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

195,010

Nr. crt.

Denumire cale de acces

lungime stradă ml

întreținere mp

Măturat manual carosabil   mp.

Măturat manual trotuare mp.

maturat mecanizat carosabil (2m) mp

Luni       |

|        Marți        |

Miercuri

'o

|       Vineri        |

|    Sâmbătă    |

|    Duminică    |

Frecvența

Valoare/ săptămână lei fără TVA

0

1

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

99

Parc Liceul Pedagogic

2.276

0

0

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

92,724

100

Parc M. Eminescu

56.000

0

15.000

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

4.215,540

101

Parc Primărie

2.760

0

1.640

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

323,904

102

Parc Sucevei

4.600

0

2.500

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

509,754

103

Parc Tineretului

13.800

0

4.600

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

1.155,336

104

Parcare 1001 Articole - căi de acces + spații verzi

1.300

2.850

0

0

M

V

D

3

285,180

105

Parcare spate Casa Cărții - căi de acces + spații verzi

3.150

3.150

0

0

L

Mi

S

3

384,993

106

Parcare spate fost Comaliment - căi de acces + spații verzi

2.500

2.500

0

0

M

J

D

3

305,550

107

Parcare spate Tribunal

250

2.650

0

0

L

J

D

3

226,107

108

Peco

1520

400

0

350

1.400

M

S

2

177,299

109

Peneș Curcanul

743

4.092

0

1.200

2.972

M

J

2

565,336

110

Petru Rareș

1934

9.139

0

6.700

7.736

M

J

S

3

1.898,930

111

Piata 1 Decembrie

218

2.300

0

2.300

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

390,264

112

Piața Revoluției

255

11.200

400

7.800

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

1.516,340

113

Pietonal Transilvaniei

360

7.480

0

6.615

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

1.157,673

114

Pod de Piatră

1600

710

420

3.520

6.400

M

J

S

3

1.025,720

115

Popa Șapcă

1269

200

640

266

5.076

M

J

S

3

746,941

116

Popăuti

1525

210

0

500

2.600

Mi

S

2

212,621

117

Poșta Veche

231

80

980

120

0

L

Mi

V

3

92,534

118

Poștei

358

1.100

1.432

1.154

0

L

M

J

V

D

5

320,102

119

Prieteniei

350

642

1.097

1.100

1.400

L

Mi

S

3

359,055

120

Primăverii

1442

8.780

0

5.790

5.956

L

Mi

V

D

4

2.722,347

121

Progresului

450

120

0

350

1.800

M

J

S

3

231,422

122

Războieni

460

620

1.840

1.400

0

L

J

S

3

285,138

123

Rozelor

157

100

0

240

628

M

J

2

100,322

124

Sarmizegetusa

187

100

0

360

748

M

V

D

3

131,861

125

Săvenilor

2145

2.244

3.400

7.722

8.580

L

Mi

V

3

1.815,842

Nr. crt.

Denumire cale de acces

lungime stradă ml

întreținere mp

Măturat manual carosabil   mp.

Măturat manual trotuare mp.

maturat mecanizat carosabil (2m) mp

Luni       |

|        Marți        |

Miercuri

'o

|       Vineri        |

|    Sâmbătă    |

|    Duminică    |

Frecvența

Valoare/ săptămână lei fără TVA

0

1

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

126

Scuar Piața Viilor

200

2.568

1.460

0

0

L

Mi

J

S

D

5

263,235

127

Sucevei

1851

90.100

1.820

2.846

7.280

M

J

S

3

5.166,003

128

Ștefan cel Mare

730

280

850

2.190

2.920

L

Mi

V

D

4

815,595

129

Ștefan Luchian

691

420

2.764

2.213

0

M

V

D

3

416,131

130

T. Vladimirescu (tr. Grivița - I.C. Brătianu)

1300

8.100

0

7.636

4.800

L

J

S

3

1.766,987

131

T. Vladimirescu (tr. Grivița - Împ. Traian)

450

900

400

600

1.800

L

J

S

3

282,231

132

Teatrului

223

2.600

892

1.248

0

M

J

D

3

276,622

133

Trandafirilor

443

200

0

1.496

1.772

Mi

V

S

3

323,392

134

Transilvaniei

280

3.412

0

346

1.120

L

Mi

S

3

262,783

135

Tulbureni

1640

2.300

0

0

6.560

M

J

S

3

784,205

136

Unirii

890

20.100

0

16.660

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

2.967,014

137

Uzinei

215

2.000

0

800

860

M

V

D

3

320,060

138

Vasile Lupu

540

1.320

0

840

2.160

M

J

S

3

340,892

139

Vâlcele

600

116

0

263

1.234

M

J

S

3

123,382

140

Vâlcele tr. Împarat Traian - final

484

12.200

0

0

0

M

J

S

3

497,028

141

Vânătorilor

203

280

612

812

M

V

D

3

206,123

142

Vârnav

820

500

3.280

1.660

0

L

Mi

V

D

4

483,459

143

Victoriei

1050

3.290

0

5.100

4.200

M

V

D

3

1.609,334

144

Viilor

400

260

600

1.480

1.600

L

Mi

V

3

464,950

145

Vornic Boldur

78

800

0

180

760

Mi

S

2

72,964

146

Teren joacă - Aleea Unirii, spate biserica Sf. D-tru, AP - 1

482

L

V

2

147

Teren joacă - Aleea Primăverii nr.1, lateral bloc / spate Turn Onicescu), AP - 7

427

L

V

2

148

Teren joacă - Str. Ștefan Luchian, spate Șc. 4, AP - 8

378

L

V

2

149

Teren joacă - Sucevei nr. 7, AP - 12

235

L

V

2

150

Teren joacă - Pt Teilor 1-spate Premier, AP -15,22

528

L

V

2

Nr. crt.

Denumire cale de acces

lungime stradă ml

întreținere mp

Măturat manual carosabil   mp.

Măturat manual trotuare mp.

maturat mecanizat carosabil (2m) mp

Luni       |

|        Marți        |

Miercuri

'o

|       Vineri        |

|    Sâmbătă    |

|    Duminică    |

Frecvența

Valoare/ săptămână lei fără TVA

0

1

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

151

Teren joacă - Aleea Nucului 5 ( Al Scurta 1),

AP - 23

156

L

V

2

152

Teren joacă - Al. Cinema-spate Biserica de lemn (și Dermer)- Primăverii, AP - 26

121

L

V

2

153

Teren joacă - Aleea T. Callimachi, nr. 9, sc. A (spate bloc), AP - 29

397

L

V

2

154

Teren joacă - Aleea T. Crudu nr. 3, AP - 30

159

L

V

2

155

Teren joacă - Aleea Zorilor nr. 12, AP - 35

289

L

V

2

156

Teren joacă - C. Națională 35 , spate bloc( intrare din str. Progresului), AP - 47

141

L

V

2

157

Teren joacă - Calea Națională nr. 57 (Admn.

Taberelor), AP - 52

130

L

V

2

158

Teren joacă - Str, Ghe Filipescu nr. 3-5, AP -71

191

L

V

2

159

Teren joacă - Ștefan Luchian nr.4, AP - 4

360

L

V

2

160

Teren joacă - str. Prieteniei nr. 4, AP - 9

128

L

V

2

161

Teren joacă - Piața Viilor

231

L

V

2

162

Teren joacă - str. Col. Tomoroveanu, visa vis de Castel Apă, AP - 11

125

L

V

2

163

Teren joacă - Șt. Luchian nr. 18 , AP - 14

243

L

V

2

164

Teren joacă - Aleea Parcului nr. 10, sc. B față bloc ( vis-a vis PT), AP - 18

187

L

V

2

165

Teren joacă - Aleea Arcului nr. 4, sc. B (spate platformă de pe O. Băncilă), AP - 21

307

L

V

2

166

Teren joacă - Aleea Scurta 2, sc. B, AP - 23

256

L

V

2

Nr. crt.

Denumire cale de acces

lungime stradă ml

întreținere mp

Măturat manual carosabil   mp.

Măturat manual trotuare mp.

maturat mecanizat carosabil (2m) mp

Luni       |

|        Marți        |

Miercuri

'o

|       Vineri        |

|    Sâmbătă    |

|    Duminică    |

Frecvența

Valoare/ săptămână lei fără TVA

0

1

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

167

Teren joacă - Aleea Curcubeului-spate șc. 16,

AP - 27

212

L

V

2

168

Teren joacă - Alee C. Gane nr. 14, sc.A, AP -33

126

L

V

2

169

Teren joacă - Alee C. Gane nr. 6, AP - 33

521

L

V

2

170

Teren joacă - Aleea Școlii -față Șoala Gen. nr.

6, AP - 34

388

L

V

2

171

Teren joacă - Str.-Aprodu Purice-spate UTIL, AP - 36

178

L

V

2

172

Teren joacă - Aleea Pacea nr. 2, sc. F, AP - 40

360

L

V

2

173

Teren joacă - Str. A. Adamiu (locuințe sociale)

160

L

V

2

174

Teren joacă - Î. Traian nr.28, scA spate bloc, AP - 43

121

L

V

2

175

Teren joacă - Calea Națională 12 (fost cămin Mecanex), AP - 47

99

L

V

2

176

Teren joacă - A. Adamiu - cămine Locativa, AP - 47

214

L

V

2

177

Teren joacă - Str. Bucovina nr. 16 sc b,

AP - 49

128

L

V

2

178

Teren joacă - B-dul G. Enescu nr. 9, sc. B față bloc AP - 50

468

L

V

2

179

Teren joacă - Aleea Viilor 5, sc. B, AP - 57

194

L

V

2

180

Teren joacă - Calea Națională 8 lângă platformă AP - 49

95

L

V

2

181

Teren joacă - Str. Armeană nr. 4-spate bloc, AP - 65

84

L

V

2

182

Teren joacă - Str. Ghe Filipescu nr. 13, sc. A,,

AP - 72

105

L

V

2

Nr. crt.

Denumire cale de acces

lungime stradă ml

întreținere mp

Măturat manual carosabil   mp.

Măturat manual trotuare mp.

maturat mecanizat carosabil (2m) mp

Luni       |

|        Marți        |

Miercuri

'o

|       Vineri        |

|    Sâmbătă    |

|    Duminică    |

Frecvența

Valoare/ săptămână lei fără TVA

0

1

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

183

Teren joacă - ANL Bucovina

317

L

V

2

184

Teren joacă - ANL Cișmea

600

L

V

2

185

Teren joacă - Parc Curcubeului *

0

186

Teren joacă - Parc Sucevei *

0

187

Teren joacă - Parc Tineretului *

0

TOTAL

597.856

127.321

337.407

330.307

587

122.074,9992

Pentru terenurile de joacă marcate cu * suprafețele sunt incluse în suprafațele parcurilor din care fac parte și vor fi salubrizate odată cu parcul cu aceeași frecvență

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARE, Nicolae SEMENESCU

ȘEF SERVICIU, Bogdan BEȚENCHI


RESPONSABIL,

Constantin PAȘPARAN


Aprobat Viceprimar,

Cosmin Ionuț Andrei


DIRECTIA EDILITARE

SERVICIUL EDILITARE

Nr.       din      2020

ANEXA nr. 2 la Caietul de Sarcini al CONTRACTULUI                      /2020

LISTĂ CU SUPRAFEȚELE PE CARE TRABUIE CURĂȚATĂ ZĂPADA ȘI TIPURILE DE MATERIALE ANTIDERAPANTE CE VOR FI FOLOSITE pentru menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Nr. crt.

Denumire cale de acces

Suprafață trotuare pentru curățat zăpada (mp)

Suprafață străzi pentru curățat zăpada (mp)

lungime stradă ml

Suprafață trotuare mp. -Clorură de sodiu

Suprafață trotuare mp. - Clorură de calciu

Suprafață străzi mp. - Clorură de sodiu

Suprafață străzi mp. - Clorură de calciu

0

i

2

3

4

5

1

1 Decembrie

814

7.119

2.200

2

1 Mai

430

300

1.160

3

A.S. Pușkin

1409

6.328

14.924

4

A.T. Laurian

415

0

1.100

5

Adrian Adamiu

320

0

1.920

6

Aleea Alba Iulia

371

620

2.560

7

Aleea Albina

770

0

3.300

8

Aleea Amurgului

360

390

1.086

9

Aleea Artur Enășescu

616

0

2.424

10

Aleea Azurului

165

247

990

11

Aleea Bucovina

190

315

135

12

Aleea Carmen Sylva

563

608

2.295

13

Aleea Călugăreni

528

230

2.515

14

Aleea Căpitan Romano

190

0

495

15

Aleea Cinema

255

0

961

16

Aleea Constantin lordăchescu

350

800

2.400

17

Aleea Crizantemelor

565

0

3.399

18

Aleea C-tin. Gane + Aleea Tiberiu Crudu

965

740

17.251

19

Aleea Curcubeului

340

624

2.200

20

Aleea Decebal

233

0

1.185

21

Aleea Dimitrie Brândză

220

0

444

22

Aleea Dochia

345

0

1.684

23

Aleea Dumbrăvița

188

0

753

24

Aleea Elie Radu

360

624

1.347

25

Aleea FN Piața Viilor

450

350

1.800

26

Aleea George Enescu

280

0

630

27

Aleea G-ral Ghe. Avramescu

1250

2.400

4.840

28

Aleea Grigore Ghica

450

0

2.265

29

Aleea Grivița

472

1.300

2.405

30

Aleea Ilie Ciolac

586

0

2.646

31

Aleea Împarat T raian

205

135

315

32

Aleea Liceului

318

570

3.756

33

Aleea Luizoaia

701

0

2.104

34

Aleea M. Kogălniceanu

450

525

1.238

35

Aleea Maxim Gorki

680

0

310

2.412

2412

36

Aleea Nouă

458

0

2.240

37

Aleea Nucului

405

729

2.241

38

Aleea P. Tineretului

484

300

1.400

39

Aleea Pacea

415

0

1.140

40

Aleea Pajiștei

580

0

1.416

41

Aleea Parcului

640

0

3.456

42

Aleea Prieteniei

370

702

1.999

43

Aleea Rapsodiei

414

0

1.946

44

Aleea Scipione Bădescu

666

2.600

1.660

45

Aleea Sf. Gheorghe

346

200

1.700

46

Aleea Slt. I. Elefterescu

233

350

840

47

Aleea Școlii + Aleea T. Callimachi

958

644

14.798

48

Aleea Theodor Boyan

165

0

4.766

49

Aleea Unirii

730

0

729

0

2241

50

Aleea Viilor

300

0

1.860

51

Aleea Zorilor

270

833

7.690

52

Alexandru cel Bun

724

1.540

5.180

53

Alexandru Donici

293

1.688

3.825

54

Alexandru Graur

170

0

690

55

Aluniș

1656

0

9.936

56

Anastasie Bașotă

510

0

3.570

57

Andrei Mureșan

159

0

1.552

58

ANL Bucovina

800

800

3.620

59

ANL Cișmea

500

1.900

5.850

60

Aprodu Purice

188

230

3.100

61

Armeană

1152

1.282

7.680

62

Armoniei

280

1.138

2.925

63

Barbu Lăzăreanu

430

0

2.175

64

B-dul G. Enescu

964

0

8470

18.828

65

B-dul M. Eminescu

4419

18.600

40.830

66

Bradului

295

0

6.725

67

Bucovina

1498

3.300

12.778

68

Busuiocului

255

0

765

69

Calea Națională (tr. Alfa Land - Gară)

7080

0

28800

78.156

70

Calea Națională (tr. Cătămărăști - Gară)

3540

0

35602

114.657

71

Carpați

115

0

550

72

Cașin

493

0

3.056

73

Călugăreni

561

1.700

8.082

74

Cărămidari

271

0

990

75

Cernavodă

584

0

3.707

76

Cireșoaia

155

0

1.552

77

Cișmea

970

1.950

6.500

78

Codrului

531

1.300

2.600

79

Colonel Tomoroveanu

330

1.080

2.520

80

Constantin Draxini

400

600

1.800

81

Cornișa

330

660

3.540

82

Crinilor

513

0

5.590

83

Cronicar Neculce

108

0

744

84

Cuza Vodă

1209

0

3907

8.691

85

Dimitrie Bolintineanu

301

0

2.472

86

Dimitrie Cantemir

200

0

865

87

Dimitrie Negreanu

340

600

2.760

88

Dimitrie Rallet

395

1.125

4.695

89

Doboșari

2090

3.825

24.900

90

Dragoș Vodă

914

3.021

7.300

91

Dreptății

392

844

1.477

92

Drumul Tătarilor

2198

0

12.560

93

Elena Rareș

285

2.630

450

94

Eternității

748

130

1.520

95

Furtunii

210

0

1.680

96

Gării

112

300

4.108

97

George Coșbuc

299

450

2.400

98

Ghe. Filipescu

306

344

3.144

99

Grăniceri

802

0

6.203

100

Grigore Antipa

746

0

5.851

101

Grigore Ureche

190

0

1.140

102

Grivița

457

0

920

7.424

103

Hatman Arbore

768

400

1.200

104

Humăriei

278

0

4.830

105

I. Simionesu

276

340

1.190

106

I.C.Brătianu

1240

4.980

12.490

107

I.L.Caragiale

525

0

5.118

108

Independenței

598

1.775

5.705

109

Intrare Iași (Rond AflaLand - Lebăda)

1900

5.700

19.700

110

Intrare Suceava (Rond Sucevei - Rond Dedeman) si zona picnic

1150

3.400

11.000

111

Ion Creangă

1219

2.637

7.446

112

Ion Pillat

1373

0

1680

7.734

113

Iuliu Maniu

2400

1.950

4.550

114

Izvoarelor

1050

0

5.249

115

Împarat Traian

2747

7.494

31.163

116

Lalelelor

302

0

2.422

117

M. Eminescu

246

600

1.300

118

M. Kogălniceanu

1444

5.793

12.059

119

Maior Ignat

460

940

5.887

120

Manolesti Deal (Pacea - limita linia CFR)

1255

1740

9.080

121

Maramureș

688

0

688

0

6300

122

Marchian

580

0

2262

8.504

123

Maxim Gorki

297

475

2.100

124

Mărăști

353

0

2.363

125

Militari

217

0

1.160

126

Miorița

212

590

2.024

127

Miron Costin

296

0

2.960

128

Mitropolit Iosif Gheorghian

150

0

560

129

Moara de Foc

374

0

2.482

130

Muncel

352

0

3.468

131

Mușat Vodă

548

0

3.728

132

N. Grigorescu

400

2.154

5.026

133

N. Iorga

913

0

3413

6.349

134

N.N. Răutu

120

350

950

135

Nicolae Vieru

280

340

850

136

Nucilor

191

230

870

137

Octav Băncilă

739

1.380

4.780

138

Octav Onicesu

1552

7.760

12.720

139

P. Tineretului - strada + căi acces Centru de zi

673

0

2010

8.920

140

Pacea tr. M.Kogălniceanu - Sucevei

1656

1.920

12.000

141

Pacea tr. Sucevei - final (ocolitor)

2484

0

21.000

142

Pajiștei

580

2.150

143

Parc APM + alee + parcare

0

2046

0

144

Parc Curcubeului

3.200

0

145

Parc Filatelie

0

680

0

146

Parc Gen. Ghe. Avramescu

0

870

0

147

Parc Junior

0

950

0

148

Parc Liceul Pedagogic

0

300

0

149

Parc M. Eminescu

0

15000

0

150

Parc Primărie

0

1640

0

151

Parc Sucevei

0

2500

0

152

Parc Tineretului

0

4600

0

153

Parcare 1001 Articole - căi de acces

0

300

154

Parcare fata fost Comaliment - căi de acces

1.000

155

Parcare Piata Centrală - parter + subsol

0

0

156

Parcare spate Casa Cărții - căi de acces

0

3.150

157

Parcare spate fost Comaliment - căi de acces

0

2.500

158

Parcare spate Tribunal

0

2.650

159

Pârâului

774

0

4.027

160

Peco

1520

350

2.100

161

Peneș Curcanul

743

1.200

5.100

162

Petru Maior

282

0

2.820

163

Petru Rareș

1934

6.700

14.540

164

Piata 1 Decembrie

218

2.300

0

165

Piața Revoluției

255

7.800

0

400

166

Pietonal Transilvaniei

360

0

6615

0

167

Plopilor

605

0

7.517

168

Pod de Piatră

1600

3.520

8.940

169

Popa Șapcă

1269

266

9.480

170

Popăuti

1525

500

2.600

171

Poșta Veche

231

120

980

172

Poștei

358

1.154

2.926

173

Prieteniei

350

1.100

4.730

174

Primăverii

1442

5.790

0

23.824

0

175

Progresului

450

350

3.990

176

Radu Mihnea

249

0

1.709

177

Războieni

460

1.400

3.600

178

Rozelor

157

240

2.510

179

Sarmizegetusa

187

360

1.260

180

Săvenilor

2145

7.722

15.527

181

Scuar Piața Viilor

200

0

0

1460

182

Stegari

355

0

758

183

Sucevei

1851

2.846

9.100

184

Ștefan cel Mare

730

2.190

5.960

185

Ștefan Luchian

691

2.213

6.656

186

Ștefăniță Vodă

663

0

7.363

187

T. Vladimirescu (tr. Grivița - I.C. Brătianu)

1300

7.636

11.312

188

T. Vladimirescu (tr. Grivița - Împ. Traian)

450

600

2.200

189

Teatrului

223

1.248

1.651

190

Teilor

322

0

2.356

191

Tomis

691

0

3.904

192

Trandafirilor

443

1.496

2.618

193

Transilvaniei

280

346

1.210

194

Tulbureni

1640

0

9.850

195

Unirii

890

0

16660

0

196

Uzinei

215

800

2.240

197

Vasile Lupu

540

840

2.900

198

Vâlcele

1084

263

1.234

199

Vânătorilor

203

612

2.520

200

Vârnav

820

1.660

4.180

201

Verona

191

0

5.277

202

Veteranilor

1245

0

1.430

203

Victoriei

1050

0

5100

19.676

204

Viilor

400

1.480

4.400

205

Vornic Boldur

78

180

1.140

206

Vulturului

266

0

1.598

207

Zimbrului

798

0

11.140

TOTAL

203.050

145752

1.109.544

12813

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARE, Nicolae SEMENESCU

ȘEF SERVICIU, Bogdan BEȚENCHI

RESPONSABIL,

Constantin PAȘPARAN


R O M Â N I A

J U D E Ț U L B O T O Ș A N I M U N I C I P I U L B O T O Ș A N I

Piața Revoluției nr. 1 Cod poștal - 710236 Cod fiscal 3372882

Sediu pentru corespondență: Piața Revoluției nr. 1 Cod poștal - 71356

DIRECTIA EDILITARE


SERVICIUL EDILITARE


Nr.          din      2020


APROBAT VICEPRIMAR

Cosmin Ionut Andrei

ANEXA nr. 3 la Caietul de Sarcini al CONTRACTULUI                        /2020

PROGRAM DE SALUBRIZARE A CĂILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BOTOȘANI

pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice in intervalul orar 22 - 6

valabil cu data semnării contractului (suprafețe /frecvența)

Nr. crt.

Denumire cale de acces

lungime stradă ml

Întreținere mp.

Măturat manual carosabil    mp.

Măturat manual trotuare mp.

maturat mecanizat carosabil (2m) mp

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

Duminică

Frecvența

0

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

1

1 Decembrie

814

7.550

2.200

7.119

0

M

J

D

3

2

Aleea Alba lulia

371

700

1.484

620

0

M

V

D

3

3

Aleea Amurgului

360

140

1.286

390

0

L

J

S

3

4

Aleea Călugăreni

528

296

1.693

230

0

M

V

D

3

5

Aleea FN Piața Viilor

450

800

1.800

350

0

L

Mi

V

S

4

6

Aleea G-ral Ghe. Avramescu

1250

340

4.840

2.400

0

M

J

S

3

Nr. crt.

Denumire cale de acces

lungime stradă ml

Întreținere mp.

Măturat manual carosabil    mp.

Măturat manual trotuare mp.

maturat mecanizat carosabil (2m) mp

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

Duminică

Frecvența

0

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

7

Aleea Grivița

472

210

1.880

1.300

0

Mi

V

D

3

8

Aleea Liceului

318

130

1.100

570

0

M

J

S

3

9

Aleea M. Kogălniceanu

450

150

1.237

525

0

M

J

S

3

10

Aleea Maxim Gorki

680

200

2.204

310

0

L

J

S

3

11

Aleea Prieteniei

370

420

1.480

702

0

L

Mi

S

3

12

Aleea Scipione Bădescu

666

500

0

2.600

1.660

M

J

D

3

13

Aleea Școlii + Aleea T. Callimachi

958

500

3.832

644

0

M

V

2

14

Aleea Theodor Boyan

165

100

592

0

0

L

Mi

S

3

15

Aleea Unirii

730

250

2.241

729

0

M

J

S

3

16

Aleea Zorilor

270

120

1.080

833

0

L

Mi

S

3

17

Armoniei

280

140

0

1.138

1.120

L

Mi

S

3

18

B-dul G. Enescu - PARȚIAL

964

1.000

800

3.700

3.700

L

M

J

S

D

5

19

B-dul M. Eminescu - PARȚIAL

4419

3.600

2.880

13.000

15000

L

Mi

J

S

D

5

20

Bucovina - PARȚIAL

1498

2.000

620

2.000

2.600

L

Mi

V

3

21

Calea Națională (tr. Lebăda - Gară) -parțial’

7080

50.000

4.000

15.000

16.000

L

M

J

V

D

5

22

Călugăreni

561

3.400

0

1.700

2.204

L

Mi

V

3

23

Colonel Tomoroveanu

330

3.700

1.320

1.080

0

L

Mi

V

3

24

Cuza Vodă

1209

10.400

1.502

3.907

4.836

L

M

Mi

J

V

S

D

7

25

Dreptății

392

320

0

844

1.477

L

Mi

V

D

4

26

Grivița

457

920

224

920

1.820

L

Mi

J

V

D

5

27

Independenței

598

800

910

1.775

2.392

Mi

J

S

3

28

Ion Pillat

1373

1.040

300

1.680

5.492

L

M

J

S

D

5

29

Împarat Traian

2747

7.000

650

7.494

21.976

M

J

S

3

Nr. crt.

Denumire cale de acces

lungime stradă ml

Întreținere mp.

Măturat manual carosabil    mp.

Măturat manual trotuare mp.

maturat mecanizat carosabil (2m) mp

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

Duminică

Frecvența

0

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

30

M. Kogălniceanu

1444

2.510

670

5.793

5.476

M

J

S

3

31

Marchian

580

900

0

2.262

2.320

L

M

Mi

J

V

S

D

7

32

Maxim Gorki

297

1.700

1.188

475

0

L

J

V

D

4

33

N. lorga

913

1.330

630

3.413

3.652

M

J

D

3

34

Octav Băncilă

739

6.480

2.960

1.380

0

M

J

D

3

35

Octav Onicesu

1552

9.000

920

7.760

6.208

L

Mi

V

S

4

36

Parc APM + alee + parcare

4.954

0

2.046

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

37

Parc Curcubeului

14.100

0

3.200

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

38

Parc Filatelie

1.000

0

680

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

39

Parc Gen. Ghe. Avramescu

1.750

0

870

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

40

Parc Junior

1.780

0

950

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

41

Parc M. Eminescu

56.000

0

15.000

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

42

Parc Primărie

2.760

0

1.640

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

43

Parc Sucevei

4.600

0

2.500

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

44

Parcare 1001 Articole - căi de acces + spații verzi

1.300

2.850

0

0

M

V

D

3

45

Parcare spate Casa Cărții - căi de acces + spații verzi

3.150

3.150

0

0

L

Mi

S

3

46

Parcare spate fost Comaliment - căi de acces + spații verzi

2.500

2.500

0

0

M

J

D

3

47

Parcare spate Tribunal

250

2.650

0

0

L

J

D

3

48

Piata 1 Decembrie

218

2.300

0

2.300

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

49

Piața Revoluției

255

11.200

400

7.800

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

50

Pietonal Transilvaniei

360

7.480

0

6.615

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

51

Poștei

358

1.100

1.432

1.154

0

L

M

J

V

D

5

Nr. crt.

Denumire cale de acces

lungime stradă ml

Întreținere mp.

Măturat manual carosabil    mp.

Măturat manual trotuare mp.

maturat mecanizat carosabil (2m) mp

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

Duminică

Frecvența

0

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

52

Prieteniei

350

642

1.097

1.100

1.400

L

Mi

S

3

53

Primăverii

1442

8.780

0

5.790

5.956

L

Mi

V

D

4

54

Rozelor

157

100

0

240

628

M

J

2

55

Săvenilor -PARȚIAL

2145

750

800

2.500

1.500

L

Mi

V

3

56

Scuar Piața Viilor

200

2.568

1.460

0

0

L

Mi

J

S

D

5

57

Sucevei-PARTIAL

1851

400

500

900

1.200

M

J

S

3

58

Ștefan Luchian

691

420

2.764

2.213

0

M

V

D

3

59

T. Vladimirescu (tr. Grivița - I.C. Brătianu) -

PARȚIAL             ’

1300

8.100

0

7.636

4.800

L

J

S

3

60

T. Vladimirescu (tr. Grivița - Împ. Traian)

450

900

400

600

1.800

L

J

S

3

61

Teatrului

223

2.600

892

1.248

0

M

J

D

3

62

Transilvaniei

280

3.412

0

346

1.120

L

Mi

S

3

63

Unirii

890

20.100

0

16.660

0

L

M

Mi

J

V

S

D

7

64

Uzinei

215

2.000

0

800

860

M

V

D

3

65

Vânătorilor

203

280

612

812

M

V

D

3

66

Vârnav

820

500

3.280

1.660

0

L

Mi

V

D

4

67

Victoriei PARȚIAL

1050

1.200

0

1.500

800

M

V

D

3

68

Vornic Boldur

78

800

0

180

760

Mi

S

2

69

Teren joacă - Parc Curcubeului *

0

70

Teren joacă - Parc Sucevei *

0

TOTAL

288.422

72.698

183.383

119.569

277

Nr. crt.

Denumire cale de acces

lungime stradă ml

Întreținere mp.

Măturat manual carosabil    mp.

Măturat manual trotuare mp.

maturat mecanizat carosabil (2m) mp

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

Duminică

Frecvența

0

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

Pentru terenurile de joacă marcate cu * suprafețele sunt incluse în suprafațele parcurilor din care fac parte și vor fi salubrizate odată cu parcul cu aceeași frecvență

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARE, Nicolae SEMENESCU

ȘEF SERVICIU, Bogdan BEȚENCHI


RESPONSABIL,

Constantin PAȘPARAN

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 136 DIN 14 MAI 2020

Lista cu tarife pentru serviciul public de salubrizare al municipiului Botoșani

Nr.

crt.

Operațiune

U.M.

Tarife de zi negociate

Tarife de noapte negociate

1.

Măturat manual carosabil și trotuare, colectare și transport deșeuri stradale

1000 mp

29,40

31,97

2.

Măturat mecanizat și transportul deșeurilor stradale

1000 mp

18,90

19,43

3.

Spălat carosabil și trotuare

1000 mp

48,04

54,22

4.

Stropit carosabil și trotuare

1000 mp

8,06

8,50

5.

Întreținerea curățeniei și transport deșeuri stradale

1000 mp

17,46

18,73

6.

Răzuit rigolă și transport deșeuri stradale

1000 mp

494,90

608,89

7.

Curățat mecanic zăpada

1000 mp

18,32

19,47

8.

Curățat manual zăpada

1000 mp

290,85

333,56

9.

Prevenire și combatere polei

1000 mp

22,39

24,36

10.

Pluguit

1000 mp

20,67

21,86

11.

Prevenire/combatere polei și pluguit

1000 mp

24,23

26,16

12.

Transportat zăpada

mc

21,47

23,21

13.

Spălat coșuri stradale

buc

23,08

Tarifele nu conțin T.V.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu