Hotărârea nr. 135/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Acordului de Principiu privind asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul Botosani a contributiei proprii de 2% din valoarea totală a proiectului ce urmează a fi depus de Colegiul National „A.T. Laurian” în cadrul Programului Operational Capital Uman, O.S. 6.3. (Publicarea pe site: 13 mai 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Acordului de Principiu privind asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a contribuției proprii de 2% din valoarea totală a proiectului ce urmează a fi depus de Colegiul Național ”A.T. Laurian” în cadrul Programului Operațional Capital

Uman, O.S. 6.3.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur pentru aprobarea Acordului de Principiu privind asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a contribuției proprii de 2% din valoarea totală a proiectului ce urmează a fi depus de Colegiul Național ”A.T. Laurian” în cadrul Programului Operațional Capital Uman, O.S. 6.3.,

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și al Direcției Economice nr. INT 1915/29.04.2020, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

văzând descrierea proiectului, a principalelor activități și a rezultatelor așteptate ale acestuia, înaintată de unitatea de învățământ Colegiul Național ”A.T. Laurian”prin adresa nr. 10249/29.04.2020, având în vedere prevederile art. 105, alin. (2), lit. k) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale; în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 0555 din 03 iulie 2019;

în temeiul art. 139 alin. (1) și art.196 alin.(1), lit.(a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019, cu modificările ți completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Acordul de Principiu privind asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a contribuției proprii de 2% din valoarea totală a proiectului ce urmează a fi depus de Colegiul Național ”A.T. Laurian” în cadrul Programului Operațional Capital Uman, O.S. 6.3., sub condiția suspensivă a selectării acestuia de către Autoritatea de Management AM POCU în vederea finanțării.

Art. 2. Contribuția proprie de 2% din valoarea totală a proiectului va fi suportată de către Solicitantul Colegiul Național ”A.T. Laurian” cu sprijinul UAT Municipiul Botoșani în funcție de prevederile bugetare ce pot fi alocate la momentul contractării proiectului.

Art. 3. Contribuția proprie de 2% din valoarea totală a proiectului este în cuantum de 75,600.00 lei și va fi asigurată de UAT Municipiul Botoșani numai în urma semnării contractului de acordare a finanțării nerambursabile între Autoritatea de Management AM POCU și Solicitantul Colegiul Național ”A.T. Laurian”

Art. 4. Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și Colegiul Național ”A.T. Laurian” prin conducerea executivă va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu                       Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 04 mai 2020

Nr. 135