Hotărârea nr. 134/2020

HOTĂRÂRE Privind acceptarea unor donatii din partea numiṭilor Ivaniciuc Mihaela Genoveva, Necolau Radu ṣi Necolau Valentina (Publicarea pe site: 13 mai 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acceptarea unor donatii din partea niimiților Ivaniciuc Mihaela Genoveva, Necolau Radu și Necolau Valentina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind acceptarea unor donații din partea numirilor Ivaniciuc Mihaela Genoveva, Necolau Radu și Necolau Valentina,

văzând raportul Serviciului Patrimoniu, din cadrul aparatului de specialitate al primarului și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local,

având în vederea adresa numirilor Necolau Radu și Ivaniciuc Mihaela Genoveva înregistrată sub nr. 7279 din 03.03.2020 prin care își manifestă intenția de a dona un teren în suprafață de 395 m.p. identificat cadastral cu nr. 66190 din Cartea funciară nr. 66190, respectiv un teren în suprafață de 1409 m.p. identificat cadastral cu nr. 58167 din Cartea funciară nr. 58167

în conformitate cu prevederile art.863, art. 984, art. 985, ale art. 1011 și următoarele din Cod Civil, republicat, precum și ale art.18 din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.196, alin.(1), lit.(a) coroborat cu prevederilor art. 129, alin.(2), lit. (c), art.139, alin.(2) și art.291, alin. (3), lit. (a) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se acceptă donația numitei Ivaniciuc Mihaela Genoveva, constând în terenul în suprafață de 395 m.p.identificat în anexa la prezenta hotărâre, cu nr. cadastral 66190 din Cartea funciară 66190 Botoșani situat în Municipiul Botoșani, str. Crizantemelor, nr.28, județul Botoșani.

(2) Se acceptă donația numiților Necolau Radu și Necolau Valentina constând în terenul în suprafață de 1409 m.p.(din acte 1583 m.p.) identificat cadastral cu nr. 58167 din Cartea funciară nr. 58167, situat în Municipiul Botoșani, str. Crizantemelor, nr.30, județul Botoșani.

(3) Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donatar.

Art.2. (1) Se aprobă preluarea în evidențele contabile ale Municipiului Botoșani a terenului în suprafață de 395 m.p. și a terenului în suprafață de 1409 m.p.

(2) Bunurile care fac obiectul donației menționată la art. 1 vor fi introduse în domeniul public al UAT Botoșani, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Botoșani urmând să se completeze corespunzător potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Se mandatează domnul Gherase Iulius Sebastian, consilier juridic în cadrul Direcției Urbanism, să semneze actul autentic de acceptare a donației.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Botoșani, Serviciul Patrimoniu și Serviciul Contabilitate, care vor lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale în vederea transferului de proprietate a bunului și pentru completarea inventarului domeniului public.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Botoșani, Serviciului Patrimoniu, Serviciul Contabilitate și Instituției Prefectului Județul - Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 04 mai 2020

Nr. 134

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL nr. 134 din 30.04.2020

Lista bunurilor care se donează de către Ivaniciuc Mihaela Genoveva, Necolau Radu și Necolau Valentina

Nr

TIP

Valoare totală

CARACTERISTICI

1

TEREN identificat cu nr. cadastral 66190 din Cartea funciară 66190

395 m.p.

2

TEREN identificat cu nr. 58167 din

Cartea funciară nr. 58167

1409 m.p.(din acte

1583 m.p.)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu