Hotărârea nr. 132/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul Alexandru cel Bun, municipiul Botosani” (Publicarea pe site: 13 mai 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul Alexandru cel Bun, municipiul

Botoșani, județul Botoșani”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul Alexandru cel Bun, municipiul Botoșani, județul Botoșani”, finanțat prin PNDL-II

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Investiții, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 129 alin. (4) lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul Alexandru cel Bun, municipiul Botoșani, județul Botoșani”, prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu                      Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 04 mai 2020

Nr. 132

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL nr.132 din 04.05.2020

Denumirea obiectivului de investiții:

„ LUCRĂRI DE MODERNIZARE PENTRU AUTORIZAREA LA INCENDIU LICEUL ALEXANDRU CEL BUN, MUNICIPIUL BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

  • A) Indicatori economici

  • l. Valoarea totală a investiției             = 843.653,00 lei

(inclusiv TVA) din care:

  • C+M                   = 620.252,00 lei

  • Valoare decontată de la bugetul local: 643.653,00 lei

  • Valoare decontată de la bugetul de stat: 200.000,00 lei

  • 2. Durata estimată de proiectare - 3 luni

  • 3. Durata estimată de execuție - 12 luni

  • B) Indicatori tehnici

Suprafață construită desfășurată: 7501,80 mp

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu