Hotărârea nr. 130/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului public de salubrizare din municipiul Botosani, Studiului de oportunitate si alegerea modalitătii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al municipiului Botosani, pentru activitătile de măturat, spălat, stropirea si întretinerea căilor publice, curătatul si transportul zăpezii de pe căile publice si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau înghet (Publicarea pe site: 12 mai 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizareși funcționare al serviciului public de salubrizare din municipiul Botoșani, Studiului de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea Regulamentului de organizareși funcționare al serviciului public de salubrizare din municipiul Botoșani, Studiului de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț,

văzând referatul Comisiei de realizare a Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului public de salubrizare din municipiul Botoșani, Studiului de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, raportul de specialitate al Direcției Edilitare, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 1 alin. (2) litera e, alin (3), art.3 alin (1), art. 6, art. 8 alin. (1) și (3) literele d), dA1), dA2), i și k art. 22 alin. (1), (1A1), (2), (3) și (4), art. 23, art. 24 și art. 28 din Legea serviciilor comunitare de utilitate publică nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, Ordinului ANRSC nr. 82/2015 - privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare al localităților, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (1) și (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. l Se aprobă Regulamentul serviciului public de salubrizare din Municipiul Botoșani, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Studiul de oportunitate pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț ca fiind gestiune directă.

Art. 4 Se aprobă durata de 5 ani a Contractului de delegare a gestiunii către operatorul URBAN SERV S.A. Botoșani.

Art.5. Începând cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârile Consiliului Local nr. 132 din 2016 și 218 din 2019.

Art. 6 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 04 mai 2020 Nr. 130

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI               ANEXA NR. 1 LA HCL NR.130 DIN 30.04.2020

CONSILIUL LOCAL

Regulamentul serviciului public de salubrizare din Municipiul Botoșani

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1

Domeniul de aplicare

Art. 1.

 • (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare a municipiului Botoșani, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înființat și organizat pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul municipiului Botoșani.

 • (2) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.

 • (3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

 • (4) Operatorii serviciului de salubrizare ce activează pe teritoriul municipiului Botoșani, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

 • (5) Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul Local al Municipiului Botoșani poate aproba și alți indicatori de performanță sau condiții tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora.

Art. 2.

Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare:

 • a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • c) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • d) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • e) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare;

 • f) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea

Art. 3.

Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

 • a) protecția sănătății populației;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

 • c) conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • d) asigurarea calității și continuității serviciului;

 • e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • f) securitatea serviciului;

 • g) dezvoltarea durabilă.

Art. 4.

Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

 • 4.1 .aiitorikite competentă de reglementare — Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

 • 4.2. biodeșeuri - deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri,deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriilegospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerțul cu ridicată, de la firme de catering și magazinele de vânzare cu amănuntul, deșeuri similare provenite din unitățile de preluare a produselor alimentare;

 • 4.3. compost — produs rezultat din procesul de fermentare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile supuse compostării;

 • 4.4. colectare — strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminară a deșeurilor în vederea transportării la o instalație de tratare ;

 • 4.5. colectare separată — colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita valorificarea sau tratarea specifică a acestora;

 • 4.6. curățareazăpezii/gheții — operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;

 • 4.7. curățarea rigolelor — operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip și praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire ;

 • 4.8. depozit — amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor, prin depozitare pe sol sau în subteran;

 • 4.9. deratizare — activitatea de stârpire a șoarecilor și șobolanilor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene;

 • 4.10. deșeu — orice substanță sau obiect din categoriile stabilite de legislația specifică privind regimul deșeurilor, de care deținătorul se debarasează, are intenția sau obligația de a se debarasa;

 • 4. 11. deșeu biodegradabil — deșeu care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe cm ar fi deșeurile de grădină ori alimentare și care pot fi valorificate material;

 • 4.12 deșeu cu regim special — deșeu a cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supune unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

 • 4.13. deșeu din construcții provenite din locuințe — deșeuri generate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor ;

 • 4.14. deșeuri de ambalaje — orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu;

 • 4.15. deșeuri menajere — deșeuri provenite din gospodării / locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

 • 4.16. deșeu municipal — deșeu menajer și alt tip de deșeu care, prin natură sau compoziție, este similar cu deseul menajer, fracțiile colectate separat;

 • 4.17. deșeuri periculoase — deșeurile încadrate generic, conform legislației specifice privind regimul deșeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deșeuri și care au cel puțin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase;

 • 4.18. deșeuri de producție - deșeuri rezultate din activități industriale, ce fac parte din categoriile 03 -14 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare ;

 • 4.19. deșeu reciclabil — deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

 • 4.20. deșeuri reziduale - deșeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile;

 • 4.21. deșeuri de origine animală — subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

 • 4.22. deșeuri similare — deșeuri provenite din industrie, din comerț, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziție și proprietăți similare cu deseurile menajere menajere, exclusiv deșeurile din producție , din agricultură și din activități forestiere;

 • 4.23. deșeuri stradale — deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

 • 4.24. deșeuri voluminoase — deșeuri solide de diferite proveniențe, care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

 • 4.25. deținător de deșeuri — producătorul de deșeuri ori persoana fizică sau juridică ce are deșeuri în posesie;

 • 4.26. dezinfeție — activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

 • 4.27. dezinsecție — activitatea de combatere a artroprodelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice;

 • 4.28. eliminare -orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie;

 • 4.29. gestionarea deșeurilor — colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

 • 4.30. gură de scurgere — componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale;

 • 4.31 .incinerare — operația de tratare termică a deșeurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deșeurilor;

 • 4.32 .instalație de incinerare — orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr.211/2011, republicată;

 • 4.33 .indicatori de performanță — parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

 • 4.34 .licență — actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C, prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

 • 4.35. măturat—activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale;

 • 4.36. neutralizare a deșeurilor de origine animală — activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

 • 4.37. producător de deșeuri - producător inițial de deșeuri sau orice persoană care efectuează operațiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri;

 • 4.38. reciclare — orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri.Aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și reprocesarea în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de rambleiere;

 • 4.39. rețetă — ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție — și un anumit tip de obiectiv;

 • 4.40. salubrizare — totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

 • 4.41. sistem public de salubrizare — ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

 • 4.42. sortare — activitatea de separare pe categorii și stocare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora;

 • 4.43. spălarea străzilor— activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

 • 4.44. stație de transfer — spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare;

 • 4.45. stropitul străzilor — activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafului;

 • 4.46. tratare — operațiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;

 • 4.-47 .tratare mecano-biologică - tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe;

 • 4.48. tobogan — jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deșeurilor;

 • 4.49. utilizatori — persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii;

 • 4.50. valorificare - orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi utilizate într-un anumit scopsau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general;

 • 4.51. vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la oom la om ori de la animal la om.

Art. 5

 • (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare sistem de salubrizare.

 • (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum :

 • a)puncte de colectare separată a deșeurilor;

 • b)baze de garare și întreținere a autovehicolelor specifice serviciului de salubritate;

Art. 6.

Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță, din caietul de sarcini al serviciului și contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobați de Consiliul Local al municipiului Botoșani.

SECȚIUNEA a 2-a

Accesul la serviciul de salubrizare

Art. 7.

 • (1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul municipiului Botoșani au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

 • (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice, utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

 • (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritățile publice locale, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.

SECȚIUNEA a 3-a

Documentația tehnică

Art. 8

 • (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare.

 • (2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

 • (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, de păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

Art. 9.

 • (1) Fiecare operator va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente:

 • a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

 • b) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

 • c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

 • d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi;

 • e) cărțile tehnice ale construcțiilor;

 • f) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

 • g) procese-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

 • h) proiectele de execuție a lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc;

 • i) documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

 • 1 .procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

 • 2 .procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

 • 3 .procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico- economici;

 • 4 .procese-verbale de punere în funcțiune;

5.lista echipamentelor montate în instalații, cu caracteristicile tehnice;

 • 6 .procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

 • 7 .documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;

 • j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

 • k) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • I) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • m) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

n) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

 • o) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului, obținute în condițiile legii;

 • p) inventarul instalațiilor și liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare;

 • q) instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

 • r) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

 • s) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc;

 • t) bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu.

(2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa și păstra conform normelor legale referitoare la „Cartea tehnică a construcției".

Art. 10.

(1) Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

(2) Organizațiile de execuție și/sau montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

(3) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate

(4)În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

Art. 11.

(1) Municipiul Botoșani prin autoritățile administrației publice locale deținătoare de instalații care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum și operatorii care au primit în gestiune serviciul de salubrizare, în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să-și organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

(2) La încheierea activității, operatorul va preda autorității administrației publice locale, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

SECȚIUNEA a 4-a

Îndatoririle personalului operativ

Art. 12.

 • (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

 • (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.

(3)Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii în funcție de:

 • a)g radul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

 • b)g radul de automatizare a instalațiilor;

 • c)g radul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

d)necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic.

Art. 13.

 • (1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

 • (2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să asigure:

a)protejarea sănătății populației;

b)protecția mediului încurajator;

c)menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;

d)conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora; e)continuitatea serviciului.

CAPITOLUL II

Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare

SECȚIUNEA 1

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

Art. 14

Următoarele categorii de deșeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale și transportate la stațiile-instalațiile de tratare stabilite de unitatea administrativ -teritorială în strategia locală cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare:

 • a) deșeuri menajere;

 • b) deșeuri biodegradabile;

 • c) deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje;

 • d) deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

 • e) deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

Art.15

Operatorul care colectează și transportă deșeuri menajere și deșeuri similare trebuie să cunoască:

 • a) tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie de deșeuri în parte;

 • b) cerințele tehnice generale;

 • c) măsurile de precauție necesare;

 • d) informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

Art. 16

(1) Operatorul, împreună cu autoritatea administrației publice locale, are obligația să identifice toți producătorii de deșeuri, indiferent de natura acestor deșeuri, și să acționeze în vederea creării facilităților necesare prestării activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și deșeurilor similare.

(2) Autoritatea deliberativă a administrației publice locale aprobă/instituie tarife/taxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finanțării activității.

Art. 17

 • (1) Persoanele fizice și juridice, producătoare de deșeuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de colectare separată, conform sistemului de colectare stabilit la nivelul unității administrativ-teritoriale, în condiții salubre, în spații special amenajate și asigurate de către autoritatea administrației publice locale/operatorul de salubrizare.

 • (2) Fracția biodegradabilă din deșeurile menajere și similare va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop și vor fi transportate și predate la instalațiile de tratare stabilite de unitatea administrativ-teritorială.

 • (3) În vederea realizării activității de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente și containere de colectare prin grija operatorului. La gospodăriile individuale colectarea se va face în recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranță ridicat din punct de vedere sanitar și al protecției mediului.

 • (4) Recipientele și containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deșeuri vor fi inscripționate cu denumirea deșeurilor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și ministrului administrației și internelor nr. 1281/2005/1121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

Art.18

 • (1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culori stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelate cu numărul de utilizatori arondați și cu frecvența de ridicare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

 • (2) Numărul de recipiente de colectare a deșeurilor municipale se stabilește conform tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare.

 • (3) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile.

 • (4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se stochează deșeuri municipale în afara lor.

 • (5) Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de colectare revin persoanelor fizice și/sau juridice în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului ori operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

 • (6) Pentru asociațiile de locatari/proprietari, condominii, gospodării individuale, care nu dispun de spațiile interioare de colectare a deșeurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform prevederilor din strategia locală de dezvoltare a serviciului și amplasate în locuri care să permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de colectare se va face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință să fie mai mare de 10 m.

 • (7) Platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor care se vor realiza prin grija autorităților administrației publice locale vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate, în mediul urban, și în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgerea apei provenite din exfiltrații ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare.

 • (8) Operatorul va urmări starea de etanșietate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

Art 19

 • (1) Potrivit Strategiei de dezvoltare a serviciului public de salubrizare a municipiului Botoșani, colectarea deșeurilor menajere și similare se realizează pe 4 fracții, după cum urmează:

 • a) deșeurile reziduale se colectează în recipiente de culoare gri/negru ,

 • b) deșeurile reciclabile de tip hârtie și carton , se colectează în recipiente de culoare albastră;

 • c) deșeurile reciclabile din material de plastic și metal se colectează în recipiente de culoare galbenă;

 • d) deșeurile reciclabile din material de tip sticlă se colectează în recipiente de culoare verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deșeuri din materiale de tip porțelan/ceramică.

 • (2) În vederea colectării separate a deșeurilor, platformele special amenajate în acest sens sunt dotate cu eurocontainere de 1,1 mc, confecționate din tablă zincată, cu capac acționat manual și roți pentru deplasare .

 • (3) Pentru deșeurile reciclabile se folosesc eurocontainere din material plastic (verzi, albastre și galbene).

 • (4) Colectarea deșeurilor reciclabile de la agenții economici se face de către operator pe baza unui contract de prestări servicii, la cantitate fixă stabilită în funcție de suprafața ocupată de fiecare.

 • (5) Recipientele pentru colectarea deșeurilor reciclabile vor fi inscripționate prin grija operatorului de salubritate cu denumirea tipului de deșeu permis spre depozitare.

 • (6) În vederea reducerii cantității de DEEE eliminate ca deșeuri nesortate și pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare separată, operatorul de salubritate va prelua aceste deșeuri de la populație, prin punctele de colectare amplasate pe teritoriul municipiului Botoșani iar în funcție de solicitările venite din teritoriu, se realizează deplasări în teren pentru ridicarea acestor deșeuri.

Art.20

 • (1) Colectarea deșeurilor ,,din poartă în poartă” se realizează cu următoarele frecvențe de colectare:

 • a) pentru deșeurile reciclabile uscate, o dată la două săptămâni;

 • b) pentru deșeurile biodegradabile și reziduale, o dată pe săptămână.

 • (2) Colectarea din punctele de colectare se realizează cu următoarele frecvențe de colectare:

 • a) pentru deșeurile reciclabile uscate, o dată la 3 zile;

 • b) pentru deșeurile biodegradabile și reziduale:

 • 1. zilnic, în perioada 1 aprilie -30 septembrie, în zona centrală, de la sectorul alimentar, hoteluri, piețe, spitale, grădinițe, și creșe și o dată la două zile în celelalte cazuri;

 • 2. o dată la cel mult 3 zile, în perioada 1 octombrie - 31 martie.

Art.21

 • (1) Colectarea deșeurilor menajere și similare se poate face în următoarele moduri:

 • a) colectarea în containere/recipiente închise;

 • b) colectarea prin schimb de recipiente;

 • c) colectare realizată prin selectare în saci/pungi de plastic asigurați de operator,

 • d) alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare și de protecție a mediului.

 • (2) Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

 • (3) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență.

 • (4) Încărcarea deșeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

 • (5) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

 • (6) În cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic și al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

 • (7) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat, chiar dacă există deșeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

 • (8) În cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum și despre suma suplimentară pe care trebuie să o plătească pentru colectarea acelor deșeuri.

Art. 22

Operatorul are obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/ori anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

Art. 23

Colectarea deșeurilor menajere periculoase se realizează, de către operator, cu mașini specializate pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase. Colectarea se va realiza după un program stabilit la începutul anului în puncte fixe. Atât programul de colectare, cât și punctele de staționare a mașinii vor fi comunicate cetățenilor din fiecare unitate administrativ-teritorială la începutul fiecărui an. Deșeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate și stocate temporar în spațiile special amenajate în acest scop. Preluarea, stocarea temporară, precum și tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase menajere se realizează în condițiile legii.

Art.24.

Deșeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au același regim cu cel al deșeurilor rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice.persoanele care își administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile rezultate în recipiente cu perețirezistenți (cutii din carton, cutii din metal, etc), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistența medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medical vor respecta legislația specifică în domeniu. Se interzice colectarea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deșeurilor municipale.

Art.25

 • (1) În cazul unităților sanitare și veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai pentru colectarea deșeurilor similare celor menajere. Este interzisă amestecarea cu deșeurilor similare sau predarea către operatorii de salubrizare, dacă aceștia nu sunt autorizați, a următoarelor categorii de deșeuri rezultate din activitățile unităților sanitare și din activități veterinare și/ori cercetări conexe:

 • a) obiecte ascuțite;

 • b) fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat;

 • c) deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor;

 • d) substanțe chimice periculoase și nepericuloase;

 • e) medicamente citotoxice și citostatice;

 • f) alte tipuri de medicamente;

 • g) deșeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice.

(2) Colectarea și stocarea deșeurilor prevăzute la alin. (1) se realizează în condițiile reglementate de legislația specifică, aplicabilă deșeurilor medicale. Colectarea, transportul și eliminarea acestor tipuri de deșeuri se realizează de către operatori economici autorizați în condițiile legii.

Art. 26

 • (1) Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a organiza colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

 • (3) Deșeurile voluminoase provenite de la deținătorii de deșeuri vor fi colectate periodic de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit și aprobat de autoritatea administrației publice locale.

 • (4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deșeuri, prin stabilirea zilelor și intervalului orar de așa natură încât deținătorii de deșeuri voluminoase să poată preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea și transportul periodic al deșeurilor voluminoase spre instalațiile de tratare.

 • (5) Deșeurile voluminoase vor fi transportate de deținătorul acestora în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de direcția de resort din aparatul de specialitate al primarului și amenajate în acest scop și unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului limitat, deșeurile vor fi aduse de deținător în alte locuri special stabilite de autoritatea administrației publice locale sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulația rutieră.

 • (6) Colectarea deșeurilor voluminoase se poate face și direct de la deținătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicelor și cantităților acestora. În această situație, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată și oră decât cea aprobată de autoritatea administrației publice locale, în cadrul programelor de colectare a deșeurilor voluminoase, dacă operația de colectare, prin corelarea volumului deșeurilor preluate și capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.

 • (7) Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deșeurilor voluminoase din care să rezulte:

 • a) data în care s-a realizat colectarea, transportul și depozitarea la instalația de tratare;

 • b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

 • c) cantitățile totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public și privat;

 • d) cantitățile de deșeuri rezultate în urma tratării, pe sortimente;

 • e) cantitățile ce urmează a fi transportate la depozitul de deșeuri.

Art. 27

 • (1) Transportul deșeurilor, în funcție de tipul acestora, se realizează numai de operatorul /operatorii serviciului de salubrizare care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

 • (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare, fără scurgeri de levigat sau alte lichide.

 • (3) Autovehiculele care transportă deșeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie personalizate cu sigla operatorului.

 • (4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților și structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor.

 • (5) Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșeurile pe traseu.

 • (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale. Pentru minimizarea distanțelor de transport se vor utiliza stațiile de transfer.

 • (7) Autoritatea administrației publice locale a municipiului Botoșani împreună cu operatorul de salubritate stabilește arterele și intervalul orar de colectare a deșeurilor municipale, preferabil între orele 22:00-6:00, pe arterele cu iluminat public corespunzător, în funcție de trafic și de posibilitățile de acces ale operatorului la spațiile de colectare.

 • (8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor și utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, autoritățile aministrației publice locale vor analiza oportunitatea colectării deșeurilor municipale exclusiv în intervalul orar 22:00-6:00 de la operatorii economici și instituțiile publice care dispun de spații de colectare.

 • (9) Vehiculele vor fi întreținute astfel încât să corespundă scopului propus, benele și containerele vor fi spălate la cel mult două zile și vor fi dezinfectate săptămânal în interior și la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localității. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la stația de epurare a apelor uzate, dacă nu există stație de epurare proprie.

Art. 28

 • (1) În situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări planificate la infrastructura tehnico-edilitară, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deșeurilor municipale și/sau al oricărui alt tip de deșeu, operatorul, pe baza notificării transmise de Primăria Municipiului Botoșani, trebuie să anunțe utilizatorii cu cel puțin 5 zile înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează temporar în această perioadă și programul de colectare.

 • (2) Pe toată această perioadă operatorul are obligația să doteze punctele de colectare care urmează a fi folosite temporar de utilizatorii afectați cu recipiente suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

 • (3) În cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să anunțe această situație și să factureze numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate.

Art. 29

Operatorii economici producători de deșeuri, precum și operatorii economici specializați în conceperea și proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deșeuri au următoarele obligații:

 • a) să adopte, încă de la faza de concepție și proiectare a unui produs, soluțiile și tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deșeurilor;

 • b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din activitățile existente;

 • c) să nu amestece deșeurile periculoase cu deșeuri nepericuloase;

 • d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;

 • e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului și a prezentului regulament-cadru;

 • f) să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

 • g) să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

Art. 30

Operatorii care prestează activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale au și următoarele obligații:

 • a) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deșeurilor/locul de încărcare, tipurile de deșeuri transportate, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

 • b) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale;

 • c) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

 • d) să informeze populația privind colectarea separată a deșeurilor, precum și modalitățile de prevenire a generării deșeurilor. Informarea și conștientizarea populației se va realiza prin campanii de informare și conștientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio și televiziune.

SECȚIUNEA a 2-a

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

Art. 31

Deșeurile din construcții provenite de la populație sunt deșeuri solide generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală. În mod uzual, aceste deșeuri conțin beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație și altele asemenea.

Art. 32

 • (1) Deșeurile din construcții provenite de la populație se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate de către operator în baza unui contract de prestări servicii la instalațiile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate.

 • (2) Colectarea deșeurilor din construcții se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deșeuri în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

 • (3) Transportul deșeurilor din construcții provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

 • (4) În cazul deșeurilor din construcții prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

Art. 33

Eliminarea deșeurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deșeurilor din construcții și demolări, cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată.

Art. 34

(1) Deșeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deșeuri și vor fi colectate separat, în așa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

(2) Containerele în care se colectează deșeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".

Art. 35

Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al Primăriei Municipiului Botoșani..

SECȚIUNEA a 3-a

Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

Art.36

(1) Operațiunile de măturat manual și mecanizat, curățare și răzuire a rigolelor, spălare, stropire și întreținere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

(2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, consiliul local va stabili intervalul orar pentru efectuarea operațiunilor de stropire, măturare și spălare a căilor publice. Intervalul orar și ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiunilor de stropire, măturare și spălare va fi între orele 22,00—6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.

(3)Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de stropire, măturare mecanică și spălare nu se realizează pe perioada căderii precipitațiilor sub formă de ploaie, iar măturatul manual în aceast caz, se va face când situația o impune și numai cu acordul Primariei ( perioade de ploi prelungite, însoțite de căderi frunze/ crengi, acumulări de aluviuni, etc.) .

(4)Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului.

(5)Maturatul se efectuează pe întreaga suprafață a căilor publice, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

(6)Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale, sau temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheț.

(7)În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operațiile de salubrizare manuală și întreținere, pe perioada cînd se efectuează aceste lucrări edilitare.

(8)În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

(9)Autoritățile administrației publice locale, prin administratorii rețelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamantului către constructor să invite și reprezentantul operatorului de salubrizare stradală care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare.

Art. 37

 • (1) Maturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza maturatul mecanic.

 • (2) Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, maturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

 • (3) Întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (4) Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii.

(4)1În perioadele când carosabilul nu este acoperit cu zăpadă iar temperatura este sub cea de îngheț se vor executa lucrări de salubrizare conform programului de salubrizare al municipiului aplicat în perioada de vară, dacă arterele sunt uscate.

(4)2Când arterele de circulație (inclusiv spațiile verzi) sunt acoperite cu zăpadă se va executa numai operația de întreținere curentă care constă în colectarea și ăndepărtarea obiectelor aruncate pe jos, precum și golirea coșurilor de gunoi stradale și a scrumierelor.

 • (5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.

 • (6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuare, spații verzi sau altele asemenea.

 • (7) Deșeurile reziduale stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.

Art. 38

 • (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administrației publice locale în funcție de condițiile meteorologice concrete.

 • (2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

 • (3) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare, din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

Art. 39

 • (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

 • (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

 • (3) Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete și la o temperatură exterioară de cel puțin 7°C.

 • (4) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros în intervalul orar 13,00—17,00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

 • (5) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

 • (6) Operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale, despre toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

 • (7) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puțin de o dată pe lună sau se poate realiza ori de câte ori este nevoie, cu acordul Primăriei.

 • (8) Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

Art. 40

.   (1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată

din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar.

 • (2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apă prevalată de la hidranții stardali, cu acordul operatorului sserviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) În toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de Primăria Municipiului Botoșani.

SECȚIUNEA a 4-a

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Art. 41

(1) Operatorul care prestează activitatea de curățare și transportul zăpezii își va organiza sistemul de informare și control atât asupra stării drumurilor, cât și în ce privește modul de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

(2) Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program de acțiune comun cu Primăria Municipiului Botoșani, până la 1 noiembrie pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

 • a) pregătitoare;

 • b) de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;

 • c) de prevenire și combatere a poleiului.

Art. 42

Primăria Municipiului Botoșani împreună cu operatorul vor lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

 • a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;

 • b) organizarea unităților operative de acțiune;

 • c) întocmirea planului operativ;

 • d) elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă.

Art. 43.

La nivelul unității administrativ-teritoriale se va întocmi anual, până la 1 noiembrie, un program de pregătire și acțiune operativă (plan operativ de acțiune) în timpul iernii care va cuprinde cel puțin:

 • a) centralizatorul materialelor chimice și antiderapante, al carburanților și lubrifianților;

 • b) centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire , combatere polei, încărcat și transport zăpadă;

 • c) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;

 • d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

 • e) lista mijloacelor de comunicare;

 • f) lista persoanelor responsabile, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;

 • g) inventarul gospodăresc și al echipamentelor de protecție;

 • h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;

 • i) dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului;

 • j) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creșe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ);

 • k) lista stațiilor și refugiilor de transport în comuni;

 • l) lista locațiilor de depozitare a zăpezii.

Art. 44

Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor și al cursurilor de apă..

Art. 45

 • (1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren.

 • (2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

 • (3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

 • (4) În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

Art. 46

 • (1) În cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice, stațiile de metrou și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

 • (2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

 • (3) Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității.

 • (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

Art. 47

 • (1) Evidența activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit „jurnal de activitate pe timp de iarnă".

 • (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorității administrației publice locale sau al asociației de dezvoltare comunitară, după caz, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

 • (3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

 • a) numele și prenumele dispecerului;

 • b) data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • c) data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • d) străzile pe care s-a acționat;

 • e) activitatea prestată;

 • f) forța de muncă utilizată;

 • g) utilajele/echipele care au acționat;

 • h) materialele utilizate și cantitatea acestora;

 • i) temperatura exterioară;

 • j) condițiile hidrometeorologice;

 • k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie;

 • I) semnătura dispecerului;

 • m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

 • (4) Evidența se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje și separat pentru acțiunea cu forțe umane.

Art. 48

 • (1) Primăria Municipiului Botoșani va stabili locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat.

 • (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

 • a) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă;

 • b) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafața pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată;

 • (3) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, carosabil, intersecții și spații verzi.

 • (4) Încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții acesteia trebuie să se realizeze în maximum 24 ore de la terminarea activității de deszăpezire.

 • (5) Primăria Municipiului Botoșani poate stabili și alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc, dar nu mai mult de 24 de ore.

 • (6) Transportul, depozitarea și descărcarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire.

Art. 49

(1)Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale vor lua măsuri pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii străzilor din cadrul localității, în toată perioada iernii, și de apărare a lor împotriva degradării acestora, în perioada de dezgheț.

 • (2) Măsurile de prevenire, combatere și de apărare vor fi cele cuprinse în programul comun de acțiune.

Art. 50

 • (1) Împrăștierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

 • (2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile.

 • (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă.

 • (4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire și/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

 • (5) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, înghețului și pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea administrației publice locale.

Art. 51

Autoritățile administrației publice locale sau operatorul au obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a celorlalte autovehicule.

SECȚIUNEA a 5-a

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalații de neutralizare

Art.52

Consiliul Local al municipiului Botoșani este responsabil de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localității, prin unități de ecarisaj autorizate, conform legislației în vigoare.

Art. 53

 • (1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și de a le preda unității de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a localității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (2)Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop, care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

Art. 54

Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum 2 ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau ai instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare.

Art. 55.

Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

Art. 56

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

Art. 57

Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

Art.58

 • (1) Operatorul de salubrizare are obligația să țină o evidență referitoare la deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

 • (2) În cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, șarja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

 • (3) Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

.

SECȚIUNEA a 6-a

Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea

Art.59

Autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice, operatorii economici, cetățenii cu gospodării individuale și asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor și rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din spațiile pe care le dețin cu orice titlu, la frecvența prevăzută la art. 62 și _63.

Art.60

 • (1) În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecție și deratizare, operatorul împreună cu autoritatea administrației publice locale de la nivelul unității administrativ-teritoriale întocmesc, anual, un program unitar de acțiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde:

 • a) tipul de vectori supuși tratamentului;

 • b) perioadele de execuție;

 • c) obiectivele la care se aplică tratamentele.

 • (2) Perioada de execuție a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administrației publice locale, în cazul în care se înregistrează condiții meteo nefavorabile.

 • (3) Obiectivele din programul unitar de acțiune la care se aplică tratamentele sunt:

 • a) spațiile deschise din domeniul public și privat al localității;

 • b) spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice, în cazul în care tratamentele de dezinsecție se execute de pe aliniamentul stradal adiacent acestor spații, cu utilaje adecvate;

 • c) spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice și persoanelor juridice (casa scării, subsol și alte asemenea);

 • d) căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare.

 • (4) Toate persoanele fizice și juridice din unitatea administrativ-teritorială au obligația să asigure, în perioada de execuție a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de acțiune aflate în administrarea/proprietatea acestora.

 • (5) Plata operațiunilor de dezinsecție și deratizare pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acțiune se face în baza documentelor de lucru confirmate de către:

 • a) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;

 • b) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice, în cazul în care tratamentele de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor se execută de pe aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece sau caldă montate pe autovehicule;

 • c) reprezentanții instituțiilor publice din subordinea autorităților administrației publice locale pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al instituției publice documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorității administrației publice locale;

 • d) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociațiilor de proprietari/locatari, pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al asociației de proprietari, documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorității administrației publice locale;

 • e) reprezentanții administratorilor rețelelor tehnico-edilitare sau reprezentanții autorității administrației publice locale pentru căminele și canalele aferente rețelelor; autoritatea administrației publice locale are obligația să solicite prezența reprezentanților respectivi în vederea asigurării accesului la obiectivele supuse tratamentului.

 • (6) Finanțarea și decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acțiune se asigură de către autoritatea administrației publice locale în baza documentelor de lucru prevăzute la alin. (5) lit. a), b), d) și f), precum și în baza documentelor de lucru confirmate de reprezentanții instituțiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsecție, dezinfecție și deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spațiile închise ale clădirilor instituțiilor respective.

 • (7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acțiune și confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin. (5) lit. d) , se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de Consiliul Local al municipiului Botoșani.

 • (8) Contravaloarea tratamentelor executate în alte spații închise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituțiilor publice, altele decât cele din subordinea autorității administrației publice locale, precum și orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori și agenți patogeni față de cele/cei prevăzuți în programul unitar de acțiune se facturează de operator în baza documentelor de lucru confirmate de beneficiari și se suportă de către aceștia.

Art.61

 • (1) Dezinsecția se efectuează în:

 • a) clădiri ale unităților sanitare de pe raza unității administrativ-teritoriale;

 • b) clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare;

 • c) spațiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol și alte asemenea) ale persoanelor fizice și juridice, inclusiv asociații de proprietari/locatari;

 • d) spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale: terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, oboare, bâlciuri și alte asemenea;

 • e) spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice: terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituțiilor publice, altele decât cele prevăzute la lit. d);

 • f) căminele și canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, rețele subterane de fibră optică și alte asemenea;

 • g) metrou: spații tehnologice și spații destinate publicului;

 • h) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu;

 • i) subsoluri umede sau inundate;

 • j) depozite de deșeuri municipale, stații de compostare a deșeurilor biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare și alte instalații de tratare/eliminare a deșeurilor;

 • k) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare și care pot pune în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

 • (2) Dezinfecția se efectuează în:

 • a) depozitele de deșeuri municipale, stații de compostare deșeuri biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare și alte instalații de tratare/eliminare a deșeurilor;

 • b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor municipale;

 • c) spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • d) mijloace de transport în comun;

 • e) clădiri ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici și ale persoanelor fizice;

 • f) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

 • (3) Deratizarea se efectuează la obiectivele în care:

 • a) este prevăzută operațiunea de dezinsecție;

 • b) este prevăzută operațiunea de dezinfecție, cu excepția mijloacelor de transport în comun;

 • c) sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare a rozătoarelor în spațiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor, inclusiv în zonele demolate și/sau nelocuite.

Art.62

 • (1) În ceea ce privește frecvența, dezinsecția pentru combaterea țânțarilor se execută:

 • a) lunar, în sezonul cald, pe spațiile deschise prevăzute în programul unitar de acțiune, prin aplicarea de tratamente multiple pentru combaterea țânțarilor adulți și a larvelor de țânțari;

 • b) minimum 3 tratamente pe an și ori de câte ori este nevoie, corespunzător concentrației și tipului de substanțe insecticide ce urmează a fi utilizate în spațiile comune închise ale clădirilor, inclusiv subsoluri umede sau inundate.

 • (2) Pentru combaterea altor vectori dezinsecția se execută:

 • a) trimestrial și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituțiilor publice și spațiile comune închise ale clădirilor;

 • b) lunar și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar și ale unităților sanitare;

 • c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spațiile cu destinație de locuință.

 • (3) Numărul de tratamente care se efectuează lunar, prevăzute la alin. (1) lit. a), precum și numărul de tratamente care se efectuează anual, prevăzute la alin. (1) lit. b), se stabilesc prin programul unitar de acțiune. Înainte de elaborarea programului unitar de acțiune, prin grija Direcției edilitatre din aparatul de specialitate al Primarului, se solicită Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino» recomandările necesare pentru stabilirea numărului de tratamente.

În cazul în care institutul nu răspunde în maximum 30 de zile de la data primirii solicitării, se consideră că nu sunt necesare recomandări, iar autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară stabilește numărul de tratamente, la propunerea operatorului, fără a se reduce numărul de tratamente de dezinsecție executate în anul anterior.

 • (4) În situația în care, după aprobarea și punerea în aplicare a programului unitar de acțiune, evoluția vectorilor supuși tratamentelor de dezinsecție impune recomandări noi din partea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino», acestea se vor implementa prin modificarea programului unitar de acțiune.

Art.63

Din punctul de vedere al frecvenței, deratizarea se execută:

 • a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar și asociațiile de proprietari/locatari, cel puțin o dată pe semestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

 • b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puțin o dată pe trimestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

 • c) pentru spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de acțiune, dar nu mai puțin de 3 tratamente pe an;

 • d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

Art.64 Dezinfecția se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.

Art.65 Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide.

Art.66

 • (1) Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spații construite, indiferent de destinație, curți și/sau terenuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituțiile publice, precum și unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spațiile deținute de acestea.

 • (2) Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se prestează numai de către operatorul licențiat de A.N.R.S.C. căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de către unitatea administrativ-teritorială, în condițiile legii.

 • (3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operațiilor de deratizare, dezinsecție și/sau dezinfecție au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația și să mențină spațiile pe care le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deșeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale și de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri și/sau pe terenurile deținute.

 • 4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele care nu fac parte din programul unitar de acțiune pot fi prestate și de operatori economici autorizați în baza reglementărilor emise de Consiliul Local al municipiului Botoșani.

Art.67

Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecție și/sau dezinsecție are următoarele obligații:

 • a) înainte de începerea operațiunii de dezinsecție sau deratizare la obiectivele din programul unitar de acțiune, să notifice, în scris, autoritatea administrației publice locale și să aducă la cunoștința populației, prin mass-media, cu cel puțin 7 zile înainte, următoarele:

 • 1. tipul operațiunii ce urmează a se efectua;

 • 2. perioada efectuării tratamentelor;

 • 3. substanțele utilizate, gradul de toxicitate a acestora;

 • 4. măsurile de protecție ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine, animale și păsări;

 • b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data și ora începerii tratamentelor de dezinfecție, dezinsecție, deratizare în spațiile închise și pe suprafețele deținute de acestea și să comunice acestora gradul de toxicitate a substanțelor utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate;

 • c) înainte de începerea operațiunii de deratizare, dezinfecție sau deratizare în spațiile închise ale operatorilor economici, instituțiilor publice, persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari/locatari, să informeze beneficiarul cu privire la substanțele utilizate și măsurile de protecție ce trebuie luate și să stabilească, de comun acord cu acesta, data și intervalul orar de efectuare a tratamentelor;

 • d) să solicite la terminarea operațiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui document de lucru.

Art.68

În cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză să permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale pentru luarea măsurilor legale.

Art.69

(1) În cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru și va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața și sănătatea oamenilor și viețuitoarelor.

(2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătății oamenilor și viețuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanțe periculoase pentru aceștia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populației sau tratamentul este ineficient.

CAPITOLUL III

Drepturi și obligații

SECȚIUNEA 1

Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

Art. 70

(1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acționa pentru implicarea deținătorilor de deșeuri în gestionarea eficientă a acestora și transformarea treptată a deținătorilor de deșeuri în „operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu.

(2)Autoritățile administrației publice locale au obligația să înființeze sistemele de colectare separată și să se implice în instruirea populației privind condițiile de mediu, impactul deșeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unitățile de învățământ pe care le gestionează.

(3)Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea colectării selective, în paralel cu informarea și conștientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deșeuri care se depun în recipientele de colectare.

Art. 71

 • (1) Drepturile și obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul:

 • a) hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare;

 • b) regulamentului serviciului de salubrizare;

 • c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

 • d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.

Art. 72

Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de autoritățile administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C;

 • b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

 • c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

 • d) să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; în cazul activității de dezinfecție și deratizare, excusivitatea se limitează la obiectivele din programul unitar de acțiune;

 • f) să aplice la facturare tarifele aprobate de Primăria Municipiului Botoșani ;

 • g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii;

 • h) să solicite recuperarea debitelor în instanță.

Art. 73

Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații:

 • a) să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate;

 • b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

 • d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de prestare;

 • e) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • f) să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților;

 • g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;

 • h) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • i) să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri municipale și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de colectare și domeniul public;

 • j) să doteze punctele de colectare cu recipiente și/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare;

 • k) să țină la zi, împreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local, pe baza taxelor locale instituite în acest sens.

 • I) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • m) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condițiile stabilite de prezentul regulament;

 • o) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanșeități în maximum 24 de ore de la sesizare;

 • p) să asigure curățenia și igiena căilor publice, a stațiilor mijloacelor de transport în comun;

 • q) să asigure curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice, din stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate și să le mențină în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț;

 • r) să asigure desfășurarea corespunzătoare a operațiunilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare conform programelor aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • s) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate;

 • t) să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent;

 • u) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat și a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

 • v) să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic autorităților competente situația, conform reglementărilor în vigoare.

SECȚIUNEA a 2-a

Drepturile și obligațiile utilizatorilor

Art. 74

 • (1) Au calitatea de utilizator al serviciului de salubrizare beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți, definiți potrivit Legii serviciilor comunitare de utilități publice.

 • (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

Art. 75

Utilizatorii au următoarele drepturi:

 • a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului / contractului-cadru de prestare;

 • b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

 • c) să sesizeze autorităților publice locale și celei competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;

 • d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

 • e) să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

f)să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare;

 • g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;

 • h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament, ale celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

 • i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

 • j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale și centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

 • k) să fie dotați de operator cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încărcare și de transport ale acestora;

 • I) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare și de utilizare a acestora.

Art. 76

Utilizatorii au următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile prezentului regulament și clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

 • b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau să achite taxa de salubrizare aprobată de autoritatea administrației publice locale în cazul în care beneficiază de prestarea activității fără contract;

 • c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;

 • d) să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritățile administrației publice locale. Fracțiunea umedă a deșeurilor va fi depusă în saci de plastic și apoi în recipientul de colectare;

 • e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deșeurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfășoară, în recipiente diferite inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate de autoritățile administrației publice locale

 • f) să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de direcția de sănătate publică teritorială;

 • g) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

 • h) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

 • i) să încheie contracte pentru prestarea unei activități a serviciului de salubrizare numai cu operatorul căruia autoritatea publică locală i-a atribuit în gestiune delegată sau gestiune directă, activitatea respectivă;

 • j) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face colectarea, precum și recipientele în care se depozitează deșeurile municipale în vederea colectării;

 • k) să execute operațiunea de deversare/abandonare a deșeurilor în recipientele de colectare în condiții de maximă siguranță din punct de vedere al sănătății populației și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

 • l) să nu introducă în recipientele de colectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

 • m) să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și domeniul public (până la limita de proprietate; autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor;

n) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților sau spălarea autovehiculelor;

 • o) să nu arunce deșeuri și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în coșurile de hârtii amplasate pe domeniul public ori în locuri publice;

 • p) să depună hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile localității în coșurile de hârtii amplasate de operator dea lungul străzilor, în parcuri și alte asemenea locuri;

 • q) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

 • r) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc;

 • s) să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii și în alte locuri publice.

CAPITOLUL IV

Determinarea cantităților și volumului de lucrări prestate

Art. 77

 • (1) La încheierea contractului de prestări servicii, operatorii au obligația de a menționa în contract cantitățile de deșeuri ce urmează a fi colectate.

 • (2) În cazul asociațiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care dețin în proprietate gospodării individuale, contractul se încheie pentru numărul total de persoane care au adresa cu același cod poștal.

 • (3) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

 • (4) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori:

 • a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

 • b) asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

 • c) operatori economici;

 • d) instituții publice.

Art.78

 • (1) În vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru deșeurile menajere și cele asimilate acestora, provenite de la producătorii de deșeuri (utilizatorii casnici), operatorii împreună cu autoritățile publice ale unității administrativ-teritoriale vor stabili pe bază de măsurători compoziția și indicii de generare a acestor deșeuri, pe categorii de deșeuri și tipuri de materiale.

 • (2) Pentru deșeurile provenite de la operatorii economici, cantitățile de deșeuri produse, tipul acestora, compoziția, modul de tratare, condițiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menționate în autorizația de mediu eliberată de autoritățile competente.

 • (3) Determinarea cantităților de deșeuri primite la depozite se face numai prin cântărire.

 • (4) Pentru deșeurile din construcții provenite de la populație, determinarea volumului acestora se va face estimativ .

Art. 79

 • (1) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabilește pe baza suprafețelor, volumelor, așa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini.

 • (2) Pentru curățarea și transportul zăpezii și al gheții de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, a cantităților calculate și a rețetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii și a formării poleiului.

 • (3) Reprezentantul autorității administrației publice locale va controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

(4)Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administrației publice locale aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unități procentuale din valoarea lunară totală a contractului.

Art. 80

Pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare măsurarea cantităților se face în funcție de doza și de rețeta utilizate pe unitatea de suprafață sau de volum.

CAPITOLUL V

Indicatori de performanță și de evaluare a serviciului de salubrizare

Art. 81.

 • (1) Consiliul Local Botoșani stabilește și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare și penalitațile aplicate operatorului, după dezbaterea publică a acestora.

 • (2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare se precizează în caietul de sarcini, precum și în contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare

 • (3) Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

 • (4) Autoritățile administrației publice locale aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

Art. 82

 • (1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la:

 • a)continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) atingerea obiectivelor și țintelorpentru care autoritatea administrației publice locale /asociația de dezvoltare intercomunitară sunt responsabile;

 • c)prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • d)adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

Art. 83

Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

a) contractarea serviciului de salubrizare;

 • b)măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c)îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • d)menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

g)prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare- informare, consultanță.

h)atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor

Art. 84

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

 • a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • b) gradul asigurării colectării separate a deșeurilor menajere și similare

 • c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a utilizatorilor;

 • d) evidența clară și corectă a utilizatorilor;

 • e) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • f) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

Art. 85

În conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice locale au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;

 • d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

 • f) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și a normelor metodologice.

CAPITOLUL VI

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 86

 • (1) Prezentul regulament a fost elaborat în funcție de particularitățile locale, de interesele actuale și de perspectivă ale municipiului, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, aprobat prin Ordinul președintelui ANRSC nr.82/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Orice modificare a legislației privind serviciul de salubrizare a localităților va conduce la modificarea de drept a prezentului regulament.

 • (3) Actualizarea prezentului regulament în cazurile prevăzute la alin. (2) se va face la propunerea Direcției edilitare din aparatul de specialitate al Primarului.

 • (4) Anexa face parte din prezentul Regulament.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu

Anexa

la Regulamentul serviciului public de salubrizare

al municipiului Botoșani

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ - 2020

1. Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

Nr. crt

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

UTILIZATOR

TRIMESTRUL

Total an

%

%

%

%

%

0

1

2

3

4

5

6

7

1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

1.1

CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

a) numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări pe categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

100

100

100

100

100

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

100

100

100

100

100

operatori economici

100

100

100

100

100

instituții publice

100

100

100

100

100

b) procentul de contracte de la lit. a) închei ate în mai puțin de 10 zile calendaristice

100

100

100

100

100

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile

75

75

75

75

75

d) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității

100

100

100

100

100

1.2.

MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA CANTITĂȚILOR SERVICIILOR PRESTATE

a) numărul de recipiente de precolectare asigurate, pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări

100

100

100

100

100

b) numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de

proprietari de gospodării individuale sau

95

95

95

95

95

servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de categorii de

utilizatori

reprezentanți ai acestora;

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

100

100

100

100

100

operatori economici

100

100

100

100

100

instituții publice

100

100

100

100

100

c) ponderea din numărul de reclamații de la lit. b) care s-au dovedit justificate

90

90

90

90

90

d) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare

75

75

75

75

75

e) numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

5

5

5

5

5

f) numărul anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

5

5

5

5

5

g) cantitatea de deșeuri colectate selectiv raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate

10

10

10

10

10

h) penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale, raportate la valoarea prestației

5

5

5

5

5

i) cantitatea totală de deșeuri colectate pe bază de contract raportată la cantitatea totală de deșeuri colectată

95

95

95

95

95

j) cantitatea totală de deșeuri colectate din locurile neamenajate, raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate

5

5

5

5

5

k) numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate, pe tipuri de categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

95

95

95

95

95

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

100

100

100

100

100

operatori economici

100

100

100

100

100

instituții publice

100

100

100

100

100

l) ponderea din numărul de reclamații de la pct. I) care s-au dovedit justificate

90

90

90

90

90

m) procentul de solicitări de la lit. m) care au fost rezolv ate în mai puțin de două zile calendaristice

90

100

100

90

95

1.3

FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAȚIILOR

a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori pe categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

2

2

2

2

2

asociații de proprietari/locatari, prin

1

1

1

1

1

reprezentanții acestora;

operatori economici

1

1

1

1

1

instituții publice

1

1

1

1

1

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în mai puțin de 10 zile

95

95

95

95

95

c) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate

90

90

90

90

90

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise, pe categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

95

95

95

95

95

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

100

100

100

100

100

operatori economici

100

100

100

100

100

instituții publice

100

100

100

100

100

e) valoarea totală a facturilor emise raportată la cantitățile de servicii prestate, pe activități și pe categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

100

100

100

100

100

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

100

100

100

100

100

operatori economici

100

100

100

100

100

instituții publice

100

100

100

100

100

1.4.

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

2

2

2

2

2

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

1

1

1

1

1

operatori economici

1

1

1

1

1

instituții publice

1

1

1

1

1

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

100

100

100

100

100

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat

90

90

90

90

90

2

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI

2.1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIN LICENȚA DE PRESTARE A SERVICIULUI

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență                        ( nr)

0

0

0

0

0

b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate

1

1

1

1

4

din analizele și controalele organismelor abilitate     ( nr)

2.2.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE.

a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza     ( nr)

nerespectarii condițiilor corespunzătoare de prestare a activității

0

1

1

0

2

b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activității

0

1

1

0

0,5

c) numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale                              ( nr)

1

1

1

1

4

2. Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

Nr. crt

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

UTILIZATOR

TRIMESTRUL

Total an

%

%

%

%

%

0

1

2

3

4

5

6

7

1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

1.1

CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

a) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile

100

100

100

100

100

b) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității

100

100

100

100

100

1.2.

MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA CANTITĂȚILOR SERVICIILOR PRESTATE

a) numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

5

5

5

5

5

b) numărul anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

5

5

5

5

5

c) penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale, raportate la valoarea prestației

5

5

5

5

5

1.3

FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAȚIILOR

a) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise

100

100

100

100

100

b) valoarea totală a facturilor emise raportată la cantitățile de servicii prestate

100

100

100

100

100

1.4.

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

a) numărul de sesizări scrise                     ( nr)

1

1

1

1

4

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

100

100

100

100

100

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat

100

100

100

100

100

2

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI

2.1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIN LICENȚA DE PRESTARE A SERVICIULUI

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență                       ( nr)

0

0

0

0

0

b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate        ( nr)

1

1

1

1

4

2.2.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE.

a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza ( nr) nerespectarii condițiilor corespunzătoare de prestare a activității

0

0

0

0

0

b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activității

0

0

0

0

0

c) numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale                              ( nr)

1

1

1

1

4

3. Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Nr. crt

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

UTILIZATOR

TRIMESTRUL

Total an

%

%

%

%

%

0

1

2

3

4

5

6

7

1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

1.1

CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

a) numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări

100

100

100

100

100

b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate în mai puțin de 10 zile calendaristice

100

100

100

100

100

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile

100

100

100

100

100

d) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității

100

100

100

100

100

1.2.

MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA CANTITĂȚILOR SERVICIILOR PRESTATE

a) numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

100

100

100

100

100

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

100

100

100

100

100

operatori economici

100

100

100

100

100

instituții publice

100

100

100

100

100

b) ponderea din numărul de reclamații de la lit. b) care s-au dovedit justificate

90

90

90

90

90

c) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare

90

90

90

90

90

d) numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

5

5

5

5

5

e) numărul anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

5

5

5

5

5

f) penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale, raportate la valoarea prestației

5

5

5

5

5

1.3

FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAȚIILOR

a) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise

100

100

100

100

100

b) valoarea totală a facturilor emise raportată la cantitățile de servicii prestate

100

100

100

100

100

1.4.

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

a) numărul de sesizări scrise                        ( nr)

2

0

0

2

4

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

100

0

0

100

100

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat

100

0

0

100

100

2

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI

2.1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIN LICENȚA DE PRESTARE A SERVICIULUI

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență                        ( nr)

0

0

0

0

0

b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate       ( nr)

1

0

0

1

2

2.2.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE.

a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza  ( nr)

nerespectarii condițiilor corespunzătoare de prestare a activității

1

0

0

1

b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activității

1

0

0

1

1

c) numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale                             ( nr)

1

0

0

1

2

4. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj

Nr. crt

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

UTILIZATOR

TRIMESTRUL

Total an

%

%

%

%

%

0

1

2

3

4

5

6

7

1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

1.1

CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

a) numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări

100

100

100

100

100

b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate în mai puțin de 10 zile calendaristice

100

100

100

100

100

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări d e modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile

100

100

100

100

100

d) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității

100

100

100

100

100

1.2.

MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA CANTITĂȚILOR SERVICIILOR PRESTATE

a) numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților

5

5

5

5

5

centrale și locale

b) numărul anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

5

5

5

5

5

c) penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale, raportate la valoarea prestației

5

5

5

5

5

d) cantitatea totală colectată pe bază de contract raportată la cantitatea totală colectată

95

95

95

95

95

1.3

FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAȚIILOR

a) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise

100

100

100

100

100

b) valoarea totală a facturilor emise raportată la cantitățile de servicii prestate

100

100

100

100

100

2

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI

2.1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIN LICENȚA DE PRESTARE A SERVICIULUI

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență                     ( nr)

0

0

0

0

0

b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate dm analizele și controalele organismelor abilitate       ( nr)

1

1

1

1

4

2.2.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE.

a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza    ( nr)

nerespectarii condițiilor corespunzătoare de prestare a activității

1

1

1

1

4

b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activității

1

1

1

1

1

c) numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale                             ( nr)

1

1

1

1

4

5. Colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc)

Nr. crt

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

UTILIZATOR

TRIMESTRUL

Total an

%

%

%

%

%

0

1

2

3

4

5

6

7

1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

1.1

CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

a) numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări pe categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

100

100

100

100

100

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

100

100

100

100

100

operatori economici

100

100

100

100

100

instituții publice

100

100

100

100

100

b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate în mai puțin de 10 zile calendaristice

100

100

100

100

100

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile

75

75

75

75

75

d) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității

100

100

100

100

100

1.2.

MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA CANTITĂȚILOR SERVICIILOR PRESTATE

a) numărul de recipiente de precolectare asigurate, pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări

100

100

100

100

100

b) numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

100

100

100

100

100

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

100

100

100

100

100

operatori economici

100

100

100

100

100

instituții publice

100

100

100

100

100

c) ponderea din numărul de reclamații de la lit. b) care s-au dovedit justificate

90

90

90

90

90

d) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare

50

50

50

50

50

e) numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

5

5

5

5

5

f) numărul anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

5

5

5

5

5

g) cantitatea de deșeuri colectate selectiv raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate

90

90

90

90

90

h) cantitatea totală de deșeuri sortate și valorificate, raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate

50

50

50

50

50

i) penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale, raportate la valoarea prestației

5

5

5

5

5

j) cantitatea totală de deșeuri colectate pe bază de contract raportată la cantitatea totală de deșeuri colectată

95

95

95

95

95

k) cantitatea totală de deșeuri colectate din locurile neamenajate, raportat ă la cantitatea totală de deșeuri colectate

5

5

5

5

5

I) numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate, pe tipuri de categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

100

100

100

100

100

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

100

100

100

100

100

operatori economici

100

100

100

100

100

instituții publice

100

100

100

100

100

m) ponderea din numărul de reclamații de la pct. I) care s-au dovedit justificate

90

90

90

90

90

n) procentul de solicitări de la lit. m) care au fost rezolvate în mai puțin de două zile calendaristice

25

25

25

25

25

o) valoarea aferentă activității de colectare a deșeurilor totală facturată, raportată la valoarea totală rezultată din valorificarea deșeurilor reciclabile

50

50

50

50

50

1.3

FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAȚIILOR

a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori pe categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

2

2

2

2

2

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

1

1

1

1

1

operatori economici

1

1

1

1

1

instituții publice

1

1

1

1

1

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în mai puțin de 10 zile

100

100

100

100

100

c) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate

90

90

90

90

90

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise, pe categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

95

95

95

95

95

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

100

100

100

100

100

operatori economici

100

100

100

100

100

instituții publice

100

100

100

100

100

e) valoarea totală a facturilor emise raportată la cantitățile de servicii prestate, pe categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

100

100

100

100

100

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

100

100

100

100

100

operatori economici

100

100

100

100

100

instituții publice

100

100

100

100

100

1.4.

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

2

2

2

2

2

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

1

1

1

1

1

operatori economici

1

1

1

1

1

instituții publice

1

1

1

1

1

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

100

100

100

100

100

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat

90

90

90

90

90

2

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI

2.1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIN LICENȚA DE PRESTARE A SERVICIULUI

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență                    ( nr)

0

0

0

0

0

b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate       ( nr)

1

1

1

1

4

2.2.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE.

a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza    ( nr)

nerespectarii condițiilor corespunzătoare de prestare a activității

1

1

1

1

4

b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activității

1

1

1

1

1

c) numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale                             ( nr)

1

1

1

1

4

6. Colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației

38

Nr. crt

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

UTILIZATOR

TRIMESTRUL

Total an

%

%

%

%

%

0

1

2

3

4

5

6

7

1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

1.1

CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

a) numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

100

100

100

100

100

b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate în mai puțin de 10 zile calendaristice

100

100

100

100

100

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile

90

90

90

90

90

d) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității

100

100

100

100

100

1.2.

MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA CANTITĂȚILOR SERVICIILOR PRESTATE

a) numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

100

100

100

100

100

b) ponderea din numărul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit justificate

90

90

90

90

90

c) procentul de solicitări de la lit. b) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare

90

90

90

90

90

d) numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

5

5

5

5

5

e) numărul anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

5

5

5

5

5

f) penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale, raportate la valoarea prestației

5

5

5

5

5

g) cantitatea totală colectată pe bază de contract raportată la cantitatea totală colectată

95

95

95

95

95

h) cantitatea totală de deșeuri colectate din locurile neamenajate, raportată la cantitatea totală de deșeuri col ectate

5

5

5

5

5

i) numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

100

100

100

100

100

j) ponderea din numărul de reclamații de la pct. i) care s-au dovedit justificate

90

90

90

90

90

k) procentul de solicitări de la lit. j) care au fost rezolvate în mai puțin de două zile calendaristice

100

100

100

100

100

1.3

FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAȚIILOR

a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

2

2

2

2

2

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în mai puțin de 10 zile

90

90

90

90

90

c) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate

90

90

90

90

90

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise,

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

95

95

95

95

95

e) valoarea totală a facturilor emise raportată la cantitățile de servicii prestate, pe activități și pe categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

100

100

100

100

100

1.4.

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

2

2

2

2

2

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

100

100

100

100

100

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat

90

90

90

90

90

2

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI

2.1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIN LICENȚA DE PRESTARE A SERVICIULUI

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență                       ( nr)

0

0

0

0

0

b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate        ( nr)

1

1

1

1

4

2.2.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE.

a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate

1

1

1

1

4

culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza     ( nr)

nerespectarii condițiilor corespunzătoare de prestare a activității

b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activității

1

1

1

1

1

c) numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale                            ( nr)

1

1

1

1

4

7. Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări

Nr. crt

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

UTILIZATOR

TRIMESTRUL

Total an

%

%   | %

%

%

0

1

2

3

4        1 5

6

7

1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

1.1

CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

a) numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări pe categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

100

100

100

100

100

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

100

100

100

100

100

operatori economici

100

100

100

100

100

instituții publice

100

100

100

100

100

b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate în mai puțin de 10 zile calendaristice

100

100

100

100

100

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile

75

75

75

75

75

d) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametri lor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității

100

100

100

100

100

1.2.

MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA CANTITĂȚILOR SERVICIILOR PRESTATE

a) numărul de recipiente de precolectare asigurate, pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări

100

100

100

100

100

b) numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

90

90

90

90

90

cantitățile de servicii prestate pe tipuri de categorii de utilizatori

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

100

100

100

100

100

operatori economici

100

100

100

100

100

instituții publice

100

100

100

100

100

c) ponderea din numărul de reclamații de la lit. b) care s-au dovedit justificate

90

90

90

90

90

d) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoar e

50

50

50

50

50

e) numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

5

5

5

5

5

f) numărul anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

5

5

5

5

5

g) cantitatea de deșeuri colectate selectiv raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate

50

50

50

50

50

h) cantitatea totală de deșeuri sortate și valorificate, raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate

25

25

25

25

25

i) penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale, raportate la valoarea prestației

5

5

5

5

5

j) cantitatea totală de deșeuri colectate pe bază de contract raportată la cantitatea totală de deșeuri colectată

95

95

95

95

95

k) cantitatea totală de deșeuri colectate din locurile neamenajate, raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate

5

5

5

5

5

I) numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate, pe tipuri de categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

90

90

90

90

90

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

100

100

100

100

100

operatori economici

100

100

100

100

100

instituții publice

100

100

100

100

100

m) ponderea din numărul de reclamații de la pct. I) care s-au dovedit justificate

90

90

90

90

90

n) procentul de solicitări de la lit. m) care au fost rezolvate în mai puțin de două zile calendaristice

25

25

25

25

25

o) valoarea aferentă activității de colectare a deșeurilor totală facturată, raportată la valoarea totală rezultată din valorificarea deșeurilor reciclabile

25

25

25

25

25

1.3

FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAȚIILOR

a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul

proprietari de gospodării individuale sau

2

2

2

2

2

total de utilizatori pe categorii de utilizatori

reprezentanți ai acestora;

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

1

1

1

1

1

operatori economici

1

1

1

1

1

instituții publice

1

1

1

1

1

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în mai puțin de 10 zile

90

90

90

90

90

c) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate

90

90

90

90

90

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise, pe categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

95

95

95

95

95

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

100

100

100

100

100

operatori economici

100

100

100

100

100

instituții publice

100

100

100

100

100

e) valoarea totală a facturilor emise raportată la cantitățile de servicii prestate, pe activități și pe categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

100

100

100

100

100

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

100

100

100

100

100

operatori economici

100

100

100

100

100

instituții publice

100

100

100

100

100

1.4.

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

2

2

2

2

2

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

1

1

1

1

1

operatori economici

1

1

1

1

1

instituții publice

1

1

1

1

1

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

100

100

100

100

100

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat

90

90

90

90

90

2

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI

2.1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIN LICENȚA DE PRESTARE A SERVICIULUI

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență                   ( nr)

0

0

0

0

0

b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate        ( nr)

2

2

2

2

8

2.2.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE.

a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza   ( nr)

nerespectarii condițiilor corespunzătoare de prestare a activității

0

0

0

0

0

b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activității

0

0

0

0

0

c) numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale                              ( nr)

1

1

1

1

4

8. Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea

Nr. crt

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

UTILIZATOR

TRIMESTRUL

Total an

%

%

%

%

%

0

1

2

3

4

5

6

7

1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

1.1

CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

a) numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări pe categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

100

100

100

100

100

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

100

100

100

100

100

operatori economici

100

100

100

100

100

instituții publice

100

100

100

100

100

b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate în mai puțin de 10 zile calendaristice

100

100

100

100

100

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile

75

75

75

75

75

d) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri

100

100

100

100

100

de îmbunătățire a activității

1.2.

MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA CANTITĂȚILOR SERVICIILOR PRESTATE

a) numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

100

100

100

100

100

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

100

100

100

100

100

operatori economici

100

100

100

100

100

instituții publice

100

100

100

100

100

b) ponderea din numărul de reclamații de la lit. b) care s-au dovedit justificate

90

90

90

90

90

c) procentul de solicitări de la lit. b) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare

80

100

100

80

90

d) numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

5

5

5

5

5

e) numărul anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

5

5

5

5

5

f) penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale, raportate la valoarea prestației

5

5

5

5

5

g) numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate, pe tipuri de categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

100

100

100

100

100

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

100

100

100

100

100

operatori economici

100

100

100

100

100

instituții publice

100

100

100

100

100

h) ponderea din numărul de reclamații de la pct. g) care s-au dovedit justificate

90

90

90

90

90

i) procentul de solicitări de la lit. h) care au fost rezolvate în mai puțin de două zile calendaristice

90

90

90

90

90

1.3

FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAȚIILOR

a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori pe categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

2

2

2

2

2

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

1

1

1

1

1

operatori economici

1

1

1

1

1

instituții publice

1

1

1

1

1

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în mai puțin de 10 zile

90

90

90

90

90

c) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate

90

90

90

90

90

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise, pe categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

95

95

95

95

95

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

100

100

100

100

100

operatori economici

100

100

100

100

100

instituții publice

100

100

100

100

100

e) valoarea totală a facturilor emise raportată la cantitățile de servicii prestate, pe activități și pe categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

100

100

100

100

100

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

100

100

100

100

100

operatori economici

100

100

100

100

100

instituții publice

100

100

100

100

100

1.4.

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe categorii de utilizatori

proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

1

2

2

1

1,5

asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

1

1

1

1

1

operatori economici

1

1

1

1

1

instituții publice

1

1

1

1

1

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

100

100

100

100

100

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat

90

90

90

90

90

2

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI

2.1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIN LICENȚA DE PRESTARE A SERVICIULUI

a ) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea

de către operator a obligațiilor din licență               ( nr)

0

0

0

0

0

b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate        ( nr)

0

0

0

0

0

2.2.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI CONFORM CONTRACTULUI DE

FURNIZARE/PRESTARE.

a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza   ( nr)

nerespectarii condițiilor corespunzătoare de prestare a activității

0

0

0

0

0

b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activității

0

0

0

0

0

c) numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale                             ( nr)

0

1

1

0

2

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 130 DIN 30.04.2020

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț

CAPITOLUL 1.

ASPECTE GENERALE

 • 1.1. Denumirea studiului: Studiu de oportunitate pentru stabilirea modalității de atribuire al serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț pentru o perioadă de 5 ani.

 • 1.2. Autoritatea contractantă:

Municipiul Botoșani, str. Piața Revoluției nr. 1

Municipiul Botoșani este persoană juridică de drept public, are patrimoniu propriu și capacitate juridică deplină.

 • 1.3. Elaborator:

Directia Edilitare, Comisia de întocmire a Studiului de oportunitate numită prin Dispozitia nr..164 din 30.01.2020.

 • 1.4. Obiectul studiului

 • 1.4.1 Obiectul prezentului studiu îl constituie analiza situației actuale a activității de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț pe teritoriul municipiului Botoșani și fundamentarea necesității și a oportunității modalității de atribuire a gestiunii serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț (denumit, în continuare, serviciu public de salubrizare), pentru o perioadă de 5 ani.

Activitățile se desfășoară pe carosabil, trotuare, stații de transport în comun, locuri de parcare, precum și pe suprafețele anexe ale căilor de circulație și a spațiilor de odihnă și agrement.

 • 1.5. Metodologia de lucru

Pentru realizarea studiului privind necesitatea și oportunitatea atribuirii serviciului public de Salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț prin încheierea unui contract pentru o durată de 5 ani, s-a folosit ca metodologie de lucru:

 • - analiza documentelor din cadrul Primăriei Botoșani, privind programele de salubrizare, bugete alocate în 2007-2019 pentru realizarea serviciului public de salubrizare, Regulamentul de funcționare al serviciului public de salubrizare al Municipiului Botoșani, contract existent;

 • - sesizări primite din partea cetățenilor;

 • - audiențe;

 • - articole de presă referitoare la serviciul de salubrizare.

 • - analiza situației actuale de salubrizare și curățarea și transportul zăpezii, în municipul Botoșani;

 • 1.6. Identificarea nevoilor de salubrizare - în continuare se vor detalia nevoile principalelor grupuri de interese față de serviciul de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, modul în care se realizează salubrizarea în prezent și gradul de satisfacție al populației față de prestarea acestui serviciu în prezent.

 • 1.6.1. Grupuri de interes

Grupurile interesate de realizarea serviciului public de salubrizare în municipiul Botoșani se împart în: Utilizatori / Beneflciari ai serviciului de salubrizare:

persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii, respectiv:

 • - persoane fizice și asociații de locatari sau proprietari, locuitori ai orașului,

 • - agenți economici care își desfașoară activitatea pe raza municipiului Botoșani,

 • - instituții publice cu sedii sau filiale în municipiului Botoșani,

 • - persoane care tranziteaza municipiul, e.t.c..

 • Serviciul de Salubrizare - are ca obiectiv realizarea unui serviciu de calitate de către operatorul de salubrizare, scop în care se efectuează controlul și urmărirea activității de salubrizare executată de către operator.

 • Prestatorul de servicii de salubrizare - are ca obiectiv obținerea unui profit în schimbul

serviciilor oferite.

Instituții ale statului care au ca scop protejarea mediului, a sănătății populației:

Garda de Mediu

 • - printre atribuțiile căreia se numără urmărirea și controlul aplicării de către persoane fizice și juridice a reglementărilor privind gestionarea deșeurilor și recuperarea materialelor reciclabile, dar și aplicarea de sancțiuni contravenționale pentru încalcările prevederilor actelor normative în domeniul protecției mediului.

Agenția de Protecție a Mediului Botoșani

 • - printre atribuțiile căreia se regăsesc autorizarea și reglementarea stadiului de îndeplinire al obiectivelor din strategia de gestionare a deșeurilor, colaborând cu autoritățile publice locale în vederea implementării Planului județean de gestionare a deșeurilor.

Direcția de Sănătate Publică Botoșani

 • - are ca scop realizarea controlului de stat al respectării condițiilor igienico-sanitare prevăzute de reglementările legale în domeniul sănătății publice.

Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice -ANRSC - atributii:

 • - pregătirea pieței serviciilor publice de gospodărie comunală pentru intrarea pe piața comunitară, promovarea concurenței și a unei privatizări controlate pe piața serviciilor publice comunale;

 • 1.6.2. Analiza nevoilor diferitelor grupuri de interese

În general, deșeurile urbane (stradale și menajere) și cele industriale se numară printre obiectivele recunoscute ca find cele mai mari generatoare de impact și risc pentru mediu și sănătatea publică.

Principalele forme de impact și risc determinate de deșeurile urbane și industriale, în ordinea în care sunt percepute de populatie, sunt:

 • 1. modificări de peisaj și disconfort vizual

 • 2. poluarea aerului

 • 3. poluarea apelor de suprafață - în cazul depozitării deșeurilor în apropierea râurilor (pe malul acestora)

 • 4. poluarea pânzei de ape freatice - prin infiltrații de substanțe dăunatoare rezultate din reacțiile chimice ce au loc în depozitele ilegale, mai ales la temperaturi ridicate

 • 5. modificări ale fertilității solurilor și ale compoziției biocenozelor pe terenurile învecinate, în cazul depozitării neautorizate direct pe pământ.

Din aceste motive, grupurile interesate în realizarea activității de salubrizare în municipiul Botoșani au diverse nevoi, care vor fi analizate în cele ce urmează.

 • a) Utilizatorii serviciilor de salubrizare au dreptul:

 • > să circule pe străzi curate,

 • > să se plimbe și să se recreeze în parcuri curate,

 • > pe perioada verii, în zilele toride, să circule pe străzi fără praf și care să degajă răcoare, care sunt stropite regulat să nu fie nevoiți să se ude la picioare din cauza bălților produse prin acumulări de apă pe timp de ploaie sau topire a zăpezii datorate canalelor înfundate să nu se accidenteze datorită alunecării pe străzi acoperite de gheață sau polei să poată circula cu mașina și atunci când ninge să nu fie nevoiți să respire aerul infestat datorită depozitării clandestine de deșeuri.

 • b) Municipiul Botoșani are ca obiective/nevoi:

 • > îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței 5                              5                                 5                             5                    JL            JL                                                     5       5                         5

serviciului public de salubrizare,

 • > creșterea calității vieții cetățenilor prin stimularea mecanismelor economiei de piață, realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, atragerea investițiilor profitabile pentru comunitatea locală,

 • > dezvoltarea durabilă a unor servicii care să asigure protecția mediului înconjurator,

 • > organizarea serviciului public de salubrizare astfel încât să satisfacă nevoile populației, ale instituțiilor publice și agenților economiei,

 • > realizarea serviciului de salubrizare de calitate, pe un număr cât mai mare de străzi, până la acoperirea întregului oraș, cu costuri minime.

 • c) Operatorul desemnat să presteze serviciile de salubrizare:

 • - realizarea unui profit în urma prestării serviciilor de salubrizare care fac obiectul contractului

 • - obținerea unor calificative bune în urma prestării serviciului de salubrizare care face obiectul

contractului.

 • d) Instituții ale Statului - toate instituțiile menționate la capitolul 1.6.1: Garda de Mediu, Agenția de Protecție a Mediului Botoșani, Direcția de Sănătate Publică Botoșani, Autoritatea Natională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. sunt interesate de:

 • > îmbunătățirea calității vieții cetățenilor prin menținerea unui climat de igienă;

 • > protejarea mediului înconjurător;

 • > înlăturarea surselor de poluare a aerului și apelor provenite de la depozitele de deșeuri;

 • > protecția stării de sănătate a locuitorilor municipiului Botoșani.

 • 1.7. Cadrul legal

Legislatia specifica serviciilor publice de salubrizare:

 • - Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

 • - Legea nr. 101/ 25.04.2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată;

 • - Legea nr. 99/2014 privind modificarea și completarea Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Ordonanta de Urgenta nr 57/2019 privind Codul Administrativ

 • - HG 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

 • - Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.

 • - HG 867/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

 • - Legea nr. 99/2014, pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.

101/2006, cu modificările și completările ulterioare ;

 • - OUG nr. 58/2016, pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;

 • - Legea nr. 515/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvemului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

 • - O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare ;

 • - Legea nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii obligațiilor de plată a unor sume rezultand din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autoritățile publice locale;

 • - H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor

comunitare de utilități publice;

 • - Ordinul nr. 82 din 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a

localităților;

 • - HCL nr. 132/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului de

salubrizare.

 • - Ordonanța nr. 50 din 30 ianuarie 2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănatății și autoritățile administrației publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice;

 • - Ordonanța de urgentă nr. 92 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

 • - Ordinul nr. 89 din 7 martie 1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru gospodărie comunală și salubritate publică;

 • - Ordonanța de urgență nr. 13 din 20 februarie 2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006;

 • - Ordonanța Guvemului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

 • - Ordinul nr. 147 din 31 mai 2004 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;

 • - Ordinul nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor;

 • - Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Ordinul nr. 82 din 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de salubrizare a localităților;

 • - Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Totodata, Programul Național de Aderare a României la Uniunea Europeana (PNAR) prevede

ca obiectiv prioritar „dezvoltarea managementului serviciilor publice locale”, iar prin realizarea acestui obiectiv se urmarește îmbunătățirea standardelor serviciilor publice locale, în special cele care privesc activitățile de salubrizare a localităților.

 • 1.8. Aspecte de ordin economico-financiar

Autoritățile publice locale, prin modul de organizare și desfășurare a activității serviilor publice de salubrizare sunt obligate să asigure realizarea următoarelor obiective:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

 • b) susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților;

 • c) promovarea calității și eficienței serviciului de salubrizare;

 • d) stimularea mecanismelor economiei de piață;

 • e) dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • f) gestionarea serviciului public de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

 • g) promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;

 • h) protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;

 • i) consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu;

 • j) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare, precum și a procedurilor de atribuire a gestiunii acestuia;

 • k) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare;

 • l) respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localtăților Serviciul public de salubrizare va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate în contract.

Structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale.

Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

 • a) asigurarea prestării serviciului public de salubrizare la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul Local al Municipiului Botoșani prin regulamentul serviciului;

 • b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul public de salubrizare prestat pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;

 • c) asigurarea funcționării eficiente a serviciului public de salubrizare și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului de salubrizare, precum și asigurarea protecției mediului.

 • 1.9. Îmbunătățiri:

 • ( 1) Salubrizarea: vor fi create condițiile pentru creșteri intensive ale serviciului, prin creșterea frecvenței cu care se realizează măturatul, spălatul, stropitul străzilor și de asemenea pentru creșteri extensive ale salubrizarii, prin adaugarea de străzi în programul de salubrizare, deci suprafețe mai mari care vor fi salubrizate în municipiul Botoșani.

Recipientele amplasate pe caile publice (coșurile de gunoi) pentru colectarea deșeurilor stradale trebuie sa fie în număr suficient, cu volume adecvate și montate la distanțe optime, golindu-se periodic, cel putin o data la două - trei zile.

Prestarea activităților de curățare a căilor publice și întreținerea acestora se vor executa astfel încat să se realizeze:

 • continuitatea activității, indiferent de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • controlul calității serviciului prestat;

 • respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administratiei publice locale, în condițiile legii;

 • prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • asigurarea capacității de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

 • ( 2) Prestarea activităților de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și

menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se vor executa astfel încât să se realizeze:

 • continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo, în întreaga arie administrativ-teritoriala încredințată, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • asigurarea capacităților de încărcare și transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;

 • asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;

 • asigurarea unui parc auto, în vederea eficienței în exploatare a acestuia, încadrarea în normele naționale privind emisiile poluante și asigurarea unui serviciu de calitate;

 • îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

 • corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • controlul calității serviciului prestat;

 • respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • respectarea regulamentului serviciului public de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale și a legislației specifice în domeniu;

 • prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • 1.10. Indicatori de performanță

Prezentul studiu propune indicatori de performanță a serviciului care să fie prevăzuți în documentația de atribuire pentru serviciile încredințate spre administrare operatorului, indicatori care vor permite evaluarea și monitorizarea serviciului public de salubrizare a municipiului Botoșani.

 • > Indicatorii de performanță sunt stabiliți în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, aprobat prin HCL nr.132/2016.

 • > Indicatorii de performanță sânt definiți în Anexa 1 la prezentul studiu.

Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile publice de salubrizare, având în vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de salubrizare;

 • d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul salubrizării.

 • 1.11. Principalele aspecte ce impun realizarea studiului:

Elaborarea studiului de oportunitate reprezintă o cerință a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, scopul acestuia fiind de a fundamenta și a stabili modalitatea optimă de atribuire a serviciului public de salubrizare a municipiului Botoșani.

Aspectele care impun realizarea studiului:

 • modificările legislative în domeniu care au fost corelate cu legislația U.E.

 • respectarea și aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, astfel Legea nr. 51/2006, a serviciilor

comunitare de utilități publice, cu modificarile și completările ulterioare care la art.22 alin. 3) prevede că „ Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autoritatilor deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

 • expirarea valabilității contractului de salubrizare în municipiul Botoșani, deoarece contractul de

atribuire a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț a municipiului Botoșani, incheiat cu operatorul S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, a încetat la data de 29.01.2020;

 • necesitatea asigurarii continuității serviciului public de salubrizare în municipiul Botoșani;

 • necesitatea asigurării și gestionării cficiente și de calitate a serviciului public de salubrizare;

 • adoptarea unor soluții, materiale și tehologii performante în vederea creșterii eficienței serviciilor,

 • dezvoltarea durabilă a serviciilor, utilizarea eficientă a fondurilor publice;

 • asigurarea accesului facil al cetățenilor la servicii de calitate;

 • dorința autorității locale de a asigura un mediu de viață curat și sănătos locuitorilor municipiului.

CAPITOLUL II

ASIGURAREA ACTUALĂ A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE ȘI CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

 • 2.1 Organizarea și funcționarea serviciului public de salubrizare în municipiul Botoșani

Serviciul public de salubrizare în municipiul Botoșani se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare privind atribuțiile Consiliului Local în asigurarea serviciilor de salubrizare a orașului, scopul activității fiind de asigurarea curățeniei generale în municipiul Botoșani prin salubrizarea locurilor publice și a străzilor, precum și luarea măsurilor necesare de prevenire, reducere și combatere a factorilor poluanți.

În prezent, activitățile serviciului public de salubrizare sunt realizate de URBAN SERV SA în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 37 din data de 31 ianuarie 2020, conform art. 33 alin (2) și (3) din Legea 51/2006, pentru o perioadă de maxim 90 de zile, în condițiile contractului 26470 din 29 octombrie 2019, contract încetat la data de 28.01.2020.

 • 2.2. Finanțarea activității de salubrizare

Finanțarea activității de salubrizare ce face obiectul prezentului Studiu se face din bugetul local.

 • 2.3. Utilizatorii/beneficiarii serviciilor publice de salubrizare sunt: persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii, respectiv:

 • - Persoane fizice și asociații de locatari sau proprietari, locuitori ai orașului.

 • - Agenti economici care îți desfășoară activitatea pe raza municipiului Botoșani.

 • - Instituții publice cu sedii sau filiale în municipiul Botoșani,

 • - Personae care tranzitează municipiul.

Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

 • 2.4. Evoluția contractului serviciului public de salubrizare din 2007 până în prezent

În anul 2007, în urma licitației deschise, Primaria municipiului Botoșani a delegat serviciul public de salubrizare, prin concesiune catre URBAN SERV SA

Prin HCL 132/2016 s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de salubrizare din municipiului Botoșani.

Perioada de concesionare a serviciilor a fost de 8 ani conform contractului de atribuire a gestiunii încheiat cu URBAN SERV S.A.), respectiv 01.08.2007 - 01.08.2015, prelungit pentru o perioadă de 4 ani, prin act aditional, pana la 01.08.2019, cu asigurarea continuității conform art. 33 din Legea 51/2006 pentru o perioadă de încă 90 de zile.

În 29.10.2019, a fost încheiat un contract de atribuire în gestiune directă serviciul public de salubrizare, operatorului URBAN SERV S.A. Botoșani. Operatorul a avut obligația de a obține licența de operare în termen maxim de 90 de zile. Întrucât din diferite motive operatorul nu a obținut licența de operare contractul a încetat, asigurâdu-se continuitatea serviciului până la senmarea noului contract dar nu mai mult de 90 de zile.

 • 2.5. Modul de realizare al serviciilor de salubrizare de catre URBAN SERV SA:

În urma analizei modului de îndeplinire al serviciului, putem face urmatoarele precizări:

 • a) Măturatul manual.

În perioada 2007 -2020 măturatul manual s-a executat pe cca. 150 străzi. Pe majoritatea străzilor s-au executat prestațiile în program de noapte.

Întreținerea se efectuează conform graficului de salubrizare pe un număr de cca. 150 străzi.

Frecvența măturatului manual a fost stabilită conform unui program de salubrizare dispus de Municipiul Botoșani.

Tipul străzilor

Frecventa

Bulevarde

1 trecere/zi

Strazi principale

1 trecere/zi

Strazi secundare

2-3 treceri/săpt

Începând cu anul 2007 măturatul manual a fost organizat și realizat numai pe timp de noapte în zonele centrale, pentru descongestionarea drumurilor, evitarea depozitării temporare a deșeurilor pe drumurile publice și pentru realizarea lucrărilor cu eficiență maximă.

 • b) Măturatul mecanic s-a făcut în perioada 2007-2020 pe un număr de cca.82 de străzi, în suprafață medie zilnică de cca.510.000 mp. Pentru această activitate s-au utilizat 4 automăturătoari pentru carosabil.

Frecvența măturatului manual a fost stabilită conform unui program de salubrizare dispus de Municipiul Botoșani.

Tipul străzilor

Frecventa

Bulevarde

1 trecere/zi

Strazi principale

1 trecere/zi

Strazi secundare

2-3 treceri/săpt. unde este posibil

 • c) Spălatul s-a realizat ocazional, pe străzi sau în piețe, în locuri unde au avut loc spectacole sau evenimente culturale, special pe timpul verii.

Pentru spalarea acestor locații a fost utilizată 1 autospecială.

 • d) Stropitul s-a realizat pe un număr de cca. 20 străzi, în sezonul cald când a fost cazul.

 • e) Întreținerea curățeniei. Activitatea de întreținere a curățeniei constă în colectarea prin procedee manuale sau mecanice a depunerilor grosiere normale sau accidentale de pe străzile municipiului.

 • f) Întreținerea se execută în zonele în care arterele de circulație a fost salubrizate. Lucrarea se efectuează pe toată durata anului, conform programului;

Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

 • - colectarea manuală a deșeurilor grosiere de pe spațiile verzi (PET -uri, ambalaje din plastic și hârtie, crengi);

 • - colectarea cu aspiratoare a deșeurilor de mici dimensiuni (mucuri de țigări, palete de plastic pentru cafea, hârtii de mici dimensiuni) precum și aspirarea deșeurilor ce se adună la bordură (în spații înguste între bordură și mașini parcate);

 • - măturat manual pe suprafețe mici;

 • - golirea coșurilor de gunoi;

Străzile pe care se realizează întreținerea curățeniei sunt cele care aparțin domeniului public al municipiului Botoșani, în conformitate cu graficele aprobate de autoritatea administrației publice locale.

Frecvența întreținerii curățeniei _______________________2____________________2________________________________2_______________

Obiective

Frecvența

Parcuri, Pietonale, Piețe

1 treceri/zi

Bulevarde, Străzi principale

1 trecere/zi

Străzi secundare, parcări, accese

2-3 treceri/săptămână

Golirea coșurilor de gunoi stradal a fost executată în 2007-2020 la un număr de aproximativ 780 coșuri. Golirea coșurilor se face o dată cu realizarea activității de întreținere și de măturat manual.

URBAN SERV SA realizează lucrările de salubrizare manuale în municipiul Botoșani cu un număr de cca. 50 măturători împărțiți în 3 formații de lucru care execută prestații de măturat manual carosabil, trotuare, piețe publice, răzuit rigole, golit coșuri de gunoi stradale etc.

e) Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț. În perioada de iamă 2007-2020 s-a intervenit pentru combaterea poleiului în conformitate cu programul elaborat de Primaria municipiului Botoșani, activitatea fiind coordonată de către „Comandamentul operativ de iarnă” constituit anual prin Dispoziția Primarului.

Pentru această activitate operatorul a acționat după cum urmează: conform programului aprobat, pe o suprafata de cca. 1.450.000 mp carosabil folosind 3 tractoare echipate cu lama și sărariță, 3 tractoare echipate cu plug tractat, 3 multifuncționale UNIMOG echipate cu lama și sărăriță, rabă basculă 16 t echipată cu lama și sărăriță, autobasculantă IVECO 3,5 t echipată cu lama și sărăriță, două multifuncționale echipată cu lama și sărăriță pentru trotuare, încărcător frontal. Au fost amplasate în zonele cu probleme lăzi cu material antiderapant. Curățarea manuală al zăpezii s-a realizat de către 3 echipe a câte 20 oameni.

Efectuarea lucrărilor de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț s-a realizat în conformitate cu „Programul de deszapezire” anual aprobat la fiecare început de sezon. S-a constituit un comandament operativ de iarnă și pe toată perioada de iamă funcționează NON STOP dispeceratul de deszăpezire. Pe toată această perioadă, la dispecerat funcționează o linie telefonică directă, la care cetățenii municipiului pot apela 24 din 24 de ore.

Lista substantelor chimice si antiderapante admisibile folosite în municipiul Botoșani cuprinde :

 • amestec de clorură de sodiu și nisip de concasaj de 3 mm;

 • clorură de sodiu

 • clorură de calciu

Activitățile de salubrizare au fost verificate permanent de către Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Botoșani.

În perioada august 2007 - ianuarie 2020 au fost realizate lucrări, precum:

 • 1. Salubrizarea anuală a unui număr de 150 strazi (asfaltate) , pe baza de programelor de salubrizare;

 • 2. Golirea unui număr de aprox. 780 de coșuri stradale;

 • 3. Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț a unui număr de 212 străzi (asfaltate și neasfaltate), pe baza unui program anual;

Analiza cheltuielilor aferente serviciului public de salubrizare, pentru peerioada 2010-2020

 • 2.6. Situațai cheltuielilor anuale aferente serviciului public de salubrizare, este prezentată în

tabelul de mai jos

Perioada (anul)

Cheltuieli pentru prestarea serviciului (lei)

An 2010

4.313.767,81

An 2011

4.723.976,43

An 2012

8.676.359,48

An 2013

8.578.062,64

An 2014

8.105.419,62

An 2015

7.365.447,22

An 2016

6.866.153,97

An 2017

6.529.426,68

An 2018

7.815.267,99

An 2019

8,419,130,08

An 2020 - ianuarie

531,671,02

Precizăm că pentru prestarea serviciului de salubrizare, autoritățile administrației publice locale nu au perceput tarife/taxe de salubrizare de la beneficiari, astfel efortul financiar necesar finanțării cheltuielilor de funcționare a acestui serviciu este preluat integral de la bugetul local.

Raportat la cele prezentate mai sus, opinăm că URBAN SERV SA și-a îndeplinit obligatiile contractuale.

Referitor la nivelul tarifelor practicate de operatorul URBAN SERV S.A. am comparat cu tarifele practicate de alți operatori în alte municipii din țară.

Prezentăm în Anexa 2 la prezentul studiu tarifele practicate în câteva municipii din țară în comparație cu tarifele practicate la Botoșani.

Din analiza comparative a tarifelor nu se distorsionează piața concurențială.

 • 2.7. Gestiunea serviciului

Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților.

Alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare, în baza Legii 101/2006, republicată, se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în conformitate cu strategiile și programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecarei localități. Conform prevederilor Legii nr.51/2006. republicată, aceasta se poate realiza prin:

 • a) gestiune directa;

 • b) gestiune delegate

 • 2.8. Stabilirea modalității de gestiune a serviciului

Consiliul Local al municipiului Botoșani este acționar unic la societatea URBAN SERV S.A., societate care executa servicii de salubrizare conform Legii 101/2006.

 • -      ultimul contract încheiat cu societatea URBAN SERV S.A. Botoșani a încetat în data de

29 ianuarie 2020.

În vederea alegerii și stabilirii modalității de gestiune a serviciului s-a făcut o analiză în care s-au evidențiat punctele tari și slabe ale celor două forme de gestiune, luând în calcul atât oportunitățile cât și riscurile fiecărei modalități, respectiv fie prin încredințarea directă către operatorul actual sau prin înființarea unui serviciu public în subordinea Consiluilui Local, fie prin delegare de gestiune cu respectarea prevderilor Legii 98/2016 privind achizițiile publice locale și a Legii 100/2016 privind privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

GESTIUNE DIRECTĂ

Prin încredințarea direct către societatea URBAN SERV S.A.

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

eliminarea riscului unei achiziții cu contestații, care s-ar întinde pe o perioadă îndelungată;

asigurarea     continuității      prestării

serviciului public de salubrizare fără a fi nevoie de o procedură de achiziție publică pentru contractarea serviciului;

asigurarea unui echilibru cost-beneficiu în condițiile tarifelor practicate;

controlul bun asupra activității;

asigurarea dotărilor minime necesare pentru efectuare a serviciului funcție de cantitățile    contractate,    cu    respectarea

normativelor în vigoare;

existența  unei baze auto  pentru

activitatea de salubrizare;

existența      experienței      privind

configurarea străzilor, trotuarelor, arhitectura parcurilor și pietonalelor.

Dotări insuficente pentru cerințele actuale.

Investiții minime în utilaje și mașini : automături stradale , automături trotuare , aspiratoare industriale, pluguri, încărcător frontal, autospeciale împrăștiat material antiderapant, autospeciale utilaje pentru curățenie în spații înguste     (măturat și/sau

curățat zăpada), alte utilaje pentru curățat zăpada pe trotuare ;

Cadrul legal în baza căruia pot fi achiziționate utilajele și durata de achiziție a utilajelor;

Lipsa unui sistem de management al deșeurilor       îmbunătățit,        adaptat

particularităților și nevoilor mun. Botoșani;

- Parcul auto pentru curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț

existența unui dispecerat NON STOP;

existența personalului specializat pentru lucrările de salubrizare și curățarea zăpezii pe căile publice;

îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți în contractul precedent;

pentru operațiile de curățare și transport zăpada de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei și îngheț sunt practicate tarife numai pentru lucrările executate, fără a fi plătită staționarea utilajelor în lunile de iarnă.

este învechit;

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

Societatea, cu acționar unic Consiliul Local, îndeplinește condițiile, conform Legii 51/2006, art. 28, pentru atribuirea în condițiile gestiunii directe a serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani.

Posibilitatea încheierii în interval scurt de timp a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare cu societatea a cărui unic acționar este Consiliul Local;

Riscul de a intra în faliment operatorul.

Ținând cont de cele de mai sus, considerăm că modalitatea de atribuire prin gestiune directa a contractului de salubrizare operatorului actual URBAN SERV S.A. Botoșani poate fi aplicată.

Prin înființarea unui serviciu public în subordinea Consiluilui Local

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-   posibilitatea delegării imediate a serviciului

public de salubrizare către serviciul public nou înființat în subordinea Consiliul Local întrucât acesta îndeplinește cerințele Legii 51 din 2006 art. 28 alin (2'1) - eliminarea riscului unei achiziții cu contestații, care s-ar întinde pe o perioadă îndelungată;

-   Asigurarea continuității prestării

serviciului de salubrizarea fără a fi nevoie de o procedură de achiziție publică ptr. contractarea serviciului;

Preluarea de la societatea Consiliului Local a utilajelor învechite specifice operațiilor de salubrizare.

Realizarea de investiții în utilaje și mașini, eșalonate pe perioada câtorva ani

Cadrul legal în baza căruia pot fi achiziționate utilajele și durata de achiziție a utilajelor în cazul în care nu se preiau

 • - asigurarea unui echilibru bun cost-beneficiu;

 • - controlul direct asupra activității;

 • - Îndeplinirea indicatorilor de perfor

manță care fac referire la activitatea prestată;

 • - Indicatorii minimali de performanță ai

servciilor de salubrizare pot fi modificați prin hotărâre a mun. Botoșani, pe baza unor studii de specialitate;

 • - Condițiile de salubrizare (mod de operare, suprafețe, locații) pot fi modificate oricând la solicitarea executivului;

 • - angajarea de personal suficient (conform

normativelor) pentru operațiile de salubrizare;

 • - angajarea prin selectare pe criterii de

performanță a personalului specializat pentru lucrările de salubrizare de la fosta societate de salubrizare;

 • - angajarea minimului de personal indirect

productiv;

 • - implementarea sistemului de colectare

selectivă, pe fracții, gunoiul stradal în amestec conform Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului public de salubrizare din județul Botoșani.

 • - implementarea unui sistem de

management al deșeurilor îmbunătățit, adaptat particularităților și nevoilor mun. Botoșani;

 • - posibilitatea folosirii personalului la alte

activități legate de salubruzare:

 • - executarea salubrizării albiilor râurilor pe teritoriul municipiului Botoșani;

 • - executarea lucrărilor de dezinsecție pe teritoriul municipiului Botoșani;

 • - executarea lucrărilor de întreținere a depozitului închs;

 • - folosirea personalului pentru deservirea instalatiei de producere compost echipamentele de la URBAN SERV SA

 • - Desfășurarea cu dificultate și carențe a serviciului până la finalizarea procedurilor de achiziție a utilajelor și mașinilor necesare din parc auto învechit al URBAN SERV SA.

 • - perioadă lungă de angajare a personalului, executant și de conducere, conform legislației ce se aplică la instituțiile publice.

  OPORTUNITATI

  AMENINTARI

  -realizarea achizițiilor cu bani de la Consiliul Local prin serviciul de investitii al Primariei.

  -Punct de lucru în strada I.C.Bratianu f.n. amenajat în proportie de 70%.

  -accesarea prin serviciile Primariei a programelor cu finantare europeană.

  - numărul de posturi necesar serviciului public de interes local, in conformitate cu legislația în vigoare nu influențează organigrama Primariei.

  Asumarea tuturor riscurilor de către serviciul public înființat și implicit de către Primărie;

  Refuzul operatorului de a preda utilajele folosite la operațiile de salubrizare ar face imposibilă desfășurarea activității serviciului

Consilil Local poate hotărâ înființarea unui serviciu public în subordinea sa și coordonat în mod direct de Viceprimarul care îndeplinește atribuțiile privind salubrizarea localității, care să preia activitatea de salubrizare a municipiului Botoșani, pentru măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

Noul serviciu public înființat îndeplinește în totalitate prevederile legale în acest sens.

Consilil Local, în calitate de acționar unic, prin reprezentanți, poate hotărâ preluarea mașinilor și utilajelor pentru această activitate cu justă despagubire, de la societatea URBAN SERV S.A. Botoșani și trecerea lor la noul serviciu public înființat.

GESTIUNEA DELEGATĂ

Modalitatea de atribuire a serviciului de salubrizare prin GESTIUNEA DELEGATĂ, conform art 29, alin 8, se poate face în două feluri :

 • a) contract de achizitie publică de servicii

 • b) contract de concesiune de servicii

a. ) Achiziție publică :

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 • - Angajarea de forță de muncă și scăderea șomajului;

 • - Dezvoltarea capacității tehnice și manageriale în domeniul gestionării deșeurilor în municipiul Botoșani;

 • - Existența unui sistem de management al deșeurilor îmbunătățit, adaptat particularităților si nevoilor municipiului

Perioadă scurtă pentru care se încheie contractual de servicii (4 ani).

Lipsa atractivității din partea eventualilor ofertanți de a participa la procedura de achiziție publică.

Ofertarea unor tarife ridicate de prestare a serviciului, pentru recuperarea investițiilor solicitate prin documentația de atribuire având în vedere

Botoșani;

 • - Se poate urmări situația financiară (lunară) și societatea privată va răspunde din punct de vedere economic;

 • - Se poate desemna un personal economic care să verifice situația economică a firmei -Dotarea operatorului cu mijloacele necesare desfășurării activității de salubrizare;

 • - Suplimentarea investițiilor pe parcursul derulării contractului conform oricăror norme care apar ulterior atribuirii și reînnoirea parcului de utilaje, dacă este cazul, pe cheltuiala operatorului;

-Utilizarea substanțelor pentru menținerea în funcțiune a căilor publice pe timp de polei sau îngheț și obținerea avizului de folosire în acord cu legislația în vigoare privind protecția mediului și sănătății populației

discrepanța dintre durata contractului de servicii și perioada de amortizare a utilajelor.

Împărțirea riscurilor între operator și

autoritate

OPORTUNITATI

AMENINTARI

Existența unui cadru competitiv: operator local cu licență și dotări tehnice moderne în domeniul salubrizării;

Riscul de a nu avea contract de salubrizare în derulare la expirarea contractului în vigoare.

Există posibilitatea ca societatea privată, să intre în insolvență, fapt care ar periclita buna desfașurare a salubrizării localității și ar obliga autoritatea publică locală să organizeze o nouă procedură.

Gestiunea delegată prin atribuirea unui contract de achiziție publică prezintă dezavantajul unei perioade relativ reduse pentru care se încheie contractul de servicii, tarife ridicate datorită necesității recuperării/amortizării investițiilor, posibilitatea existenței unei perioade mari fără contract de salubrizare.

b.) Concesiune :

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-Angajarea de forța de munca si scăderea șomajului;

-Dezvoltarea capacității tehnice și manageriale în domeniul gestionării deșeurilor în municipiul Botoșani;

-Existența unui cadru competitiv: operator

Există posibilitatea ca societatea privată, concesionară, să intre în insolvență, fapt care ar periclita buna desfașurare a salubrizării localității și ar obliga autoritatea publică locală să organizeze o nouă procedură.

Ofertarea unor tarife ridicate de prestare a

local cu licență și dotări tehnice moderne în domeniul salubrizării;

-Dotarea operatorului cu mijloacele necesare desfășurării activității de salubrizare;

-Contractul de delegare prevede îndeplinirea indicatorilor de performanță care fac referire la activitatea prestată;

-Suplimentarea investițiilor pe parcursul derulării contractului conform oricăror norme care apar ulterior concesionării și reînnoirea parcului de utilaje, dacă este cazul, pe cheltuiala operatorului.

-Posibilitatea concesionării serviciului pe o perioadă ce nu poate fi mai mare de 5 de ani;

-Încasarea anuală a unei redevențe care prezintă un venit la bugetul local;

-Prin concesiune toate riscurile sunt transferate operatorilor;

serviciului, pentru recuperarea investițiilor solicitate prin documentația de atribuire având în vedere discrepanța dintre durata contractului de servicii și perioada de amortizare a utilajelor.

Împărțirea riscurilor între operator și autoritate

OPORTUNITATI

AMENINTARI

Existența unui sistem de management al deșeurilor îmbunătățit, adaptat particularităților și nevoilor Municipiului Botoșani;

Riscul de a nu avea contract de salubrizare în derulare la expirarea contractului în vigoare.

Gestiunea delegată prin atribuirea unui contract de concesiune prezintă avantajul încheierii contractului de concesiune servicii pe perioade relativ mari, posibilitatea amortizării investițiilor pe parcursul derulării contractului, tarife ofertate optime, raport optim dintre tarife și calitate a serviciilor.

Conform art. 8, alin (2) din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, „în cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, astfel cum este definit la art. 6, va fi transferată operatorului economic, contractul va fi considerat contract de concesiune, urmând a se aplica prevederile prezentei legi. (3) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, astfel cum este definit la art. 6, nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziție publică sau contract sectorial, după caz” In acest sens, a fost elaborata o matrice a riscurilor privind atribuirea serviciului public de salubrizare a municipiului Botoșani si considerăm oportună atribuirea serviciului public de salubrizare a municipiului Botoșani, prin concesiune, pe o perioadă de 5 ani.

2.9. Matricea riscurilor

Pornind de la matricea preliminară de repartiție a riscurilor în continuare vom prezenta matricea riscurilor pentru cele două variante de gestiune delegată - achiziție publică și concesiune.

a) Matricea riscurilor pentru achiziție publică:

Alocarea riscului

Nr. crt.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Autoritatea contractantă

Împărțit între părți

Prestator

Riscul de operare

1.

Creșterea costului cu forța de muncă

Creșteri neprevăzute de costuri cu personalul

X

2.

Costuri pentru prestarea serviciului mai mari

Depășirea costurilor de operare prognozate

X

3.

Risc de disponibilitate

Evenimente neprevăzute împiedică funcționarea serviciului

X

Riscuri legate de cerere și venituri

4.

Înrăutățirea condițiilor economice locale

Crize economice neprevăzute, la nivel economic internațional

X

5.

Înrăutățirea condițiilor economice generale

Crize economice neprevăzute, la nivel economic în economia locală

X

6.

Inflația

Inflația este mai mare decât cea prognozată

X

Riscuri legislative/politice

7.

Schimbări legislative generale

Modificări legislative care nu vizează direct acest serviciu dar care conduc la creșteri de prețuri

X

8.

Schimbări legislative specifice

Modificări legislative care vizează direct acest serviciu

X

9.

Schimbări politice

Schimbări la nivel politic care pot duce la întârzieri sau costuri suplimentare

X

Riscuri financiare

10.

Indisponibilitatea finanțării

Autoritatea contractantă nu este capabilă să asigure resursele financiare necesare în timp util

X

11.

Insolvabilitatea operatorului /prestatorului

Achizitorul devine insolvabil

X

12.

Finanțare suplimentară

Sunt necesare finanțări suplimentare pentru costuri neprevăzute

X

13.

Modificări ale dobânzilor bancare

Variația dobânzilor poate schimba costurile finanțării

X

14.

Evoluții neprognozate ale cursului de schimb

Cursul de schimb poate schimba costul finanțării

X

15.

Modificări de taxe și impozite

Rezultatul net este influențat de regimul fiscal

X

Riscuri naturale

16.

Forța majoră

Evenimente de forță majoră, așa cum sunt definite în contract, împiedică sau amână executarea contractului

X

17.

Alte riscuri naturale

Alte fenomene sau evenimente, necuprinse în clauzele de forță majoră, împiedică sau amână executarea contractului

X

Alte riscuri

18.

Risc privind protecția mediului

Creșterea costurilor datorată unor măsuri de protecție a mediului neprevăzute inițial

X

19.

Furt sau distrugere

Furt de materiale sau distrugere de echipamente sau utilaje

X

20.

Accidente de muncă

Accidente de muncă în desfășurarea activității

X

21.

Probleme de personal

Probleme de muncă Litigii

X

22.

Lucrări efectuate necorespunzător

Lucrările neefectuate, efectuate incomplet sau necorespunzător calitativ se vor remedia pe cheltuiala operatorului

X

b) Matricea riscurilor pentru concesiune

Nr. crt.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Autoritatea contractantă

Împărțit între părți

Prestator

Riscul de operare

1.

Creșterea costului cu forța de muncă

Creșteri neprevăzute de costuri cu personalul

X

2.

Costuri pentru prestarea serviciului mai mari

Costuri pentru prestarea serviciului mai mari

X

3.

Risc de disponibilitate

Evenimente neprevăzute împiedică funcționarea serviciului

X

Riscuri legate de cerere și venituri

4.

Înrăutățirea condițiilor economice locale

Înrăutățirea condițiilor economice locale

X

5.

Înrăutățirea condițiilor economice generale

Crize economice neprevăzute, la nivel economic în economia locală

X

6.

Inflația

Inflația este mai mare decât cea prognozată

X

Riscuri legislative/politice

7.

Schimbări legislative generale

Modificări legislative care nu vizează direct acest proiect dar care conduc la creșteri de prețuri

X

8.

Schimbărilegislative specifice

Modificări legislative care vizează direct acest studiu

X

9.

Schimbări politice

Schimbări la nivel politic care pot duce la întârzieri sau costuri suplimentare

X

Riscuri financiare

10.

Indisponibilitatea finanțării

Autoritatea contractantă nu este capabilă să asigure resursele financiare necesare în timp util

X

11.

Insolvabilitatea operatorului /prestatorului

Concesionarul devine insolvabil

X

12.

Finanțare suplimentară

Sunt necesare finanțări suplimentarepentru costuri neprevăzute

X

13.

Modificări ale dobânzilor bancare

Variația dobânzilor poate schimba costurile finanțării

X

14.

Evoluții neprognozate ale cursului de schimb

Cursul de schimb poate schimba costul finanțării

X

15.

Modificări de taxe și impozite

Rezultatul net este influențat de regimul fiscal

X

Riscuri naturale

16.

Forța majoră

Evenimente de forță majoră, așa cum sunt definite în contract, împiedică sau amână executarea contractului

X

17.

Alte riscuri naturale

Alte fenomene sau evenimente, necuprinse în clauzele de forță majoră, împiedică sau amână executarea contractului

X

Alte riscuri

18.

Risc privind protecția mediului

Creșterea costurilor datorată unor măsuri de protecție a mediului neprevăzute inițial

X

19.

Furt sau distrugere

Furt de materiale sau distrugere de echipamente sau utilaje

X

20.

Accidente de muncă

Accidente de muncă în desfășurarea activității

X

21.

Probleme de personal

Probleme de muncă Litigii

X

22.

Lucrări efectuate necorespunzător

Lucrări neefectuate, incomplete sau necorespunzătoare calitativ

X

Potrivit matricei prezentate, considerăm că partea semnificativă a riscului de operare, astfel cum este definit în lege, va fi transferată operatorului economic, motiv pentru care contractul va fi considerat contract de concesiune.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Rezultatele Studiului de Oportunitate astfel cum au fost prezentate, demonstrează faptul că:

 • ■ proiectul propus este legal si realizabil

 • ■ proiectul răspunde cerințelor autorității administrației publice, UAT Municipul Botosani

 • ■ alternativele propuse sunt cele mai avantajoase

Conform prevederilor Legii 51/2006 privind Serviciile comunitare de utilitati publice, OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și a Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii există trei posibilități legale de desfășurare a activității serviciului public de salubrizare în municipiul Botoșani:

 • 1. Înființarea unui serviciu public, în subordinea Consiliului Local, care să desfășoare această activitate;

 • 2. Organizarea unei proceduri de achiziție publică având ca obiect atribuirea serviciului public de salubrizare și deszăpezire în municipiul Botoșani prin încheierea unui Contract de concesiune pe o perioada de 5 ani.

 • 3. Încredințarea în sistemul gestiunii directe către operatorul local URBAN SERV S.A. Botoșani, operator care îndeplinește condițiile legale;

Analizând situațiile posibile din punct de vedere legal, precum și cea mai avntajoasă metodă de atribuire din punct de vedere economic și asigurarea continuității serviciului public de salubrizare, comisia propune atribuirea contractului pentru seviciul public de salubrizare a municipiului Botoșani pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în stare de funcționare a acestora pe timp de polei sau îngheț, prin gestiune directă către operatorul URBAN SERV S.A. Botoșani, pe o durată de 5 ani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu