Hotărârea nr. 13/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 393/29.11.2019 privind statului de functii al Teatrului pentru Copii si Tineret „Vasilache„ Botosani (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 393/29.11.2019 privind statului de funcții al Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache„ Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 393/29.11.2019 privind aprobarea statului de funcții al Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” Botoșani,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Salarizare si rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art.129 alin.2 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și ale Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea postului prevăzut la poziția nr. 16 din anexa nr. 2 la HCL nr. 393/29.11.2019 privind statul de funcții al Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache„ Botoșani, după cum urmează:

Funcția existentă

Grad profesional

Funcția transformată

Grad profesional

Actor mânuitor păpuși

Tr. prof.II gradația 5

Actor      mânuitor

păpuși

Tr. prof. I, gradația 5

Art. 2 La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare își încetează valabilitatea.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și conducerea Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu            Secretar general, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 31 ianuarie 2020

Nr. 13