Hotărârea nr. 129/2020

HOTĂRÂRE Privind asigurarea prestării activitătilor de măturat, spălat, stropire si întretinere a căilor publice din cadrul Serviciului public de salubrizare a municipiului Botosani, pe perioada stării de urgentă (Publicarea pe site: 13 mai 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind asigurarea prestării activităților de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice din cadrul Serviciului public de salubrizare a municipiului Botoșani, pe perioada stării de urgență

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind asigurarea prestării activităților de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice din cadrul Serviciului public de salubrizare a municipiului Botoșani, pe perioada stării de urgență,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Direcției economice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,,

în baza dispozițiilor art. 3 alin. (1) și art. 5 din Decretul privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, coroborate cu cele ale art. 17 teza a II- a, art. 84 alin. (1) din anexa nr. 1 la Decret - ”măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă, precum și cu cele ale art. 24 alin. (4) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. h) și n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Continuarea furnizării serviciului public de salubrizare a municipiului Botoșani pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice pe durata stării de urgență pe teritoriul României (instituită prin Decretul nr. 195/2020 și prelungită prin Decretul nr. 240/2020, emise de Președintele României), în condițiile contractului de delegare a gestiunii încheiat cu S.C. ”URBAN SERV” S.A. Botoșani și înregistrat la nr. 26470 din 29 octombrie 2019.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și S.C. ”URBAN SERV” S.A. Botoșani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 04 mai 2020

Nr. 129