Hotărârea nr. 123/2020

HOTĂRÂRE Privind împuternicirea reprezentantilor Consiliului Local Botosani în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea aprobării Raportului de activitate privind executia contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administratie pentru perioada 2016-2020, numirea administratorilor provizorii, precum si declansarea procedurilor de selectie a administratorilor (Publicarea pe site: 13 mai 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea aprobării Raportului de activitate privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016

2020, numirea administratorilor provizorii, precum și declanșarea procedurilor de selecție a

administratorilor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea aprobării Raportului de activitate privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020, numirea administratorilor provizorii, precum și declanșarea procedurilor de selecție a administratorilor, precum și propunerea formulată în cursul dezbaterii de hotărâre,

analizând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și al Serviciului Resurse Umane, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

având în vedere adresa nr.817 din 19.03.2020 a Consiliului de administratie a S.C. ELTRANS S.A Botoșani,

în temeiul prevederilor H.C.L nr. 258/08.11.2016, pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local Botoșani și H.C.L nr. 247/31.10.2017 privind modificarea anexei la H.C.L nr. 258/08.11.2016,

în baza dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 722 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 131 din Oronanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se acordă mandat special doamnei Buiuc Andreea și domnului Bosovici Călin George , reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor după cum urmează :

  • a) Vot ”pentru” aprobarea Raportului de activitate privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație ai S.C. ELTRANS S.A. Botoșani pentru perioada 2016-2020.

  • b) Vot ”pentru” numirea administratorilor provizorii ai S.C. ELTRANS S.A. Botoșani până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, pe o durată de cel mult 4 luni după cum urmează:

  • - Achiței Carmen

  • - Alexa Cătălin Virgil

  • - Cracană Serghi

  • - Ivănescu Victor

  • c) Declanșarea procedurilor de selecție a administratorilor S.C. ELTRANS S.A. Botoșani. Selecția va fi efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane

Art. 2 Reprezentanții municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor S.C. ELTRANS S.A Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30 aprilie 2020

Nr. 123