Hotărârea nr. 122/2020

HOTĂRÂRE Privind actualizarea prevederilor H.C.L. nr. 167 din 28.06.2018 privind disponibilitatea terenurilor aferente proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Botosani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice–etapa II” (Publicarea pe site: 13 mai 2020)

HOTĂRÂRE pentru actualizarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 167 din 28.06.2018 privind disponibilitatea terenurilor aferente proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Botosani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la

legislația de mediu si creșterii eficienței energetice - etapa II”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând inițiativa domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, Primarul Municipiului Botoșani prin pentru actualizarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 167 din 28.06.2018 privind disponibilitatea terenurilor aferente proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Botosani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu si creșterii eficienței energetice - etapa II”,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate comun al Serviciului Patrimoniu și Serviciului Management Proiecte, privind necesitatea aprobării eligibilității proiectului din punct de vedere al disponibilității terenurilor,și raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local,

în conformitate cu prevederile HCL. Nr. 246/2010,privind aprobarea domeniului public al Municipiului Botoșani, cu anexele aferente și H.G nr.70/2011 pentru modificarea anexei nr. 2 la H.G nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani;

având în vedere prevederile art. 129, alin.(2), lit. (c) și art. 129, alin. (6), lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;;

în temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.(a) coroborat cu art.139 alin.(3) lit (g) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 167 din 28.06.2018 privind disponibilitatea terenurilor aferente proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Botosani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu si creșterii eficienței energetice - etapa II”, cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri modifică în mod corespunzător orice altă hotărâre de consiliu local de aprobare a disponibilității terenurilor din inventarului domeniului public al Municipiului Botoșani.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și Unitatea de Management a Proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Botoșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și cresterii eficientei enegetice- etapa II” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Marian Murariu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30 aprilie 2020

Nr. 122

Anexa la HCL nr. 122 din 30.04.2020

pentru actualizarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 167 din 28.06.2018 privind disponibilitatea terenurilor aferente proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Botosani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu si creșterii eficienței energetice - etapa II”

I.     Investiții în modernizarea/extinderea rețelelor termice primare și secundare din

cadrul SACET Botoșani

Rețelele termice de distribuție (secundare) propuse spre reabilitare și rețeaua termică primară propusă spre extindere prin branșarea la SACET a noi consumatori, sunt amplasate în intravilanul Municipiului Botoșani și se regăsesc în lista bunurilor proprietate publică a UAT Municipiul Botoșani.

Lungimea totală de traseu a rețelelor de transport care face obiectul prezentului obiectiv de investiții este de 2570 m de traseu rețele termice secundare și 3453 m de traseu extindere rețele termice primare prin branșare la SACET de noi consumatori.

În tabelele de mai jos sunt prezentate tronsoanele de conducte ce se propun a fi reabilitate, cât și tronsoanele pe care se va extinde rețeaua termică primară către noi consumatori prin prezentul proiect, cu precizarea lungimilor fiecărui tronson:

1) Reabilitarea rețelelor termice secundare din 5 ansambluri de locuințe: Textil, 2 Zib (Electro), 3 Zib (lups), Condacia, și Armonia

Nr. Crt.

Tronson rețea termică secundară

Lungime de traseu

Suprafețe de teren ocupate

Plan nr.

1

Rețele termice secundare aferente PT Textil

470 m

1362,70 mp

T2

2

Rețele termice secundare aferente PT 2 ZIB (Electro)

1205 m

2577,80 mp

T3

3

Rețele termice secundare aferente PT 3 ZIB (Iups)

105 m

230,60 mp

T4

4

Rețele termice secundare aferente PT Condacia

435 m

894,00 mp

T5

5

Rețele termice secundare aferente PT Armonia

355 m

839,50 mp

T6

TOTAL

2.570 m

5.904,60 mp

2) Extindere rețea termică primară prin branșarea la SACET a noi consumatori

Nr. Crt.

Consumator

Lungime de traseu rețea termică primara

Suprafețe de teren ocupate

Plan nr.

1

Creșa Municipală

210 m

525 mp

T8

2

Cantina de ajutor social

3

Liceul Teoretic „Grigore Antipa"

90 m

225 mp

T9

4

Școala gimnazială „Sfânta Maria” (Școala nr. 16)

50 m

125 mp

T10

5

Spitalul de Obstretică și Ginecologie

718 m

1795 mp

T11

6

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

7

Grădinița nr. 11

8

Liceul de arte Ștefan Luchian

9

Casa de Cultură a Sindicatelor

350 m

875 mp

T12

10

Teatrul Mihai Eminescu

11

Spitalul de Copii

710 m

1775 mp

T13

12

Sala Polivalentă

13

Inspectoratul pentru Situații de Urgență

65 m

162,50 mp

T14

14

Direcția de Muncă Solidaritate Socială + Casa Județeană de Pensii - se va monta doar modul termic, racordul este executat

0 m

0 mp

T15

15

Centru de Plasament

945 m

2312,50 mp

T16

16

Liceul „Dimitrie Negreanu'' - Liceu

17

Liceul „Dimitrie Negreanu'' - Ateliere

18

Liceul Economic „Octav Onicescu"

19

Biserica „Vovidenia” - Centru social

300 m

750 mp

T17

20

Biserica „Vovidenia” - Biserica

21

Liceul Alexandru Cel Bun (Textil)

15 m

37,5 mp

T18

TOTAL

3.453 m

8.582,50 mp

Suprafețele de teren ocupate de rețele termice secundare care se vor reabilita, precum și de rețelele primare aferente noilor consumatori sunt:

 • -I- Rețele termice primare: 8.582,50 m2;

 • -I- Rețele termice secundare: 5.904,60 m2;

 • -I- Suprafața totală: 14.487,10 m2

Identificarea terenurilor aferente rețelelor termice propuse spre extindere și reabilitare rezultă din planurile de situație vizate de OCPI, întocmite de către proiectantul SC Kalans Concept SRL și anexate la aplicația de finanțare.

 • II. Investiții prevăzute în proiect, ce privesc achiziționarea/ modernizarea echipamentelor necesare bunei funcționări a sistemelor de pompare a agentului termic și implementarea de Sisteme de Management (măsurare, control și automatizare a SACET), în cadrul SACET Botoșani

 • 3) Reabilitarea/modernizarea sistemului de pompare a agentului termic din rețeaua primară

Pompele de termoficare sunt amplasate în incinta centralei de producție, str. Pacea nr. 43 Botoșani.

 • 4) Reabilitarea/modernizarea sistemului de pompare a agentului termic din rețeaua secundară de încălzire

  • 4.1. Achiziționare, montare pompe noi de încălzire cu convertizoare de frecvență pentru 6 PT (PT Teilor 2, PT Cornișa, PT Rotunda, PT Marchian 2, PT Armonia, PT Rândunica);

   Nr. Crt.

   Denumire punct termic

   Amplasament/adresa

   1

   Teilor 2

   Aleea Elie Radu nr. 4

   2

   Cornișa

   Aleea Prieteniei nr. 5

   3

   Rotunda

   Aleea C-tin Gane nr. 1

   4

   Marchian 2

   Aleea Unirii nr. 2

   5

   Armonia

   B-dul Eminescu nr. 37

   6

   Rândunica

   Gării nr. 6

  • 4.2. Dotare pompe de circulație încălzire existente cu convertizoare statice de frecvență pentru 6 PT (PT Victoria 1, PT Grivița 2, PT Grivița 5, PT Grivița 6, PT Bucovina, PT Pacea 2)

   Nr. Crt.

   Denumire punct termic

   Amplasament/adresa

   1

   Victoria 1

   Bucovina nr. 4

   2

   Grivița 2

   Împărat Traian nr. 52

   3

   Grivița 5

   Împărat Traian nr. 52

   4

   Grivița 6

   Aleea Grivița nr. 17

   5

   Bucovina

   Bucovina nr. 5

   6

   Pacea 2

   Aleea Pacea nr. 7

 • 5) Achiziționare și Implementarea unui Sistem de achiziție și transmitere date, supraveghere și acționare la distanță a SACET

Dispeceratul sistemului de achiziție și transmitere date, supraveghere și acționare la distanță va fi amplasat în incinta centralei de producție, str. Pacea nr. 43 Botoșani, unde vor fi montate toate componentele (hardware, software) structurii sistemului centralizat de achiziție și transmisie date, supraveghere și comandă de la distanță al SACET Botoșani.

Pentru realizarea sistemului centralizat de supraveghere, achiziție date, transmisie și comandă de la distanță SACET Botoșani sunt necesare și următoarele lucrări:

 • 5.1. Achiziționarea și montarea buclelor de contorizare (contoare de energie termică încălzire, și apă caldă de consum, integratoare și sonde de temperatură aferente) la scările de bloc. Numărul contoarelor de energie termică care se vor înlocui este de 2232 buc.

 • 5.2. Achiziționarea și montarea contoarelor inteligente de energie electrică în 36 puncte termice, respectiv:PT Cornișa, PT Rotunda, PT Teilor 2, PT Marchian 2, PT Armonia, PT Rândunica, PT Grivița 2, PT Victoria 1, PT Grivița 5, PT Grivița 6, PT Bucovina, PT Pacea 2, Teilor 1, Eminescu 2, Castel, Octav Băncilă 3, Pacea 3, Săvenilor, PT Textil, PT Condacia, PT 3ZIB (IUPS), PT 2ZIB (Electro), PT Victoria 2, PT Victoria 3, PT Luna, PT Pacea 1, PT Octav Băncilă 1, PT Octav Băncilă 2, PT Zorilor, PT Marchian 1, PT Grivița 1, PT Grivița 3, PTGrivița 4, PT Grivița 7, PT Parcul Tineretului și PT Teilor 3.

 • 5.3. Achiziționarea și montarea buclelor de contorizare energie termică și buclelor de contorizare apă pentru 22 puncte termice, respectiv: PT Cornișa, PT Rotunda, PT Teilor 2, PT Marchian 2, PT Armonia, PT Rândunica, PT Grivița 2, PT Victoria 1, PT Victoria 2, PT Victoria 3, PT Luna, PT Pacea 1, PT Octav Băncilă 1, PT Octav Băncilă 2, PT Zorilor, PT Marchian 1, PT Grivița 1, PT Grivița 3, PTGrivița 4, PT Grivița 7, PT Parcul Tineretului și PT Teilor 3.

 • 5.4. Achiziționarea și montarea regulatoarelor electronice de automatizare și senzorilor de temperatură pentru reglare temperaturi agent termic încălzire și a.c.c., compatibili cu intrările acestor regulatoare, pentru 30 puncte termice, respectiv: PT Cornișa, PT Rotunda, PT Teilor 2, PT Marchian 2, PT Armonia, PT Rândunica, PT Grivița 2, PT Victoria 1, PT Grivița 5, PT Grivița 6, PT Bucovina, PT Pacea 2, PT Textil, PT Condacia, PT 3ZIB (IUPS), PT 2ZIB (Electro), PT Victoria 2, PT Victoria 3, PT Luna, PT Pacea 1, PT Octav Băncilă 1, PT Octav Băncilă 2, PT Zorilor, PT Marchian 1, PT Grivița 1, PT Grivița 3, PTGrivița 4, PT Grivița 7, PT Parcul Tineretului și PT Teilor 3.

 • 6) Echilibrarea hidraulică a condominiilor la nivel de branșament din 20 ansambluri de locuințe alimentate din rețeaua de distribuție - regulatoare de presiune + robinete de reglare. Amplasamentul elementelor de echilibrare hidraulică se realizează la ansamblurile de locuințe arondate PT Bucovina, PT Eminescu 2, PT Grivița 6, PT Teilor 1, PT Grivița 5, PT Castel, PT Săvenilor, PT Pacea 2, PT Octav Băncilă 3, PT Pacea 3, PT Victoria 1, PT Grivița 2, PT Grivița 3, PT Grivița 4, PT Parcul Tineretului, PT Teilor 3, PT Rândunica, PT Teilor 2, PT Cornișa, PT Rotunda.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Marian Murariu                    Secretar general, Ioan Apostu