Hotărârea nr. 120/2020

HOTĂRÂRE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operatiunilor de dezmembrare a unor imobile proprietatea privată a municipiului Botosani (Publicarea pe site: 13 mai 2020)

HOTĂRÂRE

privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unor imobile proprietatea privată a municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

având in vedere referatul de aprobare a inițiatorului Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cătălin Mugurel Flutur, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Botoșani să își dea acordul cu privire la realizarea operațiunilor de dezmembrării unui terenuri proprietatea privată a Municipiului Botoșani și documentația tehnică privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 60978 , situat în situat în Municipiul Botoșani, str. Grivița, nr.1, înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani -Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani sub nr.20094 din 16.03.2020, respectiv documentația tehnică privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 65959 , situat în situat în Municipiul Botoșani, str. Bucovina, f.n, înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani -Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani sub nr.96109 din 28.11.2019,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2), art 879 și art 880 din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ale art.25 alin.(2) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.132, 133, 134 si 135 din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare ,recepție și înscriere în registrul de carte funciară,

în temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.(a) coroborat cu prevederilor art. 129 alin.(2) lit. (c) , alin. (6) lit. (b), art.139 alin.(3) lit. (g) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se însușește lucrarea de specialitate denumită “Referat Admitere dezmembrare nr.20094 din 16.03.2020, aprobată de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani sub nr.20094 din 16.03.2020, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Botoșani, str. Grivița, nr.1, proprietatea privată a Municipiului Botoșani cu număr cadastral 60978 înscris în Cartea Funciară 60978 a Municipiului Botoșani, în 2 (două) loturi după cum urmează:

  • a) lotul nr. 1: imobilul cu număr cadastral 67506 având suprafața măsurată de 22 m.p., proprietate privată a UAT Botoșani;

  • b) lotul nr.2: imobilul cu număr cadastral 67507 având suprafața măsurată de 22 m.p., proprietate privată a UAT Botoșani;

Art. 2 (1) Se însușește lucrarea de specialitate denumită “Referat Admitere dezmembrare nr.96109 din 28.11.2019, aprobată de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani sub nr. 96109 din 28.11.2019, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Botoșani, str.Bucovina, f.n, proprietatea privată a Municipiului Botoșani cu număr cadastral 65959 înscris în Cartea Funciară 65959 a Municipiului Botoșani, în 2(două) loturi după cum urmează:

  • a) lotul nr.1: imobilul cu număr cadastral 67246 având suprafața măsurată de 300 m.p., proprietate privată a UAT Botoșani;

  • b) lotul nr.2: imobilul cu număr cadastral 67247 având suprafața măsurată de 900 m.p., proprietate privată a UAT Botoșani;

Art. 3 Se mandatează domnul Gherase lulius Sebastian, consilier juridic din cadrul Direcției Urbanism, să semneze actele autentice de dezmembrare.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Botoșani, Serviciului Patrimoniu și Instituției Prefectului Județul - Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Marian Murariu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30 aprilie 2020 Nr. 120

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 120 DIN 30 APRILIE 2020

Referat Admitere dezmembrare nr. 20094 din 16.03.2020 aprobat de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani sub nr. 20094 din 16.03.2020             ’

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Marian Murariu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu

Referat de admitere, cerere nr. 20094/16-03-2020

20094


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BOTOȘANI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani

Adresa: Botoșani, P-ta Revoluției, nr.9, cod Postai: 710236, tel. 0231/582111

REFERAT DE ADMITERE

(Dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL BOTOȘANI

Domiciliul Loc. Botoșani, Piața Revoluției, Nr. l,Jud. Botoșani

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 20094 din data 16-03-2020, vă informăm:

Imobilul situat in Loc. Botoșani, Str GRIVIȚA, Nr. 1, Jud. Botoșani, UAT Botoșani avand numărul cadastral 60978 a fost dezmembrat in imobilele:

1) 67506 situat in Loc. Botoșani, Str GRIVIȚA, Nr. 1, Jud. Botoșani, UAT Botoșani avand suprafața măsurată 22 mp;

2) 67507 situat in Loc. Botoșani, Str GRIVIȚA, Nr. 1, Jud. Botoșani, UAT Botoșani avand suprafața măsurată 22 mp;

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI BOTOȘANI la data: 17-03-2020.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector

ADINA RAMONA LUPU


ANCEI

( . .Hi A \ t t 1


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BOTOȘANI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani

Botoșani, P-ta Revoluției, nr.9, cod Postai: 710236, tel. 0231/582111

Nr.cerere

20094

Ziua

16

Luna

03

Anul

2020


Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru Imobil număr cadastral 60978 / UAT Botoșani

' Nr. CF vechi:19798

TEREN intravilan                                                                 Nr. cadastral vechi:6582/l

Adresa: Loc. Botoșani, Str Gnvița, Nr. 1, Jud. Botoșani______________________Comuna/Oraș/Municipiu: Botoșani


Nr. cadastral

Suprafața

Observații / Referințe

60978

44

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Crt

Categoria de folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

44

TOTAL:

44

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Imobilul nu are in componență construcții

Lungime Segmente

11 Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct încep

Punct sfârșit

Lungime segment r (m)

1

2

7.212

2

3

6.101

3

4

7.211

4

1

6.1

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 0.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 0.

Pentru acest imobil există înregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară:

NrCrt

Număr cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

20094

16.03.2020

23.03.2020

Dezmembra re/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 20094 înregistrată la data de 16.03.2020, s-a propus dezmembrarea imobiluiui rezultând următoarele imobile:

Nr Crt

Identificator electronic

Suprafața (mp)

Adresa

1

67506

22

Loc. Botoșani, Str Grivița, Nr. 1, Jud. Botoșani

2

67507

22

Loc. Botoșani, Str Grivița, Nr. 1, Jud. Botoșani

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI BOTOȘANI la data: 17-03-2020

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

Consilier/lnspector de specialitate,

ADINA RAMONA LUPU


Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire/alipire

Scara 1:1000

Nr cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului: intravilan

60978

44.00 mp

mun. Botoșani, str. Grivita nr. 1

\ Carte Funciara nr.             |                 ~                       , I              UAT              \ Botoșani                       |

dezlipire/alipire imobil

Situația actuala

Situația viitoare

(înainte de dezlipire/alipire)

(după dezlipire/alipire)

Nr. cad

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad

Suprafața

Categoria de folosința

Descrierea Imobilului

60978

44.00

Cc

Parcela de teren

22.00

Cc

Parcela de teren

22.00

Cc

Parcela de teren

TOTAL

44.00'

44.00

Executant: ing. Males Daniel Alexandru

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentațiebșadastnale și corespondența acesteia cu /realitateadin teren

V Semnătura și ștampila '^~Dad-14.03.2020

Inspector

j ai ■ fc,mi. f ,ț-■■■ r            r.

Confirm introducerea]impbiluiui)n bșzade. datejntegrată Și's

atribuirea numărulfjicaciasțraf !' 1A'1

I LUPU Ranion,;           j

[__Semnătura ș/parafa:. j

Data................. /Z

...........  Ștampila BCPI     /'   //

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200

Nr cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului: intravilan

22.00 mp

mun. Botoșani, str.Grivita nr. 1

Carte Funciara nr.

UAT

Botoșani

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

Cc

22.00

TOTAL

22.00

B.Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la soi (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata a imobilului = 22.00 mp

Suprafața din act - 22.00 mp

Executant: /

Confirm executarea măsu documentației cadastrale $

I        y&ei

ng. Males Daniel Alexanru

rătoriloria teren, corectitudinea întocmirii

i corespondența acesteia cu realitatea din teren

mătura și ștampila

*bta:14.03.2020

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și V"O îa^W?,nu^âry/q/ca^asfra/ț     :$r

PUBUCiT/Vt F IM ORIFIARA

R o 'i o s a n i

. Semnătura și parafa ...    /

|    LUt-Aj KamAn;] ARina/

"~Ștampila~BCPl~'‘~~~^

Plan de amplasament si delimitare a imobilului          l

Scara 1:200

Nr cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului: intravilan

■ST&i'-''

22.00 mp

mun. Botoșani, str.Grivita nr. 1

Carte Funciara nr.

DAT

Botoșani

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

Cc

22.00

TOTAL

22.00

B.Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata a imobilului = 22.00 mp

Suprafața din act = 22.00 mp

Executant: ing. Males Daniel Alexanru

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

1        ^Semnătura și ștampila

10^:14.03.2020

Confirm ini

Inspector

roducerea imobilului în baza de date integrată și {j atribuirea numărulul cadastral n PUB!JCirA7 p IMOBILIARA

BOTOȘANI     /

I Semnamșijffiața    j n

_________Dat^onsîlifâf

Ștampila BCPI

INVENTAR DE COORDONA TE

Nr. pct

X

F

1

695598.206

624864.728

2

695594.708

624863.851

3

695591.211

624862.974

4

695592.695

624857.056

5

695596.193

624857.934

6

695599.691

624858.812

CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚEI

LOTUL 1

Nr. pct

X

Y

Distanta

2

695594.708

624863.851

3

695591.211

624862.974

4

695592.695

624857.056

5

695596.193

624857.934

S = 22.00 mp

LOTUL 2

Nr. pct

X

Y

Distanta

1

695598.206

624864.728

2

695594.708

624863.851

5

695596.193

624857.934

6

695599.691

624858.812

S = 22.00 mp

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 120 DIN 30 APRILIE 2020

Referat Admitere dezmembrare nr. 96109 din 28.11.2019 aprobat de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani sub nr. 96109 din 28.11.2019             ’

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Marian Murariu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BOTOȘANI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani il

Adresa: Botoșani, P-ta Revoluției, nr.9, cod Postai: 710236, te! 0231/582111

1 Nr.

96109

i Ziua

28

1 Luna

11

j Anu!

2019


REFERAT DE ADMITERE

(Dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei PUSCASU TURCANU CONSTANTIN

Domiciliul___

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 96109 din data 28-11-2019, vă informăm:

Imobilul situat in Loc. Botoșani, Str BUCOVINA, Nr. FARA NUMĂR, Jud. Botoșani, UAT Botoșani avand numărul cadastral 65959 a fost dezmembrat in imobilele:

1) 67246 situat in Loc. Botoșani, Str BUCOVINA,'Nr. FARA NUMĂR, Jud. Botoșani, UAT Botoșani avand suprafața măsurată 300 mp;

2) 67247 situat in Loc. Botoșani, Str BUCOVINA, Nr. FARA NUMĂR, Jud. Botoșani, UAT Botoșani avand suprafața măsurată 900 mp;

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară ai OCPI BOTOȘANI la data: 02-12-2019.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector Danîel-Andrei IACOBOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BOTOȘANI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani

Botoșani, P-ta Revoluției, nr,9, cod Postai: 710231, tel. 0231/582111


Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară


Nr.cerere

96109

Ziua

28

Luna

11

Anul

2019


TEREN intravilan


pentru

Imobil număr cadastral 65959 / UAT Botoșani


Adresa: Loc. Botoșani, Str Bucovina, Nr. FARA NUMĂR, Jud. Botoșani


Nr. cadastral

Suprafața

65959

1200

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.


________Comuna/Oraș/Municipiu: Botoșani

Observații / Referințe HDate referitoare la teren

Crt

Categoria de folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.200

TOTAL:

1.200

_____

____

ii

li

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații /Referințe

Imobilul nu are in componență construcții

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (" (m)

i

1

2

24.996

2

3

,          12.0

3

4

12.0

î

4

5

12.003

5

6

11.995

6

7

25.0

7

1

48.007

'** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru., *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.,

Pentru acest imobil există înregistrate următoarele documentații, cadastrale neînscrise in cartea funciară:

NrCrt

Număr cerere

Data cerere

Termetr eliberau

Obiect cerețe

1

96109

28.11.2019

05.12.2019

j Dezmembrare/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 96109 înregistrată la data de 28.11.2019, s-a propus dezmembrarea imobiluiui rezultând următoarele imobile:

Nr Crt

Identificator electronic

Suprafața (mp)

Adresa                      l

1

67246

300

Loc. Botoșani, Str Bucovina, Nr. FARA NUMĂR, Jud. Botoșani

2

67247

900

Loc. Botoșani, Str Bucovina, Nr. FARA NUMĂR, Jud. Botoșani

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din pianul cadastral de carte funciară ai OCPI BOTOȘANI la data; 02-12-2019

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in. condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

Consilier/lnspector de specialitate,

Daniel-Andrei IACOB

O r l CIU L 13 S C A D1A STR U ȘJ p U B LICIT AT 3 IM pBnC IA R /A BOTOȘANI

ii AC O 3 Dsswl Andrei

Plan de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipireNr cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

65959

"1200.00 mp

Mun. Botoșani, str. Bucovina, nr. FARA NUMĂR

1;

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Suprafața s-a calculat analitic folosindu-se coordonatele rectangulare plane ale punctelor ce determină conturul corpului de proprietate.

îi

i-1

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Strereo - 70

Număr Punct

N(m)

E(m)

| Număr Punct

N(m)

E(m)

23

693679.710

624363.740

24

693672.700

624336.970

25

693663.520

624344.690

26

693681.887

624329.246

27

. 693707.266

624340.564

28

693716.450

624332.840

30

693700.256

624313.799

I 32

693691.071

624321.522

Suprafața totală măsurată = 1200.00 m2

Data: 21.11.2019


Semnătura și ștampila ing. GHIDERSABOGDAN