Hotărârea nr. 119/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea de principiu, a unui schimb de terenuri din zona ANL Cismea, proprietate privată a municipiului si proprietatea dl. Axinte Costel (Publicarea pe site: 13 mai 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu, a unui schimb de terenuri din zona ANL Cișmea, proprietate privată a municipiului și proprietate a domnului Axinte Costel

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea, în principiu, a unui schimb între un teren proprietatea municipiului și un teren proprietatea numitului Axinte Costel, având în vedere propunerea de schimb a domnului Axinte Costel întegistrată sub nr. 7955 din 10.03.2020,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 354 alin. (1), (2) și art.355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.(a) coroborate cu prevederile art. 139 alin.(2) și alin. (3) lit. (g) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă, de principiu, efectuarea unui schimb între terenul proprietatea numitului Axinte Costel, situat în Aleea Ludovic Daus, nr. 9 în suprafață de 192 mp și terenul proprietatea privată a municipiului, situat Aleea Ludovic Daus, nr. 9 în suprafață de 192 mp, terenuri identificate în planșele anexe nr.1 și 2 la prezenta hotărâre.

(2) Suprafețele exacte și conformația terenului vor fi determinate prin documentațiile specifice și raportul de evaluare întocmit de către un expert ANEVAR.

Art.2. Se aprobă constituirea unei comisii de negociere a schimbului cu d- nul. Axinte Costel în următoare componență:

Președinte: Marian Murariu, viceprimar al municipiului Botoșani;

Membri: 1. Sandu Dan - Arhitect Șef-membru

  • 2. Palaghiu Dorin - Șef Birou cadastru - membru

  • 3. Cezar Puiu- Serviciul Patrimoniu - membru

  • 4. Gabriela Artimon - Serviciul Patrimoniu -secretar

Art.3. Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Marian Murariu                     Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 30 aprilie 2020

Nr. 119